ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ องค์กร Co Brand ร่วมประชุม ออกแบบแผนงาน ROADMAP การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์ Co - Brand องค์กรนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

 head

          วันพฤหัสบดีที่10 พฤษภาคม 2561 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการ ศคธ. นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายองค์กรคุณธรรม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงทีมสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม เข้าประชุมร่วมหารือวงเล็ก กับ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อ.อัตถกร ธรรมศิริ ปรึกษาชมรมเด็กอัจฉริยะ และหัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา ม.รังสิต และ อ.วิเชียร พลอยทับทิม ที่ปรึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ม.รังสิต ร่วมกันออกแบบแผนงาน ROADMAP การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์ Co - Brand องค์กรนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามภารกิจแผนงานที่องค์กร Co - Brand ทั้ง 19 องค์กรดำเนินการอยู่ โดยวางแผนสื่อสารกิจกรรม ภารกิจที่น่าสนใจของทุกองค์กรให้เป็นแบบอย่างการทำความดี นำไปสู่การลงมือปฏิบัติในสังคม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ ศคธ. ในฐานะกองเลขาฯ เชิญหน่วยงาน Co Brand เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยจะเชิญ 19 องค์กร Co Brand ร่วมประชุมพร้อมกันอีกครั้ง ในวันที่ 4 มิถุนายน. 2561 เวลา 14.00 น. ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อเตรียมข้อมูลจัดนิทรรศการ Co Brand และวาง roadmap การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน.

01 04
   
03 02
   
05 06
   
07 08

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Happy Dolls Project ส่งมอบความรักและกำลังใจให้น้องป่วยเรื้อรัง ผ่านตุ๊กตา Happy Dolls

1

          วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยทีมสื่อสารองค์กร ร่วมกับ Happy Dolls Project ส่งมอบความรักและกำลังใจให้น้องป่วยเรื้อรัง ผ่านตุ๊กตา Happy Dolls ณ รพ. รามาธิบดี ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และจิตอาสาเคยร่วมทำด้วยกัน เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ ที่ป่วย จำนวน 28 ตัว รวมถึงพวงกุญแจ Happy Dolls ชุดพิเศษ ที่ร่วม กับ KBank จัดกิจกรรม AFTERKLASS สนุกกับชีวิต เพื่อนสนิททางการเงิน ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นกำลังใจ และขอบคุณพี่พยาบาลที่ทำงานหนัก เสียสละให้กับสังคม จำนวน 34 ตัว กลายเป็นความสุขมันแบบล้นๆ 2 in 1 ให้น้องผู้ป่วย และให้พี่พยาบาลไปพร้อมกัน

2 3

“เครือข่าย ร.ร.ภาคใต้ ประชุมชี้แจงนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน”

S 3670173

 

  S 3670101

  S 3670097

        

        8 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโรงเรียนเครือข่ายภาคใต้ จำนวน 68 โรงเรียน โดยได้เน้นย้ำกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เข้าร่วมประชุมถึงบทบาทความสำคัญของโรงเรียนในการปลูกฝัง บ่มเพาะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับเด็กและเยาวชน

จากนั้น ผอ.สุรพล มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนงานค้นหานวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน ภาคใต้ ได้ใช้โอกาสการประชุมครั้งนี้ สร้างความเข้าใจ “กระบวนการค้นหานวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน” เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสำคัญของเยาวชนยุค 4.0 คือ การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม การใช้ความรุนแรง ทั้งทางกาย วาจา และในโลกออนไลน์ การขาดวินัย การคบเพื่อนไม่ดี และการผิดศิลธรรม เป็นต้น พร้อมทั้งเชิญชวนทุกโรงเรียนค้นหานวัตกรรมในโรงเรียนของตนเองเพื่อนำมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อขยายผลสู่โรงเรียนอื่น ๆ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริมนวัตกรรมเยาวชนที่จัดขึ้นในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

 

S 3670172 S 3670174
  

ศคธ. จัดประชุมพิจารณานวัตกรรมและเตรียมการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑


  
78375 78380

 
         ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) งานสร้างเสริมพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม จัดประชุมพิจารณานวัตกรรมและเตรียมการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนศูนย์คุณธรรม คณะทำงานกลไกภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี

 

78379 78382
  

พิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑๐)

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑๐) โดยมีนายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ซึ่งรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑๐) มีครูอาสาสมัครศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา ครูตำรวจตระเวนชายแดน และครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับรางวัล จำนวน ๙ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารมูลนิธิ พอ.สว. กรุงเทพมหานคร

 

IMG 9890 1 IMG 9856 1
IMG 9874 IMG 9876