ศรีสะเกษเคลื่อน กันทรารมย์ เป็นอำเภอคุณธรรม ด้วย ๕ ดี “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง”

        ศูนย์คุณธรรมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดเวทีขับเคลื่อน เวที ๕ ดี “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดจำปา บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ เวทีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมการจัดทำธรรมนูญหมู่บ้าน ๕ ดี และ โดยมีอำเภอกันทรารมย์เป็นอำเภอนำร่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  วัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๒๖๒ คน 

 

2016 09 20 14 43 08 2016 09 20 14 46 27

 

เวทีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมครั้งนี้ นายอรรคพล อรรคบุตรรักษาการนายอำเภอกันทรารมย์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน  จากนั้นนายสง่า  ยอดอินทร์ไฟ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานความเป็นมาของจังหวัดศรีสะเกษ ว่าศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และศรีสะเกษมีเป้าหมายจากการพูดคุยกับหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ด้วยเป้าหมาย ๕ ดี “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” โดยในขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน และมีคณะทำงานระดับอำเภอในอำเภอ มีนายอำเภอกันทรารมย์เป็นประธานรวมทั้งมีเจ้าอาวาสทุกวัดในอำเภอเป็นคณะทำงาน นำร่องที่อำเภอกันทรารมย์เนื่องจากเป็นอำเภอที่เข้มแข็งและมีความพร้อม จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ กล่าวกับผู้เข้าร่วมถึงความสำคัญของเรื่องการรักษาศีล ๕ การทำความดี ต้องเริ่มต้นที่ตนเอง เพราะกรรม คือการกระทำ การทำดีหรือทำไม่ได้ ทุกคนย่อมรู้อยู่แก่ใจ พร้อมทั้งกล่าวเปิดเวที 

 

2016 09 20 14 47 10

 

จากนั้นผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ  อุปเสน ได้ให้แนวทางและทำความเข้าใจการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำธรรมนูญหมู่บ้าน ๕ ดี เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติระดับหมู่บ้านที่สามารถนำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายได้  โดยใช้กระบวนการแบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น ๔ กลุ่มเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำธรรมนูญหมู่บ้านใช้เป็นแนวทางในการนำไปกำหนดใช้ในแต่ละหมู่บ้าน โดยกำหนดธรรมนูญหมู่บ้านออกเป็น ๕ ด้านได้แก่ วัฒนธรรมดี  คนดี สวัสดิการดี สิ่งแวดล้อมดีและวิถีพอเพียง 

 

2016 09 20 14 47 34

 

ผลของการระดมความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนอยู่แล้วหรือเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากชุมชนและคนในชุมชนต้องการจะฟื้นวิถีที่ดีงามขึ้นมาอีกครั้งให้ชุมชนหมู่บ้าน มีความสุขร่วมกัน ๕ ด้านได้แก่ ด้านวัฒนธรรม เช่น การเข้าวัดสวดมนต์  การแต่งกายที่เหมาะสมเข้าวัด การรักษาประเพณีต่างๆ  ด้านคนดี เช่น การยกย่องคนดี  การมีสัมมาคาราวะ ความกตัญญู  การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในงานพิธีในหมู่บ้าน  ด้านสวัสดิการดี เช่น การมีกองทุนพึ่งพาตนเองในหมู่บ้าน มีสวัสดิการดูแลคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย  ด้านสิ่งแวดล้อมดี เช่น  การทำความสะอาดชุมชน รักษาป่า  กำจัดยุง ปลูกต้นไม้  ด้านความพอเพียง เช่น การทำเกษตรอินทรีย์  การปลูกผักสวนครัว การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เป็นต้น 

 

ศูนย์คุณธรรมหารือกระทรวงมหาดไทยหาแนวทางร่วมขับเคลื่อนโครงการด้านคุณธรรม

ขาวท 2 รปท 1 ขาวท 2 รปท 2

 

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้เข้าหารือกับนายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ กระทรวงมหาดไทย โดยประเด็นสำคัญในการหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมขององค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านคุณธรรม ให้สอดคล้องกันภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีหลายโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการจังหวัดคุณธรรม เป็นต้น

ศูนย์คุณธรรมร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดรางวัล "ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์"

 

ขาวท 1 รปท 1

 

 

ศูนย์คุณธรรม หนึ่งใน 8 องค์กรภาคีหลัก ร่วมแถลงข่าวประกวดรางวัล "ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์" ตามแนวคิด อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ประธานสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นประธาน เป็นการประกวดรางวัลในปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด "คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" มี 9 ประเภทรางวัล คือ 1. ด้านการสร้างครอบครัวอบอุ่น 2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 3. ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนและการศึกษา 4. ด้านการพัฒนาการประกอบอาชีพ 5. ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ด้านการจัดการที่ดิน/จัดสรรที่ดินทำกิน 7. ด้านการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาล 8. ด้านผลงานการจัดสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวม และ 9. ด้านการฟื้นฟูระบบคุณค่าทาง วัฒนธรรม หากกองทุนสวัสดิการชุมชนใดสนใจ สามารถขอรับเอกสารและสมัครได้ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด เครือข่ายองค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆ เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 ปีนี้ และจะประกาศผลรางวัลภายในเดือนมกราคม ปี 2560 ส่วนพิธีมอบรางวัล จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 60 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ขาวท 1 รปท 2 ขาวท 1 รปท 3

ประมวลภาพบรรยากาศงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ ๘

image 2

 

งานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ ๘ " รวมพลังประชารัฐ ขับเคลือนสังคมคุณธรรม"  ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์คุณธรรมร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

ศูนย์คุณธรรมร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

1  2  3

 

วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีการจัดพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันของ 5 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาเทคนิคการแพทย์ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ให้มีคุณลักษณะที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการเป็นบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ดีในอนาคต

Read more: ศูนย์คุณธรรมร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล...