ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

 

20 1 20 2

 

 

       เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2559 ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายเลขานุการเพื่อวางแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีพลเอกศรุต  นาควัชระ   คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  และกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เป็นผู้มอบแนวทางทำงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้มอบหลักคิดการทำงานที่สำคัญว่า ฝ่ายเลขานุการเป็นเครื่องมือของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจของคณะกรรมการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมองว่างานนี้เป็นผลประโยชน์ของชาติ ภายหลังการประชุมฝ่ายเลขานุการได้พัฒนากลไกและแผนสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานเชิงระบบ  เพื่อการขับเคลื่อนงานตามแผน มีบทบาทหลักเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง ผลิตเครื่องมือสนับสนุน สื่อสารสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   

 

20 3 20 4

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศแห่งราชวงศ์จักรี ครบรอบ 234 ปี

S 14491658 S 14491653

 

๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ - เวลา ๐๖.๓๐ น. ที่ท้องสนามหลวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๓๕ รูป ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรมรามยณะเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน  ภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี ที่ปรึกษา รมว.วธ. เลขานุการ รมว.วธ. รองปลัด วธ. อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม คณะผู้บริหาร วธ. หน่วยงานราชการ และประชาชน ร่วมในพิธี

 

S 14508038 S 14483484

พิธีเปิดงาน "มหกรรมรามยณะเฉลิมพระเกียรติ"ในโครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้งานใต่ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ท้องสนามหลวง

 

129305 129302

  

๒๐ เมษายน – พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมรามยณะเฉลิมพระเกียรติ "ในโครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้งานใต่ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ท้องสนามหลวง และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน โดย ศูนย์คุณธรรม  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ “การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน” อาทิเช่น กิจกรรม carring and sharing  community เพื่อให้ผู้เข่าร่วมงานได้แสดความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณธรรมร่วมที่สำคัญของคนในอาเซียน  ๑๐ ข้อ ไว้เนื้อเชื่อใจ เอื้อเฟื่้อแบ่งปัน เคารพความแตกต่าง ทำเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของคนในอาเซียน  พอเพียง รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีวินัย สื่อสารต่อกันในทางบวก จิตอาสาเพื่อส่วนรวม ความซื่อตรงโปร่งใส

 73729  129301

 

ซึ่งการเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์คุณธรรมในครั้งนี้ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ศูนย์คุณธรรม ต้องประชาสัมพันธ์งานอาเซียนให้เป็นที่รู้จักให้กว้างขวางมากขึ้น

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง

58577 139383 139378

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   นำโดย นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง       โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ กระบวนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดตรัง และเชื่อมโยงเครือข่ายจังหวัดตรังให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนได้นั้น ซึ่งการจัดกระบวนการครั้งนี้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๔ โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน ๙๕ คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  ใจดีเฉย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้  

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง

‘ปลูก’จิตสำนึก ‘ปลุก’เยาวชนชาวใต้สู่ค่าย YOUTH2020

 

 

Youth 4094 Youth 2512  

 

 สงขลา 3 เมษายน 2559 – ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย นับเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงและฝังรากลึกมายาวนาน จากผลการสำรวจของเอแบคโพลล์ปี 2556 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ยอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริต หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ แนวโน้มทัศนคติหรือความคิดผิดๆ ยังคงมีสูงขึ้น ซึ่งล้วนเป็นการบ่มเพาะเนื้อร้ายให้ฝังลงไปในจิตสำนึกของคน ให้จอมจำนนต่อความชั่วร้ายที่เกิดขึ้น นับวันพฤติกรรมต่างๆ ก็จะกลายเป็นความเคยชินและชินชาจนกลายเป็น “วัฒนธรรมการคอร์รัปชั่น” ลุกลามไปสู่กลุ่มคนในแวดวงสาขาอาชีพต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ

Read more: ‘ปลูก’จิตสำนึก ‘ปลุก’เยาวชนชาวใต้สู่ค่าย YOUTH2020