ลูกทัพฟ้า ร่วมองค์กรคนดี

 

16 5 60 กองทพอากาศ ๑๗๐๕๑๗ 0001 16 5 60 กองทพอากาศ ๑๗๐๕๑๗ 0002

 

16  พ.ค. 60    นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และทีมสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบ  พลอากาศเอกชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน   ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ  เพื่อหารือความร่วมมือสร้าง “องค์กรต้นแบบ แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี”  ซึ่งกองทัพอากาศถือมีความเข้มแข็งหลายด้าน และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 4 ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เช่น โครงการพัฒนางานพลังทดแทน การจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ อีกทั้งมีการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก A I R (A=Airmanship I=Integrity R=Responsibly)


 

สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ศูนย์คุณธรรมจัดประชุมหารือทิศทางการทำงาน“คุณธรรมอาเซียน”พร้อมเดินหน้าโครงการศึกษาจิตอาสาภาคพื้นสมุทรและหมู่เกาะ

20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0005 20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0001


9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมกับต่างประเทศ ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. (CMMU)  มีนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ เป็นประธานฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีการรายงานผลการเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลมระดมสมองเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน และความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาคุณธรรมอาเซียน จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นสมุทร และหมู่เกาะมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบูรไน นำโดยอาจารย์กนกพรรณ  อยู่ชา หัวหน้าโครงการวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมหารือถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านอาเซียนของศูนย์คุณธรรมต่อไปในอนาคต

20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0002 20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0003
20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0009 20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0006

 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

กระทรวงสาธารณสุขประสานพลังร่วมองค์กรคนดี

354794

 

๕ พ.ค. ๖๐ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กรพร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หารือความร่วมมือสร้างองค์กรต้นแบบ แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดทำโรงพยาบาลคุณธรรม และมีเป้าจะขยายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ

 

354793

 

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

กระทรวงวัฒนธรรม โดย ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เปิดตัวรายการใหม่ชวนเด็กและเยาวชนไทย “กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด”

482864

 

แถลงข่าว"กล้าทำดี ไม่มีสิ้นสุด"เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) แถลงข่าว "กล้าทำดีไม่มีที่สิ้นสุด" เปิดงานด้วยบทเพลงแห่งความรัก"ในหลวงของแผ่นดิน"ขับร้องโดย รุจ เดอะสตาร์ และลำเนา "กล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด" โดยอาจารย์เนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และแถลงข่าวกล่าวเปิดตัวรายการ"กล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด" โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินรายการโดย นายพชรพรรษ์ - นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ เป็นพิธีกรประจำรายการ จากเครือข่ายยุวทัศน์ เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาแถลงข่าว ในรายละเอียด ต่างๆ ได้แก่

 

482901 619920
IMG 0015 IMG 0164

 

1. นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงความสำคัญของการทำความดีทำไมต้องกล้าทำดี
2. นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)กล่าวถึง แนวคิดการผลิตและเผยแพร่รายการ "กล้าทำดี"และวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน"ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด"
3. นางฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2 และอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร กล่าวถึงความร่วมมือและการสนับสนุนเวลาเผยแพร่รายการ "กล้าทำดี"ทางทรูวิชั่น 784
4. นายณพสิน แสงสุวรรณ (หนุ่มวงกะลา) ศิลปิน "กล้าทำดี" รางวัลด้านสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม "รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ปี 2559 คุณธรรมดีเด่นช่วยงานสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการเลิกเหล้า - บุหรี่แก่เยาวชนในด้านวินัย และความพอเพียง โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานสำคัญ ศิลปิน เยาวชน พร้อมสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม

Download PDFPressRelease - แถลงข่าวกล้าทำดี

 IMG 0052  IMG 0003
 IMG 9991  IMG 9996

 


วิชชดา นฤวรพัฒน์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์