ส่งกำลังใจ ส่งความสุข ในวันคริสต์มาส

S 15851525 S 15851526
S 15851529 S 1295984200

 

25 ธันวาคม 2560 - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ส่งมอบกำลังใจผ่านตุ๊กตาความสุข Happy Dolls Project ให้กับพยาบาล รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง โดยมี นางผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง พร้อมด้วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงาน อาจารย์โรงเรียนจอมบึง ให้การต้อนรับและแนะนำโครงการ/แนวคิด/กิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่ง social cradit หรือโครงการส่งเสริมคนดีเป็นกิจกรรมที่เป็น best practice ของโรงพยาบาล

 

 S 12959845  S 12959847

 

“เดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน”

 “เดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน”

S 12919163

21 ธันวาคม 2560 - งานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ และงานสื่อสารฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมสรุปงานเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อสรุปผลที่เกิดขึ้นในงาน ข้อเสนอแนะของคนในพื้นที่และเครือข่ายภาคีแต่ละองค์กรนำกลับมาปรับปรุงและจัดงานครั้งที่ ๔ ต่อไป

 

S 12919167 S 12919164
   
S 12919165 S 12919166

 

 

กระทรวงวัฒนธรรมจัด ๑๑ กิจกรรมส่งมอบความสุข ๒๕๖๑ เป็นของขวัญปีใหม่คนไทย

 S 12206096 S 12206097

 

19 ธ.ค.60 - นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในปี 2558 และ 2559 ทั้งนี้ ในปี 2560 ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และทุกส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดได้จัดโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ โดย วธ.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน 11 กิจกรรม ประกอบด้วย

1. สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม วธ.ร่วมกับวัดทั่วประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน 16 จังหวัด    จัดกิจกรรมคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเชิญชวนประชาชนรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมแจกคู่มือสวดมนต์ข้ามปีและลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

2. ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจม บพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ซึ่ง วธ. ร่วมมือกับ ขสมก.จัดรถให้บริการรับ-ส่งฟรี

3. สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “ทศพุทธปฏิมาธิราช” อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 10 องค์ ได้แก่ 1.พระพุทธสิหิงค์ ปางสมาธิ 2.พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ 3.พระพุทธรัตนมหามุนี (พระแก้วน้อย) ปางประทานพร  4.พระไภษัชยคุรุ ปางสมาธิ 5.พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย 6.พระพุทธรูปปางประทานธรรม 7.พระพุทธรูปไสยา (ปางไสยาหรือปรินิพพาน) 8.พระพุทธรูปห้ามสมุทร 9.พระพุทธรูปทรงเครื่อง และ 10.พระล้อม (พระห้าร้อย) ให้ประชาชนได้สักการะ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

S 12206098 S 12206099
S 12206100 S 12206101

 

4.สักการะพระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งจะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานให้ประชาชนกราบสักการะ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

5. เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้าชมฟรี พร้อมแจกโปสการ์ดเป็นของที่ระลึก วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

6. “โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษ” หน้าพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

7. รณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่งมอบความสุขแบบไทยเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่พัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมค่านิยมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ช่วงเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 และเปิดตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ จัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมให้ประชาชนเลือกซื้อ เลือกชมได้อย่างสะดวกทาง www.culturemarket.net

8. การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค และกิจกรรมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

9. Night at Maya City มายาราตรีปี 2 โดยเปิดเมืองมายาช่วงกลางคืน และนำชมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ รวมทั้งออกร้านจำหน่ายสินค้า วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-21.00 น. นอกจากนี้มีกิจกรรมดูหนังข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. และทำบุญตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 06.45 น.   ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พุทธมณฑลสาย 5

10. การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ส.ค.ส.ออนไลน์) “ชุด ความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและจัดทำเป็นส.ค.ส.ส่งความสุข ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 และ

11. นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย “เมืองแห่งศิลป์กระบี่...โคราช...เชียงราย” วันที่ 14 - 29 ธันวาคม 2560 และนิทรรศการผลงานจากผู้ผลิตศูนย์ศิลปาชีพบางไทรกับนักออกแบบสมัยใหม่ วันที่ 3 - 22 มกราคม 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน.


ข่าวโดย : งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

 

ศูนย์คุณธรรม จัดเวิร์คชอปองค์กรพี่เลี้ยง ต่อต้านทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม

 

 องคกรพเลยง 171220 0001  องคกรพเลยง 171220 0002 องคกรพเลยง 171220 0015

 

15 ธันวาคม 60– โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจร่วมกับองค์กรสนับสนุนชุมชนคุณธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม โดยกิจกรรมในช่วงเช้า นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม จากนั้นเป็นกิจกรรมเวิร์คชอปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการในการดำเนินงานร่วมกับชุมชน”นำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคณะทำงานจากกลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ

 

 องคกรพเลยง 171220 0014 องคกรพเลยง 171220 0008  องคกรพเลยง 171220 0006
องคกรพเลยง 171220 0005 องคกรพเลยง 171220 0013 องคกรพเลยง 171220 0016

 

          กิจกรรมในภาคบ่าย เป็นเวิร์คช็อปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาท และกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน”  และชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมที่มาจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานภาคี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน

          นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า ชุมชนที่มีความสุขบนฐานความดีนั้น สิ่งสำคัญต้องมีเป้าหมายตัวชี้วัดความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของชุมชน มีกติกาหรือธรรมนูญชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกัน และมีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนคือ การสร้างให้โครงหลักที่เป็นธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมหมู่บ้าน (แผนความสุขชุมชน) ให้เกิดความเข้มแข็งโดยใช้มิติด้านคุณธรรม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ดังเช่น ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใช้ธรรมนูญ 22 ความดี 27 ตัวชี้วัด ในการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับชุมชน และหมู่บ้านบุรีรัมย์ สันติสุข 9 ดีที่นำธรรมนูญ 9 ดี 99 ข้อมาปฏิบัติในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนสันติสุข

 

องคกรพเลยง 171220 0007 องคกรพเลยง 171220 0012  องคกรพเลยง 171220 0009
 องคกรพเลยง 171220 0010  องคกรพเลยง 171220 0011 องคกรพเลยง 171220 0003 

 

          “ธรรมนูญเปรียบเสมือนศีล กติกา จริยธรรมของชุมชน ในขณะที่แผนชีวิต คือธรรม หรือการปฏิบัติเพื่อความสุขร่วมกัน ดังนั้นธรรมนูญ ก็คือหลักที่พึงปฏิบัติและไม่ปฏิบัติที่ชุมชนร่วมกันกำหนดขึ้นมา ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ ภายใต้เป้าหมายความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของชุมชน”

          โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรมและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ด้วยหลักคุณธรรมความดี ตามวิถีวัฒนธรรม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการพัฒนาธรรมนูญชุมชนภายใต้วิถีวัฒนธรรม มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหมู่บ้าน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวน 50 แห่ง ที่ผ่านมา ได้มีการจัดเวทีอบรมเมื่อวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน ณ วังยาวริเวอร์ไซต์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีชุมชนที่ให้ความสนใจร่วมอบรม จำนวนกว่า 170 คน และในครั้งนี้เป็นการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับองค์กรสนับสนุน (องค์กรพี่เลี้ยง) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างพลังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยต่อไป

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

โทร. 02 644 9900 ต่อ 300Facebook : Moral Spaces

ศูนย์คุณธรรมร่วมกับภาคีกว่า ๒๐ องค์กร สนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์ลำน้ำขาว ปีที่ ๒

IMG 0821
     
                  ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับภาคีกว่า ๒๐ องค์กร สนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์ลำน้ำขาว ปีที่ ๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี พอเพียง สามัคคี มีวินัย สุจริตและจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลำห้วยให้กลับมาซึ่งประโยชน์ ดั่งที่เคยเป็นในอดีต และรักษาทรัพยากรให้คนรุ่นต่อๆไป ในผืนแผ่นดินแห่งนี้  เป็นที่ทราบกันดีว่า ในอดีตลำห้วยน้ำขาว เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชนานาชนิด เป็นระบบนิเวศน์ที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีมาช้านาน เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ สัตว์บก นก แมลงที่มีประโยชน์ รวมทั้งชาวบ้านยังได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ การใช้สอยไม้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อการเกษตร และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย 

                 ต่อมา ป่าถูกทำลายเพื่อทำการเกษตร ชาวบ้านมีการใช้เครื่องจักรเข้าไปดำเนินการตามลำห้วย เกิดการปรับเกลี่ยพื้นที่ ทำให้มีการทำลายต้นไม้น้อยใหญ่ที่ให้ความร่มเย็นเพื่ออุ้มน้ำ ส่งผลทำให้เกิดการระเหยของน้ำ เกิดการพังทลายตามตลิ่ง เนื่องจากไม่มีต้นไม้น้อยใหญ่ที่เป็นเสมือนตัวซับการพังทลายและดักซับตะกอนที่ไหลลงมา ทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิดหายไป แหล่งอาหารที่ชาวบ้านเคยพึ่งพาอาศัยทั้งพืชและสัตว์ได้ถูกทำลายไปด้วยในขณะเดียวกัน

IMG 0814
     ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้กลับมาซึ่งประโยชน์ดังกล่าวนั้น ชาวตำบลบ้านคา จึงเห็นความจำเป็นต้องฟื้นฟูระบบนิเวศน์ริมน้ำขึ้นมา โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ได้เข้ามาร่วมยกระดับกิจกรรมระดับชุมชน ให้เป็นกิจกรรมที่ประสานพลังความสามัคคี ของคนในจังหวัดราชบุรี ภายใต้แผนงานจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ได้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน ฟื้นลำห้วยน้ำขาว โดยเริ่มด้วยการปลูกไม้นานาชนิด ที่เป็นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพนิเวศน์เดิมและให้เกิดการดูแลให้พืชธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเองตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของพันธุ์พืชนั้นๆ ซึ่งการจัดงานครั้งแรก ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทำให้มีประชาชนจากทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันมากมาย และยังคงมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาดำเนินการสนับสนุนต่อเนื่อง

 

 IMG 0815  ภายใต้การดำเนินการโครงการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา มีแผนการดำเนินงานที่จะจัดให้มีการดูแล และจัดทำฝายม้ง ต่อเนื่องอย่างน้อยสามปี โดยศูนย์คุณธรรม มีแผนงานที่จะประสานภาคเอกชนให้เข้าไปสนับสนุนต่อเนื่อง และมีการติดตามผลร่วมกันทุกปี จนกว่าสภาพพื้นที่จะฟื้นกลับมาเป็นปกติ โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ลำน้ำขาว ในปีนี้ ได้จัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้ ณ ลำห้วยน้ำขาว ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงาน รวม ๓ วัน จำนวนกว่า ๕๐๐ คน ทั้งนี้ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสืบสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ ด้วยการลงมือทำการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำ และสิ่งแวดล้อม เพื่อลูกหลานต่อไป 
     การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนความรู้ ในหลักการ วิธีการสร้างฝายมีชีวิต จาก ครูฝาย โดยการประสานงานของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน อาสาสมัคร จากองค์กรต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๒๕ องค์กร และจากหน่วยงานภายนอก ในเครือข่ายองค์กรคุณธรรม จำนวน ๙ องค์กร ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้คนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง ยังจะทำให้ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และส่งเสริมคุณธรรมหลัก ๕ ประการ ของคนในจังหวัด ได้แก่ ความพอเพียง สามัคคี มีวินัย สุจริต และจิตอาสา อย่างเป็นรูปธรรม


         

 
 
IMG 0816 IMG 0817
IMG 0819 IMG 0820