ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)จับมือกรมประชาสัมพันธ์ต่อยอด 7 ล้านความดีทั่วภูมิภาคในประเทศไทย

กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0003

กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0004

กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0002 กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0001

 

นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ) ในวันที่ 27 มี.ค. 60 เพื่อ หารือความร่วมมือ (Co-Brand) ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ และ ศูนย์คุณธรรม ภายใต้กิจกรรม "แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี" ต่อยอด 7 ล้านความดีทั่วประเทศไทย โดยศูนย์คุณธรรม (ทีมงาน กล้าทำดี) จะร่วมผลิตรายการ "ข่าวดีบันดาลใจ" เผยแพร่ในช่วงรายการ #สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ และจะมีกิจกรรม "แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี" สัญจรไปตามภูมิภาคในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ทั้ง 8 เขต หลังเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 นี้

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

ศูนย์คุณธรรมจับมือกระทรวง พม. และทีโอที สร้างพลังความดี จากแรงบันดาลใจ ใต้ร่มพระบารมี

44  พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0009 
พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0008 พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0007

 

๒๘ มีนาคม ๖๐ทีมสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   ได้เข้าพบ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อหารือแนวทางสร้างความร่วมมือ (Co-Brand) และนำเสนอแผนการสื่อสารความดีให้กับสังคม ภายใต้กิจกรรม "แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี" โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต ให้แก่สถาบันครอบครัว และชุมชน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อาทิ งานประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ และงานวันแห่งครอบครัว ที่จะมีขึ้นวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ณ   อิมแพค เมืองทองธานี โดยศูนย์คุณธรรมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่อยอด ๗ ล้านความดี และเผยแพร่ผ่านรายการ กล้าทำดี ทางสถานี TNN ๒

 

 พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0005 พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0006


          และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ศูนย์คุณธรรม ได้เข้าพบ นายสุรพล รักตสันติ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และนางเชาวน์ดี  ทองทวี ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล บริษัท
TOT จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวสร้างความร่วมมือ (Co-brand) ในการทำงานเพื่อสังคม  โดย TOT เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ให้บริการ พร้อมกับสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับสังคม โดยมีการบริการคมนาคมด้านการศึกษาในพื้นที่ที่ห่างไกล เช่น สนับสนุนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม “ครูตู้” เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล และ เบอร์โทร 1669 สำหรับโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งโครงการ CSR ที่น่าสนใจ อาทิ โครงการ  TOT Young Club ที่เน้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม  

พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0003  พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0002  พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0001 


           การเดินหน้าเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณธรรมนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และพลังจากภาคส่วนต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้พลังความดีจากจุดเล็กๆ ขยายไปสู่จุดใหญ่  จนกลายเป็นพลังในการเปลี่ยนสังคมและโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

 

ศูนย์คุณธรรมจับมือการเคหะแห่งชาติหารือแนวทางขับเคลื่อนงานและกิจกรรม "แรงบันดาลใจ ใต้ร่มพระบารมี"

20170323 ๑๗๐๓๒๓ 0001 20170323 ๑๗๐๓๒๓ 0005

 

23 มี.ค. 60 – นายธาดา เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร และกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ ได้เข้าพบ นายบัญชา บัญชาดิฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงาน และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้คุณธรรม 4 ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) และกิจกรรม "แรงบันดาลใจ ใต้ร่มพระบารมี" โดยการเคหะแห่งชาติ เป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และยึดถือประโยชน์ขององค์กรและสังคมเป็นหลัก มีโครงการเพื่อสังคมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ “บ้านสบายเพื่อยายตา” ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ด้วยการปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาที่อยู่อาศัย และปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ โครงการประกวด "ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม" เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ของชาวเคหะชุมชนและโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น

             นับเป็นก้าวแรกที่ศูนย์คุณธรรม และ การเคหะแห่งชาติ ได้มีแนวคิดขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

20170323 ๑๗๐๓๒๓ 0002 20170323 ๑๗๐๓๒๓ 0003
 

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ศคธ. ปูทาง“มาตรฐานคุณธรรม”ในสถานศึกษาผนึกพลังเครือข่ายอีสานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

 

มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0012  มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0001

 มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0011

 

มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0010

 

๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ๖ เขต ใน ๕ จังหวัดภาคอีสานเข้าร่วม ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และจังหวัดนครพนม รวม ๘๐ โรงเรียน จำนวนกว่า ๒๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในภาคอีสาน และส่งเสริมโรงเรียนที่สนใจพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม นำกรอบเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนตนเอง

นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา พร้อมทั้งกล่าวถึงบทบาทการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ โดยแนวทางการพัฒนาคุณธรรม หรือการปลูกจิตสำนึกที่ศูนย์คุณธรรมดำเนินการนั้น โดยสรุปมี ๖ วิธีการสำคัญ ได้แก่ ๑) การบรรยายให้ความรู้ ๒) การใช้หลักปฏิบัติทางศาสนา ๓) การออกแบบโครงการ  ๔) สื่อ ๕) การยกย่องคนดี และองค์กรดี และ ๖) การศึกษาดูงาน โดยการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมนั้น คือหนึ่งในภารกิจที่ศูนย์คุณธรรม ดำเนินการเพื่อต้องการยกระดับโรงเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

 มาตรฐาน รร00  มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0006
 มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0007
 มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0008

 

ภายในงาน ได้มีการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย” โดยพลอากาศเอก วีรวิท   คงศักดิ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มาร่วมถ่ายทอดความรู้แนวทางการสร้างคุณธรรมในสังคมไทย และกิจกรรมเวทีเสวนาในช่วงบ่าย เรื่อง “การพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม กับการสร้างเด็กดีสู่สังคม” โดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ที่มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและร่วมกันพัฒนามาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียน  

 

มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0003  มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0004

 มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0005  มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0002

 

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการนำเสนอความสำเร็จของขับเคลื่อนโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “คุณธรรมความดี วิถีคนอีสาน” มีสถานศึกษาร่วมโชว์เคสความสำเร็จที่น่าสนใจ อาทิ องค์ความรู้ “หนองแวงเลิฟโมเดล” กับโรงเรียนหนองแวงวิทยากร จังหวัดมุกดาหาร, โครงการ “นา ๑ ไร่ รายได้ ๑ แสน” โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงวิทยา      จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงาน โครงการนำร่องสถาบันอาชีวต้นแบบสร้าง “สุภาพชนคนอาชีวะ”

 

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0018

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0001

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0003  Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0004

 

14 มี.ค. 60  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม.  - พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงาน  โครงการนำร่องสถาบันอาชีวต้นแบบสร้าง “สุภาพชนคนอาชีวะ” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ หน่วยงานภาคีความร่วมมือ 5 แห่ง ได้แก่ 1) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  2) สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  3) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์  4) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 5) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 20 แห่ง ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทในการพัฒนาอาชีวคุณธรรม เพื่อสร้างสุภาพชนคนอาชีวะ

 

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0005

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0006

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0007

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0008

Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0010

Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0011


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์