ภาคีเครือข่ายสร้างสุขมวลรวมชุมชน 9 องค์กรร่วมจัดอบรม“วิทยากรกระบวนการนักสร้างสุขชุมชน” ครั้งที่ 2

176194

 

ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559  นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมหลักสูตร วิทยากรกระบวนการนักสร้างสุขชุมชน ครั้งที่ 2  ร่วมกับ 9 องค์กรภาคีความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขสู่สังคมคุณธรรม อันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร มูลนิธิหัวใจอาสา กองทุนเวลาเพื่อสังคม เครือข่ายธุรกิจเพื่อชุมชน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ณ อาคาร B7.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม

Read more: ภาคีเครือข่ายสร้างสุขมวลรวมชุมชน 9 องค์กรร่วมจัดอบรม“วิทยากรกระบวนการนักสร้างสุขชุมชน” ครั้งที่ 2

ศูนย์คุณธรรมจัดอบรม“คุณธรรม”ให้ศาลเยาวชนฯและผู้พิพากษาสมทบ

 

55262

 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้พิพากษาสมทบ จัดอบรม"แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย (สู่สันติสุข)" โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมกว่า ๑๖๐ คน

Read more: ศูนย์คุณธรรมจัดอบรม“คุณธรรม”ให้ศาลเยาวชนฯและผู้พิพากษาสมทบ

ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา "ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

21 22 1ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา "ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

Read more: ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง"ความร่วมมือกลไกประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

 

12321220 1038811709515177 439753071501869826 n

 

ศูนย์คุณธรรม ผนึกพลังเครือข่าย 6 จังหวัดจัดงาน“ความร่วมมือกลไกประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก” โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างสังคมไทยซื่อตรง โปร่งใส มีวินัย ในงานได้จัดเวทีเสวนา “ผลการดำเนินงานตามความร่วมมือกลไกประชารัฐฯ” โดย 5 ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ พิจิตร พัทลุง ราชบุรี และร้อยเอ็ด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความสำเร็จในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ) -วันที่ 21 มีนาคม 2559

Read more: ...