ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

S 4808713 S 4808709

          วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ การสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสม ณ โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีรนันท์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมให้กับคนไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย thailand ๔.๐ โดยแนวทางสำคัญ คือการพัฒนาคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ มีรูปแบบกิจกรรมได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน การรณรงค์ การกำกับควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การกระตุ้นจิตสำนึก การติดตามประเมินผลสู่สาธารณะ และเชื่อมโยงนโยบาย ในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระดมความเห็น และสร้างพันธะสัญญาร่วมที่นำไปสู่การขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายในการดำเนินงานระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเปิดตัวงานร่วมกันในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ต่อไป

 

S 4808711  

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา เตรียมจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดพิศณุโลก

พโก3

 

          วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรมนำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯและสมัชชา ร่วมกับผู้แทนกรมการศาสนา หารือความร่วมมือและสำรวจสถานที่จัดงาน"ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และสมัขชาคุณธรรมภาคเหนือ ในวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

พโก1 พโก2

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เตรียมขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรม ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ

 

การเคหะ 2

          วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และนางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ หัวหน้างานสื่อสารฯเข้าพบผู้ช่วยฯการเคหะแห่งชาติและทีมงานเพื่อหารือการขับเคลื่อนMOU โดย ทางการเคหะจะช่วยเผยแพร่ Viral Video "ขอตอบด้วยการกระทำ" ในหน่วยงานหรือชุมชนที่เป็นเครือข่าย นำกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับคุณธรรมที่การเคหะทำเช่น"คุณธรรมนำองค์กร",พัฒนารร.ตำรวจตระเวนชายแดน",บ้านสบายเพื่อยายตา" นำมาแลกเปลี่ยน+เผยแพร่ และการเคหะกำลังตั้ง"สถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน"เป็นโครงการใหม่ของผู้ว่าฯ จะขอให้ศูนย์คุณธรรม อนุเคราะห์วิทยากรหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำซึ่งมี2หลักสูตรคือสำหรับพนักงานและผู้นำชุมชน

การเคหะ 1 การเคหะ 3

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เตรียมขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นดา 1

 

          วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และ นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ หัวหน้างานสื่อสารฯ เข้าพบอธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายสื่อสารองค์กรและอาจารย์ประจำหลักสูตรโตไปไม่โกง เพื่อหารือการขับเคลื่อนเครือข่าย MOUที่ลงนาม ๑๖ องค์กร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยทาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะช่วย ประชาสัมพันธ์Clip ขอตอบด้วยการกระทำ และสนับสนุนให้แต่ละองค์กรที่มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์+เผยแพร่ให้สังคมรับรู้และเกิดจิตสำนึกที่ดีเรื่องคุณธรรม

นดา 2 นดา 3

ศคธ.เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกลไกภาค

timeline 20180208 182541 timeline 20180208 182543


วันพฤหัสบดีที่
8 – วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิน สื่อสวนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานกลไกภูมิภาคเพื่อการขับเคลื่อนงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ ท่านกล่าว ว่า "เรื่องคุณธรรมเริ่มขยับไปทั้งสังคม ในส่วนของที่เราคิดกันคือ เราจะทำอย่างไรให้นวัตกรรมที่คิดค้นในโรงเรียนออกไปสู่สังคมมากขึ้น เราต้องมาช่วยกันค้นหาและสร้างที่จะทำให้เรื่องคุณธรรมในโรงเรียนตอบโจทย์สังคมมากขึ้นและเป็นรูปธรรม ซึ่งขั้นตอนแรกอาจจะต้องมาแยกแยะก่อนว่าปัญหาของเยาวชนมีกี่กลุ่มมาสำรวจเครื่องมือเดิมที่มีอยู่และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา และจะทำสิ่งเหล่านี้จากหิ้งไปสู่ห้างได้อย่างไร" 

 

นายเฉลียว เถื่อนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่างจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า "การทำสถานศึกษาคุณธรรม จากโรงเรียนเล็กๆซึ่งเป็นจุดเล็กๆส่งผลให้เกิดพัฒนาการมาสู่ภาพที่ใหญ่ขึ้น ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเริ่มรู้จักและให้ความสนใจและให้น้ำหนักเรื่องคุณธรรมมากขึ้นมีผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วยโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรมทั่วประเทศ สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษา รวมทั้งสิ้น 34 โรงเรียน จำนวน 41 คนเขียนข่าว กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม