ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงานวันเด็ก ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

S 13090825 S 13090819 S 13090824
S 13090820 S 13090828 S 13107204

 

 

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยกลุ่มงานสื่อสารฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ โดยทางศูนย์คุณธรรมนำกิจกรรม จากผู้รับสู่ผู้ให้ นำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลที่จิตอาสาเข้ามาร่วมทำกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม นำไปให้น้องๆที่มาร่วมงานวันเด็ก ณ ศูนย์วัฒนธรรม ได้วาดภาพระบายสี และ ตั้งปณิธานความดีเพื่อเป็นสมุดบันทึกสำหรับตัวเอง

 

144193

144210

 

S 13107206

 

 

144257

 


เขียนข่าว :  นายเมธัส ศรีโมรา
ภาพ: งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 S 13164652  S 13164654

 

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม นำโดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม นายธาดา เศวตศิลา กรรมการศูนย์คุณธรรม  นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ณ หน่วยบัญขาการทหารพัฒนา


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน เข้าหารือร่วมกับคณะทำงานร่วมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

88551

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ -  ศูนย์คุณธรรม นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯและสัมชชาคุณธรรม เข้าหารือทีมคณะทำงานร่วมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ชุดย่อย) เพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการงาน "ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ สรุปดังนี้

๑.สรุปวันจัดงานภาคต่าง ภาคกลาง ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดราชบุรี ภาคเหนือจัดวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพิษณุโลก ภาคอีสาน วันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้จัดวันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา (มีขยับวันจากเดิมคือภาคเหนือ อีสาน ใต้)เพื่อการเตรียมการได้ทันกับช่วงเวลา
๒.รูปแบบการจัดงานภาคละ ๒ วัน กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน ทุกจังหวัดในแต่ละภาค ประมาณ ๕๐๐ คนต่อภาค โดยเน้นหน่วยงานภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงาน ๕กระทรวงหลักในคณะกรรมการส่งเสริม
๓. ศูนย์รับผิดชอบหลักในส่วนของงานวิชาการ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน และนิทรรศการความรู้กลางและนิทรรศการของเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมและภาคประชาสังคมในพื้นที่จัดงาน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านรองนายก วิษณุ เครืองาม ณ ทำเนียบรัฐบาล

S 2777185 S 2777187
   
S 2777184 S 2777186

 

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม นำโดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม นางสาวรังสิมา จารุภา กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองนายกวิษณุ เครืองาม ณ ทำเนียบรัฐบาล
ท่านวิษณุ ให้พรปีใหม่ แก่ชาวศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ณ ตอนนี้รัฐบาลเห็นผลงานของทางศูนย์คุณธรรมมากขึ้น การทำงานเห็นชัดเจนขึ้น เป็นกำลังใจให้ในการทำงาน ต่อไปอยากให้ ศูนย์คุณธรรม ขับเคลื่อนงานมาตราฐาน "จริยธรรม" เป็น การบูรณาการ คุณธรรม + จริยธรรม ไปด้วยกัน


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

"ไหว้พระ๑๐วัด๑๐รัชกาล" กิจกรรมดีๆรับปีใหม่พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกระทรวงวัฒนธรรม

 

S 12664839 S 12664841


๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ -
นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมพิธี"ไหว้พระ๑๐วัด๑๐รัชกาล" กิจกรรมดีๆ รับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกระทรวงวัฒนธรรม  กิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี จัดระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยจะมีรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ขสมก. จำนวน ๑๐ คัน บริการรับ-ส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

S 12664838 S 12664840
S 12664835 S 12664836