ศูนย์คุณธรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

 

IMG 4138 new01 IMG 4126
IMG 4129 IMG 4130

 

12 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 7 คน นำโดย พระวัฒธยา ฐิติสมฺปนฺโน และคณะลานปฏิบัติธรรมตำบลเจริญธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ

ในการนี้ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอภารกิจการทำงานของศูนย์คุณธรรม ที่มุ่งเน้น “สร้างคนดี สังคมดี” ด้วยคุณธรรม 4 ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา และภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่เดินหน้าขับเคลื่อนคือ “จังหวัดคุณธรรม” โดยคณะศึกษาดูงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาให้ตำบลและชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้มิติด้านคุณธรรม

จากการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยความสำเร็จที่เกิดขึ้น คือการผู้นำที่เข้มแข็งทุกระดับ ทั้งในส่วนของวัด โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการทำงานในลักษณะของการเชื่อมโยงเครือข่าย ด้วยเทคนิคการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ทุกคนต้อง “ร่วมคิด ร่วมฝัน ลงมือทำ สนับสนุนกันและกัน และต้องเข้าใจบทบาทการทำงานร่วมกัน”

การศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้คณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ด้านคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานภายในชุมชน ตำบล และเครือข่ายต่อไป

ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

240786 edited

 

วันที่ 3 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร, หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) , กรมศิลปากร,  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลา 07.00 – 08.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

โดยเมื่อเวลา 07.00 น. นายสด แดงเอียด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ จำนวน 8 รูป จากวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

"สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย"

151219

151083

151080 151160

 

29 ธันวาคม 2559  - เวทีระดมความคิดเห็น "สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย" เพื่อหาบทบาทและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยในมิติขององค์กรสื่อ ร่วมกันของผู้ผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่1 (คจส.1)ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กร สถาบันสื่อทุกแขนง  โดยมีนายธาดา เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดงาน จัดโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)และองค์กร เครือข่ายสื่อมวลชน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา

 

 

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ 2560"

149888
 
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ 2560" 

 

เว็บไซต์สวดมนต์ข้ามปี    http://www.dra.go.th/th/newyearprayer/index.html
 

Download
1. บทนะโม 3 จบ ,บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย(อิติปิ โส ภควา)

2. เจริญชัยมงคลคาถา (บทชยันโต)

3. บทสวดชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

Download ทั้ง 3 ไฟล์ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0BzVxpjmLrS5KYldEVmlyZWhIaVk?usp=sharing

ศูนย์คุณธรรมร่วมกับจังหวัดพัทลุงและภาคีเครือข่าย จัดสมัชชาคุณธรรม “เมืองลุงเมืองบายใจ” ครั้งที่ 2

5 2

9

10 7 1

 

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพัทลุง และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง “เมืองลุง เมืองบายใจ คนมีสุขภาวะคู่คุณธรรม ปีที่ 2” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

          ในช่วงเช้ามีการแสดงโนราจากคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน และการแสดงนุ่งผ้าถุงตามแบบไทยถิ่น โดยชมรมคนเมืองลุงนุ่งผ้าถุงไทย เครือข่ายพัทลุงยิ้ม นอกจากนั้นยังมีการจัดเวทีเสวนา “เมืองลุง เมืองบายใจ ในมุมมองของคน 3 วัย” และการพิจารณารับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง

 33

 24

 16  2 3


          ในช่วงบ่าย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯเยี่ยมชมนิทรรศการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรม และโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในภาพรวมและจากศูนย์คุณธรรม นิทรรศการสิ่งแวดล้อม นิทรรศการด้านจราจร นิทรรศการผ้าไทย ผ้าถิ่น นิทรรศการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง และนิทรรศการสิ่งดีดีในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการท่องพุทธวจนะของกลุ่มเยาวชนจังหวัดพัทลุงอีกด้วย

          ช่วงท้ายของงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนพื้นที่ต้นแบบ 15 พื้นที่/หน่วยงาน มอบธงแก่พื้นที่รูปธรรมที่มีการขยายผลการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมจำนวน 28 พื้นที่/หน่วยงาน และมอบโล่รางวัลการประกวดท่องพุทธวจนะของพุทธวจนะสถาบันพัทลุง จากนั้นมีการจัดบรรยายพิเศษ “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานพ่อทำ สร้างเมืองลุง เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง”โดยนายเสรี ศรีหะไตร โดยก่อนปิดงานได้มีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงประกาศการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในปีต่อไป พร้อมทั้งนำร้องเพลงต้นไม้ของพ่อและเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนถ่ายภาพร่วมกัน

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest