การประชุมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)

st meeting3

 

      คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นกรอบเนื้อหาและรูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ เป็นประธานการประชุม พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ที่ปรึกษาในฐานะผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมให้ความเห็นระหว่างการประชุม และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิดหลัก “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” ในวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างการรับรู้และแปลง “แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔” สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม สำหรับนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและนำเสนอผลงานเชิงรูปธรรมด้านคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ สร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม รวมถึงสร้างความร่วมมือและเตรียมการขับเคลื่อนคุณธรรมอาเซียนในอนาคต  ทั้งนี้คณะกรรมการฯ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการปรับกำหนดการ กรอบเนื้อหา รูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ให้สอดคล้องเหมาะสมตามข้อเสนอที่ประชุม และมีแผนกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   

 

st meeting1 st meeting2

การลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จังหวัดพัทลุง “เมืองลุง เมืองบายใจ”

 

            วันพุธที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๙  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ ได้เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนงานในโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จังหวัดพัทลุง “เมืองลุง  เมืองบายใจ” ปี ๒๕๕๙ ภายใต้การขับเคลื่อนงานในสโลแกนที่ว่า “เมืองลุง เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง” โดยเน้นการสร้างวินัย ๓ เรื่อง ได้แก่ วินัยการจราจร  วินัยการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ)  และวินัยความพอเพียงเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

การลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จังหวัดพัทลุง            
“เมืองลุง เมืองบายใจ” ระหว่างจังหวัดพัทลุง  ศูนย์คุณธรรม กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง จำนวน ๗๓ แห่ง

20160518 151823

 

การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อทำงานร่วมกัน โดยประสานพลังของทั้งสามฝ่ายให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ คือ เมืองลุง เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีบทบาท  ดังนี้

จังหวัดพัทลุง

๑.      กำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

๒.      ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม ให้ผู้นำท้องที่  อาสาสมัคร กลุ่ม องค์กร  เครือข่าย และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองลุง เมืองบายใจ     

๓.      จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างพื้นที่ต้นแบบ 

๔.     ประสาน เชื่อมโยง การขับเคลื่อนร่วมกับภาคีการพัฒนาในรูปแบบประชารัฐ 

๕.     ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร การจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

๑.      ให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

๒.      ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานคุณธรรมในกลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่มีความสนใจ 

๓.      ให้การสนับสนุนการถอดบทเรียนและวิทยากร การส่งเสริมและจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชน

๔.     ให้การสนับสนุนการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัด

๕.     ให้การสนับสนุนสื่อ หลักสูตร ต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ หน่วยงาน ชุมชนที่สนใจ

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.      ให้ อปท.ทุกแห่ง จัดทำแผนปฏิบัติการ และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ 

๒.      ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างวินัยการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และชุมชนในพื้นที่ อปท.     มีการขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ และการรักษาความสะอาดในทุกชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งมีการสร้างพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม  

๓.      ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัยจราจร แก่ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และชุมชนในพื้นที่ อปท. มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเรื่องการสร้างวินัยจราจร ในระดับ ครอบครัว สถานศึกษาและหมู่บ้าน รวมทั้งสร้างพื้นที่ต้นแบบการจัดการวินัยจราจร  

๔.     ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และชุมชนในพื้นที่ อปท. มีการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม กิจกรรมรณรงค์การสร้างวินัยเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรม ผ้าไทย ผ้าถิ่น    และการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่  

๕.     การขับเคลื่อนกิจกรรมที่ดี นำความดีที่มีมาย้ำ มาเผยแพร่ เชื่อมโยงความดีเป็นเครือข่ายสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลง ยกย่อง ความดี ให้คนดีได้มีที่ยืน และขยายสิ่งดี ส่งต่อความดีให้ลูกหลาน  

 

20160518 143910 20160518 150729

20160518 144020 20160518 144032

และหลังจากที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวินัย บัวประดิษฐ์  ได้กล่าวกับผู้นำท้องถิ่นทุกคนว่า การขับเคลื่อนงานทั้ง ๓ ประเด็นนี้จะทำให้เกิดวินัยที่ดีขึ้นในจังหวัดพัทลุง และการขับเคลื่อนงานในประเด็นดังกล่าว จะต้องอาศัยความร่วมมือจากท้องถิ่นและทุกภาคส่วนช่วยกับขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลต่อไป 
Download PDF กรอบการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จังหวัดพัทลุง  “เมืองลุง  เมือ
งบายใจ”

Download PDF บันทึกความร่วมมือ

 

 

ประชุมหารือแนวคิดเรื่องการพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรมร่วมกับกลุ่มองค์กรธุรกิจ จ.ราชบุรี และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

 IMG 1298 IMG 9547

 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาจากการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม  

IMG 9666  IMG 1368

"รวมพลังประชารัฐ ๙ ดีขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร้อยเอ็ด"

 

IMG 6370 IMG 6364

 

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนเครือข่าย ๙ ดีจังหวัดคุณธรรมร้อยเอ็ดร่วมกับผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชุมกำหนดแผนปฏิบัติการในกรอบเนื้อหาการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังประชารัฐ ๙ ดี ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร้อยเอ็ด" ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

IMG 6372 IMG 6368

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างมาตรฐาน เครือข่ายการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

IMG 1163

   ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร หนองคาย และจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจกระบวนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการจัดกระบวนการครั้งนี้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๐ โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน ๖๑ คน 

 

IMG 1163 1 IMG 1163 2

 

      โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภรัตน์  รัตนมุขย์ จากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งการจัดเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอ

ผลจากการจัดเวทีครั้งนี้ เครือข่ายการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ยกร่างข้อสรุปมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่

) ประโยชน์ของการประเมินมาตรฐานองค์การส่งเสริมคุณธรรม

๒) ลักษณะคุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับโรงเรียน

๓) องค์ประกอบมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม  

๔) ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดมารตฐานโรงเรียนคุณธรรม

จากเวทีระดมความเห็นผู้เข้าร่วมประชุมจาก  ๓๐ โรงเรียน เกิดองค์ประกอบมาตรฐาน ๕ ด้าน ตัวชี้วัดมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ๔๖ ตัวชี้วัด คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ด้านคุณธรรม ๙ คุณลักษณะ นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรม ยังมีแผนงานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างต่อเนื่อง

 

  • แผนงาน การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม ไปใช้ในสถานศึกษา จำนวน ๓๐ แผน ซึ่งจะมีการนำไปทดลองใช้ระหว่างช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษาหน้าเป็นระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๕๙) โดยมีกรอบแนวคิดกำหนดตามอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และมาตรฐานของโรงเรียนตนเอง ศึกษาต้นทุนของตนเองที่มี  
  • แผนประเมิน กระตุ้น ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นักวิชาการในพื้นที่ และศูนย์คุณธรรมพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเติมแต็ม แลกเปลี่ยนปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน
  • เวทีนำเสนอ และคืนข้อมูล สรุปมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำไปเสนอในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๘ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ และเสนอมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

IMG 1163 3