10 อาชีวะร่วมสร้างแกนนำสุภาพคนคนอาชีวะ

 

 timeline 20170614 155905  timeline 20170614 155901
 timeline 20170614 155914  timeline 20170614 155920
 
 
14 มิ.ย. 2560 - นายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำรุ่นที่ 1 ภายใต้โครงนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชนคนอาชีวะ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ ในการพัฒนาทักษะ 3 ว. ได้แก่ วิชาการ วิชาชีพ  และวิชาชีวิต    เช่นการทำกิจกรรมอาสา  มีคุณธรรมด้านวินัยเป็นคุณธรรมที่สถานประกอบการ ต้องการมากที่สุด และ ร่วมกับ 6 ภาคี ได้แก่
1.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
3.สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
4.วิทยาลัยพัฒนศาตร์ (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) มหาวิทยาลัยศาสตร์ 
5.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ของสถาบันอาชีวะศึกษาต่อสังคม ซึ่งในรุ่นแรกนี้มีนักศึกษา จาก 10 สถาบัน ดังนี้  
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม  2.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  3.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  5.วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ  6.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ   7.วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ  8.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   9.วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร   10.วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จำนวน 101 คน
 

 

สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 
 

การไฟฟ้าร่วมเป็นองค์กรคนดี

IMG 6541

 

7 มิ.ย. 2560 - นายธาดา เศวตศิลากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และทีมสื่อสารองค์กร เข้าหารือนางภาวนา อังคณานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งทางการไฟฟ้า มีความเข้มแข็งมาก ในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก FIRMC (F=Fairness,I=Integrity, R=Responsibility & Accountability M=Mutual Respect,Commitment to Continuous Improvement and Teamwork) และยังมีโครการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของพระราชา คือโครงการสิรนทรโมเดล เป็นต้น โดยที่การไฟฟ้าเองก็ยินดีที่จะร่วมเป็นองค์กรคนดี กับศูนย์คุณธรรม เพื่อร่วมเป็นต้นแบบให้กับ หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

 

2 ม.ย. 60 170603 0004 2 ม.ย. 60 170603 0005

 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ - นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ กรรมการร่วมและเลขานุการร่วมวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ (ครั้งที่๑/๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ ๑๕๒ คน ได้แก่ ๑๒ เครือข่ายจังหวัดพิจิตร และ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

การประชุมเริ่มด้วยการกล่าวถึงที่มาของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม การประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน ๕ กระทรวงหลัก ความคืบหน้าในการเตรียมงานการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด "รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" โดยงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

2 ม.ย. 60 170603 0002 2 ม.ย. 60 170603 0001
2 ม.ย. 60 170603 0006 2 ม.ย. 60 170603 0008

 


จักราชัย  ทองเพ็ชร์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

นิด้า ร่วมขยายความดีทั่วไทย

IMG 1914 IMG 1917

 

                29  พ.ค. 2560 - นายธาดา  เศวตศิลากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   นายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  เข้าพบ รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์  อธิการบดี สถาบันฑิตพัฒนศาสตร์ ร่วมมือขับเคลื่อนแรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี  ขยายผลความดีทั่วไทย  ซึ่งสถาบันฑิตพัฒนศาสตร์เป็นสถานศึกษาชั้นนำที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ  โดยที่นิด้านั้นมีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน  และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม "หลักสูตรโตไปไม่โกง"  ทั้งนี้ยังเล็งร่วมปลุกจิตสำนึกที่ดีในสถานศึกษา และในสังคม  ที่เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ของสังคมไทย

IMG 1906


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานคุณธรรม สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน

 

 134745  134744

 

            25 -26 พค.2560  ที่โรงแรมเอบีน่า กรุงเทพมหานคร : ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ได้กล่าวบรรยาย ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานคุณธรรมสำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน  ซึ่งเป็นงานร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน  เน้นย้ำการยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่กองทุนส่งเสริมคุณธรรม จะทำให้องค์กรภาคประชาชนที่รับงบประมาณจากรัฐบาล มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และจะเป็นการสร้างองค์กรที่ครบสมบูรณ์ทั้งเรื่อง ความดี  ความสามารถ ความสุข 

            ส่วนคุณศิวโรฒ  จิตนิยม ย้ำคุณธรรมความดี คือ ฐานของการสร้างความสุข และความสามารถที่ยั่งยืน โดยยกตัวอย่าง ความดีที่ตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  ซึ่งได้ดำเนินการ มาแล้ว พบว่า ความดี ของคนในชุมชน ต้องเป็นฐานสำคัญของกองทุนฯต่างๆ  พร้อมนำความดีที่ทำมาเป็นทุนต่อยอดการได้รับสวัสดิการจากชุมชน  จึงหวังจะเห็นทุกกองทุนนำเรื่องความดี เข้าประกอบในภารกิจองค์กรให้มากขึ้น  

            ส่วน ดร.พิสัณห์   นุ่นเกลี้ยง  ได้เชื่อมโยงเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ว่า ได้ศึกษามาจากกรอบคุณธรรม 9 ประการ ซึ่งเป็นกรอบสากลของโลก และได้ถอดตัวแบบจากมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ มาสู่การสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานใดทำมาก่อน เสนอผ่าน สปท. เข้าสู่ครม. จนเป็นที่ยอมรับให้เป็นเกณฑ์การส่งเสริมฯ ในกลุ่มต่างๆ ของสังคมไืทยต่อไป

134739

 

 

 

 

134743

134740

 

 จากนั้นที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 5  กลุ่ม เพื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานกลางสำหรับองค์กรชุมชน  เพื่อปรับใช้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ 3  ประการ คือ 

1) ปรับแก้ ในสิ่งที่ไม่สอดคล้อง  2) เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด และ  3) เน้นย้ำในภารกิจและอัตลักษณ์ ของกองทุนฯ  ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันพิจารณา 

          โดยสรุปที่ได้วันนี้ คือ มีการพิจารณาทบทวนภาษาที่ไม่เหมาะสมกับชาวบ้าน  ยุบรวมเกณฑ์บางประการที่คล้ายกัน  และเพิ่มเติมอัตลักษณ์สำคัญของกองทุนฯ เข้าไปบ้าง เพื่อให้เหมาะสม ทั้งนี้ โดยภาพรวมแกนนำกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ ต้องการให้เกิดการสร้างเกณฑ์ที่ไม่มากเกินไป ภายใต้กรอบมาตรฐาน 7 ด้านของ สปท. ซึ่งฝ่ายเลขาร่วม จะพิจารณากันอีกครั้ง ก่อนจะนำมาสร้างเป็นเครื่องมือกลาง เพื่อให้กองทุนต้นแบบที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิป๋วย  กองทุนคุณธรรม รางวัลจากมูลนิธิ ดร.เทียม นำไปประเมิน และกลับมาทบทวนอีกครั้ง ก่อนเสนอผลในเวทีสวัสดิการชุมชน ระดับชาติพิจารณา ในเดือนกรกฎาคมนี้ต่อไป...


ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

กลุ่มงานปฎิบัติการ