กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดเวทีวิชาการ “กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙   บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานด้านคุณธรรม และพัฒนาภาพรวมและการบริหารจัดการสถานศึกษา มีโรงเรียนคาทอลิกเข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๐ โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ๔ องค์กร รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๘๙ คน

messageImage 1469438680056     messageImage 1469438601064

เวทีนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมด้านคุณธรรมและการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ของต้นแบบโรงเรียนคาทอลิก ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์   โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพฯ และ โรงเรียนไตรราชวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ เป็นปีที่ ๒ จากนั้นมุขนายก  ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นผู้กล่าวต้องรับและกล่าวเปิดงาน จากนั้นนางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และแนวคิดกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยยกตัวอย่างรูปธรรม : บางมูลนากโมเดล   โรงเรียนมัธยมต้นแบบของจังหวัดพิจิตร จากนั้นนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวปิดเวทีวิชาการและกล่าวชื่นชมให้กำลังใจกับโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ต่อไป

messageImage 1469438618911  messageImage 1469438632251  messageImage 1469438669658

 

“แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” นับเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาเยาชนของชาติในโรงเรียนคาทอลิก ...สังคมอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตหากเราเน้นที่คุณธรรม จริยธรรม ลงไปในตัวเด็กๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านคุณธรรม...ฝันที่ผมหวังไว้เริ่มเห็นความเป็นจริงที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องนี้...ผู้ที่ขับเคลื่อนหรือผู้นำคือ มุขนายก ยอแซฟ   ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ โดยมีโรงเรียนนำร่องเพื่อพัฒนาคุณธรรม ๓ โรงเรียน คุณพ่อเอกชัย ชินโคตร ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คุณแม่สมพิศ กตัญญู ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย แกนนำในการส่งเสริมคุณธรรม...วันนี้แนวทางการทำงานด้านคุณธรรมมีพลังมากขึ้นเราจะสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม...(เนื้อหา : เลิศศักดิ์ แจ่มคล้าย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์)    

 สำหรับก้าวต่อไปของเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิกหลังจากเวทีบ้านผู้หว่าน คือ แต่ละโรงเรียนจะหารือการดำเนินกิจกรรมของตนเองกันอีกครั้งและเลือกพื้นที่โรงเรียนต้นแบบเพื่อไปศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้วางแผนกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ในบริบทของตนเอง และวางแผนจะมีเวทีในการพบกันอีกครั้งเพื่อนำเสนอความก้าวหน้ากิจกรรมของแต่ละโรงเรียนในระยะต่อไป

(ขอบคุณภาพ : เลิศศักดิ์ แจ่มคล้าย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์)    

คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการศูนย์คุณธรรมร่วมหารือแนวทางของศูนย์ฯ


1 1

         

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมในการที่จะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

          สืบเนื่องจากที่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 2/2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดภารกิจของศูนย์คุณธรรมที่ได้รับมอบหมายให้มีส่วนในการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ทางศูนย์ฯจึงได้จัดการประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว

การประชุมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการศูนย์คุณธรรมในครั้งนี้มีนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์เป็นประธานในการประชุม และมีนายสีมา สีมานันท์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมร่วมหารือ ประเด็นของการหารือเน้นหนักในเรื่องของการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแหน่งชาติฉบับที่ 1 และภารกิจที่ทางศูนย์ฯได้รับมอบหมาย รวมถึงการดำเนินงานให้เหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่ของศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการในภารกิจส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 

6 1 2 1 5 1

เวทีขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” ในโครงการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม วัฒนธรรมจังหวัดศรีษะเกษ

191072

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดเวทีขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ “เมืองศรี  อยู่ดีมีแฮง” ในโครงการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนประชารัฐ เพื่อบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและชุมชน  วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โดยการจัดงานครั้งนี้ นายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำเกลี้ยง เป็นเจ้าบ้านกล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา นายสมพร อาษา เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวทีประชุม   วัฒนธรรมจังหวัดศรีษะเกษ นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ ทำความเข้าใจเรื่องเป้าหมาย 5 ดี “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” จากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายสิน  สื่อสวน พูดคุยทำความเข้าใจกับแกนนำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาสวัดต่างๆในอำเภอน้ำเกลี้ยง และและเยาวชนในอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  กว่า ๑๕๐ คน โดยกล่าวถึงความเป็นมาของการเริ่มต้นจากศูนย์คุณธรรมในการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ต่อมาทางศูนย์คุณธรรมและพื้นที่ได้หารือกับเจ้าคณะอำเภอ และพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นตรงกันว่า ควรมีการขับเคลื่อนเรื่องอำเภอคุณธรรมร่วมกัน  ซึ่งอำเภอน้ำเกลี้ยงไม่ใช่ที่แรกที่ขับเคลื่อนเรื่องอำเภอคุณธรรม แต่มีที่อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร ซึ่ง ความหมายของอำเภอคุณธรรม คือ ตัวอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการต่างๆ  จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องราวในอำเภอ และให้บริการประชาชนด้วยคุณธรรมความโปร่งใสต่างๆ เหล่านี้คือเรื่องของอำเภอ พัฒนาอำเภอให้เปิดเผยโปร่งใสเป็นที่พึ่งของประชาชน และตัวอำเภอเองจะต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการลูกจ้าง และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของคุณธรรมความดี และต้องประกอบส่วนกันทุกภาคส่วนในอำเภอ เช่น รพสต. ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ เรื่องคุณธรรมความดีคือ ความดีในวิถีชีวิตของคน  คุณธรรมหลักสำคัญที่ควรมีในสังคม เช่น  ความซื่อตรง  วินัย ความรับผิดชอบ ความพอเพียง และจิตอาสา แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมจะทำให้ชีวิตดี องค์กรดี และชีวิตมีความสุข 

 

191090

 

191091

 

191093

 

191073 191082 191083

 

ทำอย่างไรให้เป็นอำเภอคุณธรรม เป็นสิ่งที่ท้าทาย ดังนั้นศูนย์คุณธรรมจึงมาเชิญชวนเนื่องจากเป็นเรื่องที่ดี และศุนย์คุณธรรมจะช่วยในการค้นหาต้นทุนความดีที่มีอยู่  ปัญหาที่ทำให้ชุมชนไม่มีความสุขหรือปัญหาที่อยากแก้มีอะไรบ้าง  เมื่อนำสองเรื่องมาวิเคราะห์ร่วมกัน ว่าปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ก็จะพบว่า แต่ละหน่วยงาน/องค์กรจะทำเรื่องอะไรร่วมกัน  เรื่องคุณธรรมความดีจะทำอย่างไรให้แทรกเข้าไปในวิถีชีวิตปกติของคนชุมชนอย่างไรบ้าง  เมื่อแต่ละพื้นที่มีการขับเคลื่อนไปในเรื่องต่างๆและศูนย์คุณธรรม ก็จะยกย่องเชิดชูกัน  หลักการ คือ สมัครใจ  ระเบิดมาจากข้างใน  ใช้ฐานความดี ไม่ใช้ฐานอำนาจ

บทบาทของศูนย์คุณธรรม คือ การปลุกระดม ชวนคิดชวนคุยให้คนในพื้นที่มาช่วยกันทำ  สนับสนุนการพบปะพูดคุยกันระหว่างกลุ่ม และ เรื่ององค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งการขยายผลความดีในพื้นที่สู่สังคมให้กว้างขวางมากขึ้น  และสังเคราะห์ความดีต่างๆที่เกิดขึ้นไปสู่การขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป

ในช่วงท้ายของการประชุม ได้มีการร่วมกันประกาศคำปฏิญาณตน เพื่อขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมอำเภอน้ำเกลี้ยงตามแนวทาง ๕ ดี ร่วมกันดังนี้

      ๑)   จะร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม

      ๒)   จะเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ กตัญญูรู้คุณและดำรงตนตามวิถีถิ่น วิถีไทย ของเด็กและเยาวชน

      ๓)    จะอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันฉันท์พี่น้อง

      ๔) จะพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

      ๕)    จะดำรงตนอย่างพอเพียง ประหยัดอดออม ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข และสิ่งเสพติดต่างๆ 

 

"การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ"

20160705 100311

 

ศูนย์คุณธรรม จัดประชุม“การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ” ซึ่งมีผู้แทนจาก กลุ่มธุรกิจในจังหวัดราชบุรีเข้าประชุม จำนวน ๑๗ บริษัท สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านสังคมและด้านการส่งเสริมธรรมภิบาลขององค์กร รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการบริหารองค์กรและอื่นๆ โดยมีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมกล่าวต้อนรับ และดำเนินการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ รัตนมุขย์  จากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรกระบวนการ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ  โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์  อำเภอ จังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้กล่าวกับคณะผู้แทนจากกลุ่มธุรกิจมีใจความดังนี้มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมมีที่มาจากรัฐธรรมนูญร่างแรกที่มีเรื่องของมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งส่วนใหญ่ภาครัฐเป็นผู้กำหนดและวัดผลกับองค์กรจากหลายหน่วย ดังนั้นศูนย์คุณธรรมจึงเสนอทางเลือกในการพัฒนาเครื่องมือให้กับองค์กรต่างๆ ในการการดำเนินการของแต่ละองค์กรเอง เพื่อพัฒนาองค์กร เสนอให้กับกลุ่มของโรงเรียนคุณธรรม กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สภาองค์กรชุมชน องค์กรเหล่านี้น่าจะมีมิติด้านมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในระดับใหญ่ รวมทั้งภาคธุรกิจรายย่อยด้วยเช่นกัน

 

7070

 

 จากการจัดเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอ มีประเด็นการพูดคุย ดังนี้

 • ประโยชน์ของการประเมินมาตรฐานบริษัทส่งเสริมคุณธรรม
 • ความคาดหวังเมื่อผ่านการประเมินมาตรฐาน (ทั้งในส่วนของบริษัท และพนักงาน)
 • การประเมินเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรควรมีมิติอะไรบ้างที่น่าที่จะมีการพิจารณาตรวจสอบ
 • แต่ละมิติควรมีตัวบ่งชี้อะไรบ้างที่สะท้อนมิตินั้น ๆ อย่างครบถ้วน

 

ผลที่ได้จากการจัดเวทีระดมความคิด“การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ”

ประโยชน์ของการประเมิน ความคาดหวังเมื่อผ่านการประเมินมาตรฐาน
 • ภายใน
  • เพื่อให้รู้ถึงจุดอ่อน และจุดแข็งขององค์กร
  • พนักงานรักองค์กร เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร
  • มีความสามัคคี
  • มีภูมิคุ้มกันทางจิต
  • การลาออกของพนักงานน้อยลง
  • อุบัติเหตุ เจ็บป่วยลง
  • เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
  • ช่วยให้พนักงานมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
  • ทำให้บริษัทรู้ว่าต้องปรับปรุง และพัฒนาเรื่องใด
 • ภายนอก
  • เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  • ความไว้วางใจจากภายนอก
  • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า  สังคม
  • สร้างคนดีคืนให้สังคม
  • เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 • บริษัท
 • ผู้บริหารให้การสนับสนุน
  • มีผลผลิตที่มากขึ้น 
  • ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและองค์กร
  • ลดปัญหาภายใน
  • สินค้ามีคุณภาพ
 • พนักงาน
  • พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
  • เกิดการทำงานเป็นทีม
  • พนักงานให้ความร่วมมือ
  • พนักงานมีความสุข 
  • พนักงานมีจิตใจดี มีสังคมแห่งการแบ่งปัน
  • คุณภาพชีวิตดีขึ้น/ ครอบครัวดีขึ้น
  • เงินเดือนมากขึ้น
  • ภายนอก
   • การยอมรับทางสังคม
   • ความยั่งยืน
   • คุณภาพของงานดีขึ้น
   • ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ

 

มิติด้านการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร

มิติด้านคุณธรรม ตัวบ่งชี้

ด้านองค์กร

     ๑.     นโยบาย

    ๑.ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์

    ๒.ผู้บริหารเอาจริง เอาจัง และสนับสนุนการเนินงาน

๒.     โครงสร้าง ๑.  มีคำสั่ง หน้าที่ คณะทำงานที่ชัดเจน
๒.     แผนงาน ๑.  มีแผนการดำเนินงานชัดเจน
๒.     งบประมาณ

    ๑.  สิ่งที่ทำสอดรับกับนโยบายจังหวัด

    ๒.  ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓.     ประเมิน 

     ๑.  แบบประเมิน

    ๒.ทำวิจัย

    ๓.คณะประเมิน

๔.    บุคลากร

๑. สภาพร่างกาย และจิตใจที่ดี

๒. สำนึกดี /ความผูกพันกับองค์กร

๓. มีการทำงานเป็นทีม

๔. ความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน

๕. การให้ความร่วมมือ

๖. การขาด ลา มาสายลดลง

๗. ความซื่อสัตย์

๘. ระเบียบวินัย

๙. การให้ผลตอบแทนกับพนักงาน

๕.    การบริหารจัดการ

๑. เชื่อถือ เชื่อมั่น

๒. ข้อร้องเรียน ลดลง

๓. ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

๔. คู่ค้าเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น

ด้านคู่ค้า

     ๑.     ลูกจ้าง/แรงงาน

๑. มีการขึ้นบัญชีการจ้างงาน

๒.     ความปลอดภัย

๑. มาตรฐานความปลอดภัย

๒. มาตรฐานสินค้าตามหลักมาตรฐานสากล

๓. ไม่เอาเปรียบลูกค้า

๔. มีมาตรฐานของการผลิต

๕. มีความซื่อสัตย์

๖. มีความน่าเชื่อถือ

๗. มีการแข็งขันอย่างเป็นธรรม

ด้านสังคม

     ๑.     สิ่งแวดล้อม

๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่

๒. น่าอยู่ มีระเบียบ

๓. ลดของเสียจากการผลิต

๔. มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

๕. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยั่งยืน

๖. มีพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน

๗. การมีส่วนร่วมต่อชุมชน

๘. ลดข้อร้องเรียน

๙. ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (แรงงานต่างด้าว /แรงงานไทย)

๑๐. ได้รับการยอมรับจากภายนอก

๑๑. ให้ความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน

 

ศูนย์คุณธรรมจะนำความคิดเห็นในประเด็นต่างๆจากการประชุมเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนงาน และประมวลผลให้เป็นมาตรฐานกลางในการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละองค์กรของกลุ่มธุรกิจต่อไป สำหรับกลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมบุคลากรให้เห็นความสำคัญเรื่องคุณธรรมความดีในของการอยู่ร่วมกับในองค์กรได้ด้วย 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ร่วมกับกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่(Promoting and Developing for Standardize of Moral School, Chiang Mai Province: PDSM)


7073

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการค้นหาอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้ได้มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานคือ เครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ๒) โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๓) โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ ๔) โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ครูและอาจารย์มีศักยภาพในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตามอัตลักษณ์และมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป โดยเริ่มแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้

7073 1

 

ค้นหาอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่  ๔ แห่ง โดยมีกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ๓ ฝ่าย คือ ครู ผู้บริหาร นักเรียนแกนนำ และผู้ปกครอง ร่วมกันระดมความเห็นวิเคราะห์จุดเด่นเพื่อกำหนด อัตลักษณ์ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสิ่งที่คาดหวังอยากเห็นโรงเรียน บุตรหลาน และครู เป็นอย่างไร โดยกำหนดวัน เวลา ลงพื้นที่โรงเรียนค้นหาอัตลักษณ์ จากการทำกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองเป็นอย่างดี เกิดการมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคาดหวังในการพัฒนาโรงเรียนและบุตรหลานของตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างมาก และเกิดอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม ดังนี้

 

 

โรงเรียน อัตลักษณ์ที่ได้

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  

โรงเรียนหอพระ 

มีน้ำใจ  และวินัย  รักษาไว้ด้วยความซื่อสัตย์

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนวัดข่วงสิงห์

“น้ำใจ” คือ สิ่งดีงามที่เกิดขึ้นภายในใจและมอบให้สิ่งรอบตัว

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

“ความสุภาพ” ทั้งกิริยา มารยาท และน้ำใจงาม

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

"การยิ้ม ไหว้ และทักทายด้วย "ความสุภาพ" อ่อนโยน

           

     จากการกำหนดอัตลัษณ์โรงเรียนคุณธรรมจะมีแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ในระยะต่อไป คือ

 • พัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  
 • ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนำอัตลักษณ์ที่ค้นหามาสรรสร้างกิจกรรม และกำหนดตัวชี้วัดในโรงเรียนโดยศึกษาต้นทุนของตนเองที่มีไม่เพิ่มภาระงานใหม่ให้กับครู  
 • แผนประเมิน กระตุ้น ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นักวิชาการในพื้นที่ ศูนย์คุณธรรมพร้อมกับ

      ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเติมแต็ม แลกเปลี่ยนปัญหา และอุปสรรค์ในการดำเนินงาน

 • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลโครงการฯ ปี ๒๕๕๙  ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

7073 2

7073 3