ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีรับมอบข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พร้อมปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ชูยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มุ่งพัฒนาคนให้รู้จักคำว่า “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”

S 17104928 59358
59359 59324

 

 ๑๕ มิ.ย. ๖๑ นายแพทย์นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พร้อมรายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” และมอบข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม แด่ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ซึ่ง   จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ฝากให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคน ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ตลอดจนด้านสุขภาพ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ต้องการพัฒนาคนให้รู้จักคำว่า พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ช่วยกันสร้างคนดีสู่สังคม เน้นการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม คือ นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังทุกภาคส่วน ยกระดับจาก “บวร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน เป็น “บรม” บ้าน รัฐ และ มวลชน ผ่านกลไกประชารัฐ

การจัดงานทั้ง ๒ วัน เป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังของกลุ่มเครือข่ายองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนเรื่องของคุณธรรมความดี ทั้งระดับบุคคลและองค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายให้สังคมไทยอุดมไปด้วยคุณธรรม ภายใต้เป้าหมายคุณธรรมสำคัญ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม ๔ กลุ่มย่อยจากห้องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ภายใต้ “KEY CONCEPTความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วินัยประชาชนสะท้อนวินัยชาติ ร่วมสร้างสังคมสุจริต จิตอาสาสู่จิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ตลอดจนแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและทิศทางในอนาคต ๓ ห้องย่อย ได้แก่ สถานศึกษา สถานพยาบาล และธุรกิจคุณธรรม ครอบครัวและชุมชนคุณธรรม ท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม และได้เรียนรู้ประสบการณ์การส่งเสริมคุณธรรมในมิติต่างในส่วนของตลาดนัดคุณธรรม ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรภาคีร่วมจัดงานร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการกว่า ๖๐ องค์กร/เครือข่าย รวมถึงองค์กร Co Brand แคมเปญรวมพลังสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม ขับเคลื่อนคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาที่หวังผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม Let’s Change ประเทศไทยสู่ ประเทศมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดยวางแผนสื่อสารกิจกรรม ภารกิจที่น่าสนใจขององค์กร Co-Branding ให้เป็นแบบอย่างในการทำความดี นำไปสู่การลงมือปฏิบัติในสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน

         ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ได้ประมวลเนื้อหา สาระสำคัญจากทุกส่วนของการจัดงาน การปาฐกถา การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องย่อยต่างๆ จนได้ข้อสรุปในการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ซึ่งศูนย์คุณธรรม ขอขอบคุณผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคีร่วมจัดงาน ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกันจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม ให้สำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น โดยจะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามเป้าหมายหลัก ๔ คุณธรรม ได้แก่ พอเพียง คือ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติของสังคม วินัย คือ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย เคารพการอยู่ร่วมกัน สุจริต คือ สนับสนุนให้เกิดสังคมธรรมาภิบาล จิตอาสา คือ ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเสียสละ เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อประโยชน์ตน

                   ***************************************************

                   งานสื่อสารองค์กรฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๓ , ๓๐๖

โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๒ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประสานงาน น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์ (เป้ย)

มือถือ ๐๖ ๑๖๑๕ ๕๓๙๕

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” เร่งขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม หวังเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการพัฒนาตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

S 9027710 1108243
S 9027713 1109161

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คุณธรรมนำการพัฒนาประเทศ” และเยี่ยมชมนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” โดยมีคณะกรรมการจัดงานฯ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหารองค์กรภาคีต่างๆ ให้การต้อนรับและร่วมเปิดงาน

 

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑      ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ด้วยกัน คือ ส่วนที่ ๑ เกี่ยวกับการเสวนาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านคุณธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปาฐกถาพิเศษ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และฉันทามติประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในรูปแบบ “สมัชชาคุณธรรม” ระยะต่อไป โดยเรียนเชิญผู้แทนจากรัฐบาลภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเครือข่ายเด็ก เยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมงาน      ส่วนที่ ๒ การจัดการความรู้และเวทีทางวิชาการ อาทิ การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม การนำเสนอกระบวนการ หรือเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในบริบทต่างๆ การนำเสนอบทเรียนความสำเร็จชุมชน องค์กรคุณธรรม เป็นต้น ส่วนที่ ๓ เป็นการจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน   องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกรณีต้นแบบชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม” แบ่งออกเป็น ๗ โซนด้วยกัน ได้แก่ โซนที่ ๑ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน โซนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทาง นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม โซนที่ ๓ การขับเคลื่อนคุณธรรม พอพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ขององค์กรเครือข่าย โซนที่ ๔ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โซนที่ ๕ องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม โซนที่ ๖ สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย โซนที่ ๗ ลานกิจกรรมสาระบันเทิง / เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ส่วนที่ ๔ การยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กร ที่เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและ ส่วนที่ ๕ กิจกรรมสาระบันเทิง ที่สอดแทรกด้านคุณธรรม พบกับเสวนา “เปิดใจจิตอาสาเพื่อสังคม” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม ได้แก่ คุณตั๊ก-มยุรา เศวตศิลา, คุณแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์ และบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ๔ ประการ การแสดงดนตรีร่วมสมัยไทย-สากล กระจิ๊ดริด Band น้องๆ จากรั้วจามจุรีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สื่อถึงวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นรากฐานคุณธรรมของสังคมไทย

 

727912 728000

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หวังเป็นสื่อกลางของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความเข้าใจ พร้อมตอกย้ำแนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”
ให้เกิดเป็นกระแส สร้างความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เต็มพื้นที่ในสังคมไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมจิตสำนึกคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัวและประชาชน ในด้านความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วินัยประชาชนสะท้อนวินัยชาติ ร่วมสร้างสังคมสุจริต และมีจิตอาสา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ให้สังคมรับรู้และมีส่วนร่วมในการขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติ และหาแนวทางขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน นำไปสู่การเปลี่ยนประเทศอย่างเป็นรูปธรรม Let’s Change ประเทศไทยสู่ ประเทศมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย       ที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ต่อไปในอนาคต

***************************************************

                   งานสื่อสารองค์กรฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๓ , ๓๐๖

โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๒ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประสานงาน น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์ (เป้ย)

มือถือ ๐๖ ๑๖๑๕ ๕๓๙๕

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเหนือ โรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม

 

เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0002 เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0001 เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0003

 

วันที่ 5 มิ.ย.2561- นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม ภาคเหนือ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน ระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการ “โรงเรียนคุณธรรม นำสู่นวัตกรรมสังคม” ณ ห้องประชุมศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0004 เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0005 เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0006

 

ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพม.35 จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนในเครือข่าย อปท.6 แห่ง ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน รวม 40 แห่ง เข้าร่วมโครงการซึ่งได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่สังคมกำลังเป็นห่วงใน 5 เรื่อง คือการใช้สื่อเทคโนโลยี การขาดวินัย การใช้ความรุน แรง การคบเพื่อน และการผิดศีลธรรม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมตามฐานย่อยเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมซึ่งกันของแต่ละโรงเรียน

 เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0007  เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0009  เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0013

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก

นวตกรรมภาคกลาง1 ๑๘๐๖๑๓ 0003 นวตกรรมภาคกลาง1 ๑๘๐๖๑๓ 0033
นวตกรรมภาคกลาง1 ๑๘๐๖๑๓ 0035 นวตกรรมภาคกลาง1 ๑๘๐๖๑๓ 0035

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี คณะทำงานกลไกภูมิภาค ภาคภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 179 คน จากจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งผลงานนวัตกรรมที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีครั้งนี้ มาจากการคัดเลือกภายหลังจากคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและเก็บประเด็นที่น่าสนใจของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว และฉะเชิงเทรา รวมจำนวน 15 โรงเรียน

นวัตกรรมที่ค้นพบและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ อาทิ การส่งเสริมเรื่องวินัย การใช้วิถีเรื่องละหมาดเป้นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบ การจัดการเรื่องขยะ การแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้โทรสัพท์มือถือของนักเรียน เป็นต้น

 

นวตกรรมภาคกลาง2 ๑๘๐๖๑๓ 0107 นวตกรรมภาคกลาง2 ๑๘๐๖๑๓ 0135
นวตกรรมภาคกลาง2 ๑๘๐๖๑๓ 0258 นวตกรรมภาคกลาง2 ๑๘๐๖๑๓ 0332

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมการศาสนา และ ศูนย์คุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชารัฐรวมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

IMG 4666

         

วันนี้พุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการประชุมวิชาการ ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมปาถกฐาพิเศษ “คุณธรรมนำการพัฒนา นำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมคุณธรรม” โดย นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มี นายมานัส    ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

“สมัชาคุณธรรม” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงภาคี เครือข่ายและนำเสนอผลการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ สร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ในการนำเสนอความก้าวหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนของหน่วยงาน องค์กร ในระดับกระทรวง และระดับสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เปิดโอกาสให้องค์กร ภาคี เครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ ได้นำเสนอผลงานคุณธรรมเชิงที่เป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆ และแสวงหาแนวร่วมตามหลักการประชารัฐร่วมใจ จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์“ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

         งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ก่อนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เพียง ๑ สัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณธรรมที่เป็นปัญหาสังคมร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ทั้งในเชิงประเด็นและในเชิงพื้นที่ ๔ ภูมิภาค เพื่อรวบรวมประเด็นหาฉันทามติในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติต่อไป

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า ๔๐๐ คน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ“การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิดจากข้างใน ปี ๒๕๖๑” โดยโดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ 
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 การนำเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม โดย นางสาวพิไล จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนาอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม การประชุมกลุ่มย่อย “แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” และนำเสนอ “แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ” การบรรยายธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดย พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙    วัดป่าแสงอรุณ แนวทางการขับเคลื่อนในอนาคต โดย นายสิน สื่อสวน ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปิดท้ายด้วย การมอบนโยบายและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย โดย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกับร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้ง ๒๐ จังหวัด นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ส่งมอบข้อเสนอต่อผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสู่สังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

IMG 4582 IMG 4549
   
IMG 4641 IMG 4649
   
IMG 4600 IMG 4655

 

 

 

More Articles ...

  1. ศคธ. ร่วมกับ TOT ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมสู่การเป็น “องค์กรคุณธรรม” (MOU Co Brand)
  2. กองทุนสวัสดิการชุมชน 5 ภาค พร้อมประเมินมาตรฐานคุณธรรมตนเองเพื่อพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
  3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของ บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  4. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หารือความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็น สุจริต : ร่วมสร้างสังคมสุจริต ภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่9เข้าร่วมและเป็นวิทยากรในโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) แล