การประชุมหารือการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีปี 59 สู่การเป็นจังหวัดแห่งความจงรักภักดีภายใต้คุณธรรม"พอเพียง สามาคี มีวินัย"

12742483 1023035534426128 2764932039584051488 n 12742585 1023035657759449 2883895303908685160 n


เมื่อวันอังคารที่
23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดราชบุรี นำโดยนางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการขับเคลื่อจังหวัดคุณธรรมราชบุรี ได้เชิญตัวแทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมหารือถึงแผนงานปีงบประมาณ 2559 โดยมีสาระสำคัญของแผนงานในการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีสู่การเป็นจังหวัดแห่งความจงรักภักดี ภายใต้คุณธรรมร่วม "พอเพียง สามาคี มีวินัย" อาทิ การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงานกับเครือข่ายจังหวัดคุณธรรมนำร่อง นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาคุณธรรมราชบุรีครั้งที่ 1 ร่วมกับ การจัดตลาดนัดความดีครั้งที่ 4 ในเดือนกรกฏาคม นี้


ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) หนุนการส่งเสริม การพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

12717681 1020299391366409 6932511377021933665 n  12742558 1020299468033068 4775095636367770643 n 
   
12728913 1020299394699742 1091889577141271879 n 12745684 1020299588033056 5928053904313395853 n

 

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ครั้งที่ 1 / 2559 โดยนายบวรเวท รุ่งรุจิ กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ประธานในการประชุม ได้แถลงถึงผลการประชุมของคณะทำงานว่าด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าที่ประชุมได้พิจารณากรอบ แนวทางการส่งเสริม พัฒนา และรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมขององค์กรประเภทต่างๆ โดยนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกมาประกอบการปรับปรุุงเพื่อกำหนดมาตรฐานการจัดทำแผนการส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรมฯ ในการใช้เป็นแกนกลางและพิจารณาส่งรายงานฯ และร่างพ.ร.บ.ฯไปยัง ครม. เพื่อดำเนินการต่อไป

Download PDF

  [Press release]


งานสื่อสารองค์กร
โทร. ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๓
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๒

การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมบางมูลนากและเครือข่ายอำเภอคุณธรมพิจิตรภายใต้สโลแกรน " อำเภอบางมูลบาก อำเภอคุณธรรม สร้างสุข "

 

10302231 1023025917760423 2751938571667691518 n 6789 1023025911093757 6323429543103578736 n

  

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. คณะทำงานขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมบางมูลนากได้ร่วมประชุมพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน อำเภอคุณธรรมบางมูลนากและวางแผนงานการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายจังหวัดคุณธรรมพิจิตร ณ ห้องประชุมนายอำเภอบางมูลนาก ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีสาระสำคัญในการแต่งตั้งคณะกรรมการ " อำเภอบางมูลบาก อำเภอคุณธรรม สร้างสุข " ตามประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา และวันที่ 7 กันยายน 2558 อำเภอบางมูลนากได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตร สู่จังหวัดคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานอำเภอคุณธรรมสร้างสุข โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนาอำเภอบางมูลนากให้เป็นอำเภอสร้างสุข จึงได้แต่งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนที่สำคัญดังนี้ 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งมี นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมอยู่ด้วย 2.คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 3.คณะกรรมการดำเนินงาน

 

ประชุมสรุปการดำเนินงานและพิจารณาแผนการดำเนินงานปี 59 จังหวัดคุณธรรมพิจิตร

 

12742331 1023023327760682 4017314157692439060 n

       เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการเลขานุการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิจิตร 11 เครือข่ายได้ร่วมประชุมหารือการสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และร่วมพิจารณาแผนงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิจิตรปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมี แพทย์หญิงดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร และในช่วงเวลา 16.30น. วันเดียวกันนี้ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อนำเรียนหารือในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิจิตร โดยในที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มแผนงานการจัดทำยุทธศาสตร์คุณธรรมจังหวัดพิจิตร 3 ปี (2559-2561) เพิ่มจากแผนงานเดิม ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

12742376 1023023324427349 8748543296108479678 n 11694936 1023023244427357 5276866574432972041 n

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายสถานศึกษาดีได้จัดประชุมทำแผนพัฒนาคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษา

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายสถานศึกษาดี

ได้จัดประชุมทำแผนพัฒนาคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษา

12661755 1014342278628787 2279285805328640754 n  12524070 1014342091962139 5138983739688873882 n  12654171 1014342131962135 6129533915262828137 n

 

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและเครือข่ายสถานศึกษาดี ได้จัดประชุมทำแผนพัฒนาคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจากองค์กรภาคีเครือข่ายสถานศึกษา จำนวนกว่า 30 องค์กร อาทิเช่น สำนักเขตพื้นที่ประถมศึกษา เขต 1เขต 2 และ เขต3 , วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค , วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดร้อยเอ็ด, โรงเรียนกีฬาร้อยเอ็ด , ชมรมยุวชนต้นกล้าสานฝัน รวมทั้งมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นทุกสถาบัน เป็นต้น เข้าร่วมประชุมระดมสมองในการกำหนดเป้าหมายร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่าย สถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมขับเคลื่อสู่เป้าประสงค์ “ มีวินัยใฝ่คุณธรรม” นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและมองภาพสถานศึกษาคุณธรรมที่ต้อง การร่วมกัน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าสถานศึกษาจะขับเคลื่อนคุณธรรมเรื่อง “ความรับผิดชอบ” เป็นประเด็นเป้าหมายร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา

12654493 1014341971962151 863313355162255320 n  12662659 1014341975295484 607688148911057003 n  12688143 1014342128628802 5589282579763531266 n


      ในการประชุมครั้งนี้ นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นประธาน และกล่าวให้หลักคิดและแนวนโยบายในการจัดทำแผนขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัด ร้อยเอ็ด สู่เป้าประสงค์ “ มีวันัย ใฝ่คุณธรรม” ทั้งนี้ได้กล่าวฝากให้เครือข่ายสถานศึกษาได้นำประเด็นเรื่องเด็ก และเยาวชน มาขับเคลื่อนเป็นวาระจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลอ้างอิงว่าเด็ก และเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด มี IQ หรือ Intelligence Quotient ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล ต่ำกว่าเกณฑ์และอยู่ในกลุ่ม 5 อันดับท้ายของประเทศไทย และยังได้กล่าวให้หลักคิดว่าปัญหาคุณธรรมเป็นรากเหง้าของทุกปัญหาในสังคมไทย ปัจจุบัน ดังนั้น การที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับศูนย์คุณธรรม ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร้อยเอ็ดถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับและ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน