การประชุมเวทีประชุมหารือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

 

IMG 1030 IMG 1025

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ศูนย์คุณธรรม นำโดย นางสาวนราทิพย์  พุ่มทรัพย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ  สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย   นำโดย มุขนายกยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดเวทีประชุมหารือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ที่ได้ดำเนินการนำร่อง ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  โรงเรียนอมารีอนุสรณ์  จ.บุรีรัมย์  โรงเรียนไตรราชวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยมีประเด็นการหารือแผนการขับเคลื่อน ดังนี้

·        แผนงานการขับเคลื่อน ๑ ปี 

·        แผนการขับเคลื่อนในสถานศึกษา และการขยายผลสถานศึกษาในสังกัด

แผนการขับเคลื่อน ๓ ด้านดังนี้

ด้านนโยบาย

๑) ศูนย์คุณธรรม ต้องร่วมกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ถึงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางของการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับศูนย์คุณธรรมเพื่อออกแบบเป็นมาตรฐานกลางและเป็นต้นแบบขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ  

๒) เผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์ผลงานให้สังคมรับรู้

๓) พัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ต้นแบบ ขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ๓๐๐ แห่งทั่วประเทศ

ด้านการพัฒนา

๑)   เปิดเวทีประชุมทางวิชาการ (Symposium) โดยการนำเสนอผลงานบนเวที และรูปแบบนิทรรศการ รวมทั้งเปิดห้องย่อยต้นแบบ ๓ โรงเรียน ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๒)   เปิดเวทีเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาร่วมกัน ได้แก่ พัฒนาครู นักเรียน ให้เป็นวิทยากรในการขยายผล และเผยแพร่

๓)   นำเครือข่ายสมาคมครู และผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการขับเคลื่อน

๔)   ประเมิน กระตุ้น ติดตาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน


ด้านการขยายผล

๑)     สังฆมณฑลนครราชสีมา มีการขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบภาคอีสานตอนล่าง จำนวน ๑๑ โรงเรียน  โดยการนำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนมารีอานุสรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  อาทิเช่น การค้นหาอัตลักษณ์ รัก เมตตา ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง ขยายผลให้กลุ่มรักกางเขนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ โรงเรียน

            ๒)  กลุ่มคาทอลิกที่ขับเคลื่อนในปัจจุบัน  ได้แก่ เครือพระหฤทัย / เครือจันทรบุรี/ สังฆมณฑลนครราชสีมา 

 

IMG 1012 IMG 1028

         

ทั้งนี้จะมีการจัดเวทีนำเสนอผลงาน และจัดนิทรรศการโรงเรียนนำร่องทั้ง ๓ แห่ง โดยให้โรงเรียนในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ๓๐๐ โรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมทั้งเปิดสมัครเข้าร่วมโครงการ  โดยกำหนดจัดงานในวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙   ซึ่งแผนการขับเคลื่อนเบื้องต้นจะนำโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายผลโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ศึกษาดูงานโรงเรียนนำร่อง และสร้างแรงกระตุ้น เสริมแรงบันดาลใจโดยการนำไปศึกษาดูงานพุทธฉือจี้  ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อไป

 

 

·        แผนงานการขับเคลื่อน ๑ ปี 

·        แผนการขับเคลื่อนในสถานศึกษา และการขยายผลสถานศึกษาในสังกัด

แผนการขับเคลื่อน ๓ ด้าน ดังนี้ 

ด้านนโยบาย

๑) ศูนย์คุณธรรม ต้องร่วมกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ถึงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางของการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับศูนย์คุณธรรมเพื่อออกแบบเป็นมาตรฐานกลางและเป็นต้นแบบขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ  

๒) เผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์ผลงานให้สังคมรับรู้

๓) พัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ต้นแบบ ขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ๓๐๐ แห่งทั่วประเทศ

ด้านการพัฒนา

๑)   เปิดเวทีประชุมทางวิชาการ (Symposium) โดยการนำเสนอผลงานบนเวที และรูปแบบนิทรรศการ รวมทั้งเปิดห้องย่อยต้นแบบ ๓ โรงเรียน ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

๒)   เปิดเวทีเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาร่วมกัน ได้แก่ พัฒนาครู นักเรียน ให้เป็นวิทยากรในการขยายผล และเผยแพร่

๓)   นำเครือข่ายสมาคมครู และผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการขับเคลื่อน

๔)   ประเมิน กระตุ้น ติดตาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน

ด้านการขยายผล

๑)   สังฆมณฑลนครราชสีมา มีการขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบภาคอีสานตอนล่าง จำนวน ๑๑ โรงเรียน  โดยการนำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนมารีอานุสรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  อาทิเช่น การค้นหาอัตลักษณ์ รัก เมตตา ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง ขยายผลให้กลุ่มรักกางเขนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ โรงเรียน 

การประชุมเวทีหารือการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรคุณธรรมพิจิตร

30 04 2559 30 04 2559 2


๓๐ เมษายน  ๒๕๕๙
– การประชุมเวทีหารือการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรคุณธรรมพิจิตร ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเกษตรพอเพียง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

   การขับเคลื่อนของเกษตรคุณธรรมจังหวัดพิจิตร หลังจากการประกาศเจตนารมณ์ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” กลุ่มเกษตรกรพบปัญหาร่วมกันอยู่ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ต้นทุนทางการเกษตรสูง 2) สุขภาพของชาวนา และ3)การใช้สารเคมี ดังนั้นทางเครือข่ายเกษตรคุณธรรมจึงมีเจตนารมณ์และแนวทางการแก้ไขร่วมกัน แบ่งเป็น  1) รวมเครือข่ายเกษตรคุณธรรม  2) ผลิตข้าวปลอดภัย 3) ใส่ใจสุขภาพตรวจสารเคมีในกระแสเลือด อีกทั้งทางเครือข่ายมีการกำหนดวิสัยทัศน์ของเกษตรกรร่วมกัน คือ “สุขภาพดี ลดหนี้ มีศักดิ์ศรี มีสุข” โดยกลไกในการทำงานผ่านชมรมคนรักในหลวงที่จัดเวทีหมุนเวียนไปยังตำบล/ อำเภอต่างๆเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจัดเวทีสัญจรไปแล้ว 18 ครั้ง โดยค้นหาเกษตรกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดบุคคลต้นแบบได้ 18 คน  โดยแต่ละอำเภอมีบริบทการดำเนินงานตามพื้นที่ของตนเอง ดังนี้

1. อำเภอบึงนาราง ดำเนินโครงการปลูกข้าวปลอดสารเทิดพระเกียรติ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจัดประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น  ซึ่งทางอำเภอบึงนารางได้รับรางวัลอาหารปลอดภัยระดับประเทศ อีกทั้งทางเครือข่ายฯมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรลดต้นทุน การใช้สารอินทรีย์ระหว่างกันในตำบล นอกจากนี้มียังส่งเสริมดูแลสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือนควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ ยังดำเนินการโครงการตำบลคุณธรรมชองสภาองค์กรชุมชนได้ 4 ตำบล โดยเน้นเรื่องการปลูกข้าว แต่ยังไม่ได้เป็นรูปธรรม เนื่องจากเพิ่งได้รับการอนุมัติโครงการ  อีกทั้งมีแนวทางในการสำรวจการทำเกษตรแบบใช้สารเคมีและเกษตรปลอดภัย  ซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานในระยะต่อไป

          2. อำเภอสามง่ามผลิตข้าวปลอดภัยลดการใช้สารเคมี ประมาณ 3,300 ไร่ ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนำมาพัฒนาโรงสีข้าวของชุมชน และผลิตผักปลอดภัยนำขายในหน่วยราชการในพื้นที่ นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง  ภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการและยั่งยืน

3. อำเภอดงเจริญ มีการดำเนินการดินอินทรีย์ การตรวจค่าของดิน และส่งเสริมอาหารปลอดสารพิษ   เน้นการผลิตพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) มีโรงงานเหมืองแร่ที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่ายยิบซับ เพื่อนำไปปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก และช่วยลดสารเคมี  และเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรจากใช้สารเคมี  ลดการเผาฝางเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในพื้นที่การเกษตรเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรให้ปลอดจากสารเคมี ลดต้นทุนการซื้อสารเคมีมาใช้ และเกษตรกรมีสุขภาพที่แข็งแรง

4. อำเภอเมืองได้ดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรคุณธรรมผ่านชมรมคนรักในหลวง และกลุ่มผู้สูงอายุ จัดเวทีสัญจรไปยัง 12 อำเภอ มีสมาชิกทั้งจากกลุ่มเกษตรกร ผู้สูงอายุ ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ มีการเสวนาปัญหาการทำมาหากิน ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน ทำให้ทราบปัญหาตามความเป็นจริงและเรียนรู้แก้ไขปัญหาและเกิดต้นแบบพื้นที่และคนต้นแบบ สร้างฐานข้อมูลจากเกษตรธรรมชาติ หมุนเวียนไปแต่ละอำเภอเพื่อเชื่อมรอยเครือข่ายต่างๆ ภายในจังหวัด

 

30 04 2559 1 30 04 2559 3
30 04 2559 4 30 04 2559 5

 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเกษตรคุณธรรม ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดที่ขาดข่องทางการจัดจำหน่ายผลิดภัณฑ์ปลอดภัย ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาภัยแล้งทำให้เกษตรกรขาดแคลนน้ำ  ปัญหาจากวิถีชีวิตที่เคยชินกับการใช้สารเคมี  อย่างไรก็ตามทางเครือข่ายเกษตรคุณธรรมพยายามสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆและทางภาครัฐสนับสนุนทั้งทางวิชาการให้ความรู้และงบประมาณ สำหรับอำเภออื่นๆ อีก 7 อำเภอในจังหวัดพิจิตรก็มีแนวทางในการขับเคลื่อนเกษตรคุณธรรมเช่นกัน แต่เนื่องจากแกนนำติดภารกิจจึงไม่ได้เข้าร่วมเวทีหารือในครั้งนี้

การขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดพิจตรมีโรงเรียนเอกชนทั้งหมด 23 โรงเรียน การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมและขยายผลไปยังโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ โดยแพทย์หญิง    ดร. วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ได้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตรและได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนคุณธรรม จาก“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” พบปัญหาร่วมกันอยู่ใน 3 ประเด็น ได้แก่1) ไม่มีความรับผิดชอบ 2) ขาดวินัย 3)ไม่ใฝ่เรียนรู้ ดังนั้นทางเครือข่ายจึงมีแนวทางการแก้ไขร่วมกัน คือ 1) จิตสาธารณะ  2) มีวินัย  3) รักษาความเป็นไทย  โดยโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์มีกระบวนการในการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้

  1. รวมพลังเครือข่ายจังหวัด เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม
  2. ตัวแทนของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ทั้งผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าอบรม โดยมีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเป็นวิทยากร
  3. อบรมครูทั้งโรงเรียน สร้างครูคุณธรรม ค้นพบคุณธรรมที่พึ่งประสงค์ของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ได้แก่ สัมมาคารวะ วินัย และรับผิดชอบ
  4. ขยายผลสู่นักเรียน เกิดโครงการคุณธรรมของนักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น  โครงการยิ้มใสไหว้สวย โครงการพี่ไหว้น้องน้องไหว้พี่ โครงการเดินแถวแนวเดียว เป็นต้น
  5. ขยายผลสู่ผู้ปกครอง เกิดเครือข่ายผู้ปกครองคุณธรรม เกิดโครงการผู้ปกครองจิตอาสา
  6. ขยายผลสู่โรงเรียนเอกชนอื่นๆ ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร เขต 1 โดยได้อบรมครูในโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้ว 8 โรงเรียน  แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร เขต 2 ยังไม่ได้ดำเนินการ

ศูนย์คุณธรรมเสนอการพัฒนาจัดการกองทุนหมู่บ้านบนฐานคุณธรรม

 

9440 1

 

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เข้าพบ นายนที ขลิบทอง  หารือใช้คุณธรรมยกระดับกองทุนหมู่บ้านมุ่งการพัฒนามิติคุณค่าควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริหารจัดการกองทุนหมู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ตอบโจทย์การใช้เงินของภาครัฐบาลลงสู่ชุมชนฐานราก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

ศูนย์คุณธรรม หวังใช้ชุดประสบการณ์โมเดลความสำเร็จที่เป็นองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมาตอบสนองการพัฒนาตามนโยบาลรัฐบาลในการใช้คุณธรรม จริยธรรมสร้างค่านิยมให้กับทุกระบบในสังคมโดยเฉพาะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืนมั่นคง  “ศูนย์คุณธรรม มีนโยบายการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานคุณธรรม ให้กับองค์กรกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น องค์กรชุมชน องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  ซึ่งในเบื้องต้นให้ความสำคัญกับองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรฐานรากและเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ของสังคม รวมถึงมีเม็ดเงินที่ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน  กองทุนหมู่บ้าน ที่ใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการด้านเดียวไม่น่าจะเพียงพอ หากสามารถใช้มิติคุณธรรมเข้าไปเสริมจะทำให้การบริหารองค์กรมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น” นายสิน สื่อสวนกล่าว

 “เม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบกองทุนหมู่บ้านปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท โดยในแต่ละรอบ 2-3 ปีกองทุนมีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการ และมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดเพื่อยกระดับการพัฒนากองทุน เช่น ปี 51-52 เป็นการประเมินรอบที่ 3   มีตัวชี้วัด 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ  ด้านผลการดำเนินงานที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์ และด้านการพัฒนา ที่บ่งบอกถึงการขยายสมาชิก การจัดสวัสดิการดูแลสมาชิก  ซึ่งในปี 59 อยู่ระหว่างการกำหนดเกณฑ์การประเมินรอบที่ 4  หากมีมิติด้านคุณธรรม จริยธรรม ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง” นายนที  ขลิบทอง บอกเล่าถึงความจำเป็นและเห็นด้วยที่จะมีแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมให้กับกองทุนหมู่บ้าน และกล่าวทิ้งท้ายว่า  “เป้าหมายไม่ต้องการให้ชุมชนมองการจัดการการเงินในมิติการเงิน แต่อยากให้มองในมิติคุณค่า หากใช้เรื่องคุณธรรมมาช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมอง จะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับกองทุนหมู่บ้านมากขึ้น”  

เป็นเรื่องที่น่าติดตามลุ้นให้เกิดการลงนามความร่วมมือในเร็ววัน เพื่อให้เงินเม็ดเงินที่หมุนลงในระบบเงินทุนชุมชนจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง 


ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังองค์กรสื่อมวลชนประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

 

IMG 1655 13103422 1067028353360179 105501049179350565 n 1

 

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายสื่อมวลชน ๑๙องค์กรและคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย” และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ ๑ (คจส.๑) จำนวน ๕๔ คน จากผู้แทนหน่วยงาน องค์กรด้านสื่อ ๔๐ องค์กร  รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จริยธรรมสื่อมวลชน ในยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  และการแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย ในฐานะนักสื่อสารมวลชนของผู้แทนหน่วยงาน องค์กรสื่อมวลชน  ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นายธาดา  เศวตศิลา กรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวเปิดงาน “สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย”  ไว้ว่า สื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม เป็นผู้สร้างนวัตกรรมให้สื่อเข้าถึงคน  ในปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่มีการเสพสื่อกันอย่างแพร่หลาย หากครอบครัวพ่อแม่ไม่สามารถให้คำตอบหรือความรู้แก่เด็กเหล่านี้ได้ เขาก็ต้องไปถามครูและสื่ออินเตอร์เน็ต ฉะนั้นสื่อต้องเป็นผู้ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักได้  ดังเช่น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน และขอบคุณนักสื่อสารมวลชนทุกคนที่เข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตร ซึ่งถือว่าท่าน คือ “สื่อคุณธรรม” แล้วนั่นเอง

 

13083177 1067028296693518 4337560721260639504 n 1 13082563 1067028326693515 7983682526826088339 n 1

 

นายแพทย์ เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  ให้ข้อเสนอแนะ ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “จริยธรรมสื่อมวลชน ในยุคดิจิทัล” ว่า สถาบันการศึกษาต้องมีการกำหนดหลักสูตรสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้มีความเท่าทันต่อในเรื่องของสื่อดิจิตอล อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความทันสมัยต่อการถ่ายทอดความรู้ อย่างเข้าใจและลึกซึ้ง ตลอดจนต้องมีการเรียนรู้จากสังคมต่างประเทศที่มีความเก่งเรื่องสื่อดิจิทัล และต้องมีนโยบายให้ความรู้ และการเข้าถึงสื่อที่ทันสมัย เพื่อให้ได้นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ของไทยรู้เท่าทันเทคโนโลยี

ในขณะเดียวกัน ต้องมีเร่งสร้างกรอบและแนวทางในการควบคุมเนื้อหาสื่อใหม่ในยุคดิจิทัลด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดูแลควบคุมจากสมาคมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน การออกกฎหมายบังคับใช้ การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อการรณรงค์สร้างคุณธรรมจากสื่อ และอีกหนึ่งแนวทาง คือการดูแลและควบคุมกันเองของนักสื่อสารมวลชน และองค์กรสื่อเอง ซึ่งหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน (สื่อคุณธรรม) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ถือเป็นหลักสูตรสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถควบคุมกันเอง ช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรของตนเองให้เป็นองค์กรสีขาวได้ และหลักสูตรนี้จะต้องได้รับการประเมิน และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นและทันยุคทันสมัยด้วย........อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Download PDF

   [Press release]

 

“สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย”

 PR 27 04 59
PR2 27 04 59

 

           วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙(ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป) ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสื่อมวลชน๑๙องค์กรและคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน“สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย”พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ ๑  และรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จริยธรรมสื่อมวลชน ในยุคดิจิทัล” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและร่วมกิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย ในฐานะนักสื่อสารมวลชนของผู้แทนหน่วยงาน องค์กรสื่อมวลชน ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสี่แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ...

Download PDF

   [Press release]


 

กำหนดการ

เวทีเสวนา“สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย” 
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.
ณ  ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

จัดโดย  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายสื่อมวลชน

.............................................................................

๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น.     - ลงทะเบียน (ผู้เข้าร่วมงาน / สื่อมวลชน)

                                  - ชมนิทรรศการ “สื่อสร้างสรรค์ สังคมคุณธรรม”

๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น.   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน สื่อมวลชน และวัตถุประสงค์การจัดงานฯ

                            โดย นางฐาณิญา  พงษ์ศิริ  ประธานคณะทำงานเครือข่ายสื่อมวลชน

๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น.    กล่าวเปิดงาน

                            โดย นายธาดา  เศวตศิลา  กรรมการศูนย์คุณธรรม

๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐ น.     บรรยายพิเศษ “จริยธรรมสื่อมวลชน ในยุคดิจิทัล”

                             โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

๑๐.๔๐ - ๑๑.๐๐ น.      VTR พลังสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

           - พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ ๑

                             โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี                               

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     - การแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                                    ของหน่วยงานเครือข่ายสื่อมวลชน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ “สื่อสร้างสรรค์ สังคมคุณธรรม”

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    เสวนา เรื่อง “รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อคุณธรรม ยุคดิจิทัล”             

                                    โดย ๑) นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

        ๒) นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์   ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

                                          ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                          ๔) นายภาณุพงษ์  อุณหเลขกะ  ประธานคณะกรรมการ “สื่อคุณธรรม” รุ่นที่ ๑

                                  ดำเนินรายการโดย  นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    พบปะ และชมการแสดงดนตรีสด จากศิลปินชื่อดัง อาทิ

     - นายธนชัย อุชชิน (ป๊อด วงโมเดิร์นด็อก)

     - ตุล ไวทูรเกียรติ (ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า)

     - วง Rust Jam