เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานคุณธรรม สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน

 

 134745  134744

 

            25 -26 พค.2560  ที่โรงแรมเอบีน่า กรุงเทพมหานคร : ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ได้กล่าวบรรยาย ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานคุณธรรมสำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน  ซึ่งเป็นงานร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน  เน้นย้ำการยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่กองทุนส่งเสริมคุณธรรม จะทำให้องค์กรภาคประชาชนที่รับงบประมาณจากรัฐบาล มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และจะเป็นการสร้างองค์กรที่ครบสมบูรณ์ทั้งเรื่อง ความดี  ความสามารถ ความสุข 

            ส่วนคุณศิวโรฒ  จิตนิยม ย้ำคุณธรรมความดี คือ ฐานของการสร้างความสุข และความสามารถที่ยั่งยืน โดยยกตัวอย่าง ความดีที่ตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  ซึ่งได้ดำเนินการ มาแล้ว พบว่า ความดี ของคนในชุมชน ต้องเป็นฐานสำคัญของกองทุนฯต่างๆ  พร้อมนำความดีที่ทำมาเป็นทุนต่อยอดการได้รับสวัสดิการจากชุมชน  จึงหวังจะเห็นทุกกองทุนนำเรื่องความดี เข้าประกอบในภารกิจองค์กรให้มากขึ้น  

            ส่วน ดร.พิสัณห์   นุ่นเกลี้ยง  ได้เชื่อมโยงเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ว่า ได้ศึกษามาจากกรอบคุณธรรม 9 ประการ ซึ่งเป็นกรอบสากลของโลก และได้ถอดตัวแบบจากมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ มาสู่การสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานใดทำมาก่อน เสนอผ่าน สปท. เข้าสู่ครม. จนเป็นที่ยอมรับให้เป็นเกณฑ์การส่งเสริมฯ ในกลุ่มต่างๆ ของสังคมไืทยต่อไป

134739

 

 

 

 

134743

134740

 

 จากนั้นที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 5  กลุ่ม เพื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานกลางสำหรับองค์กรชุมชน  เพื่อปรับใช้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ 3  ประการ คือ 

1) ปรับแก้ ในสิ่งที่ไม่สอดคล้อง  2) เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด และ  3) เน้นย้ำในภารกิจและอัตลักษณ์ ของกองทุนฯ  ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันพิจารณา 

          โดยสรุปที่ได้วันนี้ คือ มีการพิจารณาทบทวนภาษาที่ไม่เหมาะสมกับชาวบ้าน  ยุบรวมเกณฑ์บางประการที่คล้ายกัน  และเพิ่มเติมอัตลักษณ์สำคัญของกองทุนฯ เข้าไปบ้าง เพื่อให้เหมาะสม ทั้งนี้ โดยภาพรวมแกนนำกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ ต้องการให้เกิดการสร้างเกณฑ์ที่ไม่มากเกินไป ภายใต้กรอบมาตรฐาน 7 ด้านของ สปท. ซึ่งฝ่ายเลขาร่วม จะพิจารณากันอีกครั้ง ก่อนจะนำมาสร้างเป็นเครื่องมือกลาง เพื่อให้กองทุนต้นแบบที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิป๋วย  กองทุนคุณธรรม รางวัลจากมูลนิธิ ดร.เทียม นำไปประเมิน และกลับมาทบทวนอีกครั้ง ก่อนเสนอผลในเวทีสวัสดิการชุมชน ระดับชาติพิจารณา ในเดือนกรกฎาคมนี้ต่อไป...


ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

กลุ่มงานปฎิบัติการ

 

ศูนย์คุณธรรมจัดอบรม“ผู้นำเยาวชนจิตอาสา”พัฒนาเด็กรุ่นใหม่สู่โรงเรียนคุณธรรม

 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0001  20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0002
 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0003  20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0004

 

25 พฤษภาคม 2560 – ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“ผู้นำเยาวชน สู่โรงเรียนคุณธรรม” ปี 2 รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับนักเรียน ให้เป็นแกนนำจิตอาสาทำกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำจิตอาสา มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนแกนนำและครูจากโรงเรียนคาทอลิก จำนวน 170 คน จัดขึ้น ณ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560

