ศคธ. เดินหน้าอบรมสมดุลชีวิตวัยแรงงาน สอดรับยุทธ์ฯชาติ ๒๐ ปี

๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว รุ่นที่ ๑” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างครอบครัวเข้มแข็งในมิติคุณธรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยแรงงานภาคตะวันออก จำนวนกว่า ๔๐ คน ณ วังยาวริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

 อบรมสมดลฯ 180208 0010  อบรมสมดลฯ 180208 0009
 อบรมสมดลฯ 180208 0008  อบรมสมดลฯ 180208 0007

 

การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในความหมาย / คุณค่าของการสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และเครื่องมือในการเสริมสร้างพลังให้กับครอบครัว ทำให้เกิดการพัฒนาคุณค่า เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยแบ่งเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา รายได้ สุขภาวะ ทำเพื่อสังคม และการสร้างวัฒนธรรมครอบครัว ดำเนินการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๖ กิจกรรม อาทิ “เงินทองของมีค่า” กิจกรรมที่สอนให้รู้จักวางแผนบริหารการเงินอย่างมีสติ, การวิเคราะห์ภาพยนตร์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านภาวะผู้นำและการกำหนดเป้าหมาย นำโดยวิทยากรกระบวนการ อาจารย์อิทธิพร วันดี และอาจารย์ภาคย์สมร เข็มทิศ  

กิจกรรมไฮไลน์ในครั้งนี้คือ “ครอบครัวเข้มแข็งด้วยแผนชีวิตนำทาง” โดยให้ผู้เข้าอบรมได้รำลึกถึงชีวิตในอดีตที่ผ่านมา ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งเติบใหญ่ ผู้เข้าอบรมจะต้องวาดเส้นทางชีวิตหรือ Timeline ของตนลงบนกระดาษแข็ง พร้อมทั้งร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งมีทั้งความประทับใจ ความรัก มิตรภาพ หรืออุปสรรคที่เคยก้าวผ่าน จากนั้นจึงนำมาวางแผนออกแบบเส้นทางชีวิตที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคต ให้เชื่อมโยงกับแนวคิด “ความดี ความสามารถ และความสุข” การทำ Timeline ชีวิตจะสามารถมองเห็นจังหวะก้าวในอดีต พร้อมทั้งวางแผนต่อว่า ในอีก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือนข้างหน้า จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 

 อบรมสมดลฯ 180208 0006  อบรมสมดลฯ 180208 0005
 อบรมสมดลฯ 180208 0004  อบรมสมดลฯ 180208 0003

 

 

นอกจากนี้ในมิติการทำประโยชน์เพื่อสังคมนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่นำมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นแกนนำแรงงาน อาจารย์อิทธิพล วันดี ได้กล่าวสรุปไว้ในกิจกรรมสมดุลชีวิตที่ ๑ ร่วมสร้างสังคมสดใส ไว้อย่างน่าสนใจว่า “การทำด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เปรียบเหมือนน้ำครึ่งแก้ว เราต้องรู้ว่าน้ำครึ่งแก้วของเรานั้นคือน้ำอะไร คือรู้ศักยภาพของตนเอง น้ำที่เติมจึงจะไม่เป็นภาระ น้ำที่เติมต้องเข้ากับน้ำเดิม เพิ่มศักยภาพ แต่ไม่ลดคุณค่าเดิม

“ถ้าเราไม่รู้ว่าน้ำเราคือน้ำอะไร เรารู้ว่าน้ำเต้าหู้มีประโยชน์ (ของที่ดี) แต่น้ำเดิมเราเป็นกาแฟ  เป็นเป๊ปซี่ที่ไม่เข้ากับน้ำเต้าหู้ ก็เสียทั้งหมด เมื่อเรารู้ต้นทุนตนเอง เมื่อเราไปทำงานเพื่อสังคมเราจะทำด้วยใจ รวมถึงคนให้ เวลาให้ ให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ”

โครงการ“สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว” เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาครอบครัววัยแรงงาน ให้เข้าถึง เข้าใจ วิธีการสร้างสมดุลชีวิตตามมิติของครอบครัว และสามารถบริหารชีวิตได้อย่างมีสมดุลในพื้นที่ทั้ง ๓ ด้านคือ ด้านครอบครัว ด้านการทำงาน  และด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มุ่งเน้นให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทางกาย ใจ และสติปัญญา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีการปฏิบัติตนที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น และครอบครัวมีความอบอุ่น โดยในปีนี้มีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน ๓๐๐ คน มีการจัดอบรม ๓ รุ่น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๖๑  

 

 อบรมสมดลฯ 180208 0002  อบรมสมดลฯ 180208 0001

 

 

องค์กรที่สนใจส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เบอร์โทร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑ # ๓๐๒ คุณติณณพัชช์,# ๓๐๑ คุณเนตรนภา หนองแบก และติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่เฟสบุ๊คส์ moral spaces

ศคธ.ลงนาม MOU กับสมาพันธ์แรงงานฯส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็งในมิติคุณธรรม

วันพุธทีี่ ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานในมิติด้านคุณธรรม และมุ่งเสริมสร้างครอบครัวให้สามารถบริหารชีวิตได้อย่างมีสมดุล โดยจัดขึ้น ณ วังยาวริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และนายลาเร่ อยู่เป็นสุข ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ได้รับมอบอำนาจจากสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมกันนี้ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว รุ่นที่ ๑” ขึ้นวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีกลุ่มเป้าหมายวัยแรงงานเข้าร่วมจำนวนกว่า ๔๐ คน

นายสิน  สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า สังคมไทยในอดีตมีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่ มีความอบอุ่น เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร แต่ปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนไปตามกระแสของโลก มีความเร่งรีบและความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อตัวเราและครอบครัว ทำให้ชีวิตขาดสมดุล อีกทั้งคนส่วนใหญ่มักอ้างว่าต้องทำมาหากิน ทำให้โอกาสในการมีความสุขเป็นไปได้ยาก เพราะมีเงื่อนไขและปัจจัยภายนอกมาบีบรัดตัว

 

MOU คก.สมดลชวต 180207 0004 MOU คก.สมดลชวต 180207 0003
MOU คก.สมดลชวต 180207 0005 MOU คก.สมดลชวต 180207 0002

 

        ดังนั้นการทำให้ชีวิตมีความสมดุล ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ส่วน คือ ความดี ความสามารถ และความสุข ความสามารถนั้นไม่ได้หมายถึงการหาเงินเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความดีอยู่ในระดับตัวตน ความดีในครอบครัว และความดีที่เกี่ยวข้องกับคนอื่น และสิ่งสำคัญคือ การสร้างความรักความอบอุ่นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับครอบครัว

       โครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาครอบครัววัยแรงงาน ให้เข้าถึง เข้าใจ วิธีการสร้างสมดุลชีวิตตามมิติของครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น ๕ ประการ ได้แก่ ด้านเวลา ด้านเศรษฐกิจ (รายได้) ด้านสุขภาวะ การทำเพื่อสังคม และวัฒนธรรมครอบครัว มีกระบวนการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) และเครื่องมือเสริมสร้างพลัง พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเป้าหมายเป็นวัยแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน ๓๐๐ คน มีการจัดอบรม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๖๑ โดยคาดหวังให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นคุณค่าของความสมดุล ทั้งในด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว หน้าที่การทำงาน หน้าที่ทางสังคม และสามารถวางแผนชีวิตของตนในระยะยาวได้

 

MOU คก.สมดลชวต 180207 0008 MOU คก.สมดลชวต 180207 0007
MOU คก.สมดลชวต 180207 0006 MOU คก.สมดลชวต 180207 00011

 

        


เขียนข่าว/ภาพ  :  กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) “สานสัมพันธ์ สื่อมวลชน บนวิถีความยั่งยืน”

วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม นำโดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ หัวหน้างานสื่อสารฯ นำทีมรายการ กล้าทำดี และ ทีมViral Video ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ สื่อมวลชน บนวิถีความยั่งยืน” เพื่อแนะนำ ศูนย์คุณธรรม และขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนลงข่าวประชาสัมพันธ์ งานเปิดตัว Viral Vedio "ขอตอบด้วยการกระทำ" และ พิธีความร่วมมือ (MOU) องค์กรส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม ตลอดปี ๒๕๖๑ โดยเดินสายขอบคุณผู้สื่อข่าวสายบันเทิง ศิลปวัฒนธรรม และสายข่าวเด็กและเยาวชน ช่อง 7​​​​, 9 ไทยรัฐทีวี​​​ ไทยพีบีเอส​​​ NBT ดาวกระจาย Polyplus, ทรูอินไซด์​​​ TNN24, New18​​​ และ Nation tv

 

 IMG 0176  IMG 0181
 IMG 0185 IMG 0186
 IMG 0189  IMG 0193
 IMG 0202  IMG 0211

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนคุณธรรมในสถานศึกษา

 timeline 20180205 155427

 

          วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม ลงพื้นที่ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา จ.ตรัง จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่องลม และโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม  สรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนาระดับโรงเรียนนั้นมีองค์ประกอบ ๖ ด้าน ได้แก่ ผู้อำนวยการดี /ครูดี/ สภาพแวดล้อมดี / การมีส่วนร่วมดี/ มีแผนงานกิจกรรมดี ก็จะส่งผลทำให้เกิดเด็กดี จากการแทรกเรื่องคุณธรรมเข้าไปในการเรียนการสอน โดยครูต้องจัดการระบบความคิดเพื่อใช้กับเด็กให้เกิดการเรียนรู้  โดยจะต้องมี

                    ๑.ความรู้ ในเรื่องที่ทำ

                    ๒. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด

                    ๓. จิตพิสัย หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่นักเรียนได้จากการทำกิจกรรม

                    ๔.ครูต้องสรุปบทเรียน จัดการความรู้กับเด็ก สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานครั้งนี้ได้อะไร

          โดยทุกกิจกรรมที่ทำ จะต้องสอดแทรกเข้าไปในวิถีชีวิตประจำวันของเด็ก จนกลายเป็นนิสัย อธิเช่น การปฏิบัติตัวตอนเข้ารับประทานอาหารกลางวัน /พื้นที่รับผิดชอบเวรประจำวัน / ดูแลห้องเรียนของฉัน  และที่สำคัญต้องบอกเหตุผลว่าทำไมเด็กๆถึงต้องมาโรงเรียนแต่เช้า เพราะโรงเรียนมีกิจกรรมความดีที่เด็กๆทำได้มากมายจนเกิดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์  มีวินัย  ใส่ใจมารยาทไทย

          อีกปัจจัยของความสำเร็จ ผู้อำนวยการจะต้องมีระบบความคิดที่ดี บริหารจัดการดี ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น (พี่สอนน้อง) การมอบหมายงาน การกำกับติดตาม coaching   เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครูและสถานศึกษา ดูผลกระทบและผลตอบรับโดยเด็กจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตนทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ชุมชน เป็นชีวิตประจำวัน อธิเช่น แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ไม่พูดคำหยาบ

          ทั้งหมดนี้จะสร้างให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเกิดคุณธรรม วินัย สามัคคี มีน้ำใจ รับผิดชอบ และพอเพียง จากกิจกรรมเล็กๆ แต่เป็นบ่อเกิดเรื่องราวความดีของเด็กๆ เป็นแรงบันดาลใจในการทำดีเพื่อคนอื่น เป็นเบ้าหลอมจิตใจให้มีสำนึกดี และเป็นคนดีให้กับสังคมต่อไป

 timeline 20180205 155423  timeline 20180205 155430  timeline 20180205 155442
 timeline 20180205 155435  timeline 20180205 155437  timeline 20180205 155439

 

เขียนข่าว :  นายเมธัส ศรีโมรา
ภาพ: งานส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม

 

ศูนย์คุณธรรม จับมือกับกรมการศาสนาจัดสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง "ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” หวังส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน วันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

S 13516885 S 13516886

 

        เพราะเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน คนไทยมีน้ำใจมาแต่โบราณกาล ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงเป็นอนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จึงได้บูรณาการงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยร่วมกับกรมการศาสนา เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน ครอบครัว และภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม และติดตามการส่งเสริมคุณธรรมใน สังคมไทย
     งานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ “สมัชชา คุณธรรมภาคกลาง” ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑–๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการ ศาสนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม ประชุมวิชาการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม คุณธรรม และงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ๒๖ จังหวัด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมนำการพัฒนา นำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
    จากนั้น ภายหลังพิธีเปิด นายกฤษญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายและแนวทางการ ส่งเสริมองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิดจากข้างใน ปี ๒๕๖๑” โดย พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
     ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา พิเศษ “ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม” ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การประชุมกลุ่มย่อย ๒๖ จังหวัด “แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” รวมถึงนิทรรศการผลงานเครือข่ายสมัชชา คุณธรรมภาคกลางด้านการส่งเสริมสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมร่วมกัน

 

S 13516890 S 13516891
S 13516892 S 13516894