ประธานศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เปิดงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร ชลบุรี

     25 พ.ค.2560 นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เปิดงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร ชลบุรี ในการประกวดการถอดบทเรียนจากเรื่องเล่าพัฒนาคุณธรรม หัวเรื่อง "มีไมตรีจิตต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จากผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัด 7 จังหวัด และมอบใบรายงานผลการศึกษาของผู้จบการศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทันตาภิบาล เภสัชกรรม การแพทย์แผนไทย รวม 190 คน โดยผู้ที่จบการศึกษาได้กล่าวคำปฏิญาณตนที่จะประกอบอาชีพแต่ในทางที่เป็นคุณ เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ และจะใช้หลักศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบในหน้าที่การงาน รวมทั้งเสียสละตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม


S 11624584

     นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ได้ประชุมกับผอ.ส่งเสริมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ 6 และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด โดยให้แนวคิดทิศทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนโยบาลระดับชาติที่จะมีผลกระทบต่อเขตสุขภาพ จังหวัดและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุข โดยให้บุคลากรเตรียมตัวตอบโจทย์ 4 ข้อ คือ 1)ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอะไรเกิดก่อนกัน 2) เราควรมีมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ ถ้ามีควรมีอย่างไร  3) การพัฒนาต้องมีทั้งสาระและกระบวนการ 4) ทบทวนปัญหาที่ทำให้เราไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง และเน้นย้ำความสำคัญในทุกๆการพัฒนามุ่งหวังที่การเปลี่ยนแปลงคุณธรรมในองค์กรหรือในชุมชนมากกว่าการทำกิจกรรมและกำลังวางแผนเพื่อเกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมดับเขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 เพื่อพัฒนาเป็นสังคมคุณธรรมในลำดับถัดไป

 162805  162806
   

10 อาชีวะร่วมสร้างแกนนำสุภาพคนคนอาชีวะ

 

 timeline 20170614 155905  timeline 20170614 155901
 timeline 20170614 155914  timeline 20170614 155920
 
 
14 มิ.ย. 2560 - นายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำรุ่นที่ 1 ภายใต้โครงนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชนคนอาชีวะ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ ในการพัฒนาทักษะ 3 ว. ได้แก่ วิชาการ วิชาชีพ  และวิชาชีวิต    เช่นการทำกิจกรรมอาสา  มีคุณธรรมด้านวินัยเป็นคุณธรรมที่สถานประกอบการ ต้องการมากที่สุด และ ร่วมกับ 6 ภาคี ได้แก่
1.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
3.สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
4.วิทยาลัยพัฒนศาตร์ (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) มหาวิทยาลัยศาสตร์ 
5.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ของสถาบันอาชีวะศึกษาต่อสังคม ซึ่งในรุ่นแรกนี้มีนักศึกษา จาก 10 สถาบัน ดังนี้  
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม  2.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  3.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  5.วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ  6.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ   7.วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ  8.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   9.วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร   10.วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จำนวน 101 คน
 

 

สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 
 

การไฟฟ้าร่วมเป็นองค์กรคนดี

IMG 6541

 

7 มิ.ย. 2560 - นายธาดา เศวตศิลากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และทีมสื่อสารองค์กร เข้าหารือนางภาวนา อังคณานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งทางการไฟฟ้า มีความเข้มแข็งมาก ในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก FIRMC (F=Fairness,I=Integrity, R=Responsibility & Accountability M=Mutual Respect,Commitment to Continuous Improvement and Teamwork) และยังมีโครการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของพระราชา คือโครงการสิรนทรโมเดล เป็นต้น โดยที่การไฟฟ้าเองก็ยินดีที่จะร่วมเป็นองค์กรคนดี กับศูนย์คุณธรรม เพื่อร่วมเป็นต้นแบบให้กับ หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

 

2 ม.ย. 60 170603 0004 2 ม.ย. 60 170603 0005

 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ - นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ กรรมการร่วมและเลขานุการร่วมวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ (ครั้งที่๑/๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ ๑๕๒ คน ได้แก่ ๑๒ เครือข่ายจังหวัดพิจิตร และ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

การประชุมเริ่มด้วยการกล่าวถึงที่มาของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม การประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน ๕ กระทรวงหลัก ความคืบหน้าในการเตรียมงานการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด "รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" โดยงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

2 ม.ย. 60 170603 0002 2 ม.ย. 60 170603 0001
2 ม.ย. 60 170603 0006 2 ม.ย. 60 170603 0008

 


จักราชัย  ทองเพ็ชร์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

นิด้า ร่วมขยายความดีทั่วไทย

IMG 1914 IMG 1917

 

                29  พ.ค. 2560 - นายธาดา  เศวตศิลากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   นายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  เข้าพบ รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์  อธิการบดี สถาบันฑิตพัฒนศาสตร์ ร่วมมือขับเคลื่อนแรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี  ขยายผลความดีทั่วไทย  ซึ่งสถาบันฑิตพัฒนศาสตร์เป็นสถานศึกษาชั้นนำที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ  โดยที่นิด้านั้นมีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน  และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม "หลักสูตรโตไปไม่โกง"  ทั้งนี้ยังเล็งร่วมปลุกจิตสำนึกที่ดีในสถานศึกษา และในสังคม  ที่เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ของสังคมไทย

IMG 1906


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์