นายสุทธิพงษ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ โดยกล่าวถึงแนวคิดการเป็นผู้นำเยาวชนที่ดี ตามแนวทางของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่เคยบรรยายให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยคุณสมบัติการเป็นผู้นำเยาวชนที่ดี ที่ควรยึดปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 6 ประการสำคัญ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง รู้จักแยกแยะความดี-ความชั่ว โดยทำตนเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน หากมีจิตอาสาก็สามารถนำไปช่วยคนอื่นต่อไปได้ ประการที่สอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภ ความซื่อสัตย์จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง  ประการที่สามคือ มีวินัย โดยมีวินัยคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดกฎ ระเบียบ และกติกาทางสังคม หน้าที่ของนักเรียนคือ การรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ตั้งใจเรียน ทำการบ้านส่งอาจารย์ทุกครั้ง ประการที่สี่ รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประการที่ห้า ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ และสังคม และคุณสมบัติประการสุดท้ายคือ การทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน ซึ่งก็คือแผ่นดินประเทศไทยนั่นเอง

20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0005 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0006
20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0007 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0008

 

การอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนคาทอลิกที่สนใจ เข้าร่วมจำนวน 9 สถาบัน โดยทั้ง 3 วันนี้มีกิจกรรมสันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพัฒนาสมรรถนะ (สร้างภาวะผู้นำ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม) และพัฒนาศักยภาพ (ความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการทำโครงงานคุณธรรม) นำโดย อาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และคุณณัฐคม จิตติรัตน์ วิทยากรกระบวนการ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ walk-rally ตามล่าหาจิตวิญญาณ กิจกรรมฐานเรียนรู้วิถีพอเพียง เทคนิคการสื่อสารต่อหน้าชุมชน เป็นต้น 

 

20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0009 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 00101

 

เยาวชนไทย มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนพลังทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ หากได้รับการพัฒนาในด้านการเป็นผู้นำที่ดี มีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม สังคมไทยก็จะเติบโตและเบ่งบานไปด้วยคุณธรรมความดีงาม เหมือนกับเป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมผู้นำ ที่ต้องการผลิตเยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่ดี 6 ประการ ได้แก่ สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ และกตัญญู  


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

กรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรม เรือนจำอำเภอนางรอง

S 40796163

S 40796164 S 40796162

 

           นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของเรือนจำอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่มีการนำหลักธรรมนูญ 9 ดี มาปรับใช้ในการดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้ผู้ต้องขัง สอดคล้องกับหลักคุณธรรมดีที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำ อาทิ การคัดแยกขยะ การจัดกาน้ำเสีย สอดคล้องกับหลักดีที่ 5 การจำลองโครงสร้างหมู่บ้านมาเทียบเคียงกับแดนในเรือนจำ มีการประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นผู้ต้องขัง เป็นต้น
          ซึ่งผลจากการดำเนินงานตามหลักคุณธรรม 9 ดีนี้ส่งผลให้ภายในเรือนจำสามารถลดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ภายในเรือนจำลดลง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง ให้แก่สมาชิกกองทุน เป็นทุนรอนจ่อไปในอนาคต


ผูเ้ขียน ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
งานสมัชชาคุณธรรม
กลุ่มงานสนันบสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 

ศูนย์คุณธรรม ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์สู่จังหวัดคุณธรรม โดยใช้หลักคุณธรรม 9 ดี

             

IMG 1193 IMG 1198

 

                   วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้ารับฟังการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้หลักคุณธรรม 9 ดี บูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับแผนงานในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมถึงภาคส่วนราชการ เช่น โครงการ "บ้านสวย เมืองสุข" "อำเภอคุณธรรม" โดยกรมการปกครอง, การจัดตั้งอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้น โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมรับฟังและเป็นประธานในที่ประชุม

 

 IMG 1195 IMG 1197
 IMG 1191  IMG 1203

 


                     ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ จะมีการบูรณาการทิศทางการทำงานไปในทางเดียวกัน จากโครงการของรัฐผ่านระบบธรรมนูญหมู่บ้าน โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการขับเคลื่อนจัดทำข้อมูลและองค์ความรู้ต้นแบบในระยะต่อไป


ผูเ้ขียน ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
งานสมัชชาคุณธรรม
กลุ่มงานสนันบสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม หารือร่วม ศธ. ขับเคลื่อนงานคุณธรรม

 

363264

 

17 พ.ค. 60   กลุ่มงานสื่อสารองค์กร  และ กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ศคธ. เข้าร่วม หารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการสร้างสังคมคุณธรรม ร่วมกับ หน่วยงาน 5 แท่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1. สำนักงานปลัดกระทรวง 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3. สำนักงานอาชีวะศึกษา 4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ 5. สำนักงานคณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา ภายใต้โครงการ Co-Branding แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี โดยสาระสำคัญของการหารือในวันนี้เป็นการพัฒนาเนื้อหา (Content) โรงเรียนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "เด็กดีสร้างได้" สุภาพชนคนอาชีว ฯลฯ เพื่อเชื่อมโยงคุณธรรม 4ประการ (คุณธรรม 4.0) สู่การพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์