ศูนย์คุณธรรมร่วมกับจังหวัดพัทลุงและภาคีเครือข่าย จัดสมัชชาคุณธรรม “เมืองลุงเมืองบายใจ” ครั้งที่ 2

5 2

9

10 7 1

 

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพัทลุง และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง “เมืองลุง เมืองบายใจ คนมีสุขภาวะคู่คุณธรรม ปีที่ 2” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

          ในช่วงเช้ามีการแสดงโนราจากคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน และการแสดงนุ่งผ้าถุงตามแบบไทยถิ่น โดยชมรมคนเมืองลุงนุ่งผ้าถุงไทย เครือข่ายพัทลุงยิ้ม นอกจากนั้นยังมีการจัดเวทีเสวนา “เมืองลุง เมืองบายใจ ในมุมมองของคน 3 วัย” และการพิจารณารับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง

 33

 24

 16  2 3


          ในช่วงบ่าย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯเยี่ยมชมนิทรรศการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรม และโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในภาพรวมและจากศูนย์คุณธรรม นิทรรศการสิ่งแวดล้อม นิทรรศการด้านจราจร นิทรรศการผ้าไทย ผ้าถิ่น นิทรรศการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง และนิทรรศการสิ่งดีดีในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการท่องพุทธวจนะของกลุ่มเยาวชนจังหวัดพัทลุงอีกด้วย

          ช่วงท้ายของงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนพื้นที่ต้นแบบ 15 พื้นที่/หน่วยงาน มอบธงแก่พื้นที่รูปธรรมที่มีการขยายผลการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมจำนวน 28 พื้นที่/หน่วยงาน และมอบโล่รางวัลการประกวดท่องพุทธวจนะของพุทธวจนะสถาบันพัทลุง จากนั้นมีการจัดบรรยายพิเศษ “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานพ่อทำ สร้างเมืองลุง เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง”โดยนายเสรี ศรีหะไตร โดยก่อนปิดงานได้มีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงประกาศการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในปีต่อไป พร้อมทั้งนำร้องเพลงต้นไม้ของพ่อและเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนถ่ายภาพร่วมกัน

กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

7831

 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของเทศบาลตำบลโนนตาล ที่เน้นคุณธรรม 
๔ ด้าน คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมีสาระดังนี้

พอเพียง  เน้นหลักคือการใช้จ่ายพอประมาณ ประหยัดและส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ด้วยแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วินัย  มุ่งเน้นให้ข้าราชการมีวินัยในการทำงานโดยกำหนดให้ข้าราชการมาเคารพธงชาติพร้อมกัน สวดมนต์ไหว้พระร่วมกัน ก่อนรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร
สุจริต  มุ้งเน้นให้แกนนำตั้งใจทำหน้าที่ของตนเอง และให้ห่างไกลทุจริตทุกรูปแบบ
จิตอาสา  มุ่งเน้นให้เทศบาลตำบลโนนตาลและประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตอาสาในการทำงานร่วมกันโดยไม่หวังผลตอบแทน

 

7820

7821

 7825  7826

 

โดยในระยะต่อไป จะร่วมกันสร้างธรรมนูญคุณธรรมของตำบลโนนตาล เพื่อเป็นหลักกำกับร่วมกันของประชาชนในตำบล กล่าวได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของตำบลและชุมชนทั่วไป สมควรแก่การยกย่องและชื่นชมอย่างยิ่ง จึงขออำนวยการให้เทศบาลตำบลโนนตาลรักษาความดีงามของตนเองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

จากนั้น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่เข้าพบและเยี่ยมชาวบ้าน ม.๖ บ้านเหล่ากลาง เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้กำลังใจและของที่ระลึกแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

7832 7836

๗๘ องค์กรภาคีเดินหน้าขับเคลื่อน“แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”พร้อมร่วม“ปณิธาน 7 ล้านความดี”สานต่องานพ่อทำ

 
IMG 2499

IMG 2502

IMG 2491 IMG 2519
 
 
 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ๗๘ องค์กรภาคีจัดประชุมองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายอดิศักดิ์  ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ กล่าวเปิดงาน  พร้อมทั้งได้มีการรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ แผนการจัดงานสมัชชาคุณธรรม ๔ ภูมิภาค และเชิญชวนองค์กรภาคีเข้าร่วม “โครงการ ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
 
 
IMG 2539 IMG 2554

ศูนย์คุณธรรมร่วมหารือด้านวิชาการและแนวทางจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

 

13dec2559 pic1 13dec2559 pic2

 

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 59   รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และทีมสมัชชาคุณธรรม เข้าพบหารือแนวทางความร่วมมือการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ด้านสถานที่และกระบวนการทางวิชาการ กับ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและผู้บริหาร โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีร่วมสนับสนุนการจัดงานในทุกด้านอย่างเต็มที่และเสนอแนะให้มีการจัดเวทีย่อยเพื่อรวบรวมและเตรียมข้อมูลทางวิชาการก่อนการจัดงานเพื่อให่ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและใช้ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของภาคใต้ ที่นิด้าโพลสำรวจมาเป็นข้อมูลนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมจัดทำประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมภาคใต้ในวันปิดงานต่อไป

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมเน้นทำดีตามรอยพ่อ


 DSC0141

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการ สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง นำเสนอในหัวข้อ “การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมร้อยเอ็ด” ซึ่งจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2  ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้บอกเล่าถึงสถานการณ์การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีโครงการแบ่งปันความสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้โดยการนำข้าวสารข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดไปบริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งจะนำข้าวสารข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดไปร่วมสมทบแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง

ในการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางการทำความดีต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทานไว้ มาใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของคนในพื้นที่ อีกทั้งยังได้กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จว่า ต้องเริ่มที่ตัวเองแล้วเริ่มทำทันที ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อคิดของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) “ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว” และการทำความดีนั้นต้องร่วมมือกันพยายามหาพลังเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกันจนกระทั่งเป็นระบบ ปัจจัยแห่งความสำเร็จทั้งหมดนั้นจะนำสู่การสร้างความมีน้ำใจ ความรัก ความผูกพันและก่อเกิดเมล็ดพันธุ์แห่งความดี และเกิดบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมต่อไป

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมาร่วมงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในวันงานจะมีการเสวนาการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมพร้อมทั้งประกาศเจตนารมย์การเป็นองค์กรคุณธรรม มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ มาร่วมจัดนิทรรศการ และตลาดนัดความดี