วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผอ.สพจ ผอ กกต.พร้อมด้วย กลุ่มเครือข่ายคนดีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

12509391 935733746512375 5192886133274453490 n   12111931 935733863179030 2117904931881906039 n

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ผอ.สพจ ผอ กกต.พร้อมด้วย กลุ่มเครือข่ายคนดีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการทบทวนปรับปรุงแผนชีวิตหมู่บ้าน (Village plan) โดยมีผวจ.เป็นประธานและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์จากนั้นเครือข่ายคนดี ได้ระดมความคิดเห็น ณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) ให้ความเมตตามาเป็นประธาน

Read more: วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผอ.สพจ ผอ กกต.พร้อมด้วย...

เวทีรวมพลัง ภาคเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

10644251 932317993520617 1494408176473335248 o   10258814 932318010187282 7376105329614218951 o   12705309 932325326853217 3792290225059388887 n

 

    เวทีรวมพลัง ภาคเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีอำเภอเมืองศรีสะเกษ ซึ่งในเวทีวันนี้ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ 5 ข้อได้แก่ 1.จะช่วยกันพัฒนาส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2.จะช่วยกันส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3.จะพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4.จะเสริมสร้างสวัสดิการชุมชนและ 5.จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมยุดธรรมะและความถูกต้องโดยเริ่มจากโรงเรียน ชุมชน และสังคม

Read more: เวทีรวมพลัง ภาคเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

2016 02 28 0 34 34 S 12877845

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาร่วมใน"พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ " โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สื่อมวลชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เเละ ประชาชน ร่วมในพิธี ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลว

Read more: พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เข้าพบพลเอกธนะศักดิ์ รับมอบนโยบายการดำเนินงาน

 

thumb9922

 

 

                     ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้แก่ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะ ที่ทำเนียบรัฐบาล

                   พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ศูนย์คุณธรรมทำงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลชัดเจน เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม มีแผนงานที่ชัดเจน ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปและเป้าหมายยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีด้านวัฒนธรรม ที่กำหนดภาพลักษณ์ประเทศไทยว่า สังคมไทยซื่อตรง โปร่งใส มีวินัย และภาพลักษณ์คนไทยเป็นคนดี มีคุณธรรม วินัย น้ำใจไมตรี และพอเพียง รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี ด้วย และจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

                   นายแพทย์จักรธรรมฯ รายงานว่าศูนย์คุณธรรมพร้อมจะสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒๐ ปี ในส่วนของการสร้างสังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรมจะดำเนินงานสำคัญ ๕ เรื่องคือ
๑) เสริมสร้างพลังเครือข่ายประชารัฐ และสมัชชาคุณธรรมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยจะเน้นบทบาทของภาคประชาชนและประชาสังคม  ให้ชัดเจนมากขึ้น
๒) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วน     ท้องถิ่น องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งนี้จะไม่ละเลยเรื่องความซื่อตรง ความรับผิดชอบ การมีวินัย ความ     พอเพียง และการมีจิตอาสาของคนในองค์กรด้วย
๓) พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ โดยเฉพาะการการปลูกฝังคุณธรรมและปลุกจิตสำนึกประชาชน เพื่อหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล        มากกว่าที่เป็นอยู่
๔) พัฒนาความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน และ
๕) ดำเนินงานตามเข็มมุ่งของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย

                   รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความชื่นชมในความพร้อมของคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่จะช่วยกันสร้างสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพ


Download PDF

    [Press release]

 


งานสื่อสารองค์กร

โทร. ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๒

การประชุมหารือการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีปี 59 สู่การเป็นจังหวัดแห่งความจงรักภักดีภายใต้คุณธรรม"พอเพียง สามาคี มีวินัย"

12742483 1023035534426128 2764932039584051488 n 12742585 1023035657759449 2883895303908685160 n


เมื่อวันอังคารที่
23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดราชบุรี นำโดยนางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการขับเคลื่อจังหวัดคุณธรรมราชบุรี ได้เชิญตัวแทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมหารือถึงแผนงานปีงบประมาณ 2559 โดยมีสาระสำคัญของแผนงานในการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีสู่การเป็นจังหวัดแห่งความจงรักภักดี ภายใต้คุณธรรมร่วม "พอเพียง สามาคี มีวินัย" อาทิ การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงานกับเครือข่ายจังหวัดคุณธรรมนำร่อง นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาคุณธรรมราชบุรีครั้งที่ 1 ร่วมกับ การจัดตลาดนัดความดีครั้งที่ 4 ในเดือนกรกฏาคม นี้