ธนาคารกรุงไทยจับมือศูนย์คุณธรรมหวังเดินหน้าสร้างคุณธรรมภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 คณะตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย ได้เข้าพบนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินโครงการองค์กรคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ณ ศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

1

เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส รวมทั้งการเป็นองค์กรที่มีความสุขอีกด้วย โดยมีเป้าหมายให้ธนาคารกรุงไทยทั้งหมดเป็นธนาคารคุณธรรมให้สำเร็จในอนาคต

ธนาคารกรุงไทยเห็นว่าศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ รวบรวมและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ในด้านคุณธรรม และมีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรม ทางธนาคารกรุงไทยจึงคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรมจากศูนย์คุณธรรม ซึ่งทางศูนย์คุณธรรมมีความยินดีอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะดำเนินการสร้างสรรค์องค์กรคุณธรรมในอนาคตต่อไป

2 3
   
6 7

 

เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส รวมทั้งการเป็นองค์กรที่มีความสุขอีกด้วย โดยมีเป้าหมายให้ธนาคารกรุงไทยทั้งหมดเป็นธนาคารคุณธรรมให้สำเร็จในอนาคต

ธนาคารกรุงไทยเห็นว่าศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ รวบรวมและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ในด้านคุณธรรม และมีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรม ทางธนาคารกรุงไทยจึงคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรมจากศูนย์คุณธรรม ซึ่งทางศูนย์คุณธรรมมีความยินดีอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะดำเนินการสร้างสรรค์องค์กรคุณธรรมในอนาคตต่อไป

อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมร้อยเอ็ดเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมร้อยเอ็ด ได้ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1 และได้พิจารณาปรับช่วงเวลาจัดงานสัมชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค จากเดิมวันที่ 20-21 ธ.ค. 59 เลื่อนมาจัดวันที่ 21-22 ธ.ค.59 ซึ่งมีแนวคิดหลักการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ในครั้งนี้ คือ “ทำความดีเพื่อพ่อ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

จ.ร้อยเอ็ด26102559 4683

 

จ.ร้อยเอ็ด26102559 6834 จ.ร้อยเอ็ด26102559 7108
   

อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมร้อยเอ็ดเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมร้อยเอ็ด ได้ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1 และได้พิจารณาปรับช่วงเวลาจัดงานสัมชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค จากเดิมวันที่ 20-21 ธ.ค. 59 เลื่อนมาจัดวันที่ 21-22 ธ.ค.59 ซึ่งมีแนวคิดหลักการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ในครั้งนี้ คือ ทำความดีเพื่อพ่อ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดปทุมธานี จัดงาน "รวมใจเครือข่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม" เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานรวมใจเครือข่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดปทุมธานี

 

1

12
3 4

    

      งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดปทุมธานี โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงดูแลอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในเมืองไทย อีกทั้งยังทรงเป็นอัครศิลปินที่มีผลงานด้านศิลปะที่เป็นเลิศในทุกสาขา และทรงเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภกแก่ศิลปะทุกแขนง

 

งานเครอขาย ๔ ศาสนา 8527 9

งานเครอขาย ๔ ศาสนา 8524

6

 

 

ภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา ๕ ศาสนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงศิลปวัฒนธรรมถวายความอาลัย ประธานกล่าวคำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ พระองค์จะทรงสถิตในดวงใจพสกนิกรของพระองค์ในพิธีตราบนิรันดร์กาล

องค์กรชุมชน...เคลื่อนนำเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติในองค์กรชุมชน

            เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมแห่งชาติ วันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องเบญจรัตน์ ชั้น ๑ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ หลักสี่ เวทีวันนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอภาพรวมเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ สำหรับองค์กรชุมชน มีผู้แทนชุมชนจาก ๔ ภาคี ได้แก่ ผู้แทนจากสภาองค์กรชุมชน ผู้แผนจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ผู้แทนจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และผู้นำจากกองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วม จำนวน  ๓๔  คน 

 

1476691468709 1476691586539

   

       นายยงจิรายุ  อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจกับกลุ่ม เครือข่ายต่างๆในการทำความดีและความสำคัญในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานองค์กรคุณธรรม จากนั้น ดร.พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง นำเสนอภาพรวมเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมแห่งชาติ แล้วจึงให้กลุ่ม/องค์กร ฝึกปฏิบัติ การวินิจฉัยตนเอง ตามแบบวินิจฉัยตนเองขององค์กรชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีรายละเอียดที่หลากหลาย ด้านต่างๆได้แก่ การนำองค์กรชุมชนอย่างมีคุณธรรมความรับผิดชอบ  การวางแผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่สมาชิกและสังคม  การควบคุมกำกับ ตรวจสอบการมีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรขององค์กรชุมชน  กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  การวัดผลทางคุณธรรม จริยธรรม การวิเคราะห์และการจัดการความรู้เพื่อการสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม และสุดท้าย ผลลัพธ์ทางคุณธรรม จริยธรรม

          การฝึกปฏิบัติครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจให้ผู้นำองค์กรต่างๆได้เกิดความเข้าใจและวิเคราะห์ในส่วนที่องค์กรตนเองยังขาดและต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากที่ทำอยู่เดิมแล้ว สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ในแต่ละด้าน พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อแลกเปลี่ยนผลการวินิจฉัยตนเอง 

 

1476691445932

ศูนย์คุณธรรมร่วมแสดงความยินดีปลัดฯวัฒนธรรมคนใหม่

 

ศูนย์คุณธรรมร่วมแสดงความยินดีปลัดฯวัฒนธรรมคนใหม่

วันนี้ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ เข้าพบ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยนายกฤษศญพงษ์ เข้ารับตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

1

 

2 3