แถลงข่าวโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจภักดิ์ รักลำน้ำขาว"

 

74710

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดแถลงข่าวโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจภักดิ์ รักลำน้ำขาว" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานแถลงข่าว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

 

74714 74717

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในงานกล่าวว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีล้วนเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะทรงอุปภัมภ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ความเป็นไทย กระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ผ่านการนำเสนอวัฒนธรรมในหลายมิติ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และความเป็นเลิศด้านศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ รักลำน้ำขาว"

 

 

 74709 74716

 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจภักดิ์ รักลำน้ำขาว"  นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ยังทำให้เกิดการกระตุ้นให้คนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ศูนย์คุณธรรมยังคาดหวังว่า จะทำให้ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และส่งเสริมคุณธรรมหลัก ๓ ประการ ของคนในจังหวัด ได้แก่ ความพอเพียง  สามัคคี และความมีวินัย อย่างเป็นรูปธรรม  ส่วนหน่วยงานภายนอกที่จะมาร่วมงาน ก็จะได้มีโอกาสนำศักยภาพที่มีมาช่วยเสริมในสิ่งที่ชุมชนต้