ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ” โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

IMG 4397

        วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ”ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก   

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรมมีความสำคัญตั้งแต่อดีต เพราะเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันซึ่งต้องมีระเบียบแบบแผน มีความตระหนัก เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นอกจากในระดับสังคมประเทศแล้วยังมีกฎเกณฑ์ระดับโลกเพื่อให้อยู่อย่างมีคุณธรรมและมีสันติสุข โดยศาสนาเป็นหลักให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรมเป็นกรอบการดำเนินชีวิต โดยแต่ละศาสนามีหลักปฏิบัติ มีกฎเกณฑ์ ที่มีเป้าหมายเพื่อสอนให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม  เป็นกุสโลบายที่จะสอนคนให้เป็นคนดี  โดยหลักค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนมีทั้งความคล้ายและความแตกต่างกันตามบริบทของสังคม ศาสนา การเมืองการปกครอง

        ประเทศไทยนั้น โชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และสิ่งที่ทรงพบคือ ปัญหาสำคัญของประเทศ  ประการได้แก่ ทางด้านการศึกษา ความยากจน และความสงบสุข จึงเกิดโครงการมากมายที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศจากคุณธรรมที่ทรงยึดถือ คือ หลักทศพิธราชธรรม

        นอกจากหลักคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังมีหลักจรรยาบรรณและหลักวิชาชีพ ที่ต้องเพิ่มเติมจากหลักปฏิบัติในบุคคลที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่น เช่นแพทย์และพยาบาล สถาปนิก ครู เป็นต้น  นอกจากนั้นแล้วการปลูกฝังของครอบครัวที่จะช่วยให้สามารถจดจำและเป็นหลักปฏิบัติในชีวิต   

 

IMG 4424 IMG 4432
   
IMG 4428 IMG 4447

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

S 18636822

 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)

จัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

 

        วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

          งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาข้อสรุปในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปี 2561 ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม เปิดโอกาสให้องค์กร ภาคี เครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ ได้นำเสนอผลงานคุณธรรมเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนแสวงหาแนวร่วมตามหลักการประชารัฐ จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการฯ และงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จาก 17 จังหวัด ในภาคเหนือ กว่า ๔๐๐ คน มีการจัดกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. การบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานองค์กร และชุมชนคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม  จาก ๔ หน่วยงาน

3. การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน

4. การแสดงนิทรรศการสาระสำคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

5. การแสดงผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน หน่วยงาน องค์กร คุณธรรมต้นแบบของจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 10 องค์กร/ชุมชน

การจัดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่ได้รวมพลังร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม โดยทุกภาคส่วนจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายความคิด และกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ในทุกพื้นที่ เป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

 

S 18636805 S 18636812
   
S 18636810 S 18636809
   
S 18636815 S 18636818
   
S 14008362 S 14008361
   

 

 

การประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ" ขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

6 3 256132

poster 01 

การประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ" ขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

Download PDFดาวน์โหลด สูจิบัตร (PDF)

คุณธรรมนำการพัฒนาสร้างแกนนำเยาวชนจิตอาสา 2 ฝั่งแม่น้ำโขง

S 14442675

 

3 มีนาคม 2561 - นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเปิดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อการปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา ณ ศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว จัดโดย กรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ สปป.ลาว สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และศูนย์คุณธรรม ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือบันทึกความมุ่งหวังตามเจตนารมณ์ร่วมกันของเยาวชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน 2 ฝั่งแม่น้ำโขง และความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเด็ก เยาวชนและครอบครัว กับศูนย์คุณธรรม โดยส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองดูแลกันเอง ใช้คุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เข้ามาเสริมกระบวนการสร้างเยาวชนยุค Generation Z ซึ่งควรปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อขับเคลื่อนสังคมอาเซี่ยนให้น่าอยู่ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยจิตอาสา หรืออาสาสมัครจะสร้างพลเมืองหรือประชากรอาเซียนให้มีคุณภาพ ถือเป็นการสานสัมพันธ์งานจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในระดับอาเซียนด้วย

 

S 14442681 S 14442682 S 14442683
S 14442685 S 14442679 S 14442680

S 14442677

More Articles ...

  1. ศูนย์คุณธรรมในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดคนไทย
  2. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน
  3. ประกาศแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับเลือก "บุคคลคุณธรรมต้นแบบ" ภายใต้โครงการค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี
  4. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา และจังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมการจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