ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2561

4  มกราคม 2561 - นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม เวลา 09.30 -12.00 น. เพื่อร่วมกำหนดกรอบแผนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี นายอภินันท์ จันทรังษี ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เป็นประธานในการประชุม

S 4374643 S 4374633
S 4374632
S 4374639
S 4374636
S 4374642

“การบูรณาการแผนปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561"

23 มกราคม 2561 - นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานองค์กรคุณธรรม และทิศทางส่งเสริมสังคมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และเชื่อมโยงนโยบายองค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในเวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการแผนปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561" โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน คือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สังคมพอเพียง สังคมวินัย สังคมสุจริต สังคมจิตอาสา ณ โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพ  

S 9789477 S 9789851
S 9789479 S 9789480
S 9789852 S 9789816

ศูนย์คุณธรรมผนึกพลัง 3 สหพันธ์แรงงาน เดินหน้าจัดอบรมครอบครัว สร้างสมดุลชีวิต

20180118 115248 20180118 115319
20180118 115634 20180118 120206

 

18 มกราคม 2561 - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายยงจิรายุ  อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ณ บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด พื้นที่เกตุเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว” และกำหนดวันจัดอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 1 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินโครงการร่วมกับสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย

          โครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาครอบครัววัยแรงงาน ให้เข้าถึง เข้าใจ วิธีการสร้างสมดุลชีวิตตามมิติของครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและอบอุ่น ให้เกิดขึ้นในครอบครัว ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายวัยแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จำนวน 300 คน มีการจัดอบรม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2561  โดยคาดหวังให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นคุณค่าของความสมดุล ทั้งในด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว หน้าที่การทำงาน หน้าที่ทางสังคม และสามารถวางแผนชีวิตของตนในระยะยาวได้

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัล ดร.ป๋วย

timeline 20180115 140522  timeline 20180115 140526 

 

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) (พอช.) และคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันตก  ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัล ดร.ป๋วย โดยมีกรอบเกณฑ์ในการคัดเลือก ๔ เกณฑ์ แบ่งรางวัลออกเป็น ๙ ประเภท โดยมีกองทุนเสนอเพื่อรับรางวัล ๗ กองทุน ที่จะเป็นตัวแทนภาคกลาง-ตะวันตก ไปนำเสนอยังเวทีกลาง ๔ ภาค  ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงานวันเด็ก ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

S 13090825 S 13090819 S 13090824
S 13090820 S 13090828 S 13107204

 

 

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยกลุ่มงานสื่อสารฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ โดยทางศูนย์คุณธรรมนำกิจกรรม จากผู้รับสู่ผู้ให้ นำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลที่จิตอาสาเข้ามาร่วมทำกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม นำไปให้น้องๆที่มาร่วมงานวันเด็ก ณ ศูนย์วัฒนธรรม ได้วาดภาพระบายสี และ ตั้งปณิธานความดีเพื่อเป็นสมุดบันทึกสำหรับตัวเอง

 

144193

144210

 

S 13107206

 

 

144257

 


เขียนข่าว :  นายเมธัส ศรีโมรา
ภาพ: งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร