ศูนย์คุณธรรมผนึกกำลังเครือข่ายพร้อมจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

 

8 ธ.ค.2559 รป 1 8 ธ.ค.2559 รป 2
8 ธ.ค.2559 รป 3 8 ธ.ค.2559 รป 4

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ โดยมีนางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนศูนย์คุณธรรม ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรม 7 จังหวัดภาคใต้ และองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ประชุมมีข้อสรุปการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐเสริมสร้างสังคมคุณธรรมด้วยพหุวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีรูปแบบการจัดงาน ได้แก่

1.งานด้านวิชาการ. การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาเชิงวิชาการและระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ในวิถีภาคใต้ และการประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรภาคีทุกภาคส่สนในการรวมพลัง สร้างสังคมสันติสุขด้วยพหุวัฒนธรรม

2. การจัดนิทรรศการ ทุนความดี และองค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 50 องค์กร

3.การนำเสนอศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

4.การรณรงค์ตั้งปณิธานทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างกระแสคุณธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ทั้งนี้ได้มีการตั้งกลไกคณะกรรมการจัดงานที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนประกาศแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานต่อไป

งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แปรอักษร

งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันที่ ๒๘ –๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ วัดวาปีสุทธาวาส ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 
5 6 7
8 9 10
11 12 13

 

          ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น. พี่น้องประชาชนจากชุมชนคุณธรรมต้นแบบและเครือข่ายชุมชนคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ได้มารวมตัวพร้อมเพียงกันกว่า ๒,๐๐๐ คน ณ บริเวณลานสมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังสี วัดวาปีสุทธาวาส อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จากนั้นได้ร่วมแปรรูปขบวนเป็นอักษรเลข ๙ อักษร บวร อ.จอมบึง เพื่อร่วมร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมราชบุรี ทำดีเพื่อพ่อ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร มาเป็นประธานในพิธี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นางนิทฐา  แสวงทอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน จากนั้น ประธานในพิธีได้รับฟังการกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง พระสถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ โดย น.ส.ศศิมาภรณ์  เครือละม้าย  จากนั้นประธานในพิธี ถวายคำนับและกราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วกล่าวคำแสดงความอาลัยและร่วมพิธีเจริญจิตภาวนา จุดเทียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธีในเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. กิจกรรมจะมีขึ้นอีกครั้งในเช้าของวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันที่ ๒๘ –๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ วัดวาปีสุทธาวาส ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

1
2 3 4

 

          เวลา ๐๙.๐๐ น.ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยและเขียนปณิธาน การทำความดีเพื่อพ่อ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. ที่เวทีกลางการจัดงานได้จัดกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ เรื่องแด่พระผู้เสวยสวรรค์ โดย ด.ญ. ภัทรวรรณ  ปิริติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ ต่อเนื่องกันได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ๓ ท่านคือ นายอภิวรรษ  สุขพ่วง จากไร่สุขพ่วง  อ.อุบล  แช่มช้อย จากบ้านเหล่ามะละกอ  และ อ.ศรีวิชัย  ทรงสุวรรณ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิกุลจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ดำเนินรายการเสวนาคือ อ.สุรินทร์  ตำหนิงาม จากเครือข่ายสภาองค์ชุมชนคุณธรรม ในเวทีนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า ๓๐๐ คน มีพี่น้องประชาชนทั่วไป  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โรงเรียนบ้านตลาดควาย นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจอมบึง และกิจกรรมสุดท้ายก่อนเที่ยงเป็นการร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อพ่อ ส่งเสด็จสุ่สวรรคาลัย โดยมี ท่านรองพิมกาญจน์  ชัยจิตรสกุล รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้นำกล่าว 

 

ศูนย์คุณธรรมหารือ 40 องค์กรเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง

28 พ.ย. 59 รป 1

28 พ.ย. 59 รป 2

28 พ.ย. 59 รป 4 28 พ.ย. 59 รป 5

 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกันเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)  ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีผู้แทนองค์กรเครือข่าย 40 องค์กร จาก 7 จังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางและรูปแบบการจัดงานฯ

โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับการจัดงานดังกล่าว และพร้อมรวมพลังผนึกกำลังหน่วยงานองค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจาก ทุกจังหวัดในภาคกลาง เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยทุกมิติ ตลอดจนการขยายผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในเดือน ก.พ. 2560

ศูนย์คุณธรรมจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานระบบการทำจิตอาสา

 

 1

 2

 3  4


๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานระบบการทำจิตอาสา ณ ศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ซึ่งทางศูนย์คุณธรรมได้รับบทบาทในการเป็นสื่อกลางในการร่วมกันทำกิจกรรมด้านจิตอาสากับองค์กรภาคีเครือข่ายของศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา และจัดการระบบการทำงานร่วมกันในอนาคต

 

5 6