ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมศรีสะเกษ ขับเคลื่อน 5 ดี เมืองศรีอยู่ดี มีแฮง

59704 59703

 

30 มีนาคม 2560 - ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมศรีสะเกษ ขับเคลื่อน 5 ดี เมืองศรีอยู่ดี มีแฮง ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน จากเครือข่ายสวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบล อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำคณะสงฆ์ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับ 5 ดี ของภาครัฐ
     การประชุมเริ่มด้วยการนำเสนอทุนความดีของศรีสะเกษ ที่หลากหลาย จนนำไปสู่การประกาศตัวตนเป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่อง จังหวัดที่ 6 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม โดยวัฒนธรรมจังหวัด จากนั้นเครือข่ายต่างๆได้นำเสนอต้นทุนความดีของตนเอง และได้เสนอประเด็นเพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน ดังนี้

 

59700 59701
59810 59809


1. เชื่อมโยงเครือข่ายที่มีอยู่เข้าร่วมกับกลไกอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ให้เกิดเอกภาพร่วม โดยจะมีการประชุมร่วมเครือข่าย 5 ดี หลังหรือปลายเดือนเมษายนต่อไป
2. สื่อสาร สร้างการรับรู้ทุกช่องทาง โดยผ่านรายการของ สวท.จังหวัด ให้ทุกเครือข่าย องค์กร นำ 5 ดี ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร ชุมชน เช่น การจัดทำธรรมนูญ 5 ดี ของชุมชน ท้องถิ่น การขยายผลโรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม
3. ค้นหาคนดี รวบรวมความดีขององค์กรต่างๆ ภายใต้ 5 ดี เพื่อถอดความรู้สู่การขยายผลในสังคม
4. จัดเวทีตลาดนัดความดี เมืองศรีอยู่ดีมีแฮง เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานเครือข่าย ยกย่องเชิดชู เสริมพลังอย่างต่อเนื่อง ในปี 60 และนำเสนอรูปธรรม สู่งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จะได้นัดหมายการประชุมแกนนำทุกเครือข่าย ในครั้งต่อไป

 


ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

กลุ่มงานปฎิบัติการ

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

 199668  199733

 

30 มีนาคม 2560 - ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ร่วมกับ 5 กระทรวงหลัก ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงงัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม ศูนย์คุณธรรม ข้อสรุปในเบื้องต้น ในเชิงระบบการทำงานของ 5 กระทรวงในเบื้องต้นดังนี้

1.เสนอให้มีการกำหนดเป้าหมายการตรวจประเมินของผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงให้มีมิติการประตรวจประเมินคุณธรรม 4 ตัวด้วย โดยให้ศูนย์คุณธรรมเป็นเจ้าภาพเสนอกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพื่อกำหนดเป็นแนวนโยบาย
2.ทุกกระทรวงยินดีสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค
3.ข้อเสนอต่อการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ให้มีกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมาแล้วมีการปฎิญาณตนทำความดีและได้ประโยชน ์และเครื่องมือต่างๆไปใช้ได้จริง

 

199665 199680
199667 199679

 

 


ประมวล บุญมา

งานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

กลุ่มงานปฏิบัติการ

วธ.จัดงาน“ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0001 งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0003

 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พิธีแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน และ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร วธ. และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

       นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปีกรุงรัตนโกสินทร์” โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากุรณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงนำประเทศชาติเป็นปึกแผ่น และเจริญรุ่งเรืองมาจนครบรอบ ๒๓๕ ปี รวมทั้งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึก เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสิทร์

 

งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0004 งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0002  งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0005

 

การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. โดยจะมีพิธีเปิดวันที่ ๕ เมษายน ณ โรงละครแห่งชาติ หลังจากนั้นจะมีพิธีเปิดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๓๐ เมษายน       ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร และเปิดกิจกรรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ (Night Museum) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ เมษายน ที่โรงละครแห่งชาติ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย งานพิธีสำคัญ ได้แก่ พิธีบวงสรวง พิธีสักการะบูรพกษัตริย์ ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร รวมทั้งพิธีสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร โดยทั้ง  3 พิธีจะจัดขึ้นในวันที่     ๒๐ เมษายน ขณะเดียวกันยังได้จัดนิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ    พลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รถศูนย์ข้อมูลดนตรี ต้นไม้ปณิธานทำความดี “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ ๕ – ๓๐ เมษายน ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ศูนย์คุณธรรม จัดการประชุมขับเคลื่อน"บุรีรัมย์สันติสุข๙ดีบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

52486

 24 มีนาคม 2560  - ศูนย์คุณธรรม จัดการประชุมขับเคลื่อน"บุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดีบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประโคนชัย โดยการประสานงานจาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนทั้ง ๒๓ อำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อนบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี จำนวนกว่า 80 คน ผลสรุปสำคัญ 

๑. ร่วมประกาศขับเคลื่อนเป็นหมู่บ้านส่งเสริมคุณธรรม ครอบครัวคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และเป็นหนึ่งในเครือข่ายชุมชนคุณธรรมภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
๒. จัดทำฐานข้อมูลกลาง หมู่บ้าน / องค์กรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการติดตามผล การส่งเสริม และพัฒนาร่วมกับส่วนกลางและจังหวัด
๓. ถอดความรู้หมู่บ้านตัวอย่าง รูปธรรมองค์กรที่โดดเด่น เพื่อจัดทำเป็นสื่อสาธารณะ และองค์ความรู้ขยายล
๔. พัฒนาเกณฑ์กลางตัวชี้วัดรูปธรรมการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา ตามธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี เพื่อค้นหายกย่อง ให้รางวัล และนำเข้าสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ นี้

