กรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรม เรือนจำอำเภอนางรอง

S 40796163

S 40796164 S 40796162

 

           นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของเรือนจำอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่มีการนำหลักธรรมนูญ 9 ดี มาปรับใช้ในการดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้ผู้ต้องขัง สอดคล้องกับหลักคุณธรรมดีที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำ อาทิ การคัดแยกขยะ การจัดกาน้ำเสีย สอดคล้องกับหลักดีที่ 5 การจำลองโครงสร้างหมู่บ้านมาเทียบเคียงกับแดนในเรือนจำ มีการประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นผู้ต้องขัง เป็นต้น
          ซึ่งผลจากการดำเนินงานตามหลักคุณธรรม 9 ดีนี้ส่งผลให้ภายในเรือนจำสามารถลดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ภายในเรือนจำลดลง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง ให้แก่สมาชิกกองทุน เป็นทุนรอนจ่อไปในอนาคต


ผูเ้ขียน ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
งานสมัชชาคุณธรรม
กลุ่มงานสนันบสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 

ศูนย์คุณธรรม ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์สู่จังหวัดคุณธรรม โดยใช้หลักคุณธรรม 9 ดี

             

IMG 1193 IMG 1198

 

                   วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้ารับฟังการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้หลักคุณธรรม 9 ดี บูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับแผนงานในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมถึงภาคส่วนราชการ เช่น โครงการ "บ้านสวย เมืองสุข" "อำเภอคุณธรรม" โดยกรมการปกครอง, การจัดตั้งอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้น โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมรับฟังและเป็นประธานในที่ประชุม

 

 IMG 1195 IMG 1197
 IMG 1191  IMG 1203

 


                     ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ จะมีการบูรณาการทิศทางการทำงานไปในทางเดียวกัน จากโครงการของรัฐผ่านระบบธรรมนูญหมู่บ้าน โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการขับเคลื่อนจัดทำข้อมูลและองค์ความรู้ต้นแบบในระยะต่อไป


ผูเ้ขียน ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
งานสมัชชาคุณธรรม
กลุ่มงานสนันบสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม หารือร่วม ศธ. ขับเคลื่อนงานคุณธรรม

 

363264

 

17 พ.ค. 60   กลุ่มงานสื่อสารองค์กร  และ กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ศคธ. เข้าร่วม หารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการสร้างสังคมคุณธรรม ร่วมกับ หน่วยงาน 5 แท่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1. สำนักงานปลัดกระทรวง 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3. สำนักงานอาชีวะศึกษา 4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ 5. สำนักงานคณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา ภายใต้โครงการ Co-Branding แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี โดยสาระสำคัญของการหารือในวันนี้เป็นการพัฒนาเนื้อหา (Content) โรงเรียนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "เด็กดีสร้างได้" สุภาพชนคนอาชีว ฯลฯ เพื่อเชื่อมโยงคุณธรรม 4ประการ (คุณธรรม 4.0) สู่การพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ลูกทัพฟ้า ร่วมองค์กรคนดี

 

16 5 60 กองทพอากาศ ๑๗๐๕๑๗ 0001 16 5 60 กองทพอากาศ ๑๗๐๕๑๗ 0002

 

16  พ.ค. 60    นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และทีมสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบ  พลอากาศเอกชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน   ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ  เพื่อหารือความร่วมมือสร้าง “องค์กรต้นแบบ แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี”  ซึ่งกองทัพอากาศถือมีความเข้มแข็งหลายด้าน และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 4 ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เช่น โครงการพัฒนางานพลังทดแทน การจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ อีกทั้งมีการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก A I R (A=Airmanship I=Integrity R=Responsibly)


 

สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์