ศคธ.จัดประชุมวิชาการ“คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม:ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง”

 

S 3465641 S 3465645 S 3465644

 

26 กรกฎาคม 2560 - Moral SPACE:เมื่อคุณธรรมมันซับซ้อน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)จึงจัดเวทีประชุมวิชาการ "คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม:ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง   โดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุม อาคารวิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

นายแพทย์จักรธรรม กล่าวว่า การ จัดงานในครั้งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ความรู้ ที่เชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการและความรู้จากประสบการณ์ ซึ่งมีความสำคัญและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เป็นกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเป็นพื้นที่ของการค้นหา “ความเป็นไปได้ใหม่” ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน โดยผู้ร่วมการประชุมจะได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ตรงกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ เกมวารีพินาศ ที่ฝึกให้คิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ประเด็นสำคัญบางอย่างจากสถานการณ์จำลองน้ำท่วมที่เกิดขึ้น หรือการเจริญสติ ที่นำมาใช้ในการ ทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ง่าย ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

 

S 3465642 S 3465643 S 3465646
S 3465647 S 3465648 S 3465649

 


น.ส.วิชดา นฤวพัฒน์

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศคธ.เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ "สุภาพชน คนอาชีวะ" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จ.อุดรธานี

S 11239463 S 11239464
S 11239465 S 11239466

 

26 กรกฎาคม 2560 - งานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ"สุภาพชน คนอาชีวะ"ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือจ.อุดรธานี

จาก "โรงสี" สู่ "โรงเรียน" คือ จุดกำเนิดแนวคิดของการจัดตั้งวท.เทคโนโลยีอีสานเหนือ ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพ ที่มุ่งเน้นเรื่อง "การให้  จิตอาสา และความกตัญญู" ภายใต้วิสัยทัศน์

- การสร้างวัฒนธรรมการให้ โดยสอดแทรกผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนจนกลายเป็นนิสัย

- การสร้างที่ยืนในสังคมผ่านกระบวนการจิตอาสา เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จูงใจให้เด็กรู้จักการให้ และเกิดความ "ภูมิใจ" ในการทำความดี

- ส่งเสริมการเรียน เพื่อสร้างอาชีพ

- สร้างความตระหนักแก่คุณครู ให้คำนึงถึงความหมายของคำว่า "ลูกศิษย์" (ลูก+ศิษย์) โดยบางเรื่องให้พิจารณาว่าถ้าเป็น "ลูก" ของเราๆ จะแนะนำหรือมีวิธีจัดการอย่างไร ... เช่นเดียวกับคำว่า "ศิษย์" และ "ลูกศิษย์"

- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบุคลากร (ครู) โดยให้ทุนศึกษาต่อ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาเด็กต่อไป

 

โดยนักศึกษาแกนนำได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาปรับใช้ในการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมเช่น 1.ฮักวิทยาลัย เสริมวินัย ไร้ขยะ 2.เดินแถวชิดขวา และ 3.รณรงค์เรื่องการเข้าแถวทันเวลา อันจะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย "มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา นำพาความพอเพียง" และการสร้างวิชาการคู่วิชาคน ดังคำขวัญของวิทยาลัย "เราไม่ได้สร้างอัจฉริยะ  แต่เราสร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้"

 

S 11239467 S 11239468
S 11239469 S 11239470

 


นางสาว ชนกกานต์ หอวรรณภากร

กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

โทร. 02-6449900  ต่อ 200-203

 

ศคธ.เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ"สุภาพชน คนอาชีวะ" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร

S 11157527 S 11157529 S 11157523
S 11157526 S 11157524 S 11157530

 

25 กรกฎาคม 2560 - ศคธ.เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ"สุภาพชน คนอาชีวะ" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร ก้าวแรกของความประทับใจคือ ความสะอาด ความมีระเบียบวินัย และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของวิทยาลัย  รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำที่นำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้กับเพื่อนครู และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ให้รับรู้ และเข้าใจในทิศทาง กระบวนการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อนักเรียน นักศึกษาทั้งวิทยาลัย ผ่านกระบวนการ

- ผู้บริหาร/ ครู มี "ใจ" ร่วมคิดและพัฒนา

- เปิดโอกาส และพื้นที่เรียนรู้ให้เด็กได้คิด และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ... โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา

- ครูคอยติดตามผล ชื่นชม และให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยเหตุผล และความเข้าใจ เน้นสอนให้คิดเชิงเหตุผล

- เกิดพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกทั้งตัวครู และนักเรียน

- นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนานักเรียน/นักศึกษา ให้เป็น "สุภาพชน คนอาชีวะ" รวมถึงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น "สถานศึกษาคุณธรรม"  ต่อไป

 


นางสาว ชนกกานต์ หอวรรณภากร

กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

โทร. 02-6449900  ต่อ 200-203

การประชุมการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรคุณธรรม และการถอดบทเรียน Best Practices องค์กร ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ

 241888

วันที่ 24  กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มีการประชุมการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรคุณธรรม และการถอดบทเรียน Best  Practices  องค์กร ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดเป็นประธาน  มีคณะสงฆ์ และองค์กรต้นแบบ รวมทั้งศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจง บรรยากาศของการประชุม เป็นไปด้วยความน่าสนใจ เนื้อหาแต่ละองค์กรที่นำเสนอเข้มข้น การเขียนความรู้ Best  Practice ของจังหวัดศรีสะเกษ  ย้ำต้อง น่าสนใจ  เข้าใจง่าย ได้ประโยชน์ อยากทำตาม .. รวม 37  องค์ความรู้รูปธรรมพิ้นที่   ความน่าสนใจ คือ เจ้าของเรื่องอยากถ่ายทอด พร้อมเขียนเรื่องราวตนเอง  งานที่ที่ส่งมาบ้างแล้วตรงเนื้อหา ตามกรอบ 7 ประเด็น ทั้งโรงเรัยน  ชุมชน  สถานศึกษา ตำรวจ  โรงพยาบาล  กองทุนสวัสดิการ  วัด  องค์กรสิ่งแวดล้อม กลุ่มจิตอาสา

241893 241890
   
241891 241892ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

 


คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเยี่ยมดูงาน ณ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม 4.0

 

21666 21663

 

21660 21664

 

20 กรกฎาคม 2560 - คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  นำโดยนายอำนวย จั่นเงิน  ประธานสภาฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรมและหารือแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับ นายสิน สื่อสวน ผุ้อำนวยการและผู้บริหารศูนย์คุณธรรม  ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์คุณธรรม  สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้ 

1) ข้อเสนอเชิงนโยบาย ควรผลักดันให้มีการบูรณาการการขับเคลื่อนงานระหว่างแผนชาติด้านคุณธรรม และแผนชาติด้านจริยธรรม ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน

2) ควรเชื่อมโยงสภาวัฒนธรรมจังหวัดให้เข้าไปมีบทบาทในคณะอนุกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมของจังหวัดจะทำให้มีเครือข่ายและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) แนวทางความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม   ศูนย์ฯจะบรรจุสภาวัฒนธรรมทุกระดับให้เป็นหนึ่ง ในกลไกการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและจังหวัดคุณธรรมที่จะนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี/คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

4) ศูนย์ฯ จะเชื่อมโยงสภาวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนำร่องให้เข้ามามีบทบาทในการเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

5) จะมีการวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ กับ สภาวัฒนธรรมในด้านต่างๆ เพื่อบูรณาการ คน  เงิน  งาน เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม 4 ประการต่อไป

6) จัดให้มีการหารือร่วมกันของหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อนงานให้เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไป