ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมประกาศเดินหน้าปฏิญญา“องค์กรคุณธรรม” ชู “พอเพียง วินัย สุจริต อาสา” ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

 1

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวพิธีลงนามปฏิญญา “ขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม” โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน

2      3

 

      นายวีระ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแผนแม่บทในการกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม ทั้งนี้ วธ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่เสนอแผนแม่บทดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ โดยได้จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานต่างๆ ของวธ. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา และยึดมั่นคุณธรรม 4 ประการคือ “พอเพียง วินัย สุจริต อาสา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบของภาครัฐ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ผู้บริหารวธ. และหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนา (ศน.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ (สบศ.) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์(มหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้ลงนามปฏิญญา “ขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม”

4

 

     ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนการสนับสนุนให้บุคลากรของวธ. เป็นแบบอย่างของความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ได้มีการกำหนดคติพจน์ประจำใจของชาววธ. ตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ  ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาวินัย ไม่ทุจริต มีจิตอาสา” และจัดตั้งชมรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังค่านิยมทำความดีแก่บุคลากร รวมทั้งจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่ยึดหลักเสริมสร้างสังคมให้มีคุณธรรม  มีหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ รวมทั้งการยกย่องบุคลากรและหน่วยงานที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ข้าราชการวธ.ดีเด่น และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.)ดีเด่น
นายวีระ กล่าวด้วยว่า  วธ.คาดหวังว่าการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานรัฐและเอกชนในการพัฒนาไปสู่องค์กรคุณธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรประพฤติตนโดยยึดมั่นในหลักศาสนาและคุณธรรม 4 ประการคือ “พอเพียง วินัย สุจริต อาสา” พร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดชุมชนคุณธรรม สังคมเอื้ออาทรและแบ่งปัน ทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขและสมานฉันท์ เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
-----------------------------

องคมนตรี ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ชี้หัวใจของการสร้างสังคมคุณธรรม คือ การพัฒนาคน ซึ่งรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวคิดในการพัฒนาคนมานานแล้ว แนะจะทำงานส่งเสริมคุณธรรมสำเร็จ ต้องสกัดเอาคุณธรรม มาเป็นโครงการที่มีตัวชี้วัดได้ให้ได้

 

397068

 

 

       วันที่ 23 มิถุนายน 60 - พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวตอนหนึ่งระหว่างปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สร้างคนดีสร้างสังคมดี” ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพิจิตร และภาคีจังหวัดภาคเหนือตอนล่างอีก 8 จังหวัด ว่า ในเรื่องการสร้างสังคมคุณธรรม สร้างคนดีในบ้านเมืองนั้น หัวใจ คือ การพัฒนาคน ซึ่งเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวคิดมานานแล้ว

       องคมนตรี กล่าวต่อว่า รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มานานแล้ว สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในสมัยที่ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นเลขาธิการฯ ก็ได้นำเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใส่ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ก็ทำกันแบบราชการ คือ สั่งการเป็นนโยบายลงมา ฝ่ายปฏิบัติก็ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง จึงไม่ค่อยได้ผล    

 

 397069  397070

 

       อย่างไรก็ตาม โครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ไปดำเนินการ นั้น เกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงห่วง 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ การสร้างคนดี เพราะปัจจุบันคนดีน้อยลง คนไม่ดีเพิ่มขึ้น เรื่องที่ 2 ทรงห่วงมาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนห่างไกลด้อยมาตรฐานกว่าโรงเรียนในเมือง ถ้าปล่อยให้ช่องว่างเพิ่มขึ้น ก็จะยิ่งมีปัญหา ภายใต้โครงการกองทุนศึกษาก็ยังมีโครงการโรงเรียนคุณธรรมซึ่งได้ต้นแบบจาก ร.ร.บางมูลนาก จ.พิจิตร และขยายผลไปทั่วประเทศ 155 โรง แล้ว ซึ่งโรงเรียน เป็นจุดพื้นฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมของเรา การสร้างเด็กเป็นคนดี เป็นการวางรากฐานของบ้านเมือง ถ้าเด็กมีพื้นฐานเป็นคนดี จะสานต่อความดีในอนาคตได้

 “ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ เรามองตัวชี้วัดของการส่งเสริมคุณธรรม เช่น เด็กมีมารยาทดี พูดจาไพเราะ     นั่นเป็นสิ่งที่แสดงออก เป็นเรื่องของจริยธรรม คือการกระทำ แต่คุณธรรมวัดไม่ได้ เพราะเป็นนามธรรม เป็นเรื่องภายในจิตใจ เพราะฉะนั้น ต้องไปคิดกันว่า ทำอย่างไรจะเอาคุณธรรม ออกมาเป็นโครงการที่มีตัวชี้วัดได้ สิ่งที่เราอยากเห็นที่สุด คือคุณธรรมจริยธรรม จริงๆ ก็เป็นเรื่องของการคิดดี ทำดี พูดดี มีแค่นั้น อย่างโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการนั้น หัวใจสำคัญก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะถ้าทรัพยากรมนุษย์ไม่ดี โครงการที่พระองค์สร้างขึ้นจะไม่ได้เห็นแน่นอน “ องคมนตรี กล่าว

 


 

ภาพโดย นายจักราชัย   ทองเพ็ชร์

ข่าวโดย  นางสาวสุพิณดา  ณ  มหาไชย

 

รองนายกฯ เปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือที่ พิจิตรจังหวัดคุณธรรมต้นแบบมั่นใจไทยเดินหน้าสู่ประเทศที่มีความมั่นคงทางคุณธรรมได้ ชี้ คุณธรรมทำเงินเข้าประเทศได้ วัฒนธรรม ความเป็น เจ้าบ้านที่ดีส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว รายได้เข้าประเทศกว่า ๒.๕ ล้านล้านบาท

 

ขาว 2 by พฟาง 170622 0001

 

        ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ - พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา “ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓  มิ.ย. ๒๕๖๐ ที่จังหวัดพิจิตร  โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประสานกับ ๕ กระทรวงที่ร่วมเป็นกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่จัดสมัชชาคุณธรรม ๔ ภาค เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมคุณธรรมระหว่างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ โดยสมัชชาคุณธรรมที่จังหวัดพิจิตรเป็นครั้งสุดท้าย เป็นสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และพิจิตร

          รองนายกฯ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มั่นใจว่า อนาคตประเทศไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน เพราะทุก ๆ คนเป็นพลังสำคัญ เป็นตัวจักรขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมคุณธรรม การที่ ประเทศไทยเป็นชาติอยู่ได้จนทุกวันนี้ด้วยความมีคุณธรรม และ มีวัฒนธรรมที่งดงาม เป็นจิตวิญญาณของการท่องเที่ยว   ทำให้ทั่วโลกอยากมาเยี่ยมเยียนประเทศไทย เพราะฉะนั้น คุณธรรมนอกจากจะทำให้สังคมสงบสุขแล้ว ยังทำรายได้มหาศาลเข้าประเทศด้วย

 

ขาว 2 by พฟาง 170622 0003 ขาว 2 by พฟาง 170622 0002
ขาว 2 by พฟาง 170622 0004 ขาว 2 by พฟาง 170622 0005

 

     “ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศไทยที่น่าท่องเที่ยว อันดับ ๔ จากกว่า ๒๐๐ ประเทศ ปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ไทยทำรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอันดับ ๖ ของโลก ร้อยละ ๒๐.๖ จาก GDP โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลย แค่ใช้เงินบูรณาการประมาณ ๖ พันล้านบาท แต่ได้เงินเข้าประเทศถึง  ๒.๕ ล้านล้านบาท และในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า จะเป็นประเทศที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยว ๑ ใน ๑๐ ของโลก วัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นเป็นอันดับ ๗ ของโลก สิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ มาจากคุณธรรม ความดีที่มี  เพราะฉะนั้น คุณธรรม ความเป็นคนดี เป็นเจ้าภาพที่ดี ทำเงินได้ด้วย ช่วยเศรษฐกิจของประเทศได้โดยไม่ต้องลงทุน แค่ลงแรงเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีน้ำใจ นักท่องเที่ยวก็อยากกลับมาเยือนอีกเอง  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่เงินลงสู่ท้องถิ่นมากที่สุด“ รองนายกฯ กล่าว  

       รองนายกฯ กล่าวต่อว่า หลังจากเสร็จสมัชชาคุณธรรม ๔ ภาคแล้ว  ก็ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมต่อไป แชร์ตัวอย่างที่ดี ๆ ออกไป เพื่อขยายผล ซึ่งนายกฯชื่นชมสิ่งที่ดำเนินการมา และรัฐบาลเองก็พร้อมสนับสนุนการดำเนินการต่อไป เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมคุณธรรม  โดยเน้นให้ภาคประชาชนเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ภาครัฐจะมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวกเท่านั้น

 

จังหวัดพิจิตรโดยภาคีเครือข่าย ๑๑ องค์กรร่วมกับศูนย์คุณธรรมจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ“รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด หวังสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม

 

 ขาว 1 เพส 170622 0002 ขาว 1 เพส 170622 0001

 

                 ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ - พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ และมอบนโยบาย “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร  วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

        จากโรงเรียนคุณธรรม สู่จังหวัดคุณธรรม และงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) ที่พิจิตร สืบเนื่องจากจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดนำร่องที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ “จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลรูปธรรมเชิงประจักษ์หลายด้าน อาทิ มีการประกาศวาระ “จังหวัดคุณธรรมสร้างสุข” ในการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดใน ๑๑ กลุ่มเครือข่าย ที่มีองค์ประกอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชนอย่างชัดเจน มีเวทีและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสมาชิกเครือข่าย ระหว่างกลุ่มเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนขับเคลื่อนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการประกาศยกย่องเชิดชูองค์กรต้นแบบ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมในหลายพื้นที่ เป็นต้น จากรูปธรรมดังกล่าว จังหวัดพิจิตร ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดในสังคมจังหวัดพิจิตรอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคประชาชน เด็กและเยาวชน ตลอดจนภาคเอกชนได้ชัดเจน จึงเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และอีก ๘ จังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี

 

ขาว 1 เพส 170622 0003 ขาว 1 เพส 170622 0004
ขาว 1 เพส 170622 0005 ขาว 1 เพส 170622 0006

 

       รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้มีการจัดสมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาคทั้ง ๔ ภาค โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดงาน และมีข้อสั่งการให้ศูนย์คุณธรรมประสานความร่วมมือกับกระทรวงที่รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการการขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการสนับสนุนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด ที่สอดคล้องกับแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ

สมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกลไกและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายสาธารณะ สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติรวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และขยายผลการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ สู่การปฏิบัติตามบริบทของแต่ละองค์กรและพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

 

ขาว 1 เพส 170622 0007 ขาว 1 เพส 170622 0008
ขาว 1 เพส 170622 0009 ขาว 1 เพส 170622 0010

 

          โดยกิจกรรมในงาน มีทั้งเวทีวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน นิทรรศการ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมงาน“ชวนคิด ชวนคุย”  โดย ฝ่ายเลขานุการจัดงาน การนำเสนอกรณีศึกษา “เหลียวหลังแลหน้า โมเดลการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดพิจิตร” ในรูปแบบสื่อผสม การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงประเด็น การขับเคลื่อนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย โดยผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร “โมเดลสร้างสรรค์ สร้างสังคมคุณธรรม” ของ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับจังหวัดสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรณีศึกษาต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละจังหวัด โดย ผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดอุทัยธานี  การเสวนา “แนวทางความร่วมมือประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในมุมมองเชิงนโยบาย” โดยผู้ร่วมเสวนาจาก ๕ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินรายการเสวนาโดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

 

 ขาว 1 เพส 170622 0011  ขาว 1 เพส 170622 0012 0

 

        ทั้งนี้ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ เชื่อว่าหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนในภาคเหนือที่เข้าร่วมงาน เกิดความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ และสามารถนำความรู้จากเวทีสมัชชาคุณธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการของทุกภาคส่วน ทุกระดับในแต่ละจังหวัด ตลอดจนประชาชนเกิดการรับรู้ มีส่วนร่วมและให้ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง  วินัย สุจริต จิตอาสา  เกิดข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับภาคเหนือตอนล่างเพื่อพัฒนา ต่อยอด และขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมความดีแก่เครือข่ายองค์กร ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

 


นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์

กรรมการศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่ดูงานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร เล็งถอดบทเรียน ต.ลำปะดา สร้างองค์ความรู้ตำบลที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชุมชนคุณธรรมด้วยตัวเอง หวังขยายผลในตำบลอื่นๆ ทั่วประเทศ

 

ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0001

 

             ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ - นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดูงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม โดยได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายคุณธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตรส่งเสริมคุณธรรม 

            ต่อจากนั้น  เดินทางไปตำบลลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  เพื่อดูงานตำบลส่งเสริมคุณธรรมของตำบล   ลำประดา ซึ่งได้รับเลือกจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้เป็นต้นแบบ “ตำบลจัดการตนเอง” เนื่องจากตำบลลำประดามีกระบวนการโดยชาวชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้านต่างๆ ภายในชุมชนด้วยตัวเอง ซึ่งรวมถึงปัญหาสังคม เช่น การเล่นการพนัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เพื่อให้ตำบลลำประดาเป็นสังคมคุณธรรม ชาวบ้านมีความสุข ทั้งนี้  คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ยังได้ดูงานส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนบ้านน้อย ปรึกอุทิศ ซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมของ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ด้วย

 

 ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0002  ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0003

 

        นพ.จักรธรรม  ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่ ว่า  จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และมีภาคเอกชน เครือข่ายทางสังคมต่างๆ ภาคประชนชนเร่งดำเนินการด้วยอย่างแข็งขัน จึงทำให้งานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดพิจิตรมีความต่อเนื่อง  แม้จะเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้วถึง ๓ คน   จึงเห็นสมควรให้มีการถอดบทเรียน หากระบวนการที่ทำให้งานส่งเสริมคุณธรรมมีความสำเร็จ

        ขณะที่ ตำบลลำประดา   เป็นตำบลที่ประสบความสำเร็จในการสร้างตำบลคุณธรรม โดยใช้กระบวนการที่ดำเนินการโดยชาวบ้านเอง  ไม่ใช่ดำเนินการตามแนวทางหรือตามนโยบายของภาครัฐ   เพราะฉะนั้น จะมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรม จัดทีมนักวิชาการมาเก็บข้อมูลและถอดบทเรียนของตำบลลำประดา  สร้างองค์ความรู้ลำประดาโมเดล  ขณะเดียวกัน ทีมจากศูนย์คุณธรรม ก็จะมาช่วยเติมเต็มให้ตำบลลำประดาด้วย อย่างเช่น การพัฒนาทายาทของผู้นำท้องถิ่นเพื่อมาสานต่องานในอนาคต

     “เมื่อถอดบทเรียน ได้องค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรม ของ จ.พิจิตร และ ตำบลลำประดาแล้ว ศูนย์คุณธรรมก็จะได้นำเสนอรัฐบาลผ่านกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ เป็นประธาน  เพื่อให้มีการขยายผลต่อไป “ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าว 

ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0004 ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0005
ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0006 ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0007