การไฟฟ้าร่วมเป็นองค์กรคนดี

IMG 6541

 

7 มิ.ย. 2560 - นายธาดา เศวตศิลากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และทีมสื่อสารองค์กร เข้าหารือนางภาวนา อังคณานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งทางการไฟฟ้า มีความเข้มแข็งมาก ในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก FIRMC (F=Fairness,I=Integrity, R=Responsibility & Accountability M=Mutual Respect,Commitment to Continuous Improvement and Teamwork) และยังมีโครการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของพระราชา คือโครงการสิรนทรโมเดล เป็นต้น โดยที่การไฟฟ้าเองก็ยินดีที่จะร่วมเป็นองค์กรคนดี กับศูนย์คุณธรรม เพื่อร่วมเป็นต้นแบบให้กับ หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

 

2 ม.ย. 60 170603 0004 2 ม.ย. 60 170603 0005

 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ - นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ กรรมการร่วมและเลขานุการร่วมวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ (ครั้งที่๑/๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ ๑๕๒ คน ได้แก่ ๑๒ เครือข่ายจังหวัดพิจิตร และ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

การประชุมเริ่มด้วยการกล่าวถึงที่มาของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม การประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน ๕ กระทรวงหลัก ความคืบหน้าในการเตรียมงานการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด "รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" โดยงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

2 ม.ย. 60 170603 0002 2 ม.ย. 60 170603 0001
2 ม.ย. 60 170603 0006 2 ม.ย. 60 170603 0008

 


จักราชัย  ทองเพ็ชร์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

นิด้า ร่วมขยายความดีทั่วไทย

IMG 1914 IMG 1917

 

                29  พ.ค. 2560 - นายธาดา  เศวตศิลากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   นายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  เข้าพบ รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์  อธิการบดี สถาบันฑิตพัฒนศาสตร์ ร่วมมือขับเคลื่อนแรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี  ขยายผลความดีทั่วไทย  ซึ่งสถาบันฑิตพัฒนศาสตร์เป็นสถานศึกษาชั้นนำที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ  โดยที่นิด้านั้นมีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน  และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม "หลักสูตรโตไปไม่โกง"  ทั้งนี้ยังเล็งร่วมปลุกจิตสำนึกที่ดีในสถานศึกษา และในสังคม  ที่เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ของสังคมไทย

IMG 1906


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานคุณธรรม สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน

 

 134745  134744

 

            25 -26 พค.2560  ที่โรงแรมเอบีน่า กรุงเทพมหานคร : ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ได้กล่าวบรรยาย ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานคุณธรรมสำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน  ซึ่งเป็นงานร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน  เน้นย้ำการยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่กองทุนส่งเสริมคุณธรรม จะทำให้องค์กรภาคประชาชนที่รับงบประมาณจากรัฐบาล มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และจะเป็นการสร้างองค์กรที่ครบสมบูรณ์ทั้งเรื่อง ความดี  ความสามารถ ความสุข 

            ส่วนคุณศิวโรฒ  จิตนิยม ย้ำคุณธรรมความดี คือ ฐานของการสร้างความสุข และความสามารถที่ยั่งยืน โดยยกตัวอย่าง ความดีที่ตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  ซึ่งได้ดำเนินการ มาแล้ว พบว่า ความดี ของคนในชุมชน ต้องเป็นฐานสำคัญของกองทุนฯต่างๆ  พร้อมนำความดีที่ทำมาเป็นทุนต่อยอดการได้รับสวัสดิการจากชุมชน  จึงหวังจะเห็นทุกกองทุนนำเรื่องความดี เข้าประกอบในภารกิจองค์กรให้มากขึ้น  

            ส่วน ดร.พิสัณห์   นุ่นเกลี้ยง  ได้เชื่อมโยงเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ว่า ได้ศึกษามาจากกรอบคุณธรรม 9 ประการ ซึ่งเป็นกรอบสากลของโลก และได้ถอดตัวแบบจากมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ มาสู่การสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานใดทำมาก่อน เสนอผ่าน สปท. เข้าสู่ครม. จนเป็นที่ยอมรับให้เป็นเกณฑ์การส่งเสริมฯ ในกลุ่มต่างๆ ของสังคมไืทยต่อไป

134739

 

 

 

 

134743

134740

 

