ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายคุณธรรมภาคกลางจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายคุณธรรม

 

02 20 2560 1 02 20 2560 2

 

20 กุมภาพันธ์ 2560 - ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายคุณธรรมภาคกลางจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายคุณธรรม 9 จังหวัดภาคกลางและตะวันออกกว่า 30 องค์กร จาก 4 กลุ่มเครือข่าย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ชุมชน  เด็กและเยาวชน เพื่อบูรณาการการทำงาน กำหนดเป้าหมายร่วม  ออกแบบ เนื้อหา รูปแบบกิจกรรม ร่วมกันเพื่อเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง 8-9 มีค นี้  ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

02 20 2560 3

02 20 2560 4
02 20 2560 5 02 20 2560 6

ประมวล บุญมา

กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

‘ศูนย์คุณธรรม’ ชี้ผู้นำเยาวชนต้องเป็นคนดี และส่งพลังดีให้ผู้อื่น

20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0001 20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0002 20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0003

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์  ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา จำนวน ๙ มหาวิทยาลัย ณ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ว่า ผู้นำเยาวชนทุกคนจะต้องทำหน้าที่สำคัญ ๒ ประการ คือ ๑) การเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และ ๒) ต้องใช้ความเป็นผู้นำในการส่งคลื่นรังสีความดีไปสู่ผู้อื่น ซึ่งปัญหาคุณธรรมคนส่วนใหญ่มักมองว่าเกิดจากคนอื่น  ดังนั้นลองย้อนกลับมามองที่ตัวเรา ทำตัวเราให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อน แล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงสังคมรอบข้างได้ 

นายแพทย์จักรธรรม กล่าวต่อว่า จากผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ที่ศูนย์คุณธรรมร่วมกับนิด้าโพล์ สำรวจสถานการณ์ปัญหาวิกฤตด้านคุณธรรรม ๓ อันดับแรก ได้แก่ ๑) ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น ๒) ปัญหาขาดความสามัคคี ความขัดแย้งในสังคม และ ๓) ปัญหาการขาดจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปัญหาการคอร์รัปชั่นนับเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต 

 20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0004  20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0005 20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0006
 20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0007  20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0008  20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0009

เพราะเยาวชนคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ศูนย์คุณธรรมจึงมีแนวทางส่งเสริมและปลูกฝัง โดยเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลในสถาบันการศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นายแพทย์จักรธรรมกล่าวเพิ่มเติม พร้อมให้กำลังใจแก่นักศึกษาทั้ง ๖๖ คน ในพิธีปิดการอบรมฯ ไว้ว่า  

“วันนี้เป็นการปิดประชุม แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวิถีผู้นำ จากนี้ไปแกนนำนักศึกษาจาก ๙ มหาวิทยาลัย จะต้องไปทำหน้าที่สำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และนำไปสู่การขยายผลต่อไปในอนาคต โดยศูนย์คุณธรรมจะเป็นพี่เลี้ยงให้กำลังใจ และสนับสนุนเครื่องมือ วิทยากร เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง หากต้องเจอกับอุปสรรคใดๆ ก็จงเข้มแข็งเข้าไว้ อย่าท้อถอย หรือหมดกำลังใจ

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าปลูกฝังคุณธรรมเครือข่ายคาทอลิก จัดทำบันทึกความร่วมมือโรงเรียน ๑๓ แห่ง

20170221 ๑๗๐๒๒๒ 01

 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก ๑๓ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ๒) โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ๓) โรงเรียนนารีวิทยา ๔) โรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ๕) โรงเรียนไตรราชวิทยา ๖) โรงเรียนอาเวมีอา ๗) โรงเรียนพระกุมารศึกษา ๘) โรงเรียนเทวรักษ์ ๙) โรงเรียนรุ่งอรุณ ๑๐) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๑๑) โรงเรียนธิดาแม่พระ ๑๒) โรงเรียนมารดาวณารักษ์ บุรีรัมย์ และ ๑๓) โรงเรียนมารีย์ แก้งคร้อ ได้ร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสถานเครือข่ายเครือข่ายคาทอลิก” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถดำเนินการปลูกฝังด้านคุณธรรมจนเกิดเป็นรูปธรรม และขยายผลโรงเรียนในเครือข่ายคาทอลิกทั่วประเทศ ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

 

 20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0016  20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0017  20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0014

 

นายสิน  สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษาว่า เรื่องคุณธรรม มิใช่เรื่องของความรู้ สิ่งที่สภาคาทอลิกทำถือเป็นสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบันการสร้างความเป็นมนุษย์ให้มีทั้งความรู้คู่กับคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ฐานการบ่มเพาะคุณธรรม คือ บ้าน วัด โรงเรียน ในภารกิจของโรงเรียนก็คือ การสร้างคนดีสู่สังคม โดยต้องเริ่มต้นจากผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน สิ่งสำคัญคือ ต้องตั้งเป้าหมายคุณธรรมร่วมกัน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย จากนั้นจึงใช้โครงงานคุณธรรม เป็นเครื่องมือในการออกแบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับโรงเรียนในส่วนสภาคาทอลิกก็ทำหน้าที่ติดตามประเมินผล และให้กำลังใจ ศูนย์คุณธรรมก็จะสนับสนุนองค์ความรู้ และการประสานงาน เป็นการทำงานในลักษณะของพันธมิตรและกัลยาณมิตร ที่รับผิดชอบร่วมกัน และในฐานะที่ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานของรัฐ ก็จะเก็บเกี่ยวความสำเร็จของโครงการไปขยายผล และเผยแพร่สู่สาธารณะ

 20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0019  20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0013 20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0006

 

มุขนายก ยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ต้องเกิดจากการปฏิบัติของทุกคนในโรงเรียน ทำเรื่องเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ของครูที่ไม่ได้สอนเน้นด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสอนให้คนเป็นคนดี โดยต้องปรับทัศนคติการยกย่องคนทำความดี แม้จะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยก็ตาม สิ่งสำคัญคือ ต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

มุขนายก ยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การมองเรื่องงบประมาณ จะทำให้ไม่เกิดความยั่งยืน วันนี้ต้องมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน โรงเรียนที่สอนให้เด็กเป็นคนดี จะต้องมีการส่งเสริมให้กำลังใจกัน ช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่สร้างสรรค์ เปลี่ยนบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้วางเป้าหมายไว้ว่า โรงเรียนคาทอลิกจะกลายเป็นโมเดลความสำเร็จภายใน ๓ ปีข้างหน้า

20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0003 20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0007 20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0010

  

การลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ นับเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของการก้าวสู่การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิก ให้เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันพัฒนากระบวนการ เครื่องมือในการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ความสำเร็จ เกิดการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีให้งอกงาม และขยายผลไปทั่วประเทศ 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรีพร้อมใจเดินหน้าสานต่องานที่พ่อทำจับมือศูนย์คุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ตั้งเป้าเป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี”

 

31 15

 

 

จังหวัดราชบุรี โดย คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และ ชุมชน องค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรี จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง สามัคคี มีวินัย” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรี “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง สามัคคี มีวินัย นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กระบวนการสมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนการสร้างการรับรู้และการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดีในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ เพื่อการสร้างกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังจากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ การพัฒนาปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

การขับเคลื่อนคุณธรรมความดี ในจังหวัดราชบุรี จึงได้ร่วมกับเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๐ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายสาธารณสุข เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายชุมชน เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายศาสนา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายอำเภอคุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง สามัคคี มีวินัย” โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มแรกก่อรูปจังหวัดคุณธรรม จาก ๑ องค์กร เป็น ๑๐ เครือข่าย ๙๙ องค์กร

 

16 38

 

 

งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี จัดขึ้น ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อรวมพลังเครือข่ายทางสังคมในการกำหนดแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)

๒. เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและนำเสนอผลงานเชิงรูปธรรมของหน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมถึงการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการสร้างคุณธรรมความดี

ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “เครือข่ายคุณธรรมต้นแบบกับการขับเคลื่อน

 

44 45


จังหวัดคุณธรรมราชบุรี พอเพียง สามัคคี มีวินัย” และเวทีเสวนาห้องย่อย ได้แก่ เวทีเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้าสถานศึกษาคุณธรรมราชบุรี” โดย เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม และ “แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานคุณธรรมในองค์กรภาคธุรกิจ” โดย เครือข่ายธุรกิจคุณธรรมราชบุรี รวมถึงมีมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเป็นสักขีพยานในการบันทึกความ ร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายคุณธรรมราชบุรี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คุณธรรม ๔ ปี จังหวัดราชบุรี การมอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงาน/องค์กร ต้นแบบด้านคุณธรรม จังหวัดราชบุรี และ การมอบใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ ๙๙ องค์กรหรือหน่วยงานของ ๑๐ เครือข่ายคุณธรรมราชบุรี ที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและแสดงพลังของผู้แทนองค์กร หรือหน่วยงานที่พร้อมส่งมอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ๔ ปี กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดีมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญในชีวิต สู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน”เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด โดยมุ่งเน้นความดีงาม ความสุขที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ จากจุดเล็กๆ ขยายวงกว้างออกไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด พร้อมร่วมจับมือเสริมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จนปรากฏคุณธรรมตามเป้าหมาย คือ พอเพียง สามัคคี มีวินัย จิตอาสา ภาตใต้การน้อมนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ก่อนพิธีปิดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานินี  แจ่มจันทร์ ได้กล่าวบทกลอนสรุปปิดท้ายงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า

