"การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ"

20160705 100311

 

ศูนย์คุณธรรม จัดประชุม“การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ” ซึ่งมีผู้แทนจาก กลุ่มธุรกิจในจังหวัดราชบุรีเข้าประชุม จำนวน ๑๗ บริษัท สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านสังคมและด้านการส่งเสริมธรรมภิบาลขององค์กร รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการบริหารองค์กรและอื่นๆ โดยมีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมกล่าวต้อนรับ และดำเนินการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ รัตนมุขย์  จากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรกระบวนการ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ  โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์  อำเภอ จังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้กล่าวกับคณะผู้แทนจากกลุ่มธุรกิจมีใจความดังนี้มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมมีที่มาจากรัฐธรรมนูญร่างแรกที่มีเรื่องของมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งส่วนใหญ่ภาครัฐเป็นผู้กำหนดและวัดผลกับองค์กรจากหลายหน่วย ดังนั้นศูนย์คุณธรรมจึงเสนอทางเลือกในการพัฒนาเครื่องมือให้กับองค์กรต่างๆ ในการการดำเนินการของแต่ละองค์กรเอง เพื่อพัฒนาองค์กร เสนอให้กับกลุ่มของโรงเรียนคุณธรรม กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สภาองค์กรชุมชน องค์กรเหล่านี้น่าจะมีมิติด้านมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในระดับใหญ่ รวมทั้งภาคธุรกิจรายย่อยด้วยเช่นกัน

 

7070

 

 จากการจัดเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอ มีประเด็นการพูดคุย ดังนี้

 • ประโยชน์ของการประเมินมาตรฐานบริษัทส่งเสริมคุณธรรม
 • ความคาดหวังเมื่อผ่านการประเมินมาตรฐาน (ทั้งในส่วนของบริษัท และพนักงาน)
 • การประเมินเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรควรมีมิติอะไรบ้างที่น่าที่จะมีการพิจารณาตรวจสอบ
 • แต่ละมิติควรมีตัวบ่งชี้อะไรบ้างที่สะท้อนมิตินั้น ๆ อย่างครบถ้วน

 

ผลที่ได้จากการจัดเวทีระดมความคิด“การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ”

ประโยชน์ของการประเมิน ความคาดหวังเมื่อผ่านการประเมินมาตรฐาน
 • ภายใน
  • เพื่อให้รู้ถึงจุดอ่อน และจุดแข็งขององค์กร
  • พนักงานรักองค์กร เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร
  • มีความสามัคคี
  • มีภูมิคุ้มกันทางจิต
  • การลาออกของพนักงานน้อยลง
  • อุบัติเหตุ เจ็บป่วยลง
  • เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
  • ช่วยให้พนักงานมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
  • ทำให้บริษัทรู้ว่าต้องปรับปรุง และพัฒนาเรื่องใด
 • ภายนอก
  • เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  • ความไว้วางใจจากภายนอก
  • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า  สังคม
  • สร้างคนดีคืนให้สังคม
  • เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 • บริษัท
 • ผู้บริหารให้การสนับสนุน
  • มีผลผลิตที่มากขึ้น 
  • ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและองค์กร
  • ลดปัญหาภายใน
  • สินค้ามีคุณภาพ
 • พนักงาน
  • พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
  • เกิดการทำงานเป็นทีม
  • พนักงานให้ความร่วมมือ
  • พนักงานมีความสุข 
  • พนักงานมีจิตใจดี มีสังคมแห่งการแบ่งปัน
  • คุณภาพชีวิตดีขึ้น/ ครอบครัวดีขึ้น
  • เงินเดือนมากขึ้น
  • ภายนอก
   • การยอมรับทางสังคม
   • ความยั่งยืน
   • คุณภาพของงานดีขึ้น
   • ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ

 

มิติด้านการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร

มิติด้านคุณธรรม ตัวบ่งชี้

ด้านองค์กร

     ๑.     นโยบาย

    ๑.ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์

    ๒.ผู้บริหารเอาจริง เอาจัง และสนับสนุนการเนินงาน

๒.     โครงสร้าง ๑.  มีคำสั่ง หน้าที่ คณะทำงานที่ชัดเจน
๒.     แผนงาน ๑.  มีแผนการดำเนินงานชัดเจน
๒.     งบประมาณ

    ๑.  สิ่งที่ทำสอดรับกับนโยบายจังหวัด

    ๒.  ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓.     ประเมิน 

     ๑.  แบบประเมิน

    ๒.ทำวิจัย

    ๓.คณะประเมิน

๔.    บุคลากร

๑. สภาพร่างกาย และจิตใจที่ดี

๒. สำนึกดี /ความผูกพันกับองค์กร

๓. มีการทำงานเป็นทีม

๔. ความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน

๕. การให้ความร่วมมือ

๖. การขาด ลา มาสายลดลง

๗. ความซื่อสัตย์

๘. ระเบียบวินัย

๙. การให้ผลตอบแทนกับพนักงาน

๕.    การบริหารจัดการ

๑. เชื่อถือ เชื่อมั่น

๒. ข้อร้องเรียน ลดลง

๓. ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

๔. คู่ค้าเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น

ด้านคู่ค้า

     ๑.     ลูกจ้าง/แรงงาน

๑. มีการขึ้นบัญชีการจ้างงาน

๒.     ความปลอดภัย

๑. มาตรฐานความปลอดภัย

๒. มาตรฐานสินค้าตามหลักมาตรฐานสากล

๓. ไม่เอาเปรียบลูกค้า

๔. มีมาตรฐานของการผลิต

๕. มีความซื่อสัตย์

๖. มีความน่าเชื่อถือ

๗. มีการแข็งขันอย่างเป็นธรรม

ด้านสังคม

     ๑.     สิ่งแวดล้อม

๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่

๒. น่าอยู่ มีระเบียบ

๓. ลดของเสียจากการผลิต

๔. มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

๕. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยั่งยืน

๖. มีพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน

๗. การมีส่วนร่วมต่อชุมชน

๘. ลดข้อร้องเรียน

๙. ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (แรงงานต่างด้าว /แรงงานไทย)

๑๐. ได้รับการยอมรับจากภายนอก

๑๑. ให้ความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน

 

ศูนย์คุณธรรมจะนำความคิดเห็นในประเด็นต่างๆจากการประชุมเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนงาน และประมวลผลให้เป็นมาตรฐานกลางในการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละองค์กรของกลุ่มธุรกิจต่อไป สำหรับกลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมบุคลากรให้เห็นความสำคัญเรื่องคุณธรรมความดีในของการอยู่ร่วมกับในองค์กรได้ด้วย 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ร่วมกับกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่(Promoting and Developing for Standardize of Moral School, Chiang Mai Province: PDSM)


7073

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการค้นหาอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้ได้มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานคือ เครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ๒) โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๓) โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ ๔) โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ครูและอาจารย์มีศักยภาพในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตามอัตลักษณ์และมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป โดยเริ่มแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้

7073 1

 

ค้นหาอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่  ๔ แห่ง โดยมีกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ๓ ฝ่าย คือ ครู ผู้บริหาร นักเรียนแกนนำ และผู้ปกครอง ร่วมกันระดมความเห็นวิเคราะห์จุดเด่นเพื่อกำหนด อัตลักษณ์ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสิ่งที่คาดหวังอยากเห็นโรงเรียน บุตรหลาน และครู เป็นอย่างไร โดยกำหนดวัน เวลา ลงพื้นที่โรงเรียนค้นหาอัตลักษณ์ จากการทำกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองเป็นอย่างดี เกิดการมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคาดหวังในการพัฒนาโรงเรียนและบุตรหลานของตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างมาก และเกิดอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม ดังนี้

 

 

โรงเรียน อัตลักษณ์ที่ได้

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  

โรงเรียนหอพระ 

มีน้ำใจ  และวินัย  รักษาไว้ด้วยความซื่อสัตย์

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนวัดข่วงสิงห์

“น้ำใจ” คือ สิ่งดีงามที่เกิดขึ้นภายในใจและมอบให้สิ่งรอบตัว

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

“ความสุภาพ” ทั้งกิริยา มารยาท และน้ำใจงาม

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

"การยิ้ม ไหว้ และทักทายด้วย "ความสุภาพ" อ่อนโยน

           

     จากการกำหนดอัตลัษณ์โรงเรียนคุณธรรมจะมีแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ในระยะต่อไป คือ

 • พัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  
 • ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนำอัตลักษณ์ที่ค้นหามาสรรสร้างกิจกรรม และกำหนดตัวชี้วัดในโรงเรียนโดยศึกษาต้นทุนของตนเองที่มีไม่เพิ่มภาระงานใหม่ให้กับครู  
 • แผนประเมิน กระตุ้น ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นักวิชาการในพื้นที่ ศูนย์คุณธรรมพร้อมกับ

      ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเติมแต็ม แลกเปลี่ยนปัญหา และอุปสรรค์ในการดำเนินงาน

 • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลโครงการฯ ปี ๒๕๕๙  ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

7073 2

7073 3

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

                ศูนย์คุณธรรม จัดประชุม “การสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเข้าประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถอดบทเรียนจากการขับเคลื่อนตัวชี้วัดความซื่อตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมการตรวจประเมินจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมกล่าวต้อนรับ และดำเนินการประชุมโดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ ผู้อำนวยการกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้กล่าวกับคณะผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีใจความดังนี้ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมมีที่มาจากรัฐธรรมนูญร่างแรกที่มีเรื่องของมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งส่วนใหญ่ภาครัฐเป็นผู้กำหนดและวัดผลกับองค์กรจากหลายหน่วย ดังนั้นศูนย์คุณธรรมจึงเสนอทางเลือกในการพัฒนาเครื่องมือให้กับองค์กรต่างๆในการการดำเนินการของแต่ละองค์กรเอง เพื่อพัฒนาองค์กร เสนอให้กับกลุ่มของโรงเรียนคุณธรรม   กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สภาองค์กรชุมชน องค์กรเหล่านี้น่าจะมีมิติด้านมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในระดับใหญ่ แม้แต่ ภาคธุรกิจรายย่อย ก็ให้ความสนใจเรื่องนี้

 1       2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือตัวอย่างของกลุ่มใหญ่ในสังคม จึงได้มีเวทีเพื่อปรึกษาหารือว่าแต่ละองค์กรมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร การส่งเสริมเรื่องมาตรฐานและการรับรองเป็นการดำเนินการตามความสมัครใจ ยกตัวอย่างอบต. จะเป็นการทำอบต.ส่งเสริมคุณธรรม ก็จะต้องพิจารณาว่าควรมีการทำอะไรบ้าง มาตรฐานที่จะทำร่วมกันเพื่อเป็นมาตรฐานกลางของ อบต.ทั้งหมดและแต่ละอบต.ก็นำไปเพิ่มเติม บนพื้นฐานของสิ่งที่ทำอยู่เดิมแล้ว ในการประเมิน ก็จะคล้ายกับมาตรฐานโรงพยาบาล ตามความสมัครใจ มีหน่วยงานหรือคนกลางที่จะลงไปช่วยดูให้คำแนะนำและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรต่อไป สิ่งที่ อบต.จะได้รับคือ ความดีและความสามารถ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่สามารถการันตีความดีขององค์กร

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้รับการยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นองค์กรที่มีความสำคัญ เป็นการกระจายอำนาจ และมีบทบาทสำคัญในส่วนของความดี ศูนย์คุณธรรมจึงเข้ามาเป็นหน่วยงานกลางที่จะช่วยส่งเสริมเครื่องมือการพัฒนาคุณธรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ สิ่งที่คิดวันนี้

ยังไม่ได้ผูกมัดแต่เป็นการร่วมกันสกัดความรู้และความคิดเห็นร่วมกัน และคิดไปพร้อมกัน บทบาทของศูนย์คุณธรรมจะส่งเสริม สกัดเป็นความรู้และนำมาเผยแพร่ต่อไป

          ศูนย์คุณธรรมจะนำความคิดเห็นในประเด็นต่างๆจากการประชุมเพื่อนำไปใช้ และประมวลผลให้เป็นมาตรฐานกลางในการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละองค์กร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมสมาชิกในชุมชนให้เห็นความสำคัญเรื่องคุณธรรมความดีได้อีกด้วย

ศูนย์คุณธรรมจัดประชุมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมองค์กรชุมชน

                ศูนย์คุณธรรม จัดประชุม "การสร้างและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรชุมชน" โดยมีองค์กรชุมชน 5 กลุ่มเข้าร่วม ได้แก่ กลุ่มสภาองค์กรชุมชนตำบล กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเครือข่ายความสุขชุมชน เพื่อร่วมกันจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับองค์กรชุมชน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอบิน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี 64 กรุงเทพฯ

1 2 3
4 5 6

 

                การประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็นการร่วมมือกันขององค์กรชุมชนกลุ่มต่างๆ ที่พร้อมใจกันในการระดมความคิดเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามประเภทของกลุ่ม นอกจากนี้ผู้บริหารขององค์กรชุมชนจะได้ประเมินตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ทำให้ทราบว่ายังบกพร่องเรื่องใดในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะสามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป


ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจับมือกับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ติดตามงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรี

 

 

DSC 0206 DSC 0174

 

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสิน  สือสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมติดตามงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในเวทีการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจคุณธรรมร่วมจังหวัดคุณธรรมราชบุรี ซึ่งเป็นเวทีการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรี และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์การปฏิรูปคุณธรรม นโยบายสู่การปฏิบัติ ในวันเดียวกันนั้น นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมจังหวัดราชบุรีปี ๒๕๕๙ มุ่งที่จะให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองจงรักภักดี บนวิถีแห่งความพอเพียง สามัคคี และมีวินัย จากนั้นได้มีการนำเสนอต้นแบบองค์กรคุณธรรมราชบุรี ๔ องค์กร อาทิ เช่น

-           ต้นแบบสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

-           โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง

-           องค์กรธุรกิจคุณธรรม บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

-           องค์กรชุมชนคุณธรรม กองทุนสวัสดิการออมบุญวันละบาท

ในช่วงบ่ายนั้นผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด และสถานศึกษาคุณธรรมที่ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

DSC 0291  DSC 0431