พิธีเปิดงาน "มหกรรมรามยณะเฉลิมพระเกียรติ"ในโครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้งานใต่ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ท้องสนามหลวง

 

129305 129302

  

๒๐ เมษายน – พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมรามยณะเฉลิมพระเกียรติ "ในโครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้งานใต่ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ท้องสนามหลวง และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน โดย ศูนย์คุณธรรม  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ “การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน” อาทิเช่น กิจกรรม carring and sharing  community เพื่อให้ผู้เข่าร่วมงานได้แสดความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณธรรมร่วมที่สำคัญของคนในอาเซียน  ๑๐ ข้อ ไว้เนื้อเชื่อใจ เอื้อเฟื่้อแบ่งปัน เคารพความแตกต่าง ทำเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของคนในอาเซียน  พอเพียง รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีวินัย สื่อสารต่อกันในทางบวก จิตอาสาเพื่อส่วนรวม ความซื่อตรงโปร่งใส

 73729  129301

 

ซึ่งการเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์คุณธรรมในครั้งนี้ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ศูนย์คุณธรรม ต้องประชาสัมพันธ์งานอาเซียนให้เป็นที่รู้จักให้กว้างขวางมากขึ้น

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง

58577 139383 139378

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   นำโดย นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง       โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ กระบวนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดตรัง และเชื่อมโยงเครือข่ายจังหวัดตรังให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนได้นั้น ซึ่งการจัดกระบวนการครั้งนี้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๔ โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน ๙๕ คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  ใจดีเฉย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้  

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง

‘ปลูก’จิตสำนึก ‘ปลุก’เยาวชนชาวใต้สู่ค่าย YOUTH2020

 

 

Youth 4094 Youth 2512  

 

 สงขลา 3 เมษายน 2559 – ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย นับเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงและฝังรากลึกมายาวนาน จากผลการสำรวจของเอแบคโพลล์ปี 2556 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ยอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริต หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ แนวโน้มทัศนคติหรือความคิดผิดๆ ยังคงมีสูงขึ้น ซึ่งล้วนเป็นการบ่มเพาะเนื้อร้ายให้ฝังลงไปในจิตสำนึกของคน ให้จอมจำนนต่อความชั่วร้ายที่เกิดขึ้น นับวันพฤติกรรมต่างๆ ก็จะกลายเป็นความเคยชินและชินชาจนกลายเป็น “วัฒนธรรมการคอร์รัปชั่น” ลุกลามไปสู่กลุ่มคนในแวดวงสาขาอาชีพต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ

Read more: ‘ปลูก’จิตสำนึก ‘ปลุก’เยาวชนชาวใต้สู่ค่าย YOUTH2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคุณธรรม สำหรับเยาวชน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

66514

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๕ สถาบัน ประกอบด้วย ๑) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๒) มหาวิทยาลัยรังสิต ๓) มหาวิทยาลัยสยาม ๔) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ๕) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๒๐ คน จัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคุณธรรมสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านคุณธรรมในชั้นเรียนสำหรับเยาวชนด้วยรูปแบบสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวีดิโอ ที่จะทำให้การเสริมสร้างความเข้าใจด้านคุณธรรมเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

Read more: การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคุณธรรม สำหรับเยาวชน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ...

ภาคีเครือข่ายสร้างสุขมวลรวมชุมชน 9 องค์กรร่วมจัดอบรม“วิทยากรกระบวนการนักสร้างสุขชุมชน” ครั้งที่ 2

176194

 

ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559  นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมหลักสูตร วิทยากรกระบวนการนักสร้างสุขชุมชน ครั้งที่ 2  ร่วมกับ 9 องค์กรภาคีความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขสู่สังคมคุณธรรม อันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร มูลนิธิหัวใจอาสา กองทุนเวลาเพื่อสังคม เครือข่ายธุรกิจเพื่อชุมชน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ณ อาคาร B7.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม

Read more: ภาคีเครือข่ายสร้างสุขมวลรวมชุมชน 9 องค์กรร่วมจัดอบรม“วิทยากรกระบวนการนักสร้างสุขชุมชน” ครั้งที่ 2