สมัชชา คุณธรรม ราชบุรี                      เมืองแห่งความ จงรักภักดี แด่พ่อหลวง

สานต่องาน ที่พ่อทำ ทั้งสิ้นทั้งปวง           พ่อเป็นดวงประทีป ให้เรา ได้ก้าวไกล

พอเพียง สามัคคี มีวินัย                       คือหลักชัย ราชบุรี ที่ยิ่งใหญ่

สุจริต จิตอาสา พ่อยอดไป                    ทุกองค์กร ล้วนได้ น้อมนำพา

วันนี้มา ประกาศ เกียรติคุณ                  เราอบอุ่น กับเครือข่าย สถานศึกษา

เครือข่าย ชุมชน บ้าน ดอยดินมา            ภาคประชา สังคม อุดมความดี

ภาคธุรกิจ CSR ช่างน่ารัก                    ท่านตระหนัก รับผิดชอบ สังคมวิถี

ทุกศาสนา ก็มาครบ ลบพาลี                 ทุกคนมี ไมตรี-จิต สนิทนาน

เครือข่าย นายอำเภอ ก็มาด้วย               รอง สสจ. คนสวย ผู้สืบสาน

ทุกเครือข่าย น้อมนำ ย้ำดวงมาน            ทุกภาคสนาม ไมตรี มีสัมพันธ์

9-10 กุมภาพันธ์ จวบวันนี้                   ทุกคนมี ความรัก ความสุขสันต์

องค์กรแห่ง ความดี มาพร้อมพลัน            ทุกชีวัน ประสานใจ ใฝ่ธรรมา

ขอขอบคุณ วัฒนธรรม จังหวัดภาค ๙


 สมพร มิ่งหมู
 งานพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่
 กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรมผนึกพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน“มาตรฐานความสุขชุมชน”

 IMG 5675  IMG 5787


- ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสาและเครือข่ายความสุขชุมชน ๑๙ จังหวัด จำนวน ๗๕ คน จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนมาตรฐานความสุขชุมชน” ณ ศูนย์ฝึกอบรม วีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายความสุขชุมชน  

โดยในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แบบอย่างการสร้างชุมชนสันติสุขบนพื้นฐานคุณธรรม ความดี”  นายเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึง การทำความดีในระดับบุคคล ต้องมาจากความเชื่อ ความศรัทธา รวมทั้งความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม (ทำดี ละชั่ว กลัวบาป) และในระดับชุมชน ตำบล ต้องมีแผนชีวิตหมู่บ้าน เป็นแผนพึ่งพาตนเอง และนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต โดยนายเสรีกล่าวย้ำว่า “ฐานของประเทศคือ หมู่บ้าน คุ้มบ้านจะต้องแน่น เป็นฐานเจดีย์ที่ทำให้เกิดความมั่นคง”

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้เปิดการประชุมและกล่าวถึง แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ ๑ โดยคุณธรรมนั้น เป็นสามเสาหลักของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประกอบด้วย ความสุข ความสามารถ และความดี)  รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ที่เน้นการพัฒนาเครือข่ายทั้งขบวนการ ด้วยคุณธรรม ๔ ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ศูนย์คุณธรรมได้มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมขององค์กร โดยพัฒนาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี  เพื่อยกระดับองค์กรชุมชนไปสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม สร้างความสันติสุขและความดีให้เกิดขึ้นในสังคม

IMG 5915 IMG 5881


           ช่วงการแลกเปลี่ยน และสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายความสุขชุมชน ตัวแทนจังหวัดได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำกรอบมาตรฐานความสุขชุมชน มาเป็นตัววัดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น มิติด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ชาวชุมชนราชทรัพย์ กทม. และสุพรรณบุรี ได้มีการบริหารจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ และมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน หรือมิติด้านวัฒนธรรม ของชาวภูเก็ตที่ส่งเสริมแต่งกาย “บ้าบ๋า และ ย่าหยา” ที่เป็นเอกลักษณ์ มีผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก หรือมิติด้านสุขภาพชุมชน ของชาวหนองหมากฝ้าย สระแก้ว ที่มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและเด็ก รวมทั้งการจัดกิจกรรมหัวเราะบำบัด และดูแลผู้ป่วย
/ ส่งเสริมการออกกำลังกายของชาวภูเก็ต เป็นต้น

IMG 5760 IMG 5895

 

เครือข่ายความสุขชุมชน เป็นเครือข่าย ชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่นจาก ๔ ภูมิภาค โดยการสนับสนุนจากภาคี ๘ องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ศูนย์คุณธรรม, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, มูลนิธิหัวใจอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, กองทุนเวลาเพื่อสังคม, สมาคมนักสร้างสุขชุมชน โดยมีการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานความสุขชุมชน “ที่เน้นประโยชน์สุขร่วมของคนในชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่น” โดยได้ร่วมกันสร้างมาตรฐานความสุขชุมชน ๘ ด้าน ได้แก่ ๑) คนดีปัญญาดี ๒) การศึกษาดี ๓) วัฒนธรรมดี ๔) อาชีพรายได้สมดุล ๕) มีสุขภาพดี ๖) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดี       ๗) สังคมอบอุ่นปลอดภัย และ ๘) มีธรรมาภิบาลชุมชน


งานสื่อสารองค์กร  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๙

โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest