คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เข้าพบพลเอกธนะศักดิ์ รับมอบนโยบายการดำเนินงาน

 

thumb9922

 

 

                     ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้แก่ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะ ที่ทำเนียบรัฐบาล

                   พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ศูนย์คุณธรรมทำงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลชัดเจน เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม มีแผนงานที่ชัดเจน ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปและเป้าหมายยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีด้านวัฒนธรรม ที่กำหนดภาพลักษณ์ประเทศไทยว่า สังคมไทยซื่อตรง โปร่งใส มีวินัย และภาพลักษณ์คนไทยเป็นคนดี มีคุณธรรม วินัย น้ำใจไมตรี และพอเพียง รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี ด้วย และจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

                   นายแพทย์จักรธรรมฯ รายงานว่าศูนย์คุณธรรมพร้อมจะสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒๐ ปี ในส่วนของการสร้างสังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรมจะดำเนินงานสำคัญ ๕ เรื่องคือ
๑) เสริมสร้างพลังเครือข่ายประชารัฐ และสมัชชาคุณธรรมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยจะเน้นบทบาทของภาคประชาชนและประชาสังคม  ให้ชัดเจนมากขึ้น
๒) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วน     ท้องถิ่น องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งนี้จะไม่ละเลยเรื่องความซื่อตรง ความรับผิดชอบ การมีวินัย ความ     พอเพียง และการมีจิตอาสาของคนในองค์กรด้วย
๓) พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ โดยเฉพาะการการปลูกฝังคุณธรรมและปลุกจิตสำนึกประชาชน เพื่อหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล        มากกว่าที่เป็นอยู่
๔) พัฒนาความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน และ
๕) ดำเนินงานตามเข็มมุ่งของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย

                   รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความชื่นชมในความพร้อมของคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่จะช่วยกันสร้างสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพ


Download PDF

    [Press release]

 


งานสื่อสารองค์กร

โทร. ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๒

การประชุมหารือการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีปี 59 สู่การเป็นจังหวัดแห่งความจงรักภักดีภายใต้คุณธรรม"พอเพียง สามาคี มีวินัย"

12742483 1023035534426128 2764932039584051488 n 12742585 1023035657759449 2883895303908685160 n


เมื่อวันอังคารที่
23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดราชบุรี นำโดยนางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการขับเคลื่อจังหวัดคุณธรรมราชบุรี ได้เชิญตัวแทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมหารือถึงแผนงานปีงบประมาณ 2559 โดยมีสาระสำคัญของแผนงานในการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีสู่การเป็นจังหวัดแห่งความจงรักภักดี ภายใต้คุณธรรมร่วม "พอเพียง สามาคี มีวินัย" อาทิ การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงานกับเครือข่ายจังหวัดคุณธรรมนำร่อง นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาคุณธรรมราชบุรีครั้งที่ 1 ร่วมกับ การจัดตลาดนัดความดีครั้งที่ 4 ในเดือนกรกฏาคม นี้


ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) หนุนการส่งเสริม การพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

12717681 1020299391366409 6932511377021933665 n  12742558 1020299468033068 4775095636367770643 n 
   
12728913 1020299394699742 1091889577141271879 n 12745684 1020299588033056 5928053904313395853 n

 

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ครั้งที่ 1 / 2559 โดยนายบวรเวท รุ่งรุจิ กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ประธานในการประชุม ได้แถลงถึงผลการประชุมของคณะทำงานว่าด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าที่ประชุมได้พิจารณากรอบ แนวทางการส่งเสริม พัฒนา และรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมขององค์กรประเภทต่างๆ โดยนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกมาประกอบการปรับปรุุงเพื่อกำหนดมาตรฐานการจัดทำแผนการส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรมฯ ในการใช้เป็นแกนกลางและพิจารณาส่งรายงานฯ และร่างพ.ร.บ.ฯไปยัง ครม. เพื่อดำเนินการต่อไป

Download PDF

  [Press release]


งานสื่อสารองค์กร
โทร. ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๓
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๒

การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมบางมูลนากและเครือข่ายอำเภอคุณธรมพิจิตรภายใต้สโลแกรน " อำเภอบางมูลบาก อำเภอคุณธรรม สร้างสุข "

 

10302231 1023025917760423 2751938571667691518 n 6789 1023025911093757 6323429543103578736 n

  

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. คณะทำงานขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมบางมูลนากได้ร่วมประชุมพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน อำเภอคุณธรรมบางมูลนากและวางแผนงานการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายจังหวัดคุณธรรมพิจิตร ณ ห้องประชุมนายอำเภอบางมูลนาก ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีสาระสำคัญในการแต่งตั้งคณะกรรมการ " อำเภอบางมูลบาก อำเภอคุณธรรม สร้างสุข " ตามประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา และวันที่ 7 กันยายน 2558 อำเภอบางมูลนากได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตร สู่จังหวัดคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานอำเภอคุณธรรมสร้างสุข โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนาอำเภอบางมูลนากให้เป็นอำเภอสร้างสุข จึงได้แต่งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนที่สำคัญดังนี้ 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งมี นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมอยู่ด้วย 2.คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 3.คณะกรรมการดำเนินงาน

 

ประชุมสรุปการดำเนินงานและพิจารณาแผนการดำเนินงานปี 59 จังหวัดคุณธรรมพิจิตร

 

12742331 1023023327760682 4017314157692439060 n

       เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการเลขานุการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิจิตร 11 เครือข่ายได้ร่วมประชุมหารือการสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และร่วมพิจารณาแผนงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิจิตรปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมี แพทย์หญิงดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร และในช่วงเวลา 16.30น. วันเดียวกันนี้ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อนำเรียนหารือในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิจิตร โดยในที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มแผนงานการจัดทำยุทธศาสตร์คุณธรรมจังหวัดพิจิตร 3 ปี (2559-2561) เพิ่มจากแผนงานเดิม ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

12742376 1023023324427349 8748543296108479678 n 11694936 1023023244427357 5276866574432972041 n