ประชุมหารือแนวคิดเรื่องการพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรมร่วมกับกลุ่มองค์กรธุรกิจ จ.ราชบุรี และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

 IMG 1298 IMG 9547

 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาจากการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม  

IMG 9666  IMG 1368

"รวมพลังประชารัฐ ๙ ดีขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร้อยเอ็ด"

 

IMG 6370 IMG 6364

 

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนเครือข่าย ๙ ดีจังหวัดคุณธรรมร้อยเอ็ดร่วมกับผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชุมกำหนดแผนปฏิบัติการในกรอบเนื้อหาการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังประชารัฐ ๙ ดี ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร้อยเอ็ด" ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

IMG 6372 IMG 6368

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างมาตรฐาน เครือข่ายการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

IMG 1163

   ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร หนองคาย และจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจกระบวนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการจัดกระบวนการครั้งนี้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๐ โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน ๖๑ คน 

 

IMG 1163 1 IMG 1163 2

 

      โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภรัตน์  รัตนมุขย์ จากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งการจัดเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอ

ผลจากการจัดเวทีครั้งนี้ เครือข่ายการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ยกร่างข้อสรุปมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่

) ประโยชน์ของการประเมินมาตรฐานองค์การส่งเสริมคุณธรรม

๒) ลักษณะคุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับโรงเรียน

๓) องค์ประกอบมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม  

๔) ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดมารตฐานโรงเรียนคุณธรรม

จากเวทีระดมความเห็นผู้เข้าร่วมประชุมจาก  ๓๐ โรงเรียน เกิดองค์ประกอบมาตรฐาน ๕ ด้าน ตัวชี้วัดมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ๔๖ ตัวชี้วัด คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ด้านคุณธรรม ๙ คุณลักษณะ นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรม ยังมีแผนงานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างต่อเนื่อง

 

  • แผนงาน การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม ไปใช้ในสถานศึกษา จำนวน ๓๐ แผน ซึ่งจะมีการนำไปทดลองใช้ระหว่างช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษาหน้าเป็นระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๕๙) โดยมีกรอบแนวคิดกำหนดตามอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และมาตรฐานของโรงเรียนตนเอง ศึกษาต้นทุนของตนเองที่มี  
  • แผนประเมิน กระตุ้น ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นักวิชาการในพื้นที่ และศูนย์คุณธรรมพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเติมแต็ม แลกเปลี่ยนปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน
  • เวทีนำเสนอ และคืนข้อมูล สรุปมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำไปเสนอในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๘ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ และเสนอมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

IMG 1163 3

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เอกสารลับปานามาเพื่อความโปร่งใสคุณธรรมและจริยธรรม"

13633 13510


๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง
“เอกสารลับปานามา เพื่อความโปร่งใส คุณธรรม และจริยธรรม" เพื่อนำเสนอบทเรียน แนวคิด และแนวทางแก้ไขจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้เกิดความโปร่งใสและมีความถูกต้องตามระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทุกหมู่เหล่า มีจริยธรรม คุณธรรม ไม่ทุจริต คอร์รัปชัน และถือประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ  ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๒ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. และการบรรยายพิเศษ “เอกสารลับปานามากับวิกฤตการเงินการคลังของไทย“ โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและการวิพากษ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน คือ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์  นายทศพร รัตนมาศทิพย์ และนางสาวรสนา โตสิตระกูล

 

 13609  13611

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานชุมชนคุณธรรม และจัดตั้งเครือข่ายความสุขชุมชน

 IMG 3083  IMG 3066

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานชุมชนคุณธรรม และจัดตั้งเครือข่ายความสุขชุมชน ในวันศุกร์ที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบำรุง-รวิวรรณ ชั้น ๒  โรงแรมวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ ดอนเมือง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายตัวชี้วัดความสุขชุมชน ตามแนวทางอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และให้เครือข่ายร่วมจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดความสุขชุมชนร่วมกันเพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางร่วมกันของชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข หรือ "ชุมชนคุณธรรม" โดยเวทีนี้มีผู้เข้าร่วมจากจังหวัดต่างๆ กว่า ๒๐ จังหวัด รวม ๗๐ คน นำโดย "นายศิวโรฒ  จิตนิยม" แกนนำต้นแบบพื้นที่จัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชน ตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่สามารถเป็นต้นแบบของพื้นที่ต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจ

ผลของการหารือในครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งเครือข่ายความสุชชุมชนมาเป็นกลไกกลางในการขับเคลื่อนเรื่องการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชน โดยมีศูนย์คุณธรรมเป็นพี่เลี้ยงช่วยเชื่อมโยงกลุ่ม/พื้นที่ต่างๆ เพื่อผลักดันให้เรื่องคุณธรรมเข้าสู่วาระแห่งชาติและเป็นนโยบายสำคัญของประเทศต่อไป เนื่องจากการขับเคลื่อนงานใดๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน หรือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เหล่านี้จะต้องมีพื้นฐานคุณธรรมเป็นองค์ประกอบหลักในการบริหารจัดการกลุ่มทั้งสิ้น

 

IMG 3422 IMG 3443
IMG 3356 IMG 3728

 

และจากการระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดความสุขชุมชน นั้น แกนนำจากจังหวัดต่างๆ ได้ร่วมกันเสนอ มาตรฐานด้านต่างๆที่ส่งผลต่อความสุขของชุมชนรวมทั้งร่วมกำหนดตัวชี้วัด โดยสรุปได้ ๗ ด้าน ได้แก่   มาตรฐาน คือ ๑) คนดี  ๒) วัฒนธรรมดี  ๓) การศึกษาเรียนรู้ดี  ๔) สิ่งแวดล้อมดี  ๕) เศรษฐกิจรายได้ดี  ๖) สังคมอบอุ่นมั่งคง  ๗) สุขภาพดี  และ ในเบื้องต้นนี้แกนนำจากจังหวัดต่างๆเห็นด้วยกับ ๗ มาตรฐานดังกล่าวและจะนำไปจัดทำตัวชี้วัดในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมต่อไป

พร้อมกันนี้เครือข่ายความสุชชุมชนและภาคีส่งเสริม ๘ องค์กรจะได้ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหาษัตริย์จัดงาน "มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ปีที่ ๓" ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