การประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ" ขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

6 3 256132

poster 01 

การประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ" ขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

Download PDFดาวน์โหลด สูจิบัตร (PDF)

คุณธรรมนำการพัฒนาสร้างแกนนำเยาวชนจิตอาสา 2 ฝั่งแม่น้ำโขง

S 14442675

 

3 มีนาคม 2561 - นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเปิดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อการปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา ณ ศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว จัดโดย กรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ สปป.ลาว สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และศูนย์คุณธรรม ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือบันทึกความมุ่งหวังตามเจตนารมณ์ร่วมกันของเยาวชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน 2 ฝั่งแม่น้ำโขง และความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเด็ก เยาวชนและครอบครัว กับศูนย์คุณธรรม โดยส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองดูแลกันเอง ใช้คุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เข้ามาเสริมกระบวนการสร้างเยาวชนยุค Generation Z ซึ่งควรปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อขับเคลื่อนสังคมอาเซี่ยนให้น่าอยู่ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยจิตอาสา หรืออาสาสมัครจะสร้างพลเมืองหรือประชากรอาเซียนให้มีคุณภาพ ถือเป็นการสานสัมพันธ์งานจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในระดับอาเซียนด้วย

 

S 14442681 S 14442682 S 14442683
S 14442685 S 14442679 S 14442680

S 14442677

ศูนย์คุณธรรมในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดคนไทย

129575

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 - ศูนย์คุณธรรมในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดคนไทย จัดงานเปิดตัวหลักคิดสู่ศตวรรษที่ 21 “การสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย” ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

           ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นการรวมพลังขององค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทยให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ทุกช่วงวัย โดยเราจะร่วมกันรณรงค์ความพอเพียง ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ ให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในจิตสำนึกและพฤติกรรมของคนไทย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่คนไทยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ คือมีสมรรถนะทางกาย มีจิตใจและจิตสำนึกที่ดีงาม มีสติปัญญาและพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต

         จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย บุคคลสำคัญผู้อุทิศตนให้กับการปฏิรูปสังคมไทยอย่างแท้จริง ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หลักคิดที่เหมาะสมของคนไทย” ท่านมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทย และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติอย่างต่อเนื่อง เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใด ทั้งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และองคมนตรี

ปิดท้ายเวทีเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย พิธีประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายกว่า 200 ภาคีเครือข่าย ในการร่วมกันสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทยในศตวรรษที่ 21

 

 108577  108578  129416
S 14385481 108566 108567

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน

พเนตร 2

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม นำโดย กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน ในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนายกระดับสู่มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งโรงเรียนยึดหลักแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ "การพัฒนาการศึกษา เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ ที่ต้องพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของบุคคล" สู่การเป็นแนวทางในการปฏิบัติโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่าน ๑ โครงงาน ๑ ห้องเรียน ภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ รับผิดชอบดี มีวินัย ใจอาสา โดยโรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจการแต่งกาย เครื่องแต่งกายดูดีมีเสน่ห์ และความสะอาดทุกพื้นที่ เป็นต้น จากกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมด้านวินัย ความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานของทุกคนในสังคม ส่งผลทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก แต่งกายสะอาดเรียบร้อย สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ซึ่งครูเปรียบเสมือนดั่งพ่อและแม่ โดยภาพรวมโรงเรียนมีองค์ประกอบครบตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

 

พเนตร 1 พเนตร 3

More Articles ...

  1. ประกาศแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับเลือก "บุคคลคุณธรรมต้นแบบ" ภายใต้โครงการค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี
  2. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา และจังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมการจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
  3. นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุุณธรรม ร่วมบันทึกรายการกระเทาะเปลือกคอรัปชั่น ตอน "สร้างเยาวชนต้านทุจริต"
  4. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย