9 ภาคีเครือข่าย องค์กรคุณธรรมวางแผนขับเคลื่อนยกระดับชุมชนคุณธรรม เตรียมโชว์ใน "มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน"

 

 

S 21684312  S 21684313
S 21684314 S 21684316

 

20 กรกฎาคม 2560 - ภาคีเครือข่ายเสนอความก้าวหน้างานชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข ด้วยฐานความดี  ความสามารถ ความสุขชุมชน  ณ พอช.

สรุปสาระสำคัญการหารือมีดังนี้

1. ได้เห็นความก้าวหน้าของการเคลื่อนงานที่ดี ทั้งการสร้างความสุขมวลรวมชุมชน ควบคู่กับการสร้างธรรมนูญชุมชน ได้แก่ มศว. ได้ขยายจากตำบลหนองแสง ทำทุกตำบลในอำเภอปากพลี โดยการสนับสนุนจากนายอำเภอ  และขยายงานที่สระแก้ว 3 ตำบล / พอช. พัฒนาฐานอำเภอคุณธรรม ที่อำเภอบ้านลาด จากฐานสภาองค์กรชุมชน ทำธรรมนูญความสุขอำเภอ  ในโอกาสครบ 101 ปี อำเภอบ้านลาด/ สนง.ทรัพย์สินฯ  ยกระดับชุมชนเดินตามรอยพ่อฯ สู่ชุมชนคุณธรรม 30  แห่ง  / ปปช. พัฒนาพื้นที่นำร่อง 5 แห่งใน กทม./ศูนย์คุณธรรม ขยายธรรมนูญหมู่บ้าน ในจังหวัดคุณธรรมนำร่อง จากบุรีรัมย์ สู่ศรีสะเกษ  ร้อยเอ็ด ราชบุรี และ พัทลุง รวมกว่า 70 แห่ง และผลิตคู่มือส่งเสริมธรรมนูญชุมชน 3,000 เล่ม / มูลนิธิหัวใจอาสา ผลิตตำราตัวชี้วัดความสุขชุมชน 2,000  เล่ม ขยายไปส่งเสริมที่พะเยา และสระบุรี / สมาคมนักสร้างสุขฯ  พัฒนาคุณธรรม ในองค์กรภาคเอกชนราชบุรีและใกล้เคียง กว่า 30 บริษัท เป็นองค์กรคุณธรรม และกองทุนเวลาเพื่อสังคม พร้อมสร้างและนำอาสาสมัครทุกระดับมาเสริมการทำงานของเครือข่าย ตามร้องขอ  

2. กำหนดวันจัดงาน มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน (สนง.ทรัพย์สินฯ). ผนวกกับงานตลาดนัดความสุขชุมชน (มศว)  วันที่ 24-25  พย. 2560  ที่อำเภอปากพลี (วัดป่าศรีถาวร) มีรูปแบบการจัดงานที่ได้ทั้งการเรียนรู้  (เดินตามปราชญ์ / ชุมชนสร้างสุขและองค์กรคุณธรรม) ชื่นชมความสำเร็จ  สัมผัสความสุข ถวายเป็นพระราชกุศล  มีคณะยกร่าง ได้แก่ ดร.สมปราถนา มศว  คุณประสาน สนง.ทรัพย์สินฯ  นายกจรูญฯ  สมาคมนักสร้างสุขฯ คุณจารุวรรณ กองทุนเวลา  คุณยง  ศคธ. และคุณอภินันท์ พอช.

3. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป จัดที่ที่ว่าการอำเภอปากพลี วันที่ 30 สิงหาคม  2560  เวลาเช้าพิจารณาโปรแกรมงาน ช่วยบ่ายลงพื้นที่เตรียมการจัดงาน

 

 


ศูนย์คุณธรรม ร่วมสร้าง“พื้นที่ความดี” เปิดเวทีวิชาการ สร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้

 intro2

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน Press release

ศูนย์คุณธรรม ร่วมสร้าง“พื้นที่ความดี”

เปิดเวทีวิชาการ สร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้

poster edit 01

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการจัดประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ความรู้ของการส่งเสริม “ความดี” ที่มาจากการแลกเปลี่ยนแนวคิด และการปฏิบัติจริงในพื้นที่ทางสังคม และประมวลรวมองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในทุกช่วงวัย อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายวิชาการที่ดำเนินงานพัฒนามนุษย์ในมิติด้านคุณธรรม

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ความรู้ ที่เชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการและความรู้จากประสบการณ์ ซึ่งมีความสำคัญและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เป็นกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเป็นพื้นที่ของการค้นหา “ความเป็นไปได้ใหม่” ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน โดยผู้ร่วมการประชุมจะได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ตรงกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ เกมวารีพินาศ ที่ฝึกให้คิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ประเด็นสำคัญบางอย่างจากสถานการณ์จำลองน้ำท่วมที่เกิดขึ้น หรือการเจริญสติ ที่นำมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ง่าย ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

          การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกิจกรรมประกอบไปด้วย ภาคเช้าเวทีเสวนา “ปณิธานความดี จากความตั้งใจสู่การปฏิบัติ”จากวิทยากรชื่อดัง อาทิ ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์, ดร.เดชรัต สุขกำเนิด, ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร มาร่วมชวนคิดชวนคุยว่า เมื่อตั้งปณิธานความดีแล้ว จะทำจริงได้อย่างไร และเสวนา “แรกเกิดสู่วัยชราบนเส้นทางคุณธรรม” นำเสนอคุณธรรมที่ควรส่งเสริมในแต่ละช่วงวัย โดยคุณสุรชัย รักษาชาติ และทีมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนโดย รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร สำหรับภาคบ่ายเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทดลองมีประสบการณ์ตรงกับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมโดยแบ่งเป็น ๓ ห้อง ได้แก่ กิจกรรม “วารีพินาศ” โดยเครือข่ายพุทธิกา “ฟังด้วยใจขยายความเป็นไปได้ใหม่ในสังคม” โดยคุณธนัญธร เปรมใจชื่น และ “การเจริญสติ” โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐ Facebook : Moral Spaces

Download กำหนดการDownload PDF

Download แผนที่Download PDF

พัฒนาแกนนำนักศึกษาภาคเหนือขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำรุ่น ๒ (ภาคเหนือ)  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความซื่อตรงระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 17-20 กค 2560 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมประมาณ 70 คนจาก 9 มหาวิทยาลัย

 

S 10551383

S 10551314
S 10551382 S 10551381

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

S 2793556 S 2793603

 

๘ ก.ค. ๖๐นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา แห่เทียนพรรษา จำนวน ๙ ต้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อนำไปถวายพระอารามหลวง ในเขตพระนคร ๙ วัด ได้แก่

๑.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒.วัดบวรนิเวศวิหาร ๓.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ๔.วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ๕.วัดปทุมวนาราม ๖.วัดสามพระยา ๗.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๘.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และ ๙.วัดสุวรรณาราม

S 2793550 S 2793595 S 2793553
S 2793555 S 2793549 S 2793604

 

ศูนย์คุณธรรม ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา เช่น ทำบุญใส่บาตร เข้าวัดสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา ประดับธงธรรมจักรในหน่วยงาน หรือตามความเหมาะสมและนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต รวมถึงเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ครอบครัวและประเทศชาติสืบไป

 

--------------------------------

น.ส.วิชดา นฤวพัฒน์ : งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

รองนายกฯ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี “มหกรรมเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม”ยกเป็นจังหวัดต้นแบบเพื่อขยายผล ปี 2560

 

402765

 

S 5218357 S 5218365

 

๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐ -  พลเอก ธนะศักดิ์  ปฎิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี   ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี “มหกรรมเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม”  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ตามแนวคิด สืบสานปณิธานของพ่อ  สานต่องานที่พ่อทำ “พอเพียง สามัคคี มีวินัย  สุจริต  จิตอาสา”   ในระหว่างวันที่   ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ โรงยิมเนเซี่ยม  จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  ๙  และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจบุคคลต้นแบบ “๑ ตำบล ๑ คนดี” และยังเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี  โดยจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดีในระดับจังหวัด

     โดย พลเอกธนะศักดิ์  ปฎิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากความรักความปรารถนาดี มายังทุกท่าน  และยินดี  และเป็นเกียรติมากที่ได้มาในวันนี้  จังหวัดราชบุรี เป็น ๑ ใน ๔ จังหวัดนำร่อง  และในปีหน้าจะเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลให้ความดีขยายไปทั่วประเทศ

402766 402768
402795 402796

  
       รองนายกฯ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มั่นใจว่า อนาคตประเทศไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน เพราะทุก ๆ คนเป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมคุณธรรม การที่ ประเทศไทยเป็นชาติอยู่ได้จนทุกวันนี้ด้วยความมีคุณธรรม และ มีวัฒนธรรมที่งดงาม เป็นจิตวิญญาณของการท่องเที่ยว   ทำให้ทั่วโลกอยากมาเยี่ยมเยียนประเทศไทย เพราะฉะนั้น คุณธรรมนอกจากจะทำให้สังคมสงบสุขแล้ว ยังทำรายได้มหาศาลเข้าประเทศด้วย

     “ ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศไทยที่น่าท่องเที่ยว อันดับ ๔ จากกว่า ๒๐๐ประเทศ ปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ไทย ทำรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอันดับ ๖ ของโลก ร้อยละ ๒๐.๖ จาก GDP โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลย แค่ใช้เงินบูรณาการประมาณ ๖ พันล้านบาท แต่ได้เงินเข้าประเทศถึง  ๒.๕ ล้านล้านบาท และในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า จะเป็นประเทศที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยว ๑ ใน ๑๐ ของโลก วัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นเป็นอันดับ ๗ ของโลก สิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ มาจากคุณธรรม ความดีที่มี  เพราะฉะนั้น คุณธรรม ความเป็นคนดี เป็นเจ้าภาพที่ดี ทำเงินได้ด้วย ช่วยเศรษฐกิจของประเทศได้โดยไม่ต้องลงทุน แค่ลงแรงเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีน้ำใจ นักท่องเที่ยวก็อยากกลับมาเยือนอีกเอง  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เงินลงท้องถิ่นที่สุด“ รองนายกฯ กล่าว และรัฐบาลเองก็พร้อมสนับสนุนการดำเนินการต่อไป เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมคุณธรรม  ต่อไป และได้กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 

402798 402799

 

 

More Articles ...

  1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมประกาศเดินหน้าปฏิญญา“องค์กรคุณธรรม” ชู “พอเพียง วินัย สุจริต อาสา” ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
  2. องคมนตรี ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ชี้หัวใจของการสร้างสังคมคุณธรรม คือ การพัฒนาคน ซึ่งรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวคิดในการพัฒนาคนมานานแล้ว แนะจะทำงานส่งเสริมคุณธรรมสำเร็จ ต้องสกัดเอาคุณธรรม มาเป็นโครงการที่มีตัวชี้วัดได้ให้ได้
  3. รองนายกฯ เปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือที่ พิจิตรจังหวัดคุณธรรมต้นแบบมั่นใจไทยเดินหน้าสู่ประเทศที่มีความมั่นคงทางคุณธรรมได้ ชี้ คุณธรรมทำเงินเข้าประเทศได้ วัฒนธรรม ความเป็น เจ้าบ้านที่ดีส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว รายได้เข้าประเทศกว่า ๒.๕ ล้านล้านบาท
  4. จังหวัดพิจิตรโดยภาคีเครือข่าย ๑๑ องค์กรร่วมกับศูนย์คุณธรรมจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ“รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด หวังสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม