ศคธ. ร่วมกับ TOT ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมสู่การเป็น “องค์กรคุณธรรม” (MOU Co Brand)

S 16793663 

 

ศคธ. ร่วมกับ TOT ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมสู่การเป็น “องค์กรคุณธรรม” (MOU Co Brand)

"หวังสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคุณธรรม"

     4 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. นายธาดา เศวตศิลา พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ ชาญชยานนท์ รองผอ.ศคธ. เป็นประธานนำประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม (Co Brand) ครั้งที่ 2/2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     ทั้งนี้ ก่อนการประชุมมีพิธีลงนามความร่วมมือ Co Brand ระหว่าง ศคธ. กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บ.ทีโอที จก. (มหาชน) นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ

     จากนั้น เริ่มประชุมตามวาระ นำการประชุมโดย นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศคธ. ร่วมกับ นายสุทธิพงศ์ ชาญชยานนท์ รองผู้อำนวยการ ศคธ. พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม และหัวหน้างานสื่อสารฯ นำเสนอ Road map การขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันในประเด็นสื่อสารองค์กรและองค์ความรู้องค์กรคุณธรรม ทั้งนี้ ทั้ง 19 องค์กร Co Brand ยินดีร่วมเป็นภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย.

 

721102 S 16793659
   
S 16793660 S 16793662
   
S 16793664 S 16793665
   
S 16793667 S 16793669
   
S 16793670 S 16793672

   

กองทุนสวัสดิการชุมชน 5 ภาค พร้อมประเมินมาตรฐานคุณธรรมตนเองเพื่อพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

วันที่ 4 มิ.ย.2561 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมอาจารย์ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดประชุมเวทีการทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน คุณธรรม จริยธรรม โดยมีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคุณอุดมศรี ศิริลักษณาพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวต้อนรับคณะทำงานสวัสดิการชุมชน และกองเลขากองทุนสวัสดิการชุมชน ทั้ง 5 ภาค นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 30 ท่าน

การประชุมครั้งนี้ดำเนินการทำความเข้าใจแบบประเมินเกณฑ์คุณธรรม โดยทีมงานวิชาการ นำโดย ดร.สืบวงค์ กาฬวงค์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หัวหน้าทีม ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิพฤกษานันท์ อาจารยประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.อรุณ ไชยนิตย์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ร่วมกันทำความเข้า และออกแบบกับกองเลขากองทุนสวัสดิการชุมชน 5 ภาค ร่วมกัน ในทำความเข้าใจเกณฑ์คุณธรรมที่นักวิชาการได้ปรับแก้ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการประเมินกับกองทุน ซึ่งแบบประเมินนี้แบ่งเป็น 6 หมวด 53 ข้อ ซึ่งแบบประเมินชุดนี้กองเลขาของแต่ละภาคได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและปรับแก้ พร้อมทั้งลงมติร่วมกัน ต้องนำลงไปใช้ในพื้นที่ แต่ในการดำเนินการครั้งปีแรกนั้น ให้เอาแบบประเมินวันนี้ ถือเป็นแบบมาตรฐานกลางในการประเมินกองทุนสวัสดิการคุณธรรม ไปดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ได้รับรางวัล ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ก่อน กว่า 23 กองทุน ที่ได้รับรางวัล 3 ปีที่ผ่านมา และกองทุนที่มีความพร้อม ในการขับเคลื่อนแต่ละกองทุน และขยายการประเมินตนเองให้ครอบคลุมทุกองค์กร ทุกกองทุน ฯ ภายใน 3 ปี (ปี 2561-2563) ครอบคลุม 5,949 กองทุนทั่วประเทศ

721102 721103
   
721104 S 22233094
   

   

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของ บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  นำโดย นายสิน    สื่อสวน ผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของ บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยความรับผิดชอบของกลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ภายใต้โครงการ กรุงไทยคุณธรรม “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง กรุงไทยคุณธรรม” รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561   ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ ตำบลหมูสี  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น กว่า 44  คน จาก 5 สายงาน  ในการนี้  นายวิชัย อัศรัสกร  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติ์เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ด้วย
โดยโครงการกรุงไทยคุณธรรม “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง กรุงไทยคุณธรรม” รุ่นที่ 1 เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) แ ละบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ตามหลักหลักคุณธรรมความดี และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กร  ด้วยกระบวนการพัฒนาแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อสังคมและหน่วยงานที่กำกับดูแลต่อไป   ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำไปขยายผลร่วมกับกรุงไทยสาขาต่างๆทั่วประเทศ

S 3875061 S 3875060
   
S 3875062 S 3875063
   
S 3875064 S 3875065
   
S 3875066 S 3875067
   
   

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หารือความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็น สุจริต : ร่วมสร้างสังคมสุจริต ภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่9เข้าร่วมและเป็นวิทยากรในโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) แล

ปก

          วันพุธที่ 30 พ.ค. 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม (งานพื้นที่) เข้าร่วมและเป็นวิทยากรในโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี โดยมีนายชินวุฒิ ขาวสำลี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม สวนริมเขา อ.เมือง จ.สระบุรี

          ศูนย์คุณธรรม ได้บรรยายเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้
                    1. ความสำคัญและการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
                    2. แนวทางและผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
                    3. การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
                    4. เกณฑ์การคัดเลือกประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

          พร้อมทั้งได้มีการจัดทำกระบวนการระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดแผนปฏิบัติการและการประเมินองค์กรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ หน่วยงาน อำเภอ และผู้แทนชุมชน ภายในจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ กว่า 110 คน

1 2
   
3 4
   
5 6
   
7 8
   
   

ศูนย์คุณธรรมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรมร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ปก

          วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายสุทธิพงษ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล และนักวิชาการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๖ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งนี้ทางศูนย์คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ได้เชิญ ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม เข้าร่วมชี้แจงแนวทางและวางแผนการดำเนินงานในโครงการด้วย
          จากการประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปดังนี้ ที่ประชุมทั้งสองฝ่ายมีมติเห็นตรงกันว่า สมควรให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคุณธรรม สำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาคุณธรรมสำหรับนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นระยะเวลา ๒ วัน ซึ่งจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ไทย จำนวน ๑๔ แห่งทั่วประเทศ แห่งละไม่เกิน ๓ คน และมีกำหนดให้จัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ ประเทศไต้หวันจาก ๒ คณะได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายวิภาคเข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษด้วย

1 2
   
3 4
   
5 6
   
7 8