ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ถอดบทเรียนคุณธรรมการอยู่ร่วมของผู้คนในภูมิภาคอาเซียนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และอาสาสมัครชาวพม่า

ประชมถอดบทเรยน 180218 0004

 

          วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม นำโดย กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมเข้าถอดบทเรียนคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับคณะทำงานมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานชาวพม่า ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN: Labour Rights Promotion Network) จังหวัดสมุทรสาคร

          กระบวนการถอดบทเรียนครั้งนี้มุ่งเน้นทำความเข้าใจคุณธรรมในการอยู่ร่วมของกลุ่มแรงงานอาเซียนและคนในสังคมไทย รวมทั้งปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม โดยศึกษาจากกลุ่ม องค์กร ที่ทำงานกับแรงงานอาเซียนที่เดินทางเข้ามาทำงานในไทย เพื่อนำองค์ความรู้มาเผยแพร่และสื่อสารสู่สาธารณะ

          คุณสมพงษ์ สระแก้ว ตัวแทนมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เล่าถึงวิธีการทำงานของมูลนิธิฯว่าประกอบไปด้วย ๑. ไม่สามารถทำงานได้ตามลำพัง ต้องสร้างกลุ่มอาสาสมัครเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างมูลนิธิฯกับกลุ่มแรงงาน ๒. ให้ความสำคัญกับกลไกระดับล่างสุด คือ การรวมกลุ่มของพี่น้องแรงงาน ซึ่งการรวมกลุ่มมี ๒ แบบ คือ กลุ่มที่มูลนิธิฯไปช่วยสนับสนุนให้เกิดขึ้น และกลุ่มแรงงานที่รวมตัวกันเองตามธรรมชาติ ๓. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ๔. สนับสนุนให้เกิดปฏิบัติการที่มาจากตัวของแรงงานเอง ในฐานะเจ้าของปัญหาลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาเอง โดยบทบาทของมูลนิธิฯคือ “ค่อยๆเติมข้อมูล ความรู้ เข้าไปในกลุ่มอาสา ให้เกิดการซึมซับข้อมูลเหมือนน้ำซึมบ่อทราย ค่อยๆปลูกจิตสำนึก ให้เกิดการเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และไปขับเคลื่อนงานต่อเอง”

          ขณะที่คุณวิน อาสาสมัครชาวพม่าบอกเล่าถึงการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการของชาวพม่าที่จังหวัดสมุทรสาครว่า เป็นการรวมกลุ่มที่เกิดจากพื้นฐานของคนพม่าที่ชอบช่วยเหลือและชอบทำบุญ การรวมกลุ่มมักเป็นกลุ่มสวดมนต์ตามวัด และกลุ่มออมทรัพย์ เช่น กลุ่มที่ออมเงินวันละ ๑๐ บาท ไว้ดูแลคนชรา คนพิการ คนด้อยโอกาส และจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวเมื่อมารู้จักกับมูลนิธิฯจึงพัฒนาต่อมาเป็นกลุ่มอาสาสมัคร MMT (Myanmar Migration Network to Promote Rights in Thailand) ที่เริ่มรวมตัวกันมาประมาณปีเศษ เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไทย โดยไม่จำกัดเฉพาะชาวพม่า โดยคุณวินเล่าถึงเป้าหมายของกลุ่มอาสาสมัคร MMT ว่า “เราไม่เอาเปรียบใคร เราช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือด้วยใจ อยากให้ทุกคนไม่เอาเปรียบกัน อยากให้ทุกคนจูงมือไปด้วยกัน จะมีความสุขก็สุขด้วยกัน อยากให้ทั้งโลกเป็นครอบครัวเดียวกัน”

          กระบวนการถอดบทเรียนคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา องค์ความรู้ด้านคุณธรรมในการอยู่ร่วมของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ดำเนินการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน และสื่อสารสู่สาธารณะ เพื่อสร้างการขับเคลื่อน สู่สังคมสงบสุข ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ในเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน

 

ประชมถอดบทเรยน 180218 0011 ประชมถอดบทเรยน 180218 0018

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือเครือข่ายสื่อ หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน (คจส.) ชวนเยาวชนประกวดคลิปสั้น (Viral Video) “เปิดไฟให้ประเทศ” รณรงค์เยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต

 คจส 3

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือเครือข่ายสื่อ หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน (คจส.) ชวนเยาวชนประกวดคลิปสั้น (Viral Video) “เปิดไฟให้ประเทศ” รณรงค์เยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต

 

          วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม นำโดย นายธาดา เศวตศิลา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป .ป.ช. สนับสนุน นโยบาย ร่วมเปิดงาน “เปิดไฟให้ประเทศ” เพื่อกำหนดทิศทางการรณรงค์ส่งเสริม สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต

          การส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความดีในสังคม  เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นระดับ สังคม องค์กร ชุมชน ครอบครัว  เด็กและเยาวชน  หรือบุคคลก็ตาม ต้องทำให้เกิดขบวนการขับเคลื่อนความดี เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพลังให้แก่กันและกัน ด้วยการสร้างพลังเครือข่ายทางสังคม พลังสื่อมวลชน เพื่อการสื่อสารความดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สื่อกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ สังคม ไทยและมีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ นำไปสู่การแสวงหาทางออกที่ดีงามให้กับสังคมไทย และการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ของสังคมอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย สู่สังคมสันติสุขอย่างเต็มรูปแบบ

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ร่วมมือกับ 19 องค์กรด้านสื่อมวลชน (เครือข่ายสื่อมวลชน หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ 1) และนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้น (Viral Video) พร้อม Work Shop “สื่อสอนอะไรฉัน ภายใต้โครงการ  เปิด ไฟประเทศไทย ส่งเสริม  สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตาม แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2559-2564) และ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560  - 2564) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ โดยตระหนักในการสร้าง กระแสสังคมด้วยการรณรงค์ปลูกจิตสานึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตด้วยคุณงามความดีตามหลักคุณธรรม โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก และเยาวชน (Generation  Z) ในระดับมัธยม 46 ทั่วประเทศ ลงลึกในระดับตำบลเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม 

 

คจส 6 คจส 9
   
คจส 5 คจส 7
   
คจส 2 คจส 1

นายธาดา เศวตศิลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร วางแผนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ

    14 กุมภาพันธ์  2561 นายธาดา เศวตศิลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร วางแผนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เปิดไฟให้ประเทศไทยและงานเสวนาสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย รายการกล้าทำดี การประกวดคลิปวีดีโอสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ การจัดหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชนรุ่น 2 และเตรียมการขยายผลเวทีสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายสื่อคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค โดยความร่วมมือของศูนย์คุณธรรม เครือข่ายสื่อคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์และภาคีที่เกี่ยวข้อง

101917   101881
     
101918   101920

ศคธ. ร่วมขับเคลื่อนชุมชนเป็นสุข พัฒนาวิทยากร สร้าง “ธรรมนูญหมู่บ้าน”

     14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข จัดเวทีพัฒนาวิทยากรกระบวนการด้วยหลักธรรมนูญหมู่บ้าน / ชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาวิทยากรด้วยหลักธรรมนูญหมู่บ้าน ตามแนวทางขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม ณ ห้องออร์คิด โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงาน / องค์กรเข้าร่วม อาทิ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, มศว., อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.,กองทุนเวลาเพื่อสังคม  จำนวนกว่า 60 คน การเสวนาในภาคเช้าจะเป็นการบรรยายสร้างพลังและแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “เมื่อเรากำหนดความสุข ความสุขจะกำหนดการพัฒนา” โดยคุณศิวโรฒ จิตนิยม ประธานธนาคารความดี ตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี และเวิร์คช็อปสร้างกระบวนการเรียนรู้การวิเคราะห์ชุมชน ตามกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข บนฐานแห่งทุนความดี โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และทีมวิชาการจากศูนย์คุณธรรม

S 64708631   S 64708632
     
S 64708633   S 64708634

 

15947   15948
     
15950   15951

 

     นายศิวโรฒ  จิตนิยม กล่าวว่า “การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เราจะเริ่มต้นกันอย่างไร ประการแรกคือ การปรับตัว ปรับการแสดงออกทางด้านความคิดใหม่ คิดเพื่อส่วนรวม สองปรับคำพูดใหม่ พูดในสิ่งที่มีประโยชน์ พูดในเชิงสร้างสรรค์ สามคือปรับการกระทำ คือการทำดี และร่วมกลุ่มกันทำดี และสุดท้ายคือปรับวิธีการสื่อสารใหม่ ให้มีความชัดเจนตรง และสื่อสารเพื่อสร้างกำลังใจ โดยชุมชนต้องปรับเป้าหมายชุมชนใหม่ ให้เป็นชุมชนคุณธรรม ชุมชนจะมีความสุข สิ่งสำคัญคือต้องเพิ่มความรู้ให้ได้ ไม่นำความรู้มาสร้างกำไรให้แก่ตนเอง ให้ความรู้สร้างความสุข และต้องคู่กับคุณธรรม”

     กิจกรรมพัฒนาวิทยากรกระบวนการด้วยหลักธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ภายใต้แผนขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ด้วยหลักคุณธรรมความดี ตามวิถีวัฒนธรรม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน ท้องถิ่น มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหมู่บ้าน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 50 แห่ง ที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีอบรม ทั้งในส่วนของชุมชนและองค์กรสนับสนุน (องค์กรพี่เลี้ยง) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ในครั้งนี้จึงเป็นการอบรมวิทยากร เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือธรรมนูญหมู่บ้าน / ชุมชน  เพื่อสร้างพลังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยต่อไป

กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมโครงการสุภาพชนคนอาชีวะ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

พพช 3

 

 

          วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรมนำโดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีฯลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวการดำเนินงานโครงการสุภาพชน คนอาชีวะ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค กรุงเทพฯ  รับฟัง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการฯ ในปีแรก (๒๕๖๐)  โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้านต่างๆ ดังนี้

          ๑) ระบบการบริหารภายในสถานศึกษา เช่น มีระบบติดตามดูแลนักเรียนทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา (ระบบพ่อแม่ครู) เพื่อป้องกันการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกัน รวมถึงภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งช่วยลดอัตราการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของนักเรียนได้จริง

          ๒) พฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียน เช่น มีวินัย รับผิดชอบ และจิตอาสาที่เป็นรูปธรรม เช่น เข้าเรียนตรงเวลา รู้จักหน้าที่ตนเอง และการออกศูนย์ fix it (ซ่อมสร้าง) เครื่องยนต์ช่วงเทศกาลต่างๆ ผลที่ได้รับคือ เกิดภาพลักษณ์ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

          ๓) ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ สถานประกอบการเกิดการยอมรับด้านคุณภาพเด็กที่เข้ารับการฝึกงาน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

พพช 1 พพช 2
พพช 4 พพช 5