ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 9

ปก

          วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เพื่อเรียนเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และ ขอข้อเสนอแนะในการจัดทำภาพวาดศิลปกรรม “พระมหาชนก กับ ความเพียรที่บริสุทธิ์” ในการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมรู้รักษาสามัคคี วาดภาพพระมหาชนกทรงว่ายน้ำในทะเล 7 วัน 7 คืน ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำธรรมศิลป์มาสร้างเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยภาพดังกล่าวจะจัดแสดงเรื่องราวของศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และเรียนเชิญท่านร่วมวาดภาพและให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานฯ ในวันที่ 14-15 มิถุนายนนี้

1 2

 

ชุมชนสระแก้ว ต่อยอด “ธรรมนูญชุมชน”มุ่งพัฒนาความสุขบนฐานคุณธรรม

 

“สระแก้ว” เป็นจังหวัดที่มีร่องรอยอารยธรรมโบราณปรากฎอยู่มากมาย มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งเขมร ญวน ลาว และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในการค้าชายแดน เช่น ตลาดโรงเกลือ ที่มีผู้คนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอย ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี แต่ในขณะเดียวกันคนในท้องถิ่นก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะสภาพสังคมท้องถิ่นที่อาจถูกกลืนหายไป

          จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงนำมาสู่การสร้างพลังความเข้มแข็งของชุมชน ดังเช่นหมู่บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียงบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ที่มีเป้าหมายในการสร้างชุมชนให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข โดยใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการพัฒนา เปลี่ยนจาก “ต่างคนต่างทำ” เป็นคำว่า “การช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกัน” โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของชุมชน และพลังจากภาคีต่างๆ เข้ามาหนุนเสริม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับชุมชน

โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่บ้านใหม่ไทยพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคมที่ผ่านมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และมูลนิธิหัวใจอาสา จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับแกนนำชุมชนและชาวบ้าน พบว่า ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนานั้น มีการขับเคลื่อนงานชุมชนอย่างจริงจัง โดยใช้เครื่องมือ “ธรรมนูญชุมชน” เป็นแบบแผนในการปฏิบัติร่วมกัน โดยหวังสร้างความสุข ครอบคลุมทั้ง ๘ มิติ ได้แก่ ๑) สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ๒) ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง ๓) รักษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔) มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ๕) มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ๖) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๗) เยาวชนเป็นคนดี และ ๘) เป็นชุมชนปลอดหนี้ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมมิติในแต่ละด้านที่ชัดเจน อาทิ การส่งเสริมความสามัคคี ด้วยการจัดแข่งกีฬาในหมู่บ้าน, การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และทำปุ๋ยอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การให้เยาวชนเป็นไกด์อาสาพานักท่องเที่ยวชมวิถีประเพณีของชุมชน เป็นต้น

 

 

 

 ภาพลงพนท 180526 0001

 ภาพลงพนท 180526 0003

 

 

 ภาพลงพนท 180526 0002

ภาพลงพนท 180526 0005   ภาพลงพนท 180526 0004  ภาพลงพนท 180526 0006

จากนั้นวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม ได้จัดเวทีนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำธรรมนูญชุมชน ของชุมชนภาคตะวันออก ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว มีชุมชนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงสนใจเข้าร่วมกว่า ๖๐ คน โดยมีนางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอปากพลี จ.นครนายก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของชุมชน ทั้งจาก มศว. มูลนิธิหัวใจอาสา และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในเวทีนี้ได้มีการนำเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านธรรมนูญชุมชนที่น่าสนใจ เช่น ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียงบอน ที่ร่วมกันตั้งกฎว่า หากขับรถจักรยานยนต์ส่งเสียงดัง หรือสร้างความรำคาญ ต้องถูกปรับ ๕๐๐ บาท หากผู้ใดยิงปืนในหมู่บ้านจะถูกปรับนัดละ ๕๐๐ บาท หรือผู้ที่เมาสุราแล้วอาละวาด ก่อกวนคนในชุมชนต้องถูกปรับ ๓๐๐ บาท ในขณะที่ตำบลห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้นำแนวคิดของการเป็นตำบลแห่งความสุข ด้วย ๔ ดีวิถีพอเพียง (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี) โดยการสร้างจิตสำนึกให้พลเมืองประพฤติตนเป็นคนดี ละชั่ว เกรงกลัวบาป มีกิจกรรมปฏิบัติธรรม ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอ และลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญงานประเพณีที่สำคัญ

 ภาพจดเวท 180526 0001  ภาพจดเวท 180526 0002  ภาพจดเวท 180526 0003
 ภาพจดเวท 180526 0004  ภาพจดเวท 180526 0005  ภาพจดเวท 180526 0006

นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม กล่าวถึง เป้าหมายของการจัดทำธรรมนูญ คือ ความสุขร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีกระบวนการพัฒนาที่แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ ประเพณี วัฒนธรรมและสังคม โดยธรรมนูญชุมชน เป็นเครื่องมือต่อยอดจากการจัดทำเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุของชุมชน จำเป็นต้องสร้างการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย เพื่อนร่วมอุดมการณ์ และถักทอให้เป็นกระบวนการเดียวกัน ไม่แตกแยก มีการเชื่อมร้อยเครือข่ายอื่นๆ ให้มากขึ้น ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมพลังให้กันและกัน ท้ายที่สุดแล้ว หากจะทำเรื่องการป้องกันการปราบปรามการทุจริตอย่างเดียวนั้น ไม่ได้ ต้องทำควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนด้วย เพื่อให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

 

 ภาพจดเวท 180526 0007  ภาพจดเวท 180526 0008  ภาพจดเวท 180526 0009
 ภาพจดเวท 180526 0010  ภาพจดเวท 180526 0011  ภาพจดเวท 180526 0012

 

ธรรมนูญชุมชนนั้น จึงเป็นเครื่องมือหรือทางออกในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และยังใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ ความสำคัญของการมีธรรมนูญชุมชนนั้น ก็คือ การใช้หลักคุณธรรม ความดี รวมทั้งความเชื่อ จารีต ประเพณี มาเป็นหลักกำกับชุมชนในการดำเนินชีวิตตามวิถีที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ ในอนาคตข้างหน้าเราคงได้เห็นภาพความสำเร็จของจังหวัดสระแก้ว ในการนำธรรมนูญมาใช้ เพื่อมุ่งพัฒนาความสุขบนฐานคุณธรรม และสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในตำบลอย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรมและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ด้วยหลักคุณธรรมความดี ตามวิถีวัฒนธรรม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการพัฒนาธรรมนูญชุมชนภายใต้วิถีวัฒนธรรม มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหมู่บ้าน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวน ๕๐ แห่ง ที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีอบรมชุมชน และอบรมให้กับองค์กรสนับสนุน (พี่เลี้ยง) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยโครงการในขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ธรรมนูญชุมชน ตามภูมิภาคต่างๆ ในเดือนเมษายน และพฤษภาคม ๒๕๖๑


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐ Facebook : Moral Spaces

เวทีเชื่อมโยงสถานศึกษาอาชีวะกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโมเดลเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่แรงงานที่มีคุณธรรม

P 20180518 101155 P 20180518 122449
P 20180518 122500 S 29802565

 

18 พฤษภาคม 2561 - ณ โรงแรมอวานี่ ขอนแก่น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)โดยกลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรมจัดเวทีสัมมนาเวทีพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ที่สืบเนื่องจากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบ “สร้างสุภาพชนคนอาชีวะ” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์กรภาคีความร่วมมือ 5 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยสถาบันอาชีวศึกษา 20 แห่ง โดยในการสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิทยาลัยอาชีวะต้นแบบในพื้นที่เข้าร่วม 4 แห่ง และผู้ประกอบการ 4 บริษัท เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเวที ได้แก่ บริษัท ซีเค ชูส์ จำกัด จ.ขอนแก่น โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด กรุงเทพฯ

S 29802569 S 29802570
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
S 29802571 S 29802572
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โครงการสุภาพชนคนอาชีวะ มีการดำเนินการร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานำร่องทั่วประเทศ และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาในทิศทางที่ดีขึ้น เกิดผลกระทบในเชิงบวกทั้งตัวนักศึกษา สถานศึกษา และผู้ประกอบการ ซึ่งในเวทีครั้งนี้ ทั้ง 3 ภาคส่วน ได้ร่วมกันกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม อาทิ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ การยอมรับวัฒนธรรมองค์กร ความกระตืนรือร้นในการทำงาน มีความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองหัวใจบริการ ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันกำหนดข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากลไกและกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นโมเดลที่เชื่อมโยงกันทั้งภาคสถานศึกษาและภาคสถานประกอบการ

ชาวศรีสะเกษ เดินหน้าสร้าง “ธรรมนูญชุมชน”มุ่งสู่เป้าเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง

      ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่มีมาอย่างยาวนานของจังหวัดศรีสะเกษ ได้บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของผู้คนในยุคอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตอีสานพื้นบ้านได้อย่างกลมกลืน เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าสนใจของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีดินภูเขาไฟที่เหมาะแก่การเพาะปลูกแล้ว ยังมีสิ่งที่หล่อหลอมชาวเมืองให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้สายใยของวิถีวัฒนธรรม จารีต ประเพณี นั่นก็คือ “ธรรมนูญชุมชน” ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่คนในชุมชน ตั้งแต่ผู้นำทางศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และภาครัฐ รวมพลังขับเคลื่อน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย “๕ ดี เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” 

โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และกลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำธรรมนูญชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีชุมชนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน

          การจัดเวทีครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิด โดยได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ที่มุ่งเน้นพัฒนาสู่การเป็น “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และชุมชนคุณธรรม ตามหลัก ๕ ดี ได้แก่ ๑) วัฒนธรรมดี ๒) การศึกษาดี ๓) สวัสดิการดี ๔) สิ่งแวดล้อมดี และ ๕) วิถีพอเพียง ซึ่งก็เชื่อมั่นว่า หากองค์กร หน่วยงาน และหมู่บ้านต่างๆ ได้ยึดเป้าหมายความสุขร่วมกัน แล้วลงมือปฏิบัติตาม ๕ ดี ก็จะเกิดประโยชน์สุขได้

 

ภาพ 01 จดเวทอสาน 180514 0005 ภาพ 01 จดเวทอสาน 180514 0006 ภาพ 01 จดเวทอสาน 180514 0007
ภาพ 01 จดเวทอสาน 180514 0009 ภาพ 01 จดเวทอสาน 180514 0001 ภาพ 01 จดเวทอสาน 180514 0002

 

จากนั้นเครือข่ายชุมชนภาคอีสานของจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ ได้นำเสนอบทเรียน และกิจกรรมเด่นด้านการส่งเสริมการทุจริต ด้วยกระบวนการธรรมนูญชุมชนร่วมกัน อาทิ ชุมชนบ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้ออกกฏรณรงค์ป้องกันให้คนในชุมชนบริโภคอาหารต้มสุก เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี โดยร้อยเอ็ดถือเป็นจังหวัดที่มีสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับมากที่สุด เนื่องจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย จึงได้มีมติร่วมกันให้แต่ละครัวเรือนต้มปลาร้าทุกวันที่ ๑๖ ของทุกเดือน นอกจากนี้ยังกำหนดให้จิตอาสาทุกครัวเรือนร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน และช่วยเหลืองานต่างๆ ในขณะที่ชุมชนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประสบปัญหาการเล่นการพนันและอบายมุข รวมทั้งการทะเลาะวิวาท นำมาสู่การ “ร่วมมือคิด ร่วมใจทำ” ของคนในชุมชน ตั้งแต่พระสงฆ์ หมออนามัย ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ครู และแกนนำชาวบ้าน นำมาสู่การจัดทำ “ธรรมนูญชุมชนคนหนองหิน” มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกัน เช่น งดเล่นการพนันและอบายมุขในงานศพ  ด้วยวิธีการรณรงค์ชี้ให้เห็นถึงผลเสีย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน  มีการติดป้ายรณรงค์ลดเหล้า แจกน้ำดื่มแทนสุรา การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเจ้าภาพที่ร่วมโครงการ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหนึ่งปี พบว่า ชาวบ้านสามารถลดการเล่นการพนันในงานศพได้กว่า ๙๗% และอีกปัญหาที่พบบ่อยคือ การทะเลาะวิวาทในงานมหรสพ จึงมีวิธีการประกาศผ่านเสียงตามสายให้ลูกบ้านปฏิบัติตามในวันที่จัดงานต่างๆ เช่น งานแสดงหมอลำ มีการเตรียมสรรพกำลังดูแลตรวจตราความเรียบร้อย ทั้งตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัย ตรวจค้นอาวุธป้องกันการก่อเหตุ มีคำประกาศจากโฆษกเพื่อย้ำข้อตกลง หากมีการตีกันจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และในระหว่างการแสดงก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นกฎด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชนของตำบลหนองหิน สำหรับในมิติด้านสวัสดิการดีนั้น ชุมชนบ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อให้คนในชุมชนมีสัจจะและความซื่อสัตย์ต่อกัน โดยจะมีการรวบรวมเงินเดือนๆละ ๒๐ บาท เพื่อเป็นสวัสดิการด้านเกิดแก่เจ็บตาย และเป็นทุนสำหรับสมาชิกในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา เป็นต้น

 

ภาพ02 จดเวทอสาน 180514 0001 ภาพ02 จดเวทอสาน 180514 0002 ภาพ02 จดเวทอสาน 180514 0003
ภาพ02 จดเวทอสาน 180514 0004 ภาพ02 จดเวทอสาน 180514 0008 ภาพ02 จดเวทอสาน 180514 0009

 

นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวสรุปการจัดทำธรรมนูญชุมชนไว้ว่า  ธรรมนูญนั้นถือเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่ความสุขของชุมชน เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม หรือให้ชุมชนเห็นพ้องต้องกัน ร่วมกันค้นหา รวบรวมปัญหา นำมาตั้งเป็นกฎกติกาหรือมติร่วมกัน ซึ่งมีความแตกต่างกันตามวิถีวัฒนธรรมและบริบทของแต่ละชุมชน มีการสืบค้นความดีงามที่มีอยู่เดิม และรวบรวมนำมาบัญญัติเป็นธรรมนูญชุมชน ชาวอีสานได้กล่าวถึงการมีมาตรการ บทลงโทษกันมาก ซึ่งจะทำให้ธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ แต่ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ 

กิจกรรมภายในงาน ได้มีการออกร้านนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน “ของดี จังหวัดศรีสะเกษ” ที่น่าสนใจ อาทิ ผลิตภัณฑ์จักรสานจากหวาย สื่อทอจากต้นกกราชินี ข้าวต้มมัดเขมรโบราณ ทุเรียนภูเขาไฟ ผลน้อยโหน่ง เครื่องดื่มจากสมุนไพร ฯลฯ และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโกนมาม๊วด การแสดงประกอบเพลง ๔ คุณธรรมนำไทย ให้แก่เครือข่ายและผู้เข้าชมภายในงาน 

 

ภาพ 03 จดเวทอสาน 180514 0001 ภาพ 03 จดเวทอสาน 180514 0002 ภาพ 03 จดเวทอสาน 180514 0003
ภาพ 03 จดเวทอสาน 180514 0004 ภาพ 03 จดเวทอสาน 180514 0007 ภาพ 03 จดเวทอสาน 180514 0008

 

และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรมได้ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างธรรมนูญชุมชน ณ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ชุมชนบ้านหนองเต็งเป็นหมู่บ้านที่มุ่งส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับจังหวัด ชุมชนได้ยึดหลักธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี มาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมตามแผนชีวิต เช่น การจัดกิจกรรม “ธนาคารขยะ” โดยขอแรงให้คนในชุมชนเก็บขวดพลาสติก เศษกระดาษเหลือใช้ วางกองหน้าบ้านทุกวันอาทิตย์ มีเยาวชนมาร่วมกันคัดแยกขยะ เก็บเงินฝากไว้เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก วันขึ้นปีใหม่ โดยนายสนอง เป้าชุมแสง ผู้ใหญ่บ้านหนองเต็ง ได้ขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังร่วมกับคณะทำงานและชาวบ้าน มีการเปิดตลาดนัดชุมชน ให้ชาวบ้านนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในราคาถูก มีโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดงานศพปลอดเหล้า การพูดคุยแลกเปลี่ยน หรือโสเหล่กันทุกวันอาทิตย์ เป็นต้น

 

ภาพ04 จดเวทอสาน 180514 0001 ภาพ04 จดเวทอสาน 180514 0002 ภาพ04 จดเวทอสาน 180514 0003
ภาพ04 จดเวทอสาน 180514 0005

ภาพ04 จดเวทอสาน 180514 0008 0

ภาพ04 จดเวทอสาน 180514 0009 0


โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรมและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ด้วยหลักคุณธรรมความดี ตามวิถีวัฒนธรรม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการพัฒนาธรรมนูญชุมชนภายใต้วิถีวัฒนธรรม มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหมู่บ้าน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวน ๕๐ แห่ง ที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีอบรมชุมชน และอบรมให้กับองค์กรสนับสนุน (พี่เลี้ยง) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยโครงการในขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ธรรมนูญชุมชน ตามภูมิภาคต่างๆ ในเดือนเมษายน และพฤษภาคม ๒๕๖๑

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐ Facebook : Moral Spaces

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 head

          ;วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดขอนแก่นกว่า 20 หน่วยงาน มีกำหนดจัดงานวันที่ 6 - 7 มิถุนายนนี้  ณ โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น

01 02
   
03 04
   
05 06