เปิดค่ายเยาวชน Youth 7 ปลูกฝัง DNA สร้างผู้นำรุ่นใหม่ “รู้เท่าทันโกง”

เปิดค่ายเยาวชน Youth7

ปลูกฝัง DNA สร้างผู้นำรุ่นใหม่ “รู้เท่าทันโกง”

017

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าจัดค่าย “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH2020” ครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 7 ที่มีนักศึกษาจากกรุงเทพฯ และภาคกลาง เข้าร่วมจำนวน 9 มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 59 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และสร้างแกนนำเยาวชนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมและโครงการในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

001   002   003

 รูปแบบของกิจกรรมตลอดทั้ง 5 วัน ได้สอดแทรกความรู้การปลูกฝังคุณค่าหลัก 6 ประการสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม เป็นอยู่อย่างพอเพียง ภาวะผู้นำ และปฏิเสธคอร์รัปชัน โดยให้ผู้เข้าอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยงสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นทุจริตไปสู่ผลกระทบที่ได้รับ โดยชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษผู้กระทำความผิดนอกจากทางกฎหมายแล้ว ยังมีกฎทางสังคมที่ช่วยเปิดโปงการทุจริต ผ่านโซเชียลมิเดีย และกฎแห่งกรรมที่เป็นผลจากกระทำ

004   005   006

 กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การวิพากษ์หนังสั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้กระตุกต่อมคิด และประเมินสภาวะทางจิตใจตนเอง หากมีโอกาสหรือมีผลประโยชน์เกิดขึ้นตรงหน้า จะทำอย่างไรเพื่อต่อสู้กับกิเลสของตนเอง และ“เมนูคอร์รัปชัน” กิจกรรมไฮไลน์ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นหาเส้นทางการทุจริตระดับชาติจากเมนูชนิดต่างๆ เช่น โฮปเวลล์กับค่าโง่ เสาต่อม่อ 9,000 ล้าน, มายาโกง เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ โดยจะต้องร่วมกันค้นหาว่า ใครเป็นผู้โกง โกงอย่างไร เกิดความเสียหายอย่างไร และจะออกแบบแนวทางป้องกันได้อย่างไร กิจกรรมนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักสำรวจ จำแนก วิเคราะห์ กรรมวิธีการโกงและการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อติดอาวุธทางความคิด และร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลในสังคม

007   008   009

 กิจกรรมวันสุดท้าย มหาวิทยาลัยแต่ละสถาบัน ได้นำเสนอโครงการต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยให้กับคณะกรรมการพิจารณา รุ่นนี้ได้นำเสนอโครงการที่น่าสนใจ อาทิ โครงการ Anti-Corruption Sharing Wall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำเสนอการจัดตั้งเพจให้ความรู้การทุจริต โดยหาประเด็นร้อน

ในสังคมมาจัดทำสถิติแชร์ผ่านโซเชียลมิเดีย และจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ ในขณะที่โครงการ “ไม่มีจุด หยุดคอร์รัปชัน” จาก มศว.ประสานมิตร ได้นำเสนอชุดเครื่องมือแจ้งเตือนนักศึกษาที่ขาดระเบียบวินัย เช่น ติดสติ๊กเกอร์เมื่อมีการแซงคิวเกิดขึ้น และมีการรวมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัย 5 สถาบันทำภารกิจต่อต้านคอร์รัปชั่น

010   012   011

014   015   018

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และศูนย์คุณธรรม มีแผนจัดค่ายฯ รุ่นที่ 8 ที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยที่สนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมค่ายฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โทร 02 613 8863-66 ต่อ 106 / โทร 098 992 1454 หรือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร 02 644 9900 ต่อ 300

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

๗๘ องค์กรภาคีผนึกกำลังขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมร่วมชู “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ให้เป็นวาระแห่งชาติ

 

1

 

๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ๗๘ องค์กรภาคี ประชุมสรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีการสรุปผลภาพรวมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมฯ เมื่อวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ฯ ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยในสาระสำคัญของการจัดประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสรุปสาระสำคัญของการจัดงานในแต่ละกิจกรรมแล้ว ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นขององค์กรภาคี และร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันภายหลังงานสมัชชาคุณธรรมฯ

 

2 6

 

นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงนโยบายการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชาติ ตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติของแต่ละกระทรวงและจังหวัดนั้น จะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน โดยในการทำงาน ต้องทำเรื่องเดิมและบูรณาการให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียว

หน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมกันนำเสนอประเด็นความดีที่เป็นภารกิจขององค์กร โดยหน่วยงานภาครัฐได้มีการเสนอการทำความดีเพื่อสร้างความยั่งยืน และการขยายผลความดีให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งต้องทำอย่างจริงจัง และใช้คุณธรรม ๔ ตัวเป็นตัวขับเคลื่อน ในขณะตัวแทนภาคธุรกิจ เช่น หอการค้าไทย ได้นำเสนอเรื่องของการประชาสัมพันธ์โดยสร้างจุดขายและหาจุดเด่นให้ชัด และการความถี่ในการทำประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป

 

11 8

      

ในส่วนเครือข่ายจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ได้นำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนงานในจังหวัด เช่น บุรีรัมย์ ได้ขับเคลื่อนธรรมนูญ ๙ ดี โดยได้มีการถอดและสรุปบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงาน ในขณะที่จังหวัดพิจิตร ได้จับกลุ่มเครือข่ายคุณธรรมความดี เพื่อรวบรวมคนดีในอาชีพต่างๆ มาทำงานร่วมกัน เช่น เครือข่ายเกษตรกรรม เครือข่าย อปท. เป็นต้น สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน ได้นำเสนอประเด็นที่ทำต่อหลังจากงานสมัชชาคุณธรรมฯ ซึ่งจะต้องมาเริ่มกันทำเพื่อให้เกิดความชัดเจน ที่ผ่านมามีแต่การเก็บแต่ไม่ได้นำมาใช้ ทำให้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ จึงเสนอให้มีการจัดตั้งโครงการโทรทัศน์สีขาว และจัดอบรมในหลักสูตรสื่อคุณธรรมจริยธรรมรุ่นต่อไป   

ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนิกสัมพันธ์บนพื้นฐานคุณธรรมสำหรับนายร้อยตำรวจ

ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนิกสัมพันธ์บนพื้นฐานคุณธรรมสำหรับนายร้อยตำรวจ

IMG 1255

          วันนี้ (26 กันยายน 2559) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนิกสัมพันธ์บนพื้นฐานคุณธรรม สำหรับนายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีพลตำรวจโทศักดา เตชะเกรียงไกร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีอาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ อนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีนายร้อยตำรวจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 270 คน

Read more: ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...

มหกรรมแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี จังหวัดบุรีรัมย์

20160921 103508

     มหกรรมแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เวทีในวันนี้เป็นการรวบรวมพื้นที่ที่ดำเนินการตามแนวทางสร้างความดีและความ สุขในพื้นที่จังหวัดและชุมชน มาร่วมกันแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ได้แก่ พื้นที่ต้นแบบจากจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดที่มาเรียนรู้ ๕ จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ลพบุรี นครนายก สระแก้ว และมีผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ดำเนินรายการในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี ตามแนวทาง “คนไทย ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน”

Read more: มหกรรมแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี จังหวัดบุรีรัมย์

ศรีสะเกษเคลื่อน กันทรารมย์ เป็นอำเภอคุณธรรม ด้วย ๕ ดี “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง”

        ศูนย์คุณธรรมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดเวทีขับเคลื่อน เวที ๕ ดี “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดจำปา บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ เวทีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมการจัดทำธรรมนูญหมู่บ้าน ๕ ดี และ โดยมีอำเภอกันทรารมย์เป็นอำเภอนำร่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  วัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๒๖๒ คน 

 

2016 09 20 14 43 08 2016 09 20 14 46 27

 

เวทีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมครั้งนี้ นายอรรคพล อรรคบุตรรักษาการนายอำเภอกันทรารมย์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน  จากนั้นนายสง่า  ยอดอินทร์ไฟ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานความเป็นมาของจังหวัดศรีสะเกษ ว่าศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และศรีสะเกษมีเป้าหมายจากการพูดคุยกับหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ด้วยเป้าหมาย ๕ ดี “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” โดยในขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน และมีคณะทำงานระดับอำเภอในอำเภอ มีนายอำเภอกันทรารมย์เป็นประธานรวมทั้งมีเจ้าอาวาสทุกวัดในอำเภอเป็นคณะทำงาน นำร่องที่อำเภอกันทรารมย์เนื่องจากเป็นอำเภอที่เข้มแข็งและมีความพร้อม จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ กล่าวกับผู้เข้าร่วมถึงความสำคัญของเรื่องการรักษาศีล ๕ การทำความดี ต้องเริ่มต้นที่ตนเอง เพราะกรรม คือการกระทำ การทำดีหรือทำไม่ได้ ทุกคนย่อมรู้อยู่แก่ใจ พร้อมทั้งกล่าวเปิดเวที 

 

2016 09 20 14 47 10

 

จากนั้นผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ  อุปเสน ได้ให้แนวทางและทำความเข้าใจการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำธรรมนูญหมู่บ้าน ๕ ดี เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติระดับหมู่บ้านที่สามารถนำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายได้  โดยใช้กระบวนการแบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น ๔ กลุ่มเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำธรรมนูญหมู่บ้านใช้เป็นแนวทางในการนำไปกำหนดใช้ในแต่ละหมู่บ้าน โดยกำหนดธรรมนูญหมู่บ้านออกเป็น ๕ ด้านได้แก่ วัฒนธรรมดี  คนดี สวัสดิการดี สิ่งแวดล้อมดีและวิถีพอเพียง 

 

2016 09 20 14 47 34

 

ผลของการระดมความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนอยู่แล้วหรือเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากชุมชนและคนในชุมชนต้องการจะฟื้นวิถีที่ดีงามขึ้นมาอีกครั้งให้ชุมชนหมู่บ้าน มีความสุขร่วมกัน ๕ ด้านได้แก่ ด้านวัฒนธรรม เช่น การเข้าวัดสวดมนต์  การแต่งกายที่เหมาะสมเข้าวัด การรักษาประเพณีต่างๆ  ด้านคนดี เช่น การยกย่องคนดี  การมีสัมมาคาราวะ ความกตัญญู  การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในงานพิธีในหมู่บ้าน  ด้านสวัสดิการดี เช่น การมีกองทุนพึ่งพาตนเองในหมู่บ้าน มีสวัสดิการดูแลคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย  ด้านสิ่งแวดล้อมดี เช่น  การทำความสะอาดชุมชน รักษาป่า  กำจัดยุง ปลูกต้นไม้  ด้านความพอเพียง เช่น การทำเกษตรอินทรีย์  การปลูกผักสวนครัว การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เป็นต้น