สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิชัยพัฒนา ชวนคู่พ่อแม่ลูก-ครูศิษย์ "สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ" ผ่าน "หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา" (the king's Journey Learning Passport) แถลงข่าวต้อนรับปิดเทอม

 

S 7389715

 

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิชัยพัฒนา ชวนคู่พ่อแม่ลูก-ครูศิษย์ "สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ" ผ่าน "หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา" (the king's Journey Learning Passport) แถลงข่าวต้อนรับปิดเทอม ชวนดู ๙ แหล่งเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙

#มุมคุณธรรม #ห้องสมุดดิจิตอล #สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย

 

S 7389717 S 7389718 S 7389719
S 82001927 S 82001928 S 82001931
S 82001933 S 82001936 S 82001938

 

 หนังสือไม่มีจำหน่าย หากพ่อแม่ คุณครู ผู้ปกครองสนใจ สามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือได้ที่ บูธหนังสือศูนย์คุณธรรม และ สสค. ห้อง Meeting 1 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ***วันละ ๑๐๐ เล่มเท่านั้น

S 82001943

 


 

วิชดา  นฤวรพัฒน์

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

 

การประปานครหลวงร่วมองค์กรคนดีขยายความดีทั่วไทย

การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0005 การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0002
การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0001 การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0003

 

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ - นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร  พร้อมทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าหารือ นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 และผู้บริหารฝ่าย สื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม การประปา นครหลวง เพื่อทำความร่วมมือ Co-Brand องค์กรคนดี และกิจกรรม แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี ๗ ล้านความดีทั่วไทย โดย การประปานครหลวงยินดีให้ความร่วมมือ และเชิญศูนย์คุณธรรม ร่วมกิจกรรมประจำปี CG Day "กล้าทำดี" ระหว่างวันที่ 3 - 7 ก.ค. 60


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมศรีสะเกษ ขับเคลื่อน 5 ดี เมืองศรีอยู่ดี มีแฮง

59704 59703

 

30 มีนาคม 2560 - ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมศรีสะเกษ ขับเคลื่อน 5 ดี เมืองศรีอยู่ดี มีแฮง ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน จากเครือข่ายสวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบล อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำคณะสงฆ์ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับ 5 ดี ของภาครัฐ
     การประชุมเริ่มด้วยการนำเสนอทุนความดีของศรีสะเกษ ที่หลากหลาย จนนำไปสู่การประกาศตัวตนเป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่อง จังหวัดที่ 6 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม โดยวัฒนธรรมจังหวัด จากนั้นเครือข่ายต่างๆได้นำเสนอต้นทุนความดีของตนเอง และได้เสนอประเด็นเพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน ดังนี้

 

59700 59701
59810 59809


1. เชื่อมโยงเครือข่ายที่มีอยู่เข้าร่วมกับกลไกอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ให้เกิดเอกภาพร่วม โดยจะมีการประชุมร่วมเครือข่าย 5 ดี หลังหรือปลายเดือนเมษายนต่อไป
2. สื่อสาร สร้างการรับรู้ทุกช่องทาง โดยผ่านรายการของ สวท.จังหวัด ให้ทุกเครือข่าย องค์กร นำ 5 ดี ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร ชุมชน เช่น การจัดทำธรรมนูญ 5 ดี ของชุมชน ท้องถิ่น การขยายผลโรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม
3. ค้นหาคนดี รวบรวมความดีขององค์กรต่างๆ ภายใต้ 5 ดี เพื่อถอดความรู้สู่การขยายผลในสังคม
4. จัดเวทีตลาดนัดความดี เมืองศรีอยู่ดีมีแฮง เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานเครือข่าย ยกย่องเชิดชู เสริมพลังอย่างต่อเนื่อง ในปี 60 และนำเสนอรูปธรรม สู่งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จะได้นัดหมายการประชุมแกนนำทุกเครือข่าย ในครั้งต่อไป

 


ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

กลุ่มงานปฎิบัติการ

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

 199668  199733

 

30 มีนาคม 2560 - ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ร่วมกับ 5 กระทรวงหลัก ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงงัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม ศูนย์คุณธรรม ข้อสรุปในเบื้องต้น ในเชิงระบบการทำงานของ 5 กระทรวงในเบื้องต้นดังนี้

1.เสนอให้มีการกำหนดเป้าหมายการตรวจประเมินของผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงให้มีมิติการประตรวจประเมินคุณธรรม 4 ตัวด้วย โดยให้ศูนย์คุณธรรมเป็นเจ้าภาพเสนอกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพื่อกำหนดเป็นแนวนโยบาย
2.ทุกกระทรวงยินดีสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค
3.ข้อเสนอต่อการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ให้มีกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมาแล้วมีการปฎิญาณตนทำความดีและได้ประโยชน ์และเครื่องมือต่างๆไปใช้ได้จริง

 

199665 199680
199667 199679

 

 


ประมวล บุญมา

งานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

กลุ่มงานปฏิบัติการ

วธ.จัดงาน“ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0001 งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0003

 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พิธีแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน และ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร วธ. และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

       นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปีกรุงรัตนโกสินทร์” โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากุรณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงนำประเทศชาติเป็นปึกแผ่น และเจริญรุ่งเรืองมาจนครบรอบ ๒๓๕ ปี รวมทั้งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึก เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสิทร์

 

งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0004 งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0002  งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0005

 

การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. โดยจะมีพิธีเปิดวันที่ ๕ เมษายน ณ โรงละครแห่งชาติ หลังจากนั้นจะมีพิธีเปิดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๓๐ เมษายน       ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร และเปิดกิจกรรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ (Night Museum) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ เมษายน ที่โรงละครแห่งชาติ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย งานพิธีสำคัญ ได้แก่ พิธีบวงสรวง พิธีสักการะบูรพกษัตริย์ ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร รวมทั้งพิธีสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร โดยทั้ง  3 พิธีจะจัดขึ้นในวันที่     ๒๐ เมษายน ขณะเดียวกันยังได้จัดนิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ    พลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รถศูนย์ข้อมูลดนตรี ต้นไม้ปณิธานทำความดี “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ ๕ – ๓๐ เมษายน ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest