จังหวัดพิจิตรโดยภาคีเครือข่าย ๑๑ องค์กรร่วมกับศูนย์คุณธรรมจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ“รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด หวังสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม

 

 ขาว 1 เพส 170622 0002 ขาว 1 เพส 170622 0001

 

                 ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ - พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ และมอบนโยบาย “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร  วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

        จากโรงเรียนคุณธรรม สู่จังหวัดคุณธรรม และงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) ที่พิจิตร สืบเนื่องจากจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดนำร่องที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ “จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลรูปธรรมเชิงประจักษ์หลายด้าน อาทิ มีการประกาศวาระ “จังหวัดคุณธรรมสร้างสุข” ในการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดใน ๑๑ กลุ่มเครือข่าย ที่มีองค์ประกอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชนอย่างชัดเจน มีเวทีและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสมาชิกเครือข่าย ระหว่างกลุ่มเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนขับเคลื่อนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการประกาศยกย่องเชิดชูองค์กรต้นแบบ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมในหลายพื้นที่ เป็นต้น จากรูปธรรมดังกล่าว จังหวัดพิจิตร ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดในสังคมจังหวัดพิจิตรอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคประชาชน เด็กและเยาวชน ตลอดจนภาคเอกชนได้ชัดเจน จึงเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และอีก ๘ จังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี

 

ขาว 1 เพส 170622 0003 ขาว 1 เพส 170622 0004
ขาว 1 เพส 170622 0005 ขาว 1 เพส 170622 0006

 

       รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้มีการจัดสมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาคทั้ง ๔ ภาค โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดงาน และมีข้อสั่งการให้ศูนย์คุณธรรมประสานความร่วมมือกับกระทรวงที่รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการการขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการสนับสนุนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด ที่สอดคล้องกับแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ

สมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกลไกและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายสาธารณะ สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติรวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และขยายผลการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ สู่การปฏิบัติตามบริบทของแต่ละองค์กรและพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

 

ขาว 1 เพส 170622 0007 ขาว 1 เพส 170622 0008
ขาว 1 เพส 170622 0009 ขาว 1 เพส 170622 0010

 

          โดยกิจกรรมในงาน มีทั้งเวทีวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน นิทรรศการ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมงาน“ชวนคิด ชวนคุย”  โดย ฝ่ายเลขานุการจัดงาน การนำเสนอกรณีศึกษา “เหลียวหลังแลหน้า โมเดลการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดพิจิตร” ในรูปแบบสื่อผสม การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงประเด็น การขับเคลื่อนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย โดยผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร “โมเดลสร้างสรรค์ สร้างสังคมคุณธรรม” ของ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับจังหวัดสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรณีศึกษาต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละจังหวัด โดย ผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดอุทัยธานี  การเสวนา “แนวทางความร่วมมือประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในมุมมองเชิงนโยบาย” โดยผู้ร่วมเสวนาจาก ๕ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินรายการเสวนาโดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

 

 ขาว 1 เพส 170622 0011  ขาว 1 เพส 170622 0012 0

 

        ทั้งนี้ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ เชื่อว่าหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนในภาคเหนือที่เข้าร่วมงาน เกิดความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ และสามารถนำความรู้จากเวทีสมัชชาคุณธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการของทุกภาคส่วน ทุกระดับในแต่ละจังหวัด ตลอดจนประชาชนเกิดการรับรู้ มีส่วนร่วมและให้ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง  วินัย สุจริต จิตอาสา  เกิดข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับภาคเหนือตอนล่างเพื่อพัฒนา ต่อยอด และขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมความดีแก่เครือข่ายองค์กร ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

 


นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์

กรรมการศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่ดูงานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร เล็งถอดบทเรียน ต.ลำปะดา สร้างองค์ความรู้ตำบลที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชุมชนคุณธรรมด้วยตัวเอง หวังขยายผลในตำบลอื่นๆ ทั่วประเทศ

 

ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0001

 

             ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ - นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดูงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม โดยได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายคุณธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตรส่งเสริมคุณธรรม 

            ต่อจากนั้น  เดินทางไปตำบลลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  เพื่อดูงานตำบลส่งเสริมคุณธรรมของตำบล   ลำประดา ซึ่งได้รับเลือกจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้เป็นต้นแบบ “ตำบลจัดการตนเอง” เนื่องจากตำบลลำประดามีกระบวนการโดยชาวชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้านต่างๆ ภายในชุมชนด้วยตัวเอง ซึ่งรวมถึงปัญหาสังคม เช่น การเล่นการพนัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เพื่อให้ตำบลลำประดาเป็นสังคมคุณธรรม ชาวบ้านมีความสุข ทั้งนี้  คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ยังได้ดูงานส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนบ้านน้อย ปรึกอุทิศ ซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมของ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ด้วย

 

 ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0002  ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0003

 

        นพ.จักรธรรม  ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่ ว่า  จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และมีภาคเอกชน เครือข่ายทางสังคมต่างๆ ภาคประชนชนเร่งดำเนินการด้วยอย่างแข็งขัน จึงทำให้งานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดพิจิตรมีความต่อเนื่อง  แม้จะเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้วถึง ๓ คน   จึงเห็นสมควรให้มีการถอดบทเรียน หากระบวนการที่ทำให้งานส่งเสริมคุณธรรมมีความสำเร็จ

        ขณะที่ ตำบลลำประดา   เป็นตำบลที่ประสบความสำเร็จในการสร้างตำบลคุณธรรม โดยใช้กระบวนการที่ดำเนินการโดยชาวบ้านเอง  ไม่ใช่ดำเนินการตามแนวทางหรือตามนโยบายของภาครัฐ   เพราะฉะนั้น จะมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรม จัดทีมนักวิชาการมาเก็บข้อมูลและถอดบทเรียนของตำบลลำประดา  สร้างองค์ความรู้ลำประดาโมเดล  ขณะเดียวกัน ทีมจากศูนย์คุณธรรม ก็จะมาช่วยเติมเต็มให้ตำบลลำประดาด้วย อย่างเช่น การพัฒนาทายาทของผู้นำท้องถิ่นเพื่อมาสานต่องานในอนาคต

     “เมื่อถอดบทเรียน ได้องค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรม ของ จ.พิจิตร และ ตำบลลำประดาแล้ว ศูนย์คุณธรรมก็จะได้นำเสนอรัฐบาลผ่านกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ เป็นประธาน  เพื่อให้มีการขยายผลต่อไป “ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าว 

ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0004 ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0005
ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0006 ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0007

       

   

เปิดตัว“สุภาพชน คนอาชีวะ”รุ่น 2

 

 394871  394878
 394876  394877

 

20 มิ.ย. 60 – นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำรุ่นที่ 2 ภายใต้โครงนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชนคนอาชีวะ" เป็นโครงการตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 60 กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ เน้นคุณธรรม 4 ด้านคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ร่วมกับภาคี 6 ภาคี ได้แก่
1.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
3.สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
4.วิทยาลัยพัฒนศาตร์ (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) มหาวิทยาลัยศาสตร์
5.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มาร่วมให้กำลังใจ และกล่าวว่า ร่วมมือในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ กยศ.มีบทบาทในการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว ยังมีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงิน การชำระหนี้คืนกองทุน ซึ่งจะจัดเป็นหลักสูตร เพื่อบ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน และมีจิตสำนึก และรับผิดชอบในการชำระหนี้
เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ของสถาบันอาชีวะศึกษาต่อสังคม ซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้มีนักศึกษา อีก 10 สถาบัน ดังนี้
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 5.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง 7.วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 8.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 9.วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 10.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จำนวน 100 คน

การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮงจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม

174752 174751
174747 174749

 

19 มิถุนายน 2560 - ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮงจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ที่ 6 ที่ กศน. อำเภอเมืองศรีสะเกษ ท่านผู้ว่าราชการ นายธวัช สุระบาล ให้เกียรติเป็นประธาน มีภาคส่วนต่างๆ ทั้งคณะสงฆ์และเครือข่ายภาครัฐ และประชาชน เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ได้เข้าใจเป้าหมายการขับเคลื่อน พร้อมยินดีจัดการขัอมูลต้นทุนคุณธรรม ในจังหวัด ได้กำหนดพื้นที่ถอดความรู้ต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม ในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย
1. โรงเรียน 6 แห่ง
2. ชุมชน 5 แห่ง
3. โรงพยาบาล 1 องค์กร
4. วัด 5 แห่ง
5. กองทุนสวัสดิการ 5 กองทุน
6. ชุมชนสิ่งแวดล้อม 5 ชุมชน
7. สถานีตำรวจ 1 แห่ง
8. เทศบาล 1 แห่ง
9. วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 3 องค์กร
10. องค์กรสาธารณะประโยชน์ 4 (ชมรมคนรักในหลวง สมาคมทนายความ มูลนิธิหลวงปู่สรวง สโมสรโรตารี่)
11. ธุรกิจเอกชน 1 (โรงงานแป้งมันเอี่ยมศิริ)
12. กลุ่มจิตอาสา 1 (กลุ่มขนมจีน)

 

 

ปตท.ร่วมขับเคลื่อนแรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี

timeline 20170616 123953

 

6 มิ.ย. 2560 -  นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และทีมสื่อสารองค์กร ร่วมหารือ นายประเสริฐ ลสิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. ซึ่ง ปตท. นั้น มี spirit เป็นค่านิยมหลัก (Core values) 

S=Synergy =สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
P=Performance Excellence=ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
I=Innovation=ร่วมสร้างนวตกรรม
R=Responsi bility for Society=ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
I=Integrity&Ethics=รวมสร้างพลังความดี

ในการสร้างความคาดหวัง และความเชื่อมั่นในการทำงานที่เชื่อมโยงไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และยังได้ให้ความสำคัญ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยได้จัดทำโครงการร้านไอติมคุณธรรม ไม่มีคนขาย ผู้ซื้อสามารถหยิบไอติม โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์