การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมบางมูลนากและเครือข่ายอำเภอคุณธรมพิจิตรภายใต้สโลแกรน " อำเภอบางมูลบาก อำเภอคุณธรรม สร้างสุข "

 

10302231 1023025917760423 2751938571667691518 n 6789 1023025911093757 6323429543103578736 n

  

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. คณะทำงานขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมบางมูลนากได้ร่วมประชุมพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน อำเภอคุณธรรมบางมูลนากและวางแผนงานการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายจังหวัดคุณธรรมพิจิตร ณ ห้องประชุมนายอำเภอบางมูลนาก ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีสาระสำคัญในการแต่งตั้งคณะกรรมการ " อำเภอบางมูลบาก อำเภอคุณธรรม สร้างสุข " ตามประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา และวันที่ 7 กันยายน 2558 อำเภอบางมูลนากได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตร สู่จังหวัดคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานอำเภอคุณธรรมสร้างสุข โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนาอำเภอบางมูลนากให้เป็นอำเภอสร้างสุข จึงได้แต่งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนที่สำคัญดังนี้ 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งมี นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมอยู่ด้วย 2.คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 3.คณะกรรมการดำเนินงาน

 

ประชุมสรุปการดำเนินงานและพิจารณาแผนการดำเนินงานปี 59 จังหวัดคุณธรรมพิจิตร

 

12742331 1023023327760682 4017314157692439060 n

       เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการเลขานุการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิจิตร 11 เครือข่ายได้ร่วมประชุมหารือการสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และร่วมพิจารณาแผนงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิจิตรปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมี แพทย์หญิงดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร และในช่วงเวลา 16.30น. วันเดียวกันนี้ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อนำเรียนหารือในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิจิตร โดยในที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มแผนงานการจัดทำยุทธศาสตร์คุณธรรมจังหวัดพิจิตร 3 ปี (2559-2561) เพิ่มจากแผนงานเดิม ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

12742376 1023023324427349 8748543296108479678 n 11694936 1023023244427357 5276866574432972041 n

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายสถานศึกษาดีได้จัดประชุมทำแผนพัฒนาคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษา

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายสถานศึกษาดี

ได้จัดประชุมทำแผนพัฒนาคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษา

12661755 1014342278628787 2279285805328640754 n  12524070 1014342091962139 5138983739688873882 n  12654171 1014342131962135 6129533915262828137 n

 

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและเครือข่ายสถานศึกษาดี ได้จัดประชุมทำแผนพัฒนาคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจากองค์กรภาคีเครือข่ายสถานศึกษา จำนวนกว่า 30 องค์กร อาทิเช่น สำนักเขตพื้นที่ประถมศึกษา เขต 1เขต 2 และ เขต3 , วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค , วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดร้อยเอ็ด, โรงเรียนกีฬาร้อยเอ็ด , ชมรมยุวชนต้นกล้าสานฝัน รวมทั้งมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นทุกสถาบัน เป็นต้น เข้าร่วมประชุมระดมสมองในการกำหนดเป้าหมายร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่าย สถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมขับเคลื่อสู่เป้าประสงค์ “ มีวินัยใฝ่คุณธรรม” นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและมองภาพสถานศึกษาคุณธรรมที่ต้อง การร่วมกัน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าสถานศึกษาจะขับเคลื่อนคุณธรรมเรื่อง “ความรับผิดชอบ” เป็นประเด็นเป้าหมายร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา

12654493 1014341971962151 863313355162255320 n  12662659 1014341975295484 607688148911057003 n  12688143 1014342128628802 5589282579763531266 n


      ในการประชุมครั้งนี้ นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นประธาน และกล่าวให้หลักคิดและแนวนโยบายในการจัดทำแผนขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัด ร้อยเอ็ด สู่เป้าประสงค์ “ มีวันัย ใฝ่คุณธรรม” ทั้งนี้ได้กล่าวฝากให้เครือข่ายสถานศึกษาได้นำประเด็นเรื่องเด็ก และเยาวชน มาขับเคลื่อนเป็นวาระจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลอ้างอิงว่าเด็ก และเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด มี IQ หรือ Intelligence Quotient ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล ต่ำกว่าเกณฑ์และอยู่ในกลุ่ม 5 อันดับท้ายของประเทศไทย และยังได้กล่าวให้หลักคิดว่าปัญหาคุณธรรมเป็นรากเหง้าของทุกปัญหาในสังคมไทย ปัจจุบัน ดังนั้น การที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับศูนย์คุณธรรม ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร้อยเอ็ดถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับและ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน

สภาองค์การบริหารส่วนร้อยเอ็ด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายท้องถิ่นดี จัดเวทีประชุมแผนพัฒนาคุณธรรมของเครือข่ายท้องถิ่น

12670318 1014343445295337 1520700323991327947 n  10273978 1014343398628675 541798378457443181 n  12654104 1014343575295324 8694997710566340805 n

 

     สภาองค์การบริหารส่วนร้อยเอ็ด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายท้องถิ่นดี จัดเวทีประชุมแผนพัฒนาคุณธรรมของเครือข่ายท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ. ห้องประชุม มีผู้บริหารและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 30 แห่ง ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นประธาน และกล่าวให้หลักคิดและแนวนโยบายในการจัดทำแผนขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัด ร้อยเอ็ด สู่เป้าประสงค์ “ มีวันัย ใฝ่คุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์การส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ด โดยผลของการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ของเครือข่ายท้องถิ่น พบว่าสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมของเครือข่ายท้องถิ่นที่สำคัญคือ ความซื่อตรงโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

12661953 1014343628628652 6057006741164399962 n  12687896 1014343531961995 3133248857340793187 n  12715293 1014343765295305 2756031079161722366 n


      และในวันเดียวกันนี้เวลา 13.30- 17.00น. ได้ประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อระดมความคิดเห็นและ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมในปัจจุบันของเครือข่ายสื่อมวลชนใน จังหวัดร้อยเอ็ดและ หาแนวทางร่วมกันที่จะขับเคลื่อนการทำความดีร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

เปิดตัว “หลักสูตรสื่อคุณธรรม จริยธรรม” หวังยกระดับสร้าง “สื่อสีขาว”

เปิดตัว “หลักสูตรสื่อคุณธรรม จริยธรรม”

หวังยกระดับสร้าง “สื่อสีขาว”

ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน เป็นปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สังคมไทยอ่อนแอ จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น ข่าวที่บิดเบือนจากความเป็นจริง พาดหัวข่าวรุนแรง นำเสนอข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างความเกลียดชัด นำเสนอภาพอนาจารโดยขาดการเซ็นเซอร์ การละเมิดสิทธิเด็กและสิทธิส่วนบุคคล อย่างกรณีการเสียชีวิตของพระเอกชื่อดัง ที่นักข่าวละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและการไม่ให้เกียรติครอบครัวผู้เสียชีวิต ทำให้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ส่งผลกระทบต่อศีลธรรม จรรยาบรรณของสื่อมวลชน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากการขาดจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนที่ดี

IMG 8605     IMG 8526

Read more: เปิดตัว “หลักสูตรสื่อคุณธรรม จริยธรรม” หวังยกระดับสร้าง “สื่อสีขาว”

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest