กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

7831

 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของเทศบาลตำบลโนนตาล ที่เน้นคุณธรรม 
๔ ด้าน คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมีสาระดังนี้

พอเพียง  เน้นหลักคือการใช้จ่ายพอประมาณ ประหยัดและส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ด้วยแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วินัย  มุ่งเน้นให้ข้าราชการมีวินัยในการทำงานโดยกำหนดให้ข้าราชการมาเคารพธงชาติพร้อมกัน สวดมนต์ไหว้พระร่วมกัน ก่อนรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร
สุจริต  มุ้งเน้นให้แกนนำตั้งใจทำหน้าที่ของตนเอง และให้ห่างไกลทุจริตทุกรูปแบบ
จิตอาสา  มุ่งเน้นให้เทศบาลตำบลโนนตาลและประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตอาสาในการทำงานร่วมกันโดยไม่หวังผลตอบแทน

 

7820

7821

 7825  7826

 

โดยในระยะต่อไป จะร่วมกันสร้างธรรมนูญคุณธรรมของตำบลโนนตาล เพื่อเป็นหลักกำกับร่วมกันของประชาชนในตำบล กล่าวได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของตำบลและชุมชนทั่วไป สมควรแก่การยกย่องและชื่นชมอย่างยิ่ง จึงขออำนวยการให้เทศบาลตำบลโนนตาลรักษาความดีงามของตนเองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

จากนั้น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่เข้าพบและเยี่ยมชาวบ้าน ม.๖ บ้านเหล่ากลาง เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้กำลังใจและของที่ระลึกแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

7832 7836

๗๘ องค์กรภาคีเดินหน้าขับเคลื่อน“แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”พร้อมร่วม“ปณิธาน 7 ล้านความดี”สานต่องานพ่อทำ

 
IMG 2499

IMG 2502

IMG 2491 IMG 2519
 
 
 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ๗๘ องค์กรภาคีจัดประชุมองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายอดิศักดิ์  ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ กล่าวเปิดงาน  พร้อมทั้งได้มีการรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ แผนการจัดงานสมัชชาคุณธรรม ๔ ภูมิภาค และเชิญชวนองค์กรภาคีเข้าร่วม “โครงการ ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
 
 
IMG 2539 IMG 2554

ศูนย์คุณธรรมร่วมหารือด้านวิชาการและแนวทางจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

 

13dec2559 pic1 13dec2559 pic2

 

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 59   รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และทีมสมัชชาคุณธรรม เข้าพบหารือแนวทางความร่วมมือการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ด้านสถานที่และกระบวนการทางวิชาการ กับ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและผู้บริหาร โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีร่วมสนับสนุนการจัดงานในทุกด้านอย่างเต็มที่และเสนอแนะให้มีการจัดเวทีย่อยเพื่อรวบรวมและเตรียมข้อมูลทางวิชาการก่อนการจัดงานเพื่อให่ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและใช้ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของภาคใต้ ที่นิด้าโพลสำรวจมาเป็นข้อมูลนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมจัดทำประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมภาคใต้ในวันปิดงานต่อไป

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมเน้นทำดีตามรอยพ่อ


 DSC0141

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการ สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง นำเสนอในหัวข้อ “การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมร้อยเอ็ด” ซึ่งจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2  ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้บอกเล่าถึงสถานการณ์การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีโครงการแบ่งปันความสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้โดยการนำข้าวสารข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดไปบริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งจะนำข้าวสารข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดไปร่วมสมทบแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง

ในการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางการทำความดีต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทานไว้ มาใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของคนในพื้นที่ อีกทั้งยังได้กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จว่า ต้องเริ่มที่ตัวเองแล้วเริ่มทำทันที ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อคิดของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) “ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว” และการทำความดีนั้นต้องร่วมมือกันพยายามหาพลังเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกันจนกระทั่งเป็นระบบ ปัจจัยแห่งความสำเร็จทั้งหมดนั้นจะนำสู่การสร้างความมีน้ำใจ ความรัก ความผูกพันและก่อเกิดเมล็ดพันธุ์แห่งความดี และเกิดบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมต่อไป

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมาร่วมงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในวันงานจะมีการเสวนาการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมพร้อมทั้งประกาศเจตนารมย์การเป็นองค์กรคุณธรรม มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ มาร่วมจัดนิทรรศการ และตลาดนัดความดี

ศูนย์คุณธรรม จัดกิจกรรมเชิญชวน “ตั้งปณิธานทำดีตามรอยพ่อ” ในงานอารยสถาปัตย์

 

20161201 094251 20161130 134814 20161130 124146
20161130 134932


1480518015428
20161130 125330

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเชิญชวนตั้งปณิธานทำความดี “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็๗พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน “อารยสถาปัตย์และนวัตกรมมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล Thailand Friendly Design Expo 2016” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมตั้งปณิธานทำดีจำนวนกว่า ๓๐๐ คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ณ ฮอล์ล ๖ อิมแพคเมืองทองธานี

          ภายในงาน มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผลงานการออกแบบ สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับอารยสถาปัตย์ทุกรูปแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุข สะดวก และปลอดภัย  มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้ความสนใจนำผลงานการออกแบบมาจัดแสดงภายในงาน สำหรับในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการของภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) ได้นำรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สำหรับผู้บกพร่องทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ มาจัดแสดง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับโบราณวัตถุจำลองกว่า ๓๐ รายการ โดยมีการจัดทำคำบรรยายเป็นภาษาไทยและอักษรเบรลล์ไว้ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และการฉายภาพภาพยนตร์แอนิเมชั่น “เมืองนิรมิตรแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

          สำหรับศูนย์คุณธรรม ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานตั้งปณิธานทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้นำสายรัดข้อมือ (Wristband) มอบเป็นของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมตั้งปณิธานทำความดี งานนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน ที่เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ จำนวนกว่า ๓๐๐ คน ที่ได้มาร่วมกันตั้งปณิธานทำความดีตามรอยพ่อ   

          นอกจากนี้ ยังมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจของหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ การเปิดตัวรถโตโยต้าที่ได้รับการออกแบบเพื่อผู้พิการทางขา สามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบาย การดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ให้บริการสุขภาพแก่ทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม การจัดแสดงห้องน้ำผู้สูงอายุ ที่ออกแบบมาอย่างปลอดภัย พร้อมใช้งานได้ทุกช่วงเวลา

          นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย มีความเท่าเทียมเสมอภาคกัน เพื่อรองรับ “สังคมผู้สูงอายุ” ในอีก ๕ ปีข้างหน้า และกลุ่มผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้ที่อ่อนแอทางร่างกาย ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุข ให้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งสันติสุข และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น