การประชุมการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรคุณธรรม และการถอดบทเรียน Best Practices องค์กร ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ

 241888

วันที่ 24  กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มีการประชุมการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรคุณธรรม และการถอดบทเรียน Best  Practices  องค์กร ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดเป็นประธาน  มีคณะสงฆ์ และองค์กรต้นแบบ รวมทั้งศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจง บรรยากาศของการประชุม เป็นไปด้วยความน่าสนใจ เนื้อหาแต่ละองค์กรที่นำเสนอเข้มข้น การเขียนความรู้ Best  Practice ของจังหวัดศรีสะเกษ  ย้ำต้อง น่าสนใจ  เข้าใจง่าย ได้ประโยชน์ อยากทำตาม .. รวม 37  องค์ความรู้รูปธรรมพิ้นที่   ความน่าสนใจ คือ เจ้าของเรื่องอยากถ่ายทอด พร้อมเขียนเรื่องราวตนเอง  งานที่ที่ส่งมาบ้างแล้วตรงเนื้อหา ตามกรอบ 7 ประเด็น ทั้งโรงเรัยน  ชุมชน  สถานศึกษา ตำรวจ  โรงพยาบาล  กองทุนสวัสดิการ  วัด  องค์กรสิ่งแวดล้อม กลุ่มจิตอาสา

241893 241890
   
241891 241892ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

 


คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเยี่ยมดูงาน ณ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม 4.0

 

21666 21663

 

21660 21664

 

20 กรกฎาคม 2560 - คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  นำโดยนายอำนวย จั่นเงิน  ประธานสภาฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรมและหารือแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับ นายสิน สื่อสวน ผุ้อำนวยการและผู้บริหารศูนย์คุณธรรม  ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์คุณธรรม  สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้ 

1) ข้อเสนอเชิงนโยบาย ควรผลักดันให้มีการบูรณาการการขับเคลื่อนงานระหว่างแผนชาติด้านคุณธรรม และแผนชาติด้านจริยธรรม ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน

2) ควรเชื่อมโยงสภาวัฒนธรรมจังหวัดให้เข้าไปมีบทบาทในคณะอนุกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมของจังหวัดจะทำให้มีเครือข่ายและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) แนวทางความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม   ศูนย์ฯจะบรรจุสภาวัฒนธรรมทุกระดับให้เป็นหนึ่ง ในกลไกการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและจังหวัดคุณธรรมที่จะนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี/คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

4) ศูนย์ฯ จะเชื่อมโยงสภาวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนำร่องให้เข้ามามีบทบาทในการเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

5) จะมีการวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ กับ สภาวัฒนธรรมในด้านต่างๆ เพื่อบูรณาการ คน  เงิน  งาน เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม 4 ประการต่อไป

6) จัดให้มีการหารือร่วมกันของหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อนงานให้เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไป

 


9 ภาคีเครือข่าย องค์กรคุณธรรมวางแผนขับเคลื่อนยกระดับชุมชนคุณธรรม เตรียมโชว์ใน "มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน"

 

 

S 21684312  S 21684313
S 21684314 S 21684316

 

20 กรกฎาคม 2560 - ภาคีเครือข่ายเสนอความก้าวหน้างานชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข ด้วยฐานความดี  ความสามารถ ความสุขชุมชน  ณ พอช.

สรุปสาระสำคัญการหารือมีดังนี้

1. ได้เห็นความก้าวหน้าของการเคลื่อนงานที่ดี ทั้งการสร้างความสุขมวลรวมชุมชน ควบคู่กับการสร้างธรรมนูญชุมชน ได้แก่ มศว. ได้ขยายจากตำบลหนองแสง ทำทุกตำบลในอำเภอปากพลี โดยการสนับสนุนจากนายอำเภอ  และขยายงานที่สระแก้ว 3 ตำบล / พอช. พัฒนาฐานอำเภอคุณธรรม ที่อำเภอบ้านลาด จากฐานสภาองค์กรชุมชน ทำธรรมนูญความสุขอำเภอ  ในโอกาสครบ 101 ปี อำเภอบ้านลาด/ สนง.ทรัพย์สินฯ  ยกระดับชุมชนเดินตามรอยพ่อฯ สู่ชุมชนคุณธรรม 30  แห่ง  / ปปช. พัฒนาพื้นที่นำร่อง 5 แห่งใน กทม./ศูนย์คุณธรรม ขยายธรรมนูญหมู่บ้าน ในจังหวัดคุณธรรมนำร่อง จากบุรีรัมย์ สู่ศรีสะเกษ  ร้อยเอ็ด ราชบุรี และ พัทลุง รวมกว่า 70 แห่ง และผลิตคู่มือส่งเสริมธรรมนูญชุมชน 3,000 เล่ม / มูลนิธิหัวใจอาสา ผลิตตำราตัวชี้วัดความสุขชุมชน 2,000  เล่ม ขยายไปส่งเสริมที่พะเยา และสระบุรี / สมาคมนักสร้างสุขฯ  พัฒนาคุณธรรม ในองค์กรภาคเอกชนราชบุรีและใกล้เคียง กว่า 30 บริษัท เป็นองค์กรคุณธรรม และกองทุนเวลาเพื่อสังคม พร้อมสร้างและนำอาสาสมัครทุกระดับมาเสริมการทำงานของเครือข่าย ตามร้องขอ  

2. กำหนดวันจัดงาน มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน (สนง.ทรัพย์สินฯ). ผนวกกับงานตลาดนัดความสุขชุมชน (มศว)  วันที่ 24-25  พย. 2560  ที่อำเภอปากพลี (วัดป่าศรีถาวร) มีรูปแบบการจัดงานที่ได้ทั้งการเรียนรู้  (เดินตามปราชญ์ / ชุมชนสร้างสุขและองค์กรคุณธรรม) ชื่นชมความสำเร็จ  สัมผัสความสุข ถวายเป็นพระราชกุศล  มีคณะยกร่าง ได้แก่ ดร.สมปราถนา มศว  คุณประสาน สนง.ทรัพย์สินฯ  นายกจรูญฯ  สมาคมนักสร้างสุขฯ คุณจารุวรรณ กองทุนเวลา  คุณยง  ศคธ. และคุณอภินันท์ พอช.

3. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป จัดที่ที่ว่าการอำเภอปากพลี วันที่ 30 สิงหาคม  2560  เวลาเช้าพิจารณาโปรแกรมงาน ช่วยบ่ายลงพื้นที่เตรียมการจัดงาน

 

 


ศูนย์คุณธรรม ร่วมสร้าง“พื้นที่ความดี” เปิดเวทีวิชาการ สร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้

 intro2

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน Press release

ศูนย์คุณธรรม ร่วมสร้าง“พื้นที่ความดี”

เปิดเวทีวิชาการ สร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้

poster edit 01

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการจัดประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ความรู้ของการส่งเสริม “ความดี” ที่มาจากการแลกเปลี่ยนแนวคิด และการปฏิบัติจริงในพื้นที่ทางสังคม และประมวลรวมองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในทุกช่วงวัย อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายวิชาการที่ดำเนินงานพัฒนามนุษย์ในมิติด้านคุณธรรม

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ความรู้ ที่เชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการและความรู้จากประสบการณ์ ซึ่งมีความสำคัญและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เป็นกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเป็นพื้นที่ของการค้นหา “ความเป็นไปได้ใหม่” ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน โดยผู้ร่วมการประชุมจะได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ตรงกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ เกมวารีพินาศ ที่ฝึกให้คิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ประเด็นสำคัญบางอย่างจากสถานการณ์จำลองน้ำท่วมที่เกิดขึ้น หรือการเจริญสติ ที่นำมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ง่าย ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

          การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกิจกรรมประกอบไปด้วย ภาคเช้าเวทีเสวนา “ปณิธานความดี จากความตั้งใจสู่การปฏิบัติ”จากวิทยากรชื่อดัง อาทิ ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์, ดร.เดชรัต สุขกำเนิด, ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร มาร่วมชวนคิดชวนคุยว่า เมื่อตั้งปณิธานความดีแล้ว จะทำจริงได้อย่างไร และเสวนา “แรกเกิดสู่วัยชราบนเส้นทางคุณธรรม” นำเสนอคุณธรรมที่ควรส่งเสริมในแต่ละช่วงวัย โดยคุณสุรชัย รักษาชาติ และทีมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนโดย รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร สำหรับภาคบ่ายเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทดลองมีประสบการณ์ตรงกับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมโดยแบ่งเป็น ๓ ห้อง ได้แก่ กิจกรรม “วารีพินาศ” โดยเครือข่ายพุทธิกา “ฟังด้วยใจขยายความเป็นไปได้ใหม่ในสังคม” โดยคุณธนัญธร เปรมใจชื่น และ “การเจริญสติ” โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐ Facebook : Moral Spaces

Download กำหนดการDownload PDF

Download แผนที่Download PDF

พัฒนาแกนนำนักศึกษาภาคเหนือขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำรุ่น ๒ (ภาคเหนือ)  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความซื่อตรงระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 17-20 กค 2560 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมประมาณ 70 คนจาก 9 มหาวิทยาลัย

 

S 10551383

S 10551314
S 10551382 S 10551381

More Articles ...

  1. ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  2. รองนายกฯ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี “มหกรรมเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม”ยกเป็นจังหวัดต้นแบบเพื่อขยายผล ปี 2560
  3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมประกาศเดินหน้าปฏิญญา“องค์กรคุณธรรม” ชู “พอเพียง วินัย สุจริต อาสา” ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
  4. องคมนตรี ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ชี้หัวใจของการสร้างสังคมคุณธรรม คือ การพัฒนาคน ซึ่งรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวคิดในการพัฒนาคนมานานแล้ว แนะจะทำงานส่งเสริมคุณธรรมสำเร็จ ต้องสกัดเอาคุณธรรม มาเป็นโครงการที่มีตัวชี้วัดได้ให้ได้