ศูนย์คุณธรรมจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานระบบการทำจิตอาสา

 

 1

 2

 3  4


๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานระบบการทำจิตอาสา ณ ศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ซึ่งทางศูนย์คุณธรรมได้รับบทบาทในการเป็นสื่อกลางในการร่วมกันทำกิจกรรมด้านจิตอาสากับองค์กรภาคีเครือข่ายของศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา และจัดการระบบการทำงานร่วมกันในอนาคต

 

5 6

ศูนย์คุณธรรมร่วมพิธีปิดงานสัมมนา “หลักการศรัทธาที่ถูกต้องในยุคพหุวัฒนธรรม”

4

2

3 1

 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ -  นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “หลักการศรัทธาที่ถูกต้องในยุคพหุวัฒนธรรม”ณ อาคารอเนกประสงค์ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงกิจการศาสนาอิสลาม ศาสนสมบัติเผยแพร่ และแนะนำราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย จัดขึ้น เนื่องจากมีการตีความ หรือเจตนารมย์ตามหลักความเชื่อทางศาสนาไม่ตรงกับพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน นำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง  การปฏิบัติตามหลักศรัทธาที่ถูกต้องเท่านั้น  จึงจะนำไปสู่ความสันติสุข ที่ดีงาม โดยมีอุปทูตผู้รักษาการแทนประจำสถานฑูตฯประเทศซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้ร่วมมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้

ประชุมการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมและแผนงานปี ๒๕๖๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ศูนย์คุณธรรมร่วมกับ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมสามฝ่ายระหว่างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ และสันนิบาตเทศบาลบุรีรัมย์  ที่สถาบันภูมิปัญญาไทย บ้านพ่อคำเดื่อง ภาษี อ.แคนดง  เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนบุรีรัมย์จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีที่

 

400897

400898 400895

 

สรุปที่ประชุม เห็นชอบให้มีการดำเนินการ 3 เรื่องสำคัญในปี 60 คือ

1. เชื่อมโยงกลไกสามฝ่ายจัดตั้งเป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ ในชื่อ องค์กรบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี เพื่อเชื่อมภารกิจงานขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดให้เป็นเอกภาพ โดยมีพ่อคำเดื่อง ภาษี เป็นประธาน  มีนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลบุรีรัมย์  เป็นรองประธาน และกำนันรักชัย สุธีวรนันท์  เป็นเลขานุการ

2. ตั้งเป้าหมายพัฒนาแกนนำรุ่นใหม่เพื่อส่งเสริม และขยายแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี  ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

3. ตั้งเป้าหมายรณรงค์ ค้นหาครอบครัวตัวอย่าง หมู่บ้านที่ทำสำเร็จ ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี  เพื่อนำมายกย่องเชิดชูทุกรูปแบบ ในทุกโอกาส

พร้อมกันนี้ ได้เตรียมร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสานที่ร้อยเอ็ด ที่จะจัดในระหว่าง 22-23 ธันวาคม ปีนี้  งานมหกรรมวิถีถิ่นวิถีไทย ช่วงก่อนปีใหม่ และงานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ที่บ้านตามา อ.สตึก ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคมนี้

ศูนย์คุณธรรมจัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 4 ภาค

1 2
3 4

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จัดการประชุมหารือเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 4 ภาค มีการพิจารณามาตรฐานกลางโรงเรียนคุณธรรม และให้ข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ พร้อมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 4 ภาค ณ ศูนย์คุณธรรม ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ปลัด วธ. กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ งานรวมพลังแห่งความภักดี

1

 

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2559) กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานร่วมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม  และศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน) เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพียงกัน จัดขึ้น ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ

 

2 3
4 5