งานสมัชชาประชารัฐบุรีรัมย์ จังหวัดคุณธรรม 9 ดี ต้นแบบความสำเร็จชุมชนคุณธรรม

 

7

 

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 มีการจัด งานสมัชชาประชารัฐบุรีรัมย์ จังหวัดคุณธรรม 9ดี ณ เวทีโดม สวนรมย์บุรี จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นงานที่นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้หลัก 9 ดีตามแนวคิดของนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหลักในการขับเคลื่อน เป็นการสร้างเสริมสังคมคุณธรรมโดยเริ่มต้นจากรากฐาน

         งานสมัชชาประชารัฐบุรีรัมย์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และคณะอนุกรรมการร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในงาน ท่านได้กล่าวกับผู้ร่วมงานสมัชชาในครั้งนี้มีใจความว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีน่าส่งเสริมและนำเป็นโครงการต้นแบบ โดยจะเสนอเป็นต้นแบบและผลักดันเป็นนโยบายในระดับชาติผ่านทางคณะกรรมการร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป

 

11

10

1x 6

 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย อาทิ พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ คณะกรรมการร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ได้ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการและร่วมเสวนาภายในงาน เนื้อหาของการเสวนาเป็นการบอกเล่าถึงหลักธรรมนูญหมู่บ้านที่ใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน อาศัยโครงสร้างที่มีอยู่คือสภาผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยตนเอง โดยยึดหลักของความมีจิตสำนึกในการเกรงกลัวต่อบาปซึ่งอาศัยภูมิปัญญาและจารีตที่ดีงามของบรรพบุรุษ ซึ่งผลจากการใช้หลัก 9 ดีในจังหวัดบุรีรัมย์นี้ได้ส่งผลเป็นรูปธรรมและได้นำมาแสดงในงานครั้งนี้

ภายในงานมีภาคส่วนต่างๆ ร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นทั้งในส่วนนิทรรศการและผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนคุณธรรมนำโดยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมพุทธวจนะบุรีรัมย์ คณะกรรมการบริหารตลาดเซราะกราว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น รวมผู้ร่วมงานทั้งหมดกว่า 1,000 คน

2

          ศูนย์คุณธรรมร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดงานนี้ขึ้น ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดีนี้จะมีการนำเสนอและต่อยอดในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนปีนี้อีกด้วย หากท่านใดสนใจว่าหลักแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดีนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง และแต่ละข้อมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้าง เชิญเข้าร่วมชมได้อีกในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติดังกล่าวนี้

อนุ สปท.พิจารณาการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ สำหรับองค์กรชุมชน หวังส่งมอบรัฐบาลสร้าง KPI คุณธรรมประเทศ

 

ขาวอน สปท

 

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ที่ประชุมอนุคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ประธานอนุฯ เห็นชอบข้อเสนอ การจัดทำมาตรฐานด้าน จริยธรรมขององค์กรชุมชน เพื่อการปฏิรูปหน่วยงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้องให้มีบทบาทหน้าที่และอำนาจการจัดการทางกฏหมายเพื่อการส่งเสริมและการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  และการปฏิรูปการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีเกณฑ์มาตรฐานกลางของชาติในการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมแก่องค์กรชุมชน และริเริ่มจากการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคที่เกี่ยวข้อง ไปผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ที่สามารถเทียบเคียงได้กับเกณพ์มาตรฐานในระดับสากล มีระบบการตรวจประเมิน การรับรองการได้มาตรฐาน โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศ   รวมถึงปรับปรุงกลไกการบริหารเพื่อการขับเคลื่อนเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรชุมชน ให้มีหน่วยงานหลักชัดเจน  

          องค์กรชุมชนเป็นภาคหน่วยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านอื่นๆ ที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ แต่องค์กรชุมชนที่สำคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม มี ๔ องค์กรหลัก คือ ๑) กองทุนหมู่บ้าน มีจำนวนกองทุน ถึง ๗๙,๒๒๕ กลุ่ม มีสมาชิกรวม ๑๒,๘๐๑,๔๔๔ คน และมีเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า ๒๑๘,๘๙๙.๗๔ ล้านบาท (คิดเป็น ๘.๕ % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙)
๒) กองทุนสวัสดิการชุมชน มีจำนวนกองทุน ถึง ๕,๘๖๓ กลุ่ม มีสมาชิกรวม ๔.๒๕ คน และมีเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า ๖,๐๔๖.๓๕ ล้านบาท  ๓) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีจำนวนกองทุน ถึง ๑๕,๖๗๓ กลุ่ม มีสมาชิกรวม ๒.๗๗ คน และมีเงินสัจจะสะสม ๔,๙๖๐.๕๑ ล้านบาท  ๔) สภาองค์กรชุมชน เป็นองค์กรเชิงโครงสร้างเพื่อการจัดการตนเองที่เกิดจากการมีส่วนร่วมผู้แทนชุมชน ท้องถิ่น มีจำนวนตำบล ถึง ๔,๖๒๑ แห่ง มีสมาชิกรวม ๑๕๖,๙๗๖ คน  ซึ่งจะเห็นว่าองค์กรชุมชนมีระบบการบริหารจัดการเงินงบประมาณจากภาครัฐบาลและการจัดการแก้ใขปัญหากับความต้องการของสมาชิก ที่ต้องอาศัยหลักคุณธรรมและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ  แต่จากการศึกษา พบสาเหตุที่ทำให้การบูรณาการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมของประเทศไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากปัญหา ข้อจำกัดทางกฏหมายที่ยังไม่การกำหนดภารกิจความชัดเจนให้มีหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นปัญหาที่องค์กรชุมชนไม่มีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อองค์กรชุมชนก็ไม่มีการจัดแบ่งส่วนงานและบุคคลากรในการทำหน้าที่ที่ชัดเจน  ที่สำคัญประเทศไทยยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมกลาง เพื่อใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่องค์กรชุมชนที่เป้นเกณฑ์ของชาติ ที่สามารถใช้เป็นเครือ่งมือในการตรวจประเมินและรับรอง และเป็นกรอบในการส่งเสริมพัฒนาขององค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน  “ศูนย์คุณธรรม เห็นประโยชน์ว่าหากมีมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรชุมชนเกิดขึ้น จะใช้เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนที่เป็นฐานรากของสังคมและเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง  หากองค์กรชุมชนเหล่านี้เข้มแข็งจะสามารถบริหารงบประมาณที่มีจำนวนมากให้เกิดประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งในกระบวนการพัฒนาที่ผ่านมาหน่วยงานส่งเสริมทั้ง  ๔ กลุ่มข้างต้น ได้ให้ความร่วมมือและยินดีที่จะร่วมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการขับเคลื่อนมาตรฐานไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรชุมชน” นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าว

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดเวทีวิชาการ “กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙   บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานด้านคุณธรรม และพัฒนาภาพรวมและการบริหารจัดการสถานศึกษา มีโรงเรียนคาทอลิกเข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๐ โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ๔ องค์กร รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๘๙ คน

messageImage 1469438680056     messageImage 1469438601064

เวทีนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมด้านคุณธรรมและการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ของต้นแบบโรงเรียนคาทอลิก ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์   โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพฯ และ โรงเรียนไตรราชวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ เป็นปีที่ ๒ จากนั้นมุขนายก  ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นผู้กล่าวต้องรับและกล่าวเปิดงาน จากนั้นนางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และแนวคิดกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยยกตัวอย่างรูปธรรม : บางมูลนากโมเดล   โรงเรียนมัธยมต้นแบบของจังหวัดพิจิตร จากนั้นนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวปิดเวทีวิชาการและกล่าวชื่นชมให้กำลังใจกับโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ต่อไป

messageImage 1469438618911  messageImage 1469438632251  messageImage 1469438669658

 

“แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” นับเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาเยาชนของชาติในโรงเรียนคาทอลิก ...สังคมอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตหากเราเน้นที่คุณธรรม จริยธรรม ลงไปในตัวเด็กๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านคุณธรรม...ฝันที่ผมหวังไว้เริ่มเห็นความเป็นจริงที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องนี้...ผู้ที่ขับเคลื่อนหรือผู้นำคือ มุขนายก ยอแซฟ   ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ โดยมีโรงเรียนนำร่องเพื่อพัฒนาคุณธรรม ๓ โรงเรียน คุณพ่อเอกชัย ชินโคตร ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คุณแม่สมพิศ กตัญญู ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย แกนนำในการส่งเสริมคุณธรรม...วันนี้แนวทางการทำงานด้านคุณธรรมมีพลังมากขึ้นเราจะสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม...(เนื้อหา : เลิศศักดิ์ แจ่มคล้าย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์)    

 สำหรับก้าวต่อไปของเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิกหลังจากเวทีบ้านผู้หว่าน คือ แต่ละโรงเรียนจะหารือการดำเนินกิจกรรมของตนเองกันอีกครั้งและเลือกพื้นที่โรงเรียนต้นแบบเพื่อไปศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้วางแผนกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ในบริบทของตนเอง และวางแผนจะมีเวทีในการพบกันอีกครั้งเพื่อนำเสนอความก้าวหน้ากิจกรรมของแต่ละโรงเรียนในระยะต่อไป

(ขอบคุณภาพ : เลิศศักดิ์ แจ่มคล้าย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์)    

คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการศูนย์คุณธรรมร่วมหารือแนวทางของศูนย์ฯ


1 1

         

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมในการที่จะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

          สืบเนื่องจากที่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 2/2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดภารกิจของศูนย์คุณธรรมที่ได้รับมอบหมายให้มีส่วนในการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ทางศูนย์ฯจึงได้จัดการประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว

การประชุมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการศูนย์คุณธรรมในครั้งนี้มีนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์เป็นประธานในการประชุม และมีนายสีมา สีมานันท์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมร่วมหารือ ประเด็นของการหารือเน้นหนักในเรื่องของการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแหน่งชาติฉบับที่ 1 และภารกิจที่ทางศูนย์ฯได้รับมอบหมาย รวมถึงการดำเนินงานให้เหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่ของศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการในภารกิจส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 

6 1 2 1 5 1

เวทีขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” ในโครงการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม วัฒนธรรมจังหวัดศรีษะเกษ

191072

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดเวทีขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ “เมืองศรี  อยู่ดีมีแฮง” ในโครงการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนประชารัฐ เพื่อบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและชุมชน  วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โดยการจัดงานครั้งนี้ นายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำเกลี้ยง เป็นเจ้าบ้านกล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา นายสมพร อาษา เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวทีประชุม   วัฒนธรรมจังหวัดศรีษะเกษ นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ ทำความเข้าใจเรื่องเป้าหมาย 5 ดี “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” จากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายสิน  สื่อสวน พูดคุยทำความเข้าใจกับแกนนำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาสวัดต่างๆในอำเภอน้ำเกลี้ยง และและเยาวชนในอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  กว่า ๑๕๐ คน โดยกล่าวถึงความเป็นมาของการเริ่มต้นจากศูนย์คุณธรรมในการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ต่อมาทางศูนย์คุณธรรมและพื้นที่ได้หารือกับเจ้าคณะอำเภอ และพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นตรงกันว่า ควรมีการขับเคลื่อนเรื่องอำเภอคุณธรรมร่วมกัน  ซึ่งอำเภอน้ำเกลี้ยงไม่ใช่ที่แรกที่ขับเคลื่อนเรื่องอำเภอคุณธรรม แต่มีที่อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร ซึ่ง ความหมายของอำเภอคุณธรรม คือ ตัวอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการต่างๆ  จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องราวในอำเภอ และให้บริการประชาชนด้วยคุณธรรมความโปร่งใสต่างๆ เหล่านี้คือเรื่องของอำเภอ พัฒนาอำเภอให้เปิดเผยโปร่งใสเป็นที่พึ่งของประชาชน และตัวอำเภอเองจะต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการลูกจ้าง และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของคุณธรรมความดี และต้องประกอบส่วนกันทุกภาคส่วนในอำเภอ เช่น รพสต. ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ เรื่องคุณธรรมความดีคือ ความดีในวิถีชีวิตของคน  คุณธรรมหลักสำคัญที่ควรมีในสังคม เช่น  ความซื่อตรง  วินัย ความรับผิดชอบ ความพอเพียง และจิตอาสา แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมจะทำให้ชีวิตดี องค์กรดี และชีวิตมีความสุข 

 

191090

 

191091

 

191093

 

191073 191082 191083

 

ทำอย่างไรให้เป็นอำเภอคุณธรรม เป็นสิ่งที่ท้าทาย ดังนั้นศูนย์คุณธรรมจึงมาเชิญชวนเนื่องจากเป็นเรื่องที่ดี และศุนย์คุณธรรมจะช่วยในการค้นหาต้นทุนความดีที่มีอยู่  ปัญหาที่ทำให้ชุมชนไม่มีความสุขหรือปัญหาที่อยากแก้มีอะไรบ้าง  เมื่อนำสองเรื่องมาวิเคราะห์ร่วมกัน ว่าปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ก็จะพบว่า แต่ละหน่วยงาน/องค์กรจะทำเรื่องอะไรร่วมกัน  เรื่องคุณธรรมความดีจะทำอย่างไรให้แทรกเข้าไปในวิถีชีวิตปกติของคนชุมชนอย่างไรบ้าง  เมื่อแต่ละพื้นที่มีการขับเคลื่อนไปในเรื่องต่างๆและศูนย์คุณธรรม ก็จะยกย่องเชิดชูกัน  หลักการ คือ สมัครใจ  ระเบิดมาจากข้างใน  ใช้ฐานความดี ไม่ใช้ฐานอำนาจ

บทบาทของศูนย์คุณธรรม คือ การปลุกระดม ชวนคิดชวนคุยให้คนในพื้นที่มาช่วยกันทำ  สนับสนุนการพบปะพูดคุยกันระหว่างกลุ่ม และ เรื่ององค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งการขยายผลความดีในพื้นที่สู่สังคมให้กว้างขวางมากขึ้น  และสังเคราะห์ความดีต่างๆที่เกิดขึ้นไปสู่การขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป

ในช่วงท้ายของการประชุม ได้มีการร่วมกันประกาศคำปฏิญาณตน เพื่อขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมอำเภอน้ำเกลี้ยงตามแนวทาง ๕ ดี ร่วมกันดังนี้

      ๑)   จะร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม

      ๒)   จะเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ กตัญญูรู้คุณและดำรงตนตามวิถีถิ่น วิถีไทย ของเด็กและเยาวชน

      ๓)    จะอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันฉันท์พี่น้อง

      ๔) จะพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

      ๕)    จะดำรงตนอย่างพอเพียง ประหยัดอดออม ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข และสิ่งเสพติดต่างๆ