ศูนย์คุณธรรมจัดอบรม“ผู้นำเยาวชนจิตอาสา”พัฒนาเด็กรุ่นใหม่สู่โรงเรียนคุณธรรม

 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0001  20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0002
 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0003  20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0004

 

25 พฤษภาคม 2560 – ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“ผู้นำเยาวชน สู่โรงเรียนคุณธรรม” ปี 2 รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับนักเรียน ให้เป็นแกนนำจิตอาสาทำกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำจิตอาสา มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนแกนนำและครูจากโรงเรียนคาทอลิก จำนวน 170 คน จัดขึ้น ณ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560

นายสุทธิพงษ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ โดยกล่าวถึงแนวคิดการเป็นผู้นำเยาวชนที่ดี ตามแนวทางของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่เคยบรรยายให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยคุณสมบัติการเป็นผู้นำเยาวชนที่ดี ที่ควรยึดปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 6 ประการสำคัญ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง รู้จักแยกแยะความดี-ความชั่ว โดยทำตนเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน หากมีจิตอาสาก็สามารถนำไปช่วยคนอื่นต่อไปได้ ประการที่สอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภ ความซื่อสัตย์จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง  ประการที่สามคือ มีวินัย โดยมีวินัยคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดกฎ ระเบียบ และกติกาทางสังคม หน้าที่ของนักเรียนคือ การรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ตั้งใจเรียน ทำการบ้านส่งอาจารย์ทุกครั้ง ประการที่สี่ รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประการที่ห้า ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ และสังคม และคุณสมบัติประการสุดท้ายคือ การทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน ซึ่งก็คือแผ่นดินประเทศไทยนั่นเอง

20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0005 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0006
20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0007 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0008

 

การอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนคาทอลิกที่สนใจ เข้าร่วมจำนวน 9 สถาบัน โดยทั้ง 3 วันนี้มีกิจกรรมสันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพัฒนาสมรรถนะ (สร้างภาวะผู้นำ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม) และพัฒนาศักยภาพ (ความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการทำโครงงานคุณธรรม) นำโดย อาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และคุณณัฐคม จิตติรัตน์ วิทยากรกระบวนการ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ walk-rally ตามล่าหาจิตวิญญาณ กิจกรรมฐานเรียนรู้วิถีพอเพียง เทคนิคการสื่อสารต่อหน้าชุมชน เป็นต้น 

 

20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0009 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 00101

 

เยาวชนไทย มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนพลังทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ หากได้รับการพัฒนาในด้านการเป็นผู้นำที่ดี มีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม สังคมไทยก็จะเติบโตและเบ่งบานไปด้วยคุณธรรมความดีงาม เหมือนกับเป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมผู้นำ ที่ต้องการผลิตเยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่ดี 6 ประการ ได้แก่ สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ และกตัญญู  


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

กรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรม เรือนจำอำเภอนางรอง

S 40796163

S 40796164 S 40796162

 

           นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของเรือนจำอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่มีการนำหลักธรรมนูญ 9 ดี มาปรับใช้ในการดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้ผู้ต้องขัง สอดคล้องกับหลักคุณธรรมดีที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำ อาทิ การคัดแยกขยะ การจัดกาน้ำเสีย สอดคล้องกับหลักดีที่ 5 การจำลองโครงสร้างหมู่บ้านมาเทียบเคียงกับแดนในเรือนจำ มีการประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นผู้ต้องขัง เป็นต้น
          ซึ่งผลจากการดำเนินงานตามหลักคุณธรรม 9 ดีนี้ส่งผลให้ภายในเรือนจำสามารถลดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ภายในเรือนจำลดลง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง ให้แก่สมาชิกกองทุน เป็นทุนรอนจ่อไปในอนาคต


ผูเ้ขียน ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
งานสมัชชาคุณธรรม
กลุ่มงานสนันบสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 

ศูนย์คุณธรรม ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์สู่จังหวัดคุณธรรม โดยใช้หลักคุณธรรม 9 ดี

             

IMG 1193 IMG 1198

 

                   วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้ารับฟังการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้หลักคุณธรรม 9 ดี บูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับแผนงานในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมถึงภาคส่วนราชการ เช่น โครงการ "บ้านสวย เมืองสุข" "อำเภอคุณธรรม" โดยกรมการปกครอง, การจัดตั้งอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้น โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมรับฟังและเป็นประธานในที่ประชุม

 

 IMG 1195 IMG 1197
 IMG 1191  IMG 1203

 


                     ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ จะมีการบูรณาการทิศทางการทำงานไปในทางเดียวกัน จากโครงการของรัฐผ่านระบบธรรมนูญหมู่บ้าน โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการขับเคลื่อนจัดทำข้อมูลและองค์ความรู้ต้นแบบในระยะต่อไป


ผูเ้ขียน ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
งานสมัชชาคุณธรรม
กลุ่มงานสนันบสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม หารือร่วม ศธ. ขับเคลื่อนงานคุณธรรม

 

363264

 

17 พ.ค. 60   กลุ่มงานสื่อสารองค์กร  และ กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ศคธ. เข้าร่วม หารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการสร้างสังคมคุณธรรม ร่วมกับ หน่วยงาน 5 แท่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1. สำนักงานปลัดกระทรวง 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3. สำนักงานอาชีวะศึกษา 4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ 5. สำนักงานคณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา ภายใต้โครงการ Co-Branding แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี โดยสาระสำคัญของการหารือในวันนี้เป็นการพัฒนาเนื้อหา (Content) โรงเรียนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "เด็กดีสร้างได้" สุภาพชนคนอาชีว ฯลฯ เพื่อเชื่อมโยงคุณธรรม 4ประการ (คุณธรรม 4.0) สู่การพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ลูกทัพฟ้า ร่วมองค์กรคนดี

 

16 5 60 กองทพอากาศ ๑๗๐๕๑๗ 0001 16 5 60 กองทพอากาศ ๑๗๐๕๑๗ 0002

 

16  พ.ค. 60    นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และทีมสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบ  พลอากาศเอกชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน   ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ  เพื่อหารือความร่วมมือสร้าง “องค์กรต้นแบบ แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี”  ซึ่งกองทัพอากาศถือมีความเข้มแข็งหลายด้าน และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 4 ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เช่น โครงการพัฒนางานพลังทดแทน การจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ อีกทั้งมีการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก A I R (A=Airmanship I=Integrity R=Responsibly)


 

สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์