ศูนย์คุณธรรม จับมือกับกรมการศาสนาจัดสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง "ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” หวังส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน วันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

S 13516885 S 13516886

 

        เพราะเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน คนไทยมีน้ำใจมาแต่โบราณกาล ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงเป็นอนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จึงได้บูรณาการงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยร่วมกับกรมการศาสนา เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน ครอบครัว และภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม และติดตามการส่งเสริมคุณธรรมใน สังคมไทย
     งานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ “สมัชชา คุณธรรมภาคกลาง” ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑–๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการ ศาสนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม ประชุมวิชาการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม คุณธรรม และงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ๒๖ จังหวัด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมนำการพัฒนา นำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
    จากนั้น ภายหลังพิธีเปิด นายกฤษญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายและแนวทางการ ส่งเสริมองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิดจากข้างใน ปี ๒๕๖๑” โดย พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
     ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา พิเศษ “ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม” ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การประชุมกลุ่มย่อย ๒๖ จังหวัด “แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” รวมถึงนิทรรศการผลงานเครือข่ายสมัชชา คุณธรรมภาคกลางด้านการส่งเสริมสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมร่วมกัน

 

S 13516890 S 13516891
S 13516892 S 13516894

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันท์ เป็นประธาน เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ สร้างกระบวนทัศน์ และหลักคิดที่เหมาะสมกับคนไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย Thai land 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม (reform to action) ผ่านวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ

 

S 3686539  

  โดยแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น คือการสร้างplatform ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เพื่อให้เครือข่ายทุกภาคส่วนจำนวนประมาณ ๑๕๐คน ทั้งกลุ่มที่ดำเนินงานอยู่แล้ว กลุ่มที่มีเจตนารมย์ที่จะดำเนินงาน และกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ด้านต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมระดมความเห็นใน ๔ ประเด็น ได้แก่ การดำเนินงานในปัจจุบัน  แนวทางการดำเนินงานในอนาคต  การสนับสนุนที่ต้องการ และข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ที่นำไปสู่การกำหนดแผนงานกลางร่วมกัน ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในลำดับต่อไป

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีรนันท์ เป็นประธาน เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ สร้างกระบวนทัศน์ และหลักคิดที่เหมาะสมกับคนไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย Thai land 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม (reform to action) ผ่านวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน

S 13484177 S 13484170

 

  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน

  วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวเปิดงาน ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน ณ โรงแรมปริ๊นสตัน ถนนมิตรไมตรี

  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การเรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้ทางศูนย์คุณธรรมจึงอยากจัดเวทีเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป้าหมายคือช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนในเรื่องของความดีโดยไม่ได้เน้นเพียงการสวดมนต์ไหว้พระ โดยหลังจากที่ได้ผลสรุปแล้วจึงนำไปสู่ระดับปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน และนำไปสู่ระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนไปยังคณะกรรมการส่งเสริมแห่งชาติฯ และส่วนระดับอื่นๆของระดับนโยบายต่อไป และศูนย์คุณธรรมยินดีที่จะจัดการพูดคุยแบบนี้อีกในครั้งต่อๆไปเพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดในเด็กและเยาวชน

 

S 13484171 S 13484172
S 13484173 S 13484174

จิตอาสาศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข 2

536584 536586

 

28 มกราคม 2561  จิตอาสาศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  มูลนิธิบุคคลพอเพียง  ร่วมทำแนวกันไฟป่า ร่วมกับชุมชน นำโดยพระอาจารย์บุญลือ  บุญญนาโค สร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ ให้รักษาผืนป่าเพื่อลูกหลาน....

 

536588 534437

จิตอาสาศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข

534433 534434

 

27  มกราคม 2561  จิตอาสาศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  มูลนิธิบุคคลพอเพียง  กว่า 50 คน ร่วมทำฝายกั้นน้ำร่วมกับชุมชน  นำโดยพระอาจารย์บุญลือ  บุญญนาโค  ที่สำนักสงฆ์อ่างท่ากรวย บ้านอีเลย์ ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ความสำเร็จเล็กๆ  ที่ช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้บริโภคในหน้าแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนป่าให้กับชุมชน 

 

534436 534437