ศูนย์คุณธรรมร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Image 47bbdeb

12 สิงหาคม 2559 - นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศููนย์คุณธรรมเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ 185 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

Image c310ef2 Image 6b0c607 

 Image 7e48cc0  Image 1b8b142

 

 

กระบวนการพัฒนามาตรฐานและกำหนดมาตรฐานกลางโรงเรียนคุณธรรม

 

216005


ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีนำเสนอกระบวนการพัฒนาการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมของโรงเรียนคุณธรรม ๔ ภาค วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   ณ ห้องประชุมสุทธิดา โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ วิภาวดี ๖๔    กรุงเทพฯ โดยนักวิชาการ ๒ ท่าน ได้แก่  รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ และอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น ได้แก่ พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์   รศ.ดร.จิราภรณ์  ศิริทวี  รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ และอาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจำนวน ๑๑ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๒๖ คน

กระบวนการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมภาคต่างๆ

ภาคเหนือ มีกระบวนการการกำหนดความเป็นโรงเรียนคุณธรรม เน้นส่งเสริมการแสดงความดีที่โดดเด่น ซึ่งเริ่มต้นจากการค้นหาอัตลักษณ์ของโรงเรียน และส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ศูนย์คุณธรรมไม่ได้ไปวัดแต่สร้างความโดดเด่น แต่ก็ไม่ตกคุณสมบัติที่จะประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง ขั้นตอนของการส่งเสริมการสร้างมาตรฐาน คือ การกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อร่วมกันกำหนดกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกัน และ โดยมีขั้นตอน คือ การทำความเข้าใจกับบุคคลากรในโรงเรียน แบ่งกลุ่ม ครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของโรงเรียน ให้เกิดอัตลักษณ์ที่ตรงกัน  ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกันคิดกิจกรรมเพื่อโชว์ความโดดเด่นในอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้มีความชัดเจน  เด็กจะเป็นคำตอบสำหรับความโดดเด่นของโรงเรียน หลังจากนั้น ก็จะมีเครื่องมือในการเช็คความโดดเด่นในโรงเรียน ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุน  ด้านต่างๆ ปัจจัยกระบวนการเรื่องการมีส่วนร่วม  และสุดท้ายวัดที่ผลผลิตคือนักเรียน และสรุปบทเรียนว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลง จากนั้นมีเวทีให้น้ำหนักตัวชี้วัดเพื่อสร้างมาตรฐานหลักของโรงเรียน และขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือต่อไป

 13912541 1134375546625459 8590160157987814157 n 216013


          มาตรฐานจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ตรวจและผู้ถูกตรวจ ศูนย์คุณธรรม ต้องตอบโรงเรียนให้ได้ไว้มาตรฐานที่ดำเนินการจะสามารถรับรองโรงเรียนได้หรือไม่ และทำไมต้องทำมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมทั้งที่มีการประเมินของหน่วยงานต้นสังกัดอยู่แล้ว

ภาคใต้  ภาคกลาง  ภาคอีสาน จากการกระบวนการ ๓ ภาค พบว่ามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสามารถยกร่างได้เป็น  ๖  ด้านได้แก่  ๑) ด้านผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทั้งครูและนักเรียน  ๒) ด้านครู ซึ่งครูก็ต้องเป็นต้นแบบ ๓) ด้านนักเรียน คือเด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีจิตอาสา  ๔) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงเรียนสะอาด มีระเบียบ  ๕) ด้านบุคคลากร ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม คือ การที่ชุมชน ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสร่วมคิดร่วมทำกับโรงเรียน  และ ๖) ด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องคุณธรรม ซึ่งต้องไม่ใช่กิจกรรมใหม่แต่เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกเข้าไปในวิชาทั่วไป จากการนำเสนอกระบวนการดังกล่าว ผู้ทรงคุณวุฒได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้  คือ  


216011

 216012

 

  • กระบวนการนี้เป็นกระบวนที่สามารถเป็นองค์ความรู้และเป็นโมเดลของการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมได้
  • การส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมครบทุกภาคแล้วต้องมีการประกอบส่วนให้เป็นภาพรวมของมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมระดับชาติ ให้เห็นเป็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนมากขึ้น 
  • สำหรับโรงเรียนหากมีนโยบายเชิงคุณธรรม ความเป็นคุณธรรมก็จะแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมของโรงเรียน แต่หากทำเรื่องคุณธรรมเป็นกิจกรรม เมื่อกิจกรรมแล้วเสร็จก็จะจบไม่เกิดความยั่งยืน
  • การประเมินเรื่องคุณธรรม ควรดูที่ตัวเด็ก นำผลการประเมินจาก สมศ. สพฐ.มาต่อยอดเรื่องคุณธรรมที่เกิดกับเด็ก  
  • ควรมีการประเมินอัตลักษณ์ของแต่ละโรงเรียน เพื่อเน้นความโดดเด่นชัดเจน
  • มาตรฐานคุณธรรม  เป็นเรื่องที่ไม่ควรวัดว่าใครเก่งกว่าใคร ไม่ควรเน้นการแข่งขัน  แต่ทำเพื่อพัฒนาช่องว่างให้ลดลง ปรับปรุงคุณภาพคุณธรรมของบุคคลากรในโรงเรียนให้ดีขึ้น
  • การพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจะต้องเป็นกลุ่มที่เข้ามาเข้าร่วมโดยความสมัครใจ และทำอย่างไรให้โรงเรียนเห็นประโยชน์มากกว่าเป็นภาระ
  • ต้องสร้างแรงจูงใจให้กับโรงเรียนถึงสิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ เช่น การให้รางวัล หรือใบรับรอง ที่

          พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์ กล่าวปิดท้ายว่า เรื่องคุณธรรมจะต้องสามารถวัด จริยธรรมของคนได้อย่างไร คุณภาพที่ต้องการของโรงเรียนคุณธรรมควรเป็นอย่างไร ความสำคัญคือ พฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร ฉะนั้น การประเมินจะต้องดูว่าจะประเมินอะไรและประเมินอะไร หน้าที่ของพวกเรา ต้องดึงความเป็นมนุษย์ของเด็กขึ้นมาถ้าเราเอาหลักของความเป็นมนุษย์ คือไม่เอาเปรียบคนอื่น  ไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น และรู้จักแบ่งปัน 

สำหรับมาตรฐานคุณธรรมที่เราทำคือ ต้องดูเรื่องจริยธรรมคือความประพฤติที่เหมาะสมของคนในองค์กร  ครูก็ต้องกำหนดมาตรฐานความประพฤติของตนเอง  เช่น ครูต้องตั้งใจสอน ไม่หากินกับลูกศิษย์  หรือผู้บริหาร ต้องเอาใจผู้ใต้บังคับบัญชา เหล่านี้ ควรรวมรวมเป็นมาตรฐานคุณธรรม ทั้งหมดนี้อะไรคือ พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ดี  ครูควรมีประพฤติอะไร คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีความประพฤติอะไร นักเรียนควรประพฤติอะไร แล้วนำมากำหนดเป็นมาตรฐานจริยธรรมของคนในองค์กร  สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมคุณธรรมและทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรื่อง ITA อีกเรื่องก็เป็นการประเมินท้ำกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว การประเมินควรนำเอาเกณฑ์การประเมินทุกอันมารวมกันและส่งเป็นชุดเดียวให้กับผู้ที่เข้ามาประเมิน สิ่งสุดท้ายคือ ให้แต่ละโรงเรียนลองเสนอตัวขึ้นมาเพื่อทำเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้วยความสมัครใจ หากโรงเรียนใดพร้อม ผมก็จะส่งสื่อสิ่งพิมพ์ไปสัมภาษณ์ท่าน

จากการหารือดังกล่าวและความเห็นของโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม ส่วนใหญ่เห็นด้วยสำหรับการร่วมกันกำหนดเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมและการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการประเมิน ผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ให้เกิดความโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ยอมรับในวงกว้าง โดยมาตรฐานแต่ละด้านนั้นจะต้องไม่เพิ่มภาระให้กับโรงเรียน อีกทั้งยังสามารถบูรณาการกับงานปกติของโรงเรียนได้รวมทั้งเป็นเงื่อนไขร่วมกับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนอีกด้วย 

เครือข่ายความดี จังหวัดร้อยเอ็ดจัดเวทีถอดบทเรียนประเด็น“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”


“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสาเกตุนคร มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” 

 

20160809 2635

 

เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพระมหาชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์คุณธรรรม ร่วมกับ คณะทำงานคุณธรรม ๙ เครือข่าย จัดประชุม“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสาเกตุนคร มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”โดยมีสาระสำคัญอาทิเช่น เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมร้อยเอ็ด จะต้องผลักดันให้เกิด วินัย ใฝ่คุณธรรม ให้เป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ส่วนปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด คือ การมีกลไกที่มีความเป็นมาจากทุกภาคส่วน “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กำหนดให้เป็นนโยบายการขับเคลื่อนระดับจังหวัดและการมีบันทึกความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนมากกว่า ๔๐ องค์กร

20160809 2323

20160809 4970

20160809 3012 20160809 5985

 

 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะ เพื่อการยกระดับทางนโยบายในระดับต่อไปคือ ต้องจัดให้มีกลไกหรือคณะทำงานติดตามประเมินผลรวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ให้เข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายในเวทียังมีการนำเสนอผลการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีคุณธรรมที่ต้องเร่งฟื้นฟูและส่งเสริมโดยเร่งด่วนคือ ความมีฉันทะ มีวินัย และความอดทน แต่ในทางกลับกันจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีคุณธรรมด้านความกตัญญูที่เข้มแข็ง

 

แถลงข่าวโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจภักดิ์ รักลำน้ำขาว"

 

74710

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดแถลงข่าวโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจภักดิ์ รักลำน้ำขาว" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานแถลงข่าว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

 

74714 74717

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในงานกล่าวว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีล้วนเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะทรงอุปภัมภ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ความเป็นไทย กระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ผ่านการนำเสนอวัฒนธรรมในหลายมิติ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และความเป็นเลิศด้านศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ รักลำน้ำขาว"

 

 

 74709 74716

 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจภักดิ์ รักลำน้ำขาว"  นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ยังทำให้เกิดการกระตุ้นให้คนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ศูนย์คุณธรรมยังคาดหวังว่า จะทำให้ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และส่งเสริมคุณธรรมหลัก ๓ ประการ ของคนในจังหวัด ได้แก่ ความพอเพียง  สามัคคี และความมีวินัย อย่างเป็นรูปธรรม  ส่วนหน่วยงานภายนอกที่จะมาร่วมงาน ก็จะได้มีโอกาสนำศักยภาพที่มีมาช่วยเสริมในสิ่งที่ชุมชนต้องการ  และได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ให้เกิดความแน้นแฟ้นยิ่งขึ้น

          

โครงการรวมใจภักดิ์  รักษ์ลำน้ำขาว จะจัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ ที่โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด  หมู่ที่ ๑๓  ตำบลบ้านคา  อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  คาดว่าจะมีประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ ๘๐๐ คน   

ภาคีเครือข่ายร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 

1

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย 74 องค์กร เพื่อหารือเกี่ยวกับรูปแบบและความพร้อมในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอบิน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ

          ช่วงเช้า นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 กล่าวเปิดการประชุม จากนั้น นายสิน สื่อสวน เลขานุการกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 นำเสนอกรอบคิด และภาพรวมการจัดงานสมัชชาฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนกรมศาสนา ขึ้นกล่าวแนวทางการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม

 

 74062

74063

209919 74066

 

 

 

          องค์กรภาคีผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนที่แสดงความคิดเห็นที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการดำเดินการในอนาคต

          ช่วงบ่าย มีการนำเสนอรูปแบบการเตรียมงานและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำรายละเอียด รูปแบบ และข้อมูลการนำเสนอนิทรรศการตามกลุ่มโซนต่างๆ ได้แก่โซนเฉลิมพระเกียรติ โซนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โซนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม โซนจังหวัดคุณธรรม โซนการแสดงผลงานองค์กรภาคีร่วมจัด โซนคุณธรรมอาเซียน และโซนแสดงองค์ความรู้เครือข่ายคุณธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้

 

 74067  12