52487 52489 52488

 

ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

กลุ่มงานปฎิบัติการ

๓๔ สถานศึกษา ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” บนแนวคิด ยืนยัน มั่นใจ ให้เห็น ให้เป็นนิสัย

 

 

2017 03 29 18 50 54

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายองค์กรคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ  ( เครือข่ายสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ )  วันพุธ ที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๐    ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเสนอแนวทางร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ สู่การเป็นเมืองศรีอยู่ดี มีแฮง”  มีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆที่ที่สนใจ ในจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วม ๓๔  โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๓ และเขต ๔  และผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  รวมทั้งสิ้น ๗๙ คน

การสะท้อนบทเรียน การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม “ เมืองศรีอยู่ดีมีแฮง” โดย

          นายสง่า   ยอดไฟอินทร์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ : จังหวัดศรีสะเกษเสนอตัวเป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม เนื่องจากมีความพร้อมและมีจุดแข็ง ได้แก่ มีชนเผ่า สี่เผ่าที่จะทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  มีศูนย์ศึกษาศาสนาวันอาทิตย์  มีหมู่บ้านศีล ๕  มีทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อ มีเกจิอาจารย์ชื่อดัง มีวัดซึ่งเป็นพื้นที่กลางในการจัดกิจกรรมตามวิถีไทยในวันพระ (ลานธรรมลานวิถี) และ ใช้ ๕ ดี ได้แก่ ๑. คนดี ๒. สถานศึกษาดี ๓.สิ่งแวดล้อมดี  ๔. สวัสดิการดี  ๕.พอดี  ส่งเสริมเรื่องนี้โดยมีการตั้งคณะทำงานในแต่ละอำเภอเป็นกรรมการขับเคลื่อน ใน ๒๒ อำเภอ และขยายผลต้นแบบชุมชนคุณธรรม ออกเป็น ๘๘ แห่ง ให้เป็นรูปธรรมภายในเดือนเมษายน 

2017 03 29 18 54 03

 

นายประดิษฐ์   พรหมเสนา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ : หน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนคือ เป็นผู้จัดและเป็นผู้ให้  ในส่วนของการศึกษาการขับเคลื่อนต้องประกอบด้วย  บ้าน วัด โรงเรียน ฐานหลักที่สำคัญคือ ครอบครัวและชุมชน การศึกษาคือการพัฒนา ทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาคน  สิ่งที่โรงเรียนควรทำคือ เรื่องสัมมาคาราวะ สอนให้เด็กรู้จักยิ้มไหว้ทักทายกัน ซึ่งเป็นสิ่งเป็นเสน่ห์ของนักเรียนและของโรงเรียน  ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  ต่อมาคือ ความกตัญญู ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นพื้นฐาน การใช้ชีวิตบน ๓ คุณ ดังนี้ คุณประโยชน์ คุณภาพ และคุณลักษณะ  

นายสมพร   อาสา   ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา :  โรงเรียนน้ำเกลี้ยง มีหลักในการขับเคลื่อนการสร้างคนดี โดยเริ่มต้นที่โรงเรียน การพัฒนานักเรียนจะต้องนำศาสตร์พระราชามาเป็นกรอบในการทำงาน ในทุกสังคมมีหลายกลุ่มสาขาอาชีพ หากจะทำอะไรทุกฝ่ายจะต้องเข้ามาร่วมกัน ซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาส่งเสริมเรื่องการสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน วันนี้จึงได้มีการมาพูดคุยกันเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างคนดีโดยกลไกของภาคการศึกษา สถานศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ในการช่วยสร้างคนดี

2017 03 29 18 54 27

“บทบาทของสถานศึกษากับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ สู่การเป็นเมืองศรีอยู่ดี มีแฮง”

  • ผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนจะต้องร่วมสนับสนุน โรงเรียนต้องยืนยัน เริ่มต้นทั้งโรงเรียน และไม่จำเป็นต้องใช้เงิน ชุมชนต้องมั่นใจ และขยายเครือข่ายต่อๆไป  ครูและบุคลากรในโรงเรียนต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
  • สถานศึกษาควรมีกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการขยายผล ตั้งคุณธรรมเป้าหมายของแต่ละสถานศึกษา กำหนดอัตลักษณ์ ร่วมกันกำหนดกิจกรรมไปสู่เป้าหมาย เด็กได้เรียนรู้คุณธรรม
  • เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ควรมีกิจกรรมโครงงานคุณธรรมทั้งโรงเรียน และฝึกให้เด็กนำเสนอโครงงานของตนเอง
  • การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมต้องเริ่มต้นที่ตนเอง เช่น การทำกิจกรรมรักษาความสะอาด คุณธรรมเริ่มจากตัวเอง ต้องทำให้คนในองค์กรพึ่งตนเองได้

กำหนดกลไก ผู้ประสานงานแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  โดยกำหนดบทบาทของ กลไก ในการ  ประชาคม ประชามติ ประชาสัมพันธ์  งานของเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมสู่เวทีตลาดนัดความดีศรีสะเกษ และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ต่อไป  


พัลลภา  ฉัตรทอง

งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์