 จากนั้นที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 5  กลุ่ม เพื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานกลางสำหรับองค์กรชุมชน  เพื่อปรับใช้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ 3  ประการ คือ 

1) ปรับแก้ ในสิ่งที่ไม่สอดคล้อง  2) เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด และ  3) เน้นย้ำในภารกิจและอัตลักษณ์ ของกองทุนฯ  ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันพิจารณา 

          โดยสรุปที่ได้วันนี้ คือ มีการพิจารณาทบทวนภาษาที่ไม่เหมาะสมกับชาวบ้าน  ยุบรวมเกณฑ์บางประการที่คล้ายกัน  และเพิ่มเติมอัตลักษณ์สำคัญของกองทุนฯ เข้าไปบ้าง เพื่อให้เหมาะสม ทั้งนี้ โดยภาพรวมแกนนำกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ ต้องการให้เกิดการสร้างเกณฑ์ที่ไม่มากเกินไป ภายใต้กรอบมาตรฐาน 7 ด้านของ สปท. ซึ่งฝ่ายเลขาร่วม จะพิจารณากันอีกครั้ง ก่อนจะนำมาสร้างเป็นเครื่องมือกลาง เพื่อให้กองทุนต้นแบบที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิป๋วย  กองทุนคุณธรรม รางวัลจากมูลนิธิ ดร.เทียม นำไปประเมิน และกลับมาทบทวนอีกครั้ง ก่อนเสนอผลในเวทีสวัสดิการชุมชน ระดับชาติพิจารณา ในเดือนกรกฎาคมนี้ต่อไป...


ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

กลุ่มงานปฎิบัติการ

 

ศูนย์คุณธรรมจัดอบรม“ผู้นำเยาวชนจิตอาสา”พัฒนาเด็กรุ่นใหม่สู่โรงเรียนคุณธรรม

 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0001  20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0002
 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0003  20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0004

 

25 พฤษภาคม 2560 – ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“ผู้นำเยาวชน สู่โรงเรียนคุณธรรม” ปี 2 รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับนักเรียน ให้เป็นแกนนำจิตอาสาทำกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำจิตอาสา มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนแกนนำและครูจากโรงเรียนคาทอลิก จำนวน 170 คน จัดขึ้น ณ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560

นายสุทธิพงษ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ โดยกล่าวถึงแนวคิดการเป็นผู้นำเยาวชนที่ดี ตามแนวทางของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่เคยบรรยายให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยคุณสมบัติการเป็นผู้นำเยาวชนที่ดี ที่ควรยึดปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 6 ประการสำคัญ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง รู้จักแยกแยะความดี-ความชั่ว โดยทำตนเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน หากมีจิตอาสาก็สามารถนำไปช่วยคนอื่นต่อไปได้ ประการที่สอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภ ความซื่อสัตย์จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง  ประการที่สามคือ มีวินัย โดยมีวินัยคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดกฎ ระเบียบ และกติกาทางสังคม หน้าที่ของนักเรียนคือ การรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ตั้งใจเรียน ทำการบ้านส่งอาจารย์ทุกครั้ง ประการที่สี่ รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประการที่ห้า ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ และสังคม และคุณสมบัติประการสุดท้ายคือ การทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน ซึ่งก็คือแผ่นดินประเทศไทยนั่นเอง

20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0005 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0006
20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0007 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0008

 

การอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนคาทอลิกที่สนใจ เข้าร่วมจำนวน 9 สถาบัน โดยทั้ง 3 วันนี้มีกิจกรรมสันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพัฒนาสมรรถนะ (สร้างภาวะผู้นำ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม) และพัฒนาศักยภาพ (ความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการทำโครงงานคุณธรรม) นำโดย อาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และคุณณัฐคม จิตติรัตน์ วิทยากรกระบวนการ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ walk-rally ตามล่าหาจิตวิญญาณ กิจกรรมฐานเรียนรู้วิถีพอเพียง เทคนิคการสื่อสารต่อหน้าชุมชน เป็นต้น 

 

20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0009 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 00101

 

เยาวชนไทย มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนพลังทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ หากได้รับการพัฒนาในด้านการเป็นผู้นำที่ดี มีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม สังคมไทยก็จะเติบโตและเบ่งบานไปด้วยคุณธรรมความดีงาม เหมือนกับเป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมผู้นำ ที่ต้องการผลิตเยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่ดี 6 ประการ ได้แก่ สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ และกตัญญู  


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์