ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

องค์กรชุมชน...เคลื่อนนำเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติในองค์กรชุมชน

            เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมแห่งชาติ วันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องเบญจรัตน์ ชั้น ๑ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ หลักสี่ เวทีวันนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอภาพรวมเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ สำหรับองค์กรชุมชน มีผู้แทนชุมชนจาก ๔ ภาคี ได้แก่ ผู้แทนจากสภาองค์กรชุมชน ผู้แผนจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ผู้แทนจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และผู้นำจากกองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วม จำนวน  ๓๔  คน 

 

1476691468709 1476691586539

   

       นายยงจิรายุ  อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจกับกลุ่ม เครือข่ายต่างๆในการทำความดีและความสำคัญในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานองค์กรคุณธรรม จากนั้น ดร.พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง นำเสนอภาพรวมเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมแห่งชาติ แล้วจึงให้กลุ่ม/องค์กร ฝึกปฏิบัติ การวินิจฉัยตนเอง ตามแบบวินิจฉัยตนเองขององค์กรชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีรายละเอียดที่หลากหลาย ด้านต่างๆได้แก่ การนำองค์กรชุมชนอย่างมีคุณธรรมความรับผิดชอบ  การวางแผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่สมาชิกและสังคม  การควบคุมกำกับ ตรวจสอบการมีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรขององค์กรชุมชน  กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  การวัดผลทางคุณธรรม จริยธรรม การวิเคราะห์และการจัดการความรู้เพื่อการสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม และสุดท้าย ผลลัพธ์ทางคุณธรรม จริยธรรม

          การฝึกปฏิบัติครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจให้ผู้นำองค์กรต่างๆได้เกิดความเข้าใจและวิเคราะห์ในส่วนที่องค์กรตนเองยังขาดและต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากที่ทำอยู่เดิมแล้ว สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ในแต่ละด้าน พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อแลกเปลี่ยนผลการวินิจฉัยตนเอง 

 

1476691445932

ศูนย์คุณธรรมร่วมแสดงความยินดีปลัดฯวัฒนธรรมคนใหม่

 

ศูนย์คุณธรรมร่วมแสดงความยินดีปลัดฯวัฒนธรรมคนใหม่

วันนี้ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ เข้าพบ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยนายกฤษศญพงษ์ เข้ารับตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

1

 

2 3

เครือข่ายศูนย์คุณธรรมรับรางวัล “วัฒนคุณาธร” จากกระทรวงวัฒนธรรม

 

1

 

          วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๔ ปี  วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม  และช่วงบ่ายพิธีมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

         

2

3
5 4

 
       พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ มีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั้งสิ้น ๗ ราย ใน ๓ ประเภท คือ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ๓ ราย ได้แก่ นายธนาวุธ อินผิว โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  จังหวัดมุกดาหาร  นางสาวศุภสุตา ดามี โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ   และนางสาวอริสา แท้วเครือ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ประเภทบุคคล ๓ ราย ได้แก่ นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์  นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป และพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประเภทกลุ่มบุคคลจำนวน ๑ ราย ได้แก่ โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง

 

6 7

เปิดค่ายเยาวชน Youth 7 ปลูกฝัง DNA สร้างผู้นำรุ่นใหม่ “รู้เท่าทันโกง”

เปิดค่ายเยาวชน Youth7

ปลูกฝัง DNA สร้างผู้นำรุ่นใหม่ “รู้เท่าทันโกง”

017

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าจัดค่าย “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH2020” ครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 7 ที่มีนักศึกษาจากกรุงเทพฯ และภาคกลาง เข้าร่วมจำนวน 9 มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 59 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และสร้างแกนนำเยาวชนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมและโครงการในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

001   002   003

 รูปแบบของกิจกรรมตลอดทั้ง 5 วัน ได้สอดแทรกความรู้การปลูกฝังคุณค่าหลัก 6 ประการสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม เป็นอยู่อย่างพอเพียง ภาวะผู้นำ และปฏิเสธคอร์รัปชัน โดยให้ผู้เข้าอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยงสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นทุจริตไปสู่ผลกระทบที่ได้รับ โดยชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษผู้กระทำความผิดนอกจากทางกฎหมายแล้ว ยังมีกฎทางสังคมที่ช่วยเปิดโปงการทุจริต ผ่านโซเชียลมิเดีย และกฎแห่งกรรมที่เป็นผลจากกระทำ

004   005   006

 กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การวิพากษ์หนังสั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้กระตุกต่อมคิด และประเมินสภาวะทางจิตใจตนเอง หากมีโอกาสหรือมีผลประโยชน์เกิดขึ้นตรงหน้า จะทำอย่างไรเพื่อต่อสู้กับกิเลสของตนเอง และ“เมนูคอร์รัปชัน” กิจกรรมไฮไลน์ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นหาเส้นทางการทุจริตระดับชาติจากเมนูชนิดต่างๆ เช่น โฮปเวลล์กับค่าโง่ เสาต่อม่อ 9,000 ล้าน, มายาโกง เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ โดยจะต้องร่วมกันค้นหาว่า ใครเป็นผู้โกง โกงอย่างไร เกิดความเสียหายอย่างไร และจะออกแบบแนวทางป้องกันได้อย่างไร กิจกรรมนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักสำรวจ จำแนก วิเคราะห์ กรรมวิธีการโกงและการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อติดอาวุธทางความคิด และร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลในสังคม

007   008   009

 กิจกรรมวันสุดท้าย มหาวิทยาลัยแต่ละสถาบัน ได้นำเสนอโครงการต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยให้กับคณะกรรมการพิจารณา รุ่นนี้ได้นำเสนอโครงการที่น่าสนใจ อาทิ โครงการ Anti-Corruption Sharing Wall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำเสนอการจัดตั้งเพจให้ความรู้การทุจริต โดยหาประเด็นร้อน

ในสังคมมาจัดทำสถิติแชร์ผ่านโซเชียลมิเดีย และจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ ในขณะที่โครงการ “ไม่มีจุด หยุดคอร์รัปชัน” จาก มศว.ประสานมิตร ได้นำเสนอชุดเครื่องมือแจ้งเตือนนักศึกษาที่ขาดระเบียบวินัย เช่น ติดสติ๊กเกอร์เมื่อมีการแซงคิวเกิดขึ้น และมีการรวมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัย 5 สถาบันทำภารกิจต่อต้านคอร์รัปชั่น

010   012   011

014   015   018

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และศูนย์คุณธรรม มีแผนจัดค่ายฯ รุ่นที่ 8 ที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยที่สนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมค่ายฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โทร 02 613 8863-66 ต่อ 106 / โทร 098 992 1454 หรือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร 02 644 9900 ต่อ 300

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

๗๘ องค์กรภาคีผนึกกำลังขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมร่วมชู “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ให้เป็นวาระแห่งชาติ

 

1

 

๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ๗๘ องค์กรภาคี ประชุมสรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีการสรุปผลภาพรวมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมฯ เมื่อวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ฯ ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยในสาระสำคัญของการจัดประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสรุปสาระสำคัญของการจัดงานในแต่ละกิจกรรมแล้ว ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นขององค์กรภาคี และร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันภายหลังงานสมัชชาคุณธรรมฯ

 

2 6

 

นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงนโยบายการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชาติ ตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติของแต่ละกระทรวงและจังหวัดนั้น จะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน โดยในการทำงาน ต้องทำเรื่องเดิมและบูรณาการให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียว

หน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมกันนำเสนอประเด็นความดีที่เป็นภารกิจขององค์กร โดยหน่วยงานภาครัฐได้มีการเสนอการทำความดีเพื่อสร้างความยั่งยืน และการขยายผลความดีให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งต้องทำอย่างจริงจัง และใช้คุณธรรม ๔ ตัวเป็นตัวขับเคลื่อน ในขณะตัวแทนภาคธุรกิจ เช่น หอการค้าไทย ได้นำเสนอเรื่องของการประชาสัมพันธ์โดยสร้างจุดขายและหาจุดเด่นให้ชัด และการความถี่ในการทำประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป

 

11 8

      

ในส่วนเครือข่ายจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ได้นำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนงานในจังหวัด เช่น บุรีรัมย์ ได้ขับเคลื่อนธรรมนูญ ๙ ดี โดยได้มีการถอดและสรุปบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงาน ในขณะที่จังหวัดพิจิตร ได้จับกลุ่มเครือข่ายคุณธรรมความดี เพื่อรวบรวมคนดีในอาชีพต่างๆ มาทำงานร่วมกัน เช่น เครือข่ายเกษตรกรรม เครือข่าย อปท. เป็นต้น สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน ได้นำเสนอประเด็นที่ทำต่อหลังจากงานสมัชชาคุณธรรมฯ ซึ่งจะต้องมาเริ่มกันทำเพื่อให้เกิดความชัดเจน ที่ผ่านมามีแต่การเก็บแต่ไม่ได้นำมาใช้ ทำให้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ จึงเสนอให้มีการจัดตั้งโครงการโทรทัศน์สีขาว และจัดอบรมในหลักสูตรสื่อคุณธรรมจริยธรรมรุ่นต่อไป