ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันท์ เป็นประธาน เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ สร้างกระบวนทัศน์ และหลักคิดที่เหมาะสมกับคนไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย Thai land 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม (reform to action) ผ่านวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ

 

S 3686539  

  โดยแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น คือการสร้างplatform ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เพื่อให้เครือข่ายทุกภาคส่วนจำนวนประมาณ ๑๕๐คน ทั้งกลุ่มที่ดำเนินงานอยู่แล้ว กลุ่มที่มีเจตนารมย์ที่จะดำเนินงาน และกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ด้านต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมระดมความเห็นใน ๔ ประเด็น ได้แก่ การดำเนินงานในปัจจุบัน  แนวทางการดำเนินงานในอนาคต  การสนับสนุนที่ต้องการ และข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ที่นำไปสู่การกำหนดแผนงานกลางร่วมกัน ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในลำดับต่อไป

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีรนันท์ เป็นประธาน เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ สร้างกระบวนทัศน์ และหลักคิดที่เหมาะสมกับคนไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย Thai land 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม (reform to action) ผ่านวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน

S 13484177 S 13484170

 

  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน

  วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวเปิดงาน ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน ณ โรงแรมปริ๊นสตัน ถนนมิตรไมตรี

  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การเรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้ทางศูนย์คุณธรรมจึงอยากจัดเวทีเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป้าหมายคือช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนในเรื่องของความดีโดยไม่ได้เน้นเพียงการสวดมนต์ไหว้พระ โดยหลังจากที่ได้ผลสรุปแล้วจึงนำไปสู่ระดับปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน และนำไปสู่ระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนไปยังคณะกรรมการส่งเสริมแห่งชาติฯ และส่วนระดับอื่นๆของระดับนโยบายต่อไป และศูนย์คุณธรรมยินดีที่จะจัดการพูดคุยแบบนี้อีกในครั้งต่อๆไปเพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดในเด็กและเยาวชน

 

S 13484171 S 13484172
S 13484173 S 13484174

จิตอาสาศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข 2

536584 536586

 

28 มกราคม 2561  จิตอาสาศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  มูลนิธิบุคคลพอเพียง  ร่วมทำแนวกันไฟป่า ร่วมกับชุมชน นำโดยพระอาจารย์บุญลือ  บุญญนาโค สร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ ให้รักษาผืนป่าเพื่อลูกหลาน....

 

536588 534437

จิตอาสาศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข

534433 534434

 

27  มกราคม 2561  จิตอาสาศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  มูลนิธิบุคคลพอเพียง  กว่า 50 คน ร่วมทำฝายกั้นน้ำร่วมกับชุมชน  นำโดยพระอาจารย์บุญลือ  บุญญนาโค  ที่สำนักสงฆ์อ่างท่ากรวย บ้านอีเลย์ ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ความสำเร็จเล็กๆ  ที่ช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้บริโภคในหน้าแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนป่าให้กับชุมชน 

 

534436 534437

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

93401 93400

 

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลือนยุทธศาสตร์ชาติฯ และนางสาวอรทัย ทองมูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงานแผนงบประมาณติดตามประเมินผลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการและจัดทำแผนปฏิบัตืการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมกระทรวง ร่วมกับผู้แทน ๙ หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม