ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา และจังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมการจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

ประชมภาคเหนอ 23.02 180223 0018

 

          วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา และจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ณ ห้องมาร์คอร์ ชั้น ๒ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้ให้ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม สาระสำคัญการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม
          จากการประชุมได้รับความร่วมมือจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ และย้ำว่างานด้านคุณธรรมเป็นเรื่องดีที่ควรส่งเสริมโดยหัวหน้าส่วนราชการต้องมาขับเคลื่อนด้วยตนเอง ทำเป็นตัวอย่างให้เห็น ทั้งนี้ในวันงานได้กำชับให้หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และให้นำชุมชนองค์กรที่มีรูปธรรมความสำเร็จมาแสดงในงานเพื่อกระตุ้นให้คนอยากทำความดี พร้อมให้นโยบายว่าการจัดงานให้ได้ประสิทธิผลรูปแบบการจัดงานควรเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมให้มาก จังหวัดพิษณุโลกยินดีเป็นเจ้าภาพต้อนรับ ๑๖ จังหวัด และได้มอบให้วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกในฐานะเลขานุการเป็นผู้ประสานงานการจัดงานต่อไป

 

ประชมภาคเหนอ 23.02 180223 0014 ประชมภาคเหนอ 23.02 180223 0007

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุุณธรรม ร่วมบันทึกรายการกระเทาะเปลือกคอรัปชั่น ตอน "สร้างเยาวชนต้านทุจริต"

    22 กุุมภาพัันธ์ 2561- นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุุณธรรม ร่วมบันทึกรายการกระเทาะเปลือกคอรัปชั่น ตอน "สร้างเยาวชนต้านทุจริต" ความยาว 25 นาที ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 - 22.55 น. พูดคุยในประเด็นบทบาทของศูนย์คุณธรรมในการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชน นโยบายและกระบวนการพัฒนาที่เน้นเยาวชนเป็นศูนย์กลาง “ระเบิดจากภายใน” เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญา เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ “คุณธรรมกับทักษะชีวิต” โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผลิตรายการโดย สถานีโทรทัศน์ NBT

74001   73995
     
73997   74005

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

S 5054546

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก พลเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ของทุกภาคส่วน” ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่หน่วยงานและเพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสาครมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗๕ คน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับหน้าที่จัดทำกระบวนการระดมความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ในหัวข้อ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ของชาวจังหวัดสมุทรสาคร” เพื่อประกอบเป็นแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมให้กับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

สถานการณ์คุณธรรมในจังหวัดสมุทรสาคร

• ปัญหา / ความทุกข์ / พฤติกรรม ที่อยากแก้ ของจังหวัดสมุทรสาคร •

๑. วินัย : ด้านจราจร สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุ พื้นที่สาธารณะไม่เป็นระเบียบร้อย สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น
๒. จิตอาสา : คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ
๓. สุจริต : การทุจริต คอร์รัปชั่น การเอารัดเอาเปรียบ
๔. พอเพียง : ปัญหาหนี้สิน ลักขโมย
๕. การยอมรับในความแตกต่างทางด้านพหุวัฒนธรรม : แรงงานต่างด้าว

• ความดีร่วม ของจังหวัดสมุทรสาคร •

๑. การสร้างจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม “ดี” ในการเสริมสร้างคุณธรรม แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ

- ระดับตนเอง : เริ่มตั้งแต่กลุ่มเยาวชน ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การใช้หลัก “บวร” การประกาศเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำความดีเป็นต้นแบบ

- ระดับส่วนรวม : การสร้างจิตสำนึกจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการทำความดี

๒. วินัย “ดี” การใช้วินัยเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลพฤติกรรมคน รวมถึงการปลูกฝังความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันของบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมถึงการใช้กฎหมายย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้บังคับใช้กฎหมาย

การสร้างความดีให้เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างไร ?

๑. ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนได้รับทราบ / รณรงค์ด้านความสะอาด วินัยจราจร
๒. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงปัญหาและผลที่เกิดขึ้น ทุกระดับ / กลุ่ม
๓. จัดทำกิจรรม “ถนนต้นแบบ” “ชุมชนต้นแบบ”
๔. ให้รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ทำความดีและส่งเสริมคุณธรรม
๕. ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ลงโทษ เมื่อกระทำความผิด ไม่เลือกปฏิบัติ
๗. ตรงต่อเวลา ยึดหลักธรรมต่างๆ ในการดำเนินชีวิต

“คนสมุทรสาคร สำนึกส่วนรวมดี มีวินัย"

 

S 5054533 S 5054535
   
S 5054537 S 5054542

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

S 4997211

 

          วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และคณะ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสาระสำคัญดังนี้

          ๑. คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม ๔ ประการ ซึ่งแผนดังกล่าวฯ ได้รับความเห็นชอบจากท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรียบร้อยแล้ว

          ๒. การติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรมฯ ให้ทุกหน่วยงานส่งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน) และ รอบ ๙ เดือน (เดือนกันยายน) โดยฝ่ายเลขานุการจะกำหนดและส่งแบบฟอร์มการรายงานผลให้อีกครั้ง

          ๓. การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม… ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ริเริ่มทำในองค์กร โดยเริ่มต้นจากตัวเราเองถึง “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เพื่อประกอบเป็นแนวทางและการปรับประยุกต์ใช้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทำแผนและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น “องค์กรคุณธรรม”

 

S 4997204 S 4997210
   
S 4997207 S 4997209