ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศูนย์คุณธรรม จัดการประชุมขับเคลื่อน"บุรีรัมย์สันติสุข๙ดีบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

52486

 24 มีนาคม 2560  - ศูนย์คุณธรรม จัดการประชุมขับเคลื่อน"บุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดีบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประโคนชัย โดยการประสานงานจาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนทั้ง ๒๓ อำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อนบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี จำนวนกว่า 80 คน ผลสรุปสำคัญ 

๑. ร่วมประกาศขับเคลื่อนเป็นหมู่บ้านส่งเสริมคุณธรรม ครอบครัวคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และเป็นหนึ่งในเครือข่ายชุมชนคุณธรรมภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
๒. จัดทำฐานข้อมูลกลาง หมู่บ้าน / องค์กรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการติดตามผล การส่งเสริม และพัฒนาร่วมกับส่วนกลางและจังหวัด
๓. ถอดความรู้หมู่บ้านตัวอย่าง รูปธรรมองค์กรที่โดดเด่น เพื่อจัดทำเป็นสื่อสาธารณะ และองค์ความรู้ขยายล
๔. พัฒนาเกณฑ์กลางตัวชี้วัดรูปธรรมการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา ตามธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี เพื่อค้นหายกย่อง ให้รางวัล และนำเข้าสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ นี้

52487 52489 52488

 

ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

กลุ่มงานปฎิบัติการ

๓๔ สถานศึกษา ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” บนแนวคิด ยืนยัน มั่นใจ ให้เห็น ให้เป็นนิสัย

 

 

2017 03 29 18 50 54

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายองค์กรคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ  ( เครือข่ายสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ )  วันพุธ ที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๐    ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเสนอแนวทางร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ สู่การเป็นเมืองศรีอยู่ดี มีแฮง”  มีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆที่ที่สนใจ ในจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วม ๓๔  โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๓ และเขต ๔  และผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  รวมทั้งสิ้น ๗๙ คน

การสะท้อนบทเรียน การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม “ เมืองศรีอยู่ดีมีแฮง” โดย

          นายสง่า   ยอดไฟอินทร์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ : จังหวัดศรีสะเกษเสนอตัวเป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม เนื่องจากมีความพร้อมและมีจุดแข็ง ได้แก่ มีชนเผ่า สี่เผ่าที่จะทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  มีศูนย์ศึกษาศาสนาวันอาทิตย์  มีหมู่บ้านศีล ๕  มีทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อ มีเกจิอาจารย์ชื่อดัง มีวัดซึ่งเป็นพื้นที่กลางในการจัดกิจกรรมตามวิถีไทยในวันพระ (ลานธรรมลานวิถี) และ ใช้ ๕ ดี ได้แก่ ๑. คนดี ๒. สถานศึกษาดี ๓.สิ่งแวดล้อมดี  ๔. สวัสดิการดี  ๕.พอดี  ส่งเสริมเรื่องนี้โดยมีการตั้งคณะทำงานในแต่ละอำเภอเป็นกรรมการขับเคลื่อน ใน ๒๒ อำเภอ และขยายผลต้นแบบชุมชนคุณธรรม ออกเป็น ๘๘ แห่ง ให้เป็นรูปธรรมภายในเดือนเมษายน 

2017 03 29 18 54 03

 

นายประดิษฐ์   พรหมเสนา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ : หน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนคือ เป็นผู้จัดและเป็นผู้ให้  ในส่วนของการศึกษาการขับเคลื่อนต้องประกอบด้วย  บ้าน วัด โรงเรียน ฐานหลักที่สำคัญคือ ครอบครัวและชุมชน การศึกษาคือการพัฒนา ทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาคน  สิ่งที่โรงเรียนควรทำคือ เรื่องสัมมาคาราวะ สอนให้เด็กรู้จักยิ้มไหว้ทักทายกัน ซึ่งเป็นสิ่งเป็นเสน่ห์ของนักเรียนและของโรงเรียน  ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  ต่อมาคือ ความกตัญญู ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นพื้นฐาน การใช้ชีวิตบน ๓ คุณ ดังนี้ คุณประโยชน์ คุณภาพ และคุณลักษณะ  

นายสมพร   อาสา   ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา :  โรงเรียนน้ำเกลี้ยง มีหลักในการขับเคลื่อนการสร้างคนดี โดยเริ่มต้นที่โรงเรียน การพัฒนานักเรียนจะต้องนำศาสตร์พระราชามาเป็นกรอบในการทำงาน ในทุกสังคมมีหลายกลุ่มสาขาอาชีพ หากจะทำอะไรทุกฝ่ายจะต้องเข้ามาร่วมกัน ซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาส่งเสริมเรื่องการสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน วันนี้จึงได้มีการมาพูดคุยกันเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างคนดีโดยกลไกของภาคการศึกษา สถานศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ในการช่วยสร้างคนดี

2017 03 29 18 54 27

“บทบาทของสถานศึกษากับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ สู่การเป็นเมืองศรีอยู่ดี มีแฮง”

  • ผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนจะต้องร่วมสนับสนุน โรงเรียนต้องยืนยัน เริ่มต้นทั้งโรงเรียน และไม่จำเป็นต้องใช้เงิน ชุมชนต้องมั่นใจ และขยายเครือข่ายต่อๆไป  ครูและบุคลากรในโรงเรียนต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
  • สถานศึกษาควรมีกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการขยายผล ตั้งคุณธรรมเป้าหมายของแต่ละสถานศึกษา กำหนดอัตลักษณ์ ร่วมกันกำหนดกิจกรรมไปสู่เป้าหมาย เด็กได้เรียนรู้คุณธรรม
  • เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ควรมีกิจกรรมโครงงานคุณธรรมทั้งโรงเรียน และฝึกให้เด็กนำเสนอโครงงานของตนเอง
  • การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมต้องเริ่มต้นที่ตนเอง เช่น การทำกิจกรรมรักษาความสะอาด คุณธรรมเริ่มจากตัวเอง ต้องทำให้คนในองค์กรพึ่งตนเองได้

กำหนดกลไก ผู้ประสานงานแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  โดยกำหนดบทบาทของ กลไก ในการ  ประชาคม ประชามติ ประชาสัมพันธ์  งานของเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมสู่เวทีตลาดนัดความดีศรีสะเกษ และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ต่อไป  


พัลลภา  ฉัตรทอง

งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)จับมือกรมประชาสัมพันธ์ต่อยอด 7 ล้านความดีทั่วภูมิภาคในประเทศไทย

กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0003

กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0004

กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0002 กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0001

 

นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ) ในวันที่ 27 มี.ค. 60 เพื่อ หารือความร่วมมือ (Co-Brand) ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ และ ศูนย์คุณธรรม ภายใต้กิจกรรม "แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี" ต่อยอด 7 ล้านความดีทั่วประเทศไทย โดยศูนย์คุณธรรม (ทีมงาน กล้าทำดี) จะร่วมผลิตรายการ "ข่าวดีบันดาลใจ" เผยแพร่ในช่วงรายการ #สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ และจะมีกิจกรรม "แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี" สัญจรไปตามภูมิภาคในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ทั้ง 8 เขต หลังเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 นี้

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

ศูนย์คุณธรรมจับมือกระทรวง พม. และทีโอที สร้างพลังความดี จากแรงบันดาลใจ ใต้ร่มพระบารมี

44  พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0009 
พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0008 พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0007

 

๒๘ มีนาคม ๖๐ทีมสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   ได้เข้าพบ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อหารือแนวทางสร้างความร่วมมือ (Co-Brand) และนำเสนอแผนการสื่อสารความดีให้กับสังคม ภายใต้กิจกรรม "แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี" โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต ให้แก่สถาบันครอบครัว และชุมชน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อาทิ งานประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ และงานวันแห่งครอบครัว ที่จะมีขึ้นวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ณ   อิมแพค เมืองทองธานี โดยศูนย์คุณธรรมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่อยอด ๗ ล้านความดี และเผยแพร่ผ่านรายการ กล้าทำดี ทางสถานี TNN ๒

 

 พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0005 พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0006


          และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ศูนย์คุณธรรม ได้เข้าพบ นายสุรพล รักตสันติ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และนางเชาวน์ดี  ทองทวี ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล บริษัท
TOT จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวสร้างความร่วมมือ (Co-brand) ในการทำงานเพื่อสังคม  โดย TOT เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ให้บริการ พร้อมกับสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับสังคม โดยมีการบริการคมนาคมด้านการศึกษาในพื้นที่ที่ห่างไกล เช่น สนับสนุนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม “ครูตู้” เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล และ เบอร์โทร 1669 สำหรับโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งโครงการ CSR ที่น่าสนใจ อาทิ โครงการ  TOT Young Club ที่เน้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม  

พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0003  พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0002  พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0001 


           การเดินหน้าเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณธรรมนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และพลังจากภาคส่วนต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้พลังความดีจากจุดเล็กๆ ขยายไปสู่จุดใหญ่  จนกลายเป็นพลังในการเปลี่ยนสังคมและโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

 

ศูนย์คุณธรรมจับมือการเคหะแห่งชาติหารือแนวทางขับเคลื่อนงานและกิจกรรม "แรงบันดาลใจ ใต้ร่มพระบารมี"

20170323 ๑๗๐๓๒๓ 0001 20170323 ๑๗๐๓๒๓ 0005

 

23 มี.ค. 60 – นายธาดา เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร และกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ ได้เข้าพบ นายบัญชา บัญชาดิฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงาน และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้คุณธรรม 4 ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) และกิจกรรม "แรงบันดาลใจ ใต้ร่มพระบารมี" โดยการเคหะแห่งชาติ เป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และยึดถือประโยชน์ขององค์กรและสังคมเป็นหลัก มีโครงการเพื่อสังคมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ “บ้านสบายเพื่อยายตา” ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ด้วยการปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาที่อยู่อาศัย และปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ โครงการประกวด "ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม" เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ของชาวเคหะชุมชนและโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น

             นับเป็นก้าวแรกที่ศูนย์คุณธรรม และ การเคหะแห่งชาติ ได้มีแนวคิดขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

20170323 ๑๗๐๓๒๓ 0002 20170323 ๑๗๐๓๒๓ 0003
 

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์