การประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

128625  128506

 

คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ชู “คุณธรรม 4 ประการ” ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม พร้อมขีดกรอบประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เดินหน้าส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ยกกิจกรรมเด่น “ทำดีเพื่อพ่อ..พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย ประธานอนุกรรมการฯ  เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2559 ว่า  ที่ประชุมได้หารือถึงการใช้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย โดยชูคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เข้ามามีบทบาทผ่านสื่อทุกช่องทาง เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมเกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเหตุการณ์

นายดนัย กล่าวต่อไปว่า  สำหรับการส่งเสริมคุณธรรม เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ดังนั้นคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย จึงกำหนดกรอบแผนการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยของภาคส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)  ประกอบไปด้วย การนำศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทย มาสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการ ให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” โดยนำหลักคุณธรรม 4 ประการจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาสร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งหวังที่จะเห็น 3 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   มีความเข้มแข็ง เป็นฐานรากเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์และมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อกิจกรรม สื่อสมัยใหม่ (Modern Media) และสื่ออื่นๆ

"นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมีกิจกรรมหลักของโครงการนี้คือ “ทำดีเพื่อพ่อ..พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งจะจัดทำโลโก้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์โครงการ และเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โดยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่ว

ประเทศได้มีโอกาสร่วมทำความดี เดินตามรอยในหลวง อีกทั้งยังเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปส่งเรื่องราว ภาพถ่าย ข้อความ บทความ เรื่องสั้น หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์และไปรษณีย์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรมจะคัดเลือกเรื่องราวคุณธรรม 4 ประการ เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ตลอดจนสถานีวิทยุทั่วประเทศ รวมทั้งสื่อออนไลน์"

จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เพื่อวางกรอบแผนการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยของภาคส่วนต่างๆ โดยกำกับดูแลและบูรณาการการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมของทุกภาคส่วนให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ที่มาข่าว : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม   www.dra.go.th

 

 

ระดมเครือข่ายอาสาสมัคร จัดระบบบริหารจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อหลวง

1 2

3  พฤศจิกายน 2559 - ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteer for DAD, มูลนิธิหัวใจอาสา, กองทุนเวลาเพื่อสังคม, สถานี ThaiPBS, สถานี TNN24 เครือข่ายสื่อคุณธรรม (คจส.1) และเครือข่ายอาสาสมัคร ประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการขับเคลื่อนงานระบบการทำงานจิตอาสา” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มาแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านจิตอาสาที่ดีของคนในสังคม สำหรับท่านใดที่สนใจร่วมเป็นจิตอาสา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook : Volunteers for Dad

3


5

5 6

การประชุมคณะทำงานจัดเตรียมงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑

124262 124258

 

วันนี้ (๒ พ.ย. ๕๙) ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมและภาคีเครือข่าย ๗ จังหวัดภาคอีสานหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๒-๒๓ ธ.ค.นี้ ภายใต้แนวคิด ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานพ่อทำ:พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา   ตามนโยบายของพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาปะกร รองนายกรัฐมนตรี ที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่๑ ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

124257

124263

124261 124259

สมเด็จพระเทพฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม และผู้ชนะการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเข้าเฝ้าฯ

 3  1


        1 พฤศจิกายน 2559 - เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะนักเรียน นักศึกษาผู้ชนะรางวัลการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา

          นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  นำคณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม  คณะกรรมการจัดงานโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวดจำนวน 3 คนเข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานโล่ ตามลำดับ ได้แก่ ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นางสาววันวิสา  ตัดสมัย  จากโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์  มิตรภาพที่ ๕๐  จังหวัดลพบุรี ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นางสาวธัญญารัตน์ โคตรวันทา จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี และผู้ชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา   นางสาวสุทธิดา บูชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

2 4

 

          ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลธนบุรี ได้จัดการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้แนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต...ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน การประกวดดังกล่าวมีเยาวชนส่งผลงานรวมกว่า 170 ผลงาน โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เรียนเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินการประกวดดังกล่าว อาทิ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นายบูรพา  อารัมภีร นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  นายวัฒนะ บุญจับ นักอักษรศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ

 

5

6

7 8

 

          จากนั้นนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวด พร้อมคณะอาจารย์ และผู้ปกครองได้เข้าพบนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ณ ศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

 

9 11 10

 

 

ธนาคารกรุงไทยจับมือศูนย์คุณธรรมหวังเดินหน้าสร้างคุณธรรมภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 คณะตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย ได้เข้าพบนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินโครงการองค์กรคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ณ ศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

1

เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส รวมทั้งการเป็นองค์กรที่มีความสุขอีกด้วย โดยมีเป้าหมายให้ธนาคารกรุงไทยทั้งหมดเป็นธนาคารคุณธรรมให้สำเร็จในอนาคต

ธนาคารกรุงไทยเห็นว่าศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ รวบรวมและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ในด้านคุณธรรม และมีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรม ทางธนาคารกรุงไทยจึงคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรมจากศูนย์คุณธรรม ซึ่งทางศูนย์คุณธรรมมีความยินดีอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะดำเนินการสร้างสรรค์องค์กรคุณธรรมในอนาคตต่อไป

2 3
   
6 7

 

เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส รวมทั้งการเป็นองค์กรที่มีความสุขอีกด้วย โดยมีเป้าหมายให้ธนาคารกรุงไทยทั้งหมดเป็นธนาคารคุณธรรมให้สำเร็จในอนาคต

ธนาคารกรุงไทยเห็นว่าศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ รวบรวมและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ในด้านคุณธรรม และมีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรม ทางธนาคารกรุงไทยจึงคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรมจากศูนย์คุณธรรม ซึ่งทางศูนย์คุณธรรมมีความยินดีอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะดำเนินการสร้างสรรค์องค์กรคุณธรรมในอนาคตต่อไป