ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจับมือกับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ติดตามงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรี

 

 

DSC 0206 DSC 0174

 

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสิน  สือสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมติดตามงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในเวทีการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจคุณธรรมร่วมจังหวัดคุณธรรมราชบุรี ซึ่งเป็นเวทีการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรี และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์การปฏิรูปคุณธรรม นโยบายสู่การปฏิบัติ ในวันเดียวกันนั้น นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมจังหวัดราชบุรีปี ๒๕๕๙ มุ่งที่จะให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองจงรักภักดี บนวิถีแห่งความพอเพียง สามัคคี และมีวินัย จากนั้นได้มีการนำเสนอต้นแบบองค์กรคุณธรรมราชบุรี ๔ องค์กร อาทิ เช่น

-           ต้นแบบสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

-           โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง

-           องค์กรธุรกิจคุณธรรม บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

-           องค์กรชุมชนคุณธรรม กองทุนสวัสดิการออมบุญวันละบาท

ในช่วงบ่ายนั้นผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด และสถานศึกษาคุณธรรมที่ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

DSC 0291  DSC 0431

สื่อมวลชนร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสื่อคุณธรรม ครั้งที่ 2

 IMG 2266

 

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสื่อคุณธรรม  ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์คุณธรรม ห้องประชุม 1  ชั้น 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะสื่อมวลชนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ 1 (คจส. 1) เข้าร่วมหารือ พร้อมทั้งตัวแทนจากกลุ่มงานสมัชชาศูนย์คุณธรรม ร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน

          จากการหารือของคณะสื่อมวลชนมีเนื้อหาพอสรุปได้ดังนี้  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนสื่อคุณธรรม รุ่นที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสื่อคุณธรรม เพื่อเป็นตัวแทนในการรณรงค์ และจัดกิจกรรมกระตุ้นกระแสสังคมตลอดจนสร้างตัวตน คจส.1 ให้เป็นที่รู้จัก มีแผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ การเสวนาสื่อคุณธรรมภาคอีสาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ จังหวัดราชบุรี วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559  และการจัดเวทีเสวนา “มองคุณธรรม ผ่านละคร” ภายในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการ บูธเผยแพร่ผลผลิตจากสื่อคุณธรรมรุ่นที่ 1 กิจกรรมจำลองโต๊ะข่าว เปิดโอกาสให้ประชาชน อ่านข่าวคุณธรรมพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักข่าวตัวจริง

          ทั้งนี้ คจส.มีเป้าหมายเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อน และกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสื่อมวลชน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งใช้ช่องทางที่มีอยู่ในฐานะสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมดังเจตนารมณ์ที่ คจส.ได้เคยประกาศไว้

 

WP 25590629 13 56 02 Pro (2) WP 25590629 14 09 39 Pro

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

13533036 1078150725553705 8445461921328456880 n

 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ - นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และเตรียมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีวาระเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เเละรายงานผลการเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ และร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่…) พ.ศ. … และเรื่องเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ของศูนย์คุณธรรม (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมตามภารกิจของศูนย์คุณธรรมต่อไป ซึ่งขณะนี้ศูนย์คุณธรรม ได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรมให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้ข้อคิดเห็นกลับมาภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นดังกล่าวเสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ และ   ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์คุณธรรมเตรียมเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้กรมการศาสนา ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อจัดทำเล่มวาระเสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป  

เครดิตภาพ : จากกรมการศาสนา

ศูนย์คุณธรรมร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย”

 

6

 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ แฟชั่นฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอน นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ“ภาคภูมิแผ่นดินไทย" โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ทั้งนี้โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยเป็นความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมโครงการ มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการนำเสนอความภาคภูมิใจในแผ่นดินไทย เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศจากมุมมองของคนไทยให้เป็นที่รับรู้ทั่วโลก

ทางโครงการได้เปิดโอกาสให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมส่งเรื่องราวอันดีงามและล้ำค่าจากทุกชมชน เพื่อจัดทำคลังสมบัติดิจิตอลโดยคนไทยบนเว็บไซต์ของโครงการที่มีชื่อว่า www.theprideofthailand.com โดยระยะเวลาในการดำเนินโครงการตรงกับห้วงเวลามหามงคลอันสำคัญยิ่งของไทย กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2559

3 4
5 2

เปิดปฏิบัติการ “ค่ายเยาวชนต้านโกง”รุ่น 6ปลูกจิตสำนึกฝังชิพคนรุ่นใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชั่น

เปิดปฏิบัติการ “ค่ายเยาวชนต้านโกง” รุ่น 6

ปลูกจิตสำนึก ฝังชิพคนรุ่นใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชั่น

ภาพแรก


        นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย ในการเดินหน้าปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนไทย ให้เข้าใจและตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย โดยการจัดค่าย “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน
YOUTH 2020” ครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 6     ที่รวมพลังนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคอีสาน 11 แห่ง เมื่อวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเวียนนา       รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาจิตสำนึก ค่านิยมหลักที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างแกนนำเยาวชนระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นผู้นำด้านการต่อต้านการทุจริต สามารถนำความรู้ไปขยายผลกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม”

            นายสิน  สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวถึงประเด็นสำคัญการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเยาวชนไว้ว่า การพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นถือเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นต้องปูพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งสร้างให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินัยและความรับผิดชอบ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ฯลฯ สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้บรรลุเป้าหมายและเกิดความยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยพลังและความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันครอบครัวที่จะทำให้เกิดการหล่อหลอมแนวคิดและจิตสำนึกของการเป็นคนดีควบคู่กับมีความรู้ เพื่อนำพาชีวิตไปสู่สังคมที่ดีต่อไปในอนาคต

 

 MG 0160  MG 4923  MG 9949

 

เรียนรู้ “การโกง” จากสถานการณ์จำลอง

นายภากรณ์  ทิวเจริญ ประธานโครงการเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน กล่าวว่า การออกแบบและจัดการเรียนรู้ของค่ายนั้น มีความแตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากตำราเรียน แต่ค่ายนี้เป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้น ทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความกระหายใคร่รู้ และตื่นตัวมากขึ้น การจัดค่ายจึงเป็นเตรียมความพร้อมให้เยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเกิดความคิดที่จะร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัย  

ปลูกฝังคุณค่าหลัก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

            หลักสูตรเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน ได้มุ่งเน้นด้านการปลูกฝังคุณค่าหลัก 6 ประการ ที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต 2) การมีจิตสาธารณะ 3) ความเป็นธรรมทางสังคม 4) การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 5) ภาวะผู้นำ 6) การปฏิเสธคอร์รัปชัน โดยทุกกิจกรรมจะสอดแทรกคุณค่าหลักดังกล่าวลงไป เช่น การฉายหนังสั้น “Black Hole” มีเป้าหมายให้ผู้เข้าค่ายเสวนาร่วมกันภายในกลุ่มในประเด็นข้อคิดที่ได้ และการโกงอันเกิดจากโอกาสที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ผู้เข้าค่ายได้เห็นว่า การโกงเป็นเรื่องใกล้ตัว หรือกิจกรรมสถานการณ์สมมุติ ที่ยกตัวอย่างตัวละครและสถานการจำลอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมค่ายประเมินสภาวะทางจิตใจและความคิดของตนเองต่อสถานการณ์สมมุติ และการตัดสินใจ กิจกรรมนี้จะทำให้เห็นมุมมองที่มีต่อการคอร์รัปชั่น โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใด

เปิดแฟ้มทุจริตระดับชาติ กับ “เมนูคอร์รัปชั่น”

          “เมนูคอร์รัปชัน” หนึ่งในกิจกรรมไฮไลน์ของค่าย ที่เน้นคุณค่าหลักเรื่องการปฏิเสธคอร์รัปชัน และความซื่อสัตย์สุจริต โดยจะมีการจัดสถานที่เหมือนนั่งรับประทานอาหารในภัตตาคาร ให้ผู้เข้าร่วมค่ายในกลุ่มเลือกเมนูคอร์รัปชั่นที่บริกรนำมาเสิร์ฟ ด้วยอาหารจานร้อน 6 เมนู ได้แก่ เมนูโฮปเวลล์  น้ำเน่าคลองด่าน ฮั้วนมโรงเรียน จำนำข้าว เทศกาลภาพยนตร์ และรถหรูเลี่ยงภาษี โดยผู้เข้าร่วมค่ายต้องเลือกเมนูและศึกษารายละเอียดการปรุง เช่น ใครเป็นผู้โกง โกงอย่างไร ความเสียหายที่เกิดขึ้น และสามารถออกแบบแนวทางป้องกันได้อย่างไร กิจกรรมนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมค่ายได้รู้จักสำรวจ จำแนก วิเคราะห์ กรรมวิธีการโกงและการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อติดอาวุธในจิตสำนึก และร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลในสังคม

 

  MG 0019  MG 9913   MG 0300
 MG 0465  MG 0579  MG 0640

 

 

รู้ยัง?  ทำแบบนี้…ก็โกง

จากการรวบรวมความคิดเห็นผู้เข้าร่วมค่าย ต่อสถานการณ์การโกงที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากการลอกข้อสอบที่เป็นปัญหาที่คลาสสิค ยังมีอีกหลายข้อที่ผู้เข้าร่วมค่ายลงความเห็นว่า “ทำแบบนี้….ก็โกง” เช่น ให้เพื่อนเช็คชื่อแทนในห้องเรียน ลอกงานวิจัยส่งอาจารย์ แซงคิวผู้อื่น การไม่ทำตามสัญญา หรือแม้กระทั่งไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ซึ่งถือเป็นการกินแรงเพื่อน โดยปัญหาที่เกิดขึ้น คนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติจนเคยชิน แต่ถ้าไม่หาวิธีการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเล็กๆ ก็จะขยายใหญ่ จนเป็นบ่อเกิดของการทุจริตในอนาคต เพราะการบ่มเพาะพฤติกรรมที่ไม่ดีจนกลายเป็นวัฒนธรรมการโกง ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันนั้น “จะต้องเริ่มต้นจากการมีจิตสำนึกต่อตัวเอง”

การต่อสู้กับทุจริต ต้องเริ่มจากต่อสู้กับจิตใจตนเอง

            นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เลขานุการกรรมธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กล่าวถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นแบบบูรณาการ หรือ “บูรณาโกง” จากกิจกรรมเสวนา “โตอย่างรู้ทัน…คอร์รัปชั่น”ให้กับผู้เข้าร่วมค่าย  โดยเป็นการโกงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น การวางคนในตำแหน่งราชการที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำโครงการ  ซึ่งจะมีการล็อกสเปคตั้งแต่คุณสมบัติและคุณลักษณะผู้เข้าประมูล โดยการฮั้วประมวล เป็นการโกงทั้งกระบวนการ และยังมีการทุจริตในเชิงนโยบาย ที่เป็นการกำหนดนโยบายที่เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง นายวสันต์กล่าวต่อว่า การบูรณาโกงเป็นการดึงประเทศให้ตกต่ำ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยกล่าวไว้ว่า “ถ้านักการเมืองไทย หยุดโกง 2 ปี ถนนประเทศไทยจะปูด้วยทองคำก็ยังได้” ดังนั้นการต่อสู้กับการทุจริตนั้น ต้องเริ่มต้นจากการต่อสู้ภายในจิตใจของตนเอง เป็นการต่อสู้กับความเย้ายวนที่เกิดขึ้น โดยมิให้หลงไปในกิเลสหรือความอยากมีอยากได้ของตนมากเกินไป

 

ร่วมคิด ร่างแผน “โครงการต้านโกง”

นายพงศกร  แก้ววิเศษ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวถึงแนวคิดของการจัดทำโครงการต้านโกง ซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ผลักดันนโยบายเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นอยู่แล้ว แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่และเกิดขึ้นกับตัวนักศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการต้านโกง โดยระยะเริ่มต้นจะจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้เข้าใจปัญหาการคอร์รัปชั่น และจัดกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ อาทิ การเลือกตั้งองค์การนิสิต การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอื่นๆ เช่น ม.มหาสารคาม  ม.ทักษิณ เป็นต้น ในขณะที่นายวงศ์ธวัช ตุ่ยไชย นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวคิดการรวมพลัง “เหยี่ยวสีอิฐ” ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ในมหาวิทยาลัย และจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนด้านคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังมีแนวคิดอื่นๆ จากหลายมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดภาพถ่าย การจัดนิทรรศการ ประกวดดนตรี การทำกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น การวางแผนโครงการ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมค่ายต้องวางแผนและออกแบบ เพื่อนำไปใช้ในการทำกิจกรรมและสร้างเครือข่ายในมหาวิทยาลัย

            การจัดค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020 รุ่นที่ 6 จัดขึ้นที่ โรงแรมเวียนนา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีมหาวิทยาลัยภาคอีสานที่เข้าร่วมจำนวน 11 แห่ง เมื่อวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2559       มีนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 52 คน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและศูนย์คุณธรรม ได้วางแผนไว้ว่าจะดำเนินการจัดค่ายในปี 2559 ให้ครบทั้ง 8 รุ่น โดยรุ่นที่ 7 จะจัดภายในเดือนกรกฎาคม ในมหาวิทยาลัยเขตภาคกลาง และรุ่นที่ 8 จะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน มหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยที่สนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  โทร 02 613 8863-66 ต่อ 106 / โทร 098 992 1454 หรือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   โทร 02 644 9900 ต่อ 300


 

Download PDFสกู๊ปข่าว