ศูนย์คุณธรรม จัดเวิร์คช็อปพัฒนาครูแกนนำอาชีวะ สร้าง“คุณธรรมนำความรู้”สู่ไทยแลนด์ ๔.๐

IMG 0160 IMG 0146 IMG 0150

 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมีเป้าหมายมุ่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาล ในการปฏิรูปอาชีวศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดทั้งนำคุณค่าในวิชาชีพ มาต่อยอดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

วันที่ ๒๓ เมษายน นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวเปิดการอบรมแก่ตัวแทนสถานศึกษาจำนวน ๒๐ แห่ง พร้อมทั้งเสวนาหัวข้อ “การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนโครงการฯ”  โดยมีตัวแทนองค์กรภาคีเข้าร่วม ได้แก่ ดร.อัสนียา  สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์, ดร.นันทวัน  วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ

 IMG 0190 IMG 0199  IMG 0207

 

กิจกรรมตลอดทั้ง ๓ วัน จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยสามารถกำหนดปัญหา และกระบวนการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอาชีวะที่มีคุณธรรมได้ โดยมีทั้งบรรยายและฝึกปฏิบัติ จากอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย วิทยากรศูนย์คุณธรรม มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ “กิจกรรมรวมดวงใจ เครือข่ายครูดีศรีอาชีวะ”การบรรยาย “กระตุกต่อมคิด… กระตุ้นจิตวิญญาณความเป็นครู” เวิร์คช็อปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ “Think - Pair - Share” และฝึกปฏิบัติจัดทำโครงงานคุณธรรม

 

 IMG 0299 IMG 0302 IMG 0350
 IMG 0368  IMG 0384 IMG 0385

 

ในวันสุดท้ายก่อนปิดการอบรม นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจาก ๒๐ สถาบัน โดยนายแพทย์จักรธรรม ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ครูแกนนำที่เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งสนับสนุนในด้านการสร้างพลังเครือข่ายแก่สถาบันอาชีวะ เพื่อขับเคลื่อนงานให้เกิดรูปธรรม และเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงาน ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงานต่อไป

 IMG 0417 IMG 0437  IMG 0450
 IMG 0483 N IMG 0524  IMG 0535

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อม เพื่อมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค ๔.๐ นั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญที่สถานศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อก้าวไปสู่สังคมแรงงานที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ในอนาคตเราคงได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของนักเรียนอาชีวะ ที่มีหัวใจการให้ และการบริการ มีความพร้อมทั้งทักษะชีวิตควบคู่ทักษะอาชีพ บนฐานด้านคุณธรรม ภายใต้สโลแกน “อาชีวะชน คนคุณภาพ รับใช้ประชาชน”


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ศูนย์คุณธรรมชวนกระทรวงคมนาคม Co Branding องค์กรคนดี

 

IMG 9934

 

20 เม.ย. 60 : นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม ได้เข้าพบ นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม หารือความร่วมมือองค์กรดี สร้างแรงบันดาลใจผ่าน ๑๓ บุคลากรดีเด่นของกระทรวง และในอนาคตจะทำความร่วมมือพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม มีหน่วยงานในสังกัด 8 กรม 10 รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงานของรัฐ รวมพนักงานจำนวน 114,090 คน

 

IMG 9923 IMG 9935

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "Thai Alert" เพื่อเชื่อมต่อสังคมให้โครงข่ายจิตอาสาเฝ้าระวังและร่วมแจ้งเหตุกาณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

1491808566273
 
 
         ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "Thai Alert" เพื่อเชื่อมต่อสังคมให้โครงข่ายจิตอาสาเฝ้าระวังและร่วมแจ้งเหตุกาณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
         วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงนาม MOU ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "thai alert" ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
          แอปพลิเคชั่น “thai alert” เป็นแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายจิตอาสาให้ประชาชนภายนอกได้รับรู้เรื่องราวของคนทำดีได้ง่ายขึ้น โดยอาสาสมัครและประชาชนสามารถร่วมแจ้งเหตุและเฝ้าระวังทางสังคมผ่านทางแอปพลิเคชั่น "thai alert" ได้แล้ววันนี้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทางระบบ Android ส่วนระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดได้ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป.

1491808563679
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ" ครั้งที่ ๒

 

67435

 

๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ" ครั้งที่ ๒ ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน จาก ๑๙ องค์กร เน้นย้ำ "การสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน จะต้องใช้ความดีมาสร้างความสุขบนพื้นฐานแห่งความดี โดยศูนย์คุณธรรมได้มีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ ซึ่งองค์กรภาคธุรกิจสามารถนำคุณธรรมมาปรับใช้และนำมาส่งเสริมภายในองค์กร นอกจากนี้ศูนย์คุณธรรมยังมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเชื่อมโยงและเสนอความก้าวหน้าในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติต่อไป" 
การอบรมเริ่มด้วยการระดมความคิดร่วมสร้างมาตรฐานกลาง กำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดองค์กรธุรกิจคุณธรรม โดย นายอิทธิพร วันดี และคณะ มีข้อสรุปดังนี้
๑. ปรากฎการณ์รูปธรรม คือ ความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบตามองค์กร มีความขยันหมั่นเพียร และผลิตสินค้าที่มีราคาเป็นธรรมและมีคุณภาพ
๒. รูปธรรมจริยธรรม คือ ความมีวินัยให้ความสำคัญกับตัวสินค้าทุกตัว กองทุนคุ้มครอง ยกย่องชื่นชม ไม่แบ่งชนชั้น มีความโปร่งใส และการให้ความร่วมมือ
๓. ระบบคุณธรรม คือ ความสามัคคี ความพอเพียง ส่งเสริมให้เป็นคนดี ความยุติธรรม ความเมตตา สุจริตไม่เอาเปรียบ รักสามัคคี และมีน้ำใจ
๔. กระบวนทัศน์ คือ วิธีคิด วิธีปฏิบัติ และการให้คุ้มค่า

 

 67454  67455
 67457  67458

 


ผู้เขียน  จักราชัย
เรียบเรียง,ภาพ :กมลวรรณ

งานพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่

กลุ่มงานปฏิบัติการ

บรรยากาศในงานมหกรรมวัฒนธรรม"ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์"

กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมกันปณิธาน 9 ล้านความดีและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถพบกับเราได้ทุกวัน

ตั้งแต่ วันที่ 5 – 30 เม.ย. 60 ที่ โรงละครแห่งชาติ

 

บรรยากาศงาน235 170407 0007 บรรยากาศงาน235 170407 0001
 บรรยากาศงาน235 170407 0004  บรรยากาศงาน235 170407 0006
บรรยากาศงาน235 170407 0016  บรรยากาศงาน235 170407 0021
บรรยากาศงาน235 170407 0027 บรรยากาศงาน235 170407 0028
บรรยากาศงาน235 170407 0008 บรรยากาศงาน235 170407 0009

More Articles ...

  1. วธ.เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม“ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”พร้อมเปิดนิทรรศการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์”กิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ
  2. กระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นภาคี "องค์กรคนดี"กับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
  3. ศูนย์คุณธรรม ร่วมส่งเสริมสถาบันครอบครัว จัดบูธทำดีตามพ่อสานต่อปณิธานพอเพียง
  4. สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิชัยพัฒนา ชวนคู่พ่อแม่ลูก-ครูศิษย์ "สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ" ผ่าน "หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา" (the king's Journey Learning Passport) แถลงข่าวต้อนรับปิดเทอม