เปิดตัว“สุภาพชน คนอาชีวะ”รุ่น 2

 

 394871  394878
 394876  394877

 

20 มิ.ย. 60 – นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำรุ่นที่ 2 ภายใต้โครงนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชนคนอาชีวะ" เป็นโครงการตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 60 กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ เน้นคุณธรรม 4 ด้านคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ร่วมกับภาคี 6 ภาคี ได้แก่
1.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
3.สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
4.วิทยาลัยพัฒนศาตร์ (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) มหาวิทยาลัยศาสตร์
5.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มาร่วมให้กำลังใจ และกล่าวว่า ร่วมมือในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ กยศ.มีบทบาทในการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว ยังมีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงิน การชำระหนี้คืนกองทุน ซึ่งจะจัดเป็นหลักสูตร เพื่อบ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน และมีจิตสำนึก และรับผิดชอบในการชำระหนี้
เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ของสถาบันอาชีวะศึกษาต่อสังคม ซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้มีนักศึกษา อีก 10 สถาบัน ดังนี้
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 5.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง 7.วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 8.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 9.วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 10.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จำนวน 100 คน

การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮงจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม

174752 174751
174747 174749

 

19 มิถุนายน 2560 - ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮงจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ที่ 6 ที่ กศน. อำเภอเมืองศรีสะเกษ ท่านผู้ว่าราชการ นายธวัช สุระบาล ให้เกียรติเป็นประธาน มีภาคส่วนต่างๆ ทั้งคณะสงฆ์และเครือข่ายภาครัฐ และประชาชน เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ได้เข้าใจเป้าหมายการขับเคลื่อน พร้อมยินดีจัดการขัอมูลต้นทุนคุณธรรม ในจังหวัด ได้กำหนดพื้นที่ถอดความรู้ต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม ในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย
1. โรงเรียน 6 แห่ง
2. ชุมชน 5 แห่ง
3. โรงพยาบาล 1 องค์กร
4. วัด 5 แห่ง
5. กองทุนสวัสดิการ 5 กองทุน
6. ชุมชนสิ่งแวดล้อม 5 ชุมชน
7. สถานีตำรวจ 1 แห่ง
8. เทศบาล 1 แห่ง
9. วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 3 องค์กร
10. องค์กรสาธารณะประโยชน์ 4 (ชมรมคนรักในหลวง สมาคมทนายความ มูลนิธิหลวงปู่สรวง สโมสรโรตารี่)
11. ธุรกิจเอกชน 1 (โรงงานแป้งมันเอี่ยมศิริ)
12. กลุ่มจิตอาสา 1 (กลุ่มขนมจีน)

 

 

ปตท.ร่วมขับเคลื่อนแรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี

timeline 20170616 123953

 

6 มิ.ย. 2560 -  นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และทีมสื่อสารองค์กร ร่วมหารือ นายประเสริฐ ลสิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. ซึ่ง ปตท. นั้น มี spirit เป็นค่านิยมหลัก (Core values) 

S=Synergy =สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
P=Performance Excellence=ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
I=Innovation=ร่วมสร้างนวตกรรม
R=Responsi bility for Society=ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
I=Integrity&Ethics=รวมสร้างพลังความดี

ในการสร้างความคาดหวัง และความเชื่อมั่นในการทำงานที่เชื่อมโยงไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และยังได้ให้ความสำคัญ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยได้จัดทำโครงการร้านไอติมคุณธรรม ไม่มีคนขาย ผู้ซื้อสามารถหยิบไอติม โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ประธานศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เปิดงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร ชลบุรี

     25 พ.ค.2560 นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เปิดงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร ชลบุรี ในการประกวดการถอดบทเรียนจากเรื่องเล่าพัฒนาคุณธรรม หัวเรื่อง "มีไมตรีจิตต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จากผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัด 7 จังหวัด และมอบใบรายงานผลการศึกษาของผู้จบการศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทันตาภิบาล เภสัชกรรม การแพทย์แผนไทย รวม 190 คน โดยผู้ที่จบการศึกษาได้กล่าวคำปฏิญาณตนที่จะประกอบอาชีพแต่ในทางที่เป็นคุณ เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ และจะใช้หลักศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบในหน้าที่การงาน รวมทั้งเสียสละตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม


S 11624584

     นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ได้ประชุมกับผอ.ส่งเสริมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ 6 และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด โดยให้แนวคิดทิศทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนโยบาลระดับชาติที่จะมีผลกระทบต่อเขตสุขภาพ จังหวัดและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุข โดยให้บุคลากรเตรียมตัวตอบโจทย์ 4 ข้อ คือ 1)ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอะไรเกิดก่อนกัน 2) เราควรมีมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ ถ้ามีควรมีอย่างไร  3) การพัฒนาต้องมีทั้งสาระและกระบวนการ 4) ทบทวนปัญหาที่ทำให้เราไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง และเน้นย้ำความสำคัญในทุกๆการพัฒนามุ่งหวังที่การเปลี่ยนแปลงคุณธรรมในองค์กรหรือในชุมชนมากกว่าการทำกิจกรรมและกำลังวางแผนเพื่อเกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมดับเขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 เพื่อพัฒนาเป็นสังคมคุณธรรมในลำดับถัดไป

 162805  162806
   

10 อาชีวะร่วมสร้างแกนนำสุภาพคนคนอาชีวะ

 

 timeline 20170614 155905  timeline 20170614 155901
 timeline 20170614 155914  timeline 20170614 155920
 
 
14 มิ.ย. 2560 - นายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำรุ่นที่ 1 ภายใต้โครงนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชนคนอาชีวะ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ ในการพัฒนาทักษะ 3 ว. ได้แก่ วิชาการ วิชาชีพ  และวิชาชีวิต    เช่นการทำกิจกรรมอาสา  มีคุณธรรมด้านวินัยเป็นคุณธรรมที่สถานประกอบการ ต้องการมากที่สุด และ ร่วมกับ 6 ภาคี ได้แก่
1.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
3.สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
4.วิทยาลัยพัฒนศาตร์ (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) มหาวิทยาลัยศาสตร์ 
5.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ของสถาบันอาชีวะศึกษาต่อสังคม ซึ่งในรุ่นแรกนี้มีนักศึกษา จาก 10 สถาบัน ดังนี้  
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม  2.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  3.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  5.วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ  6.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ   7.วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ  8.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   9.วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร   10.วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จำนวน 101 คน
 

 

สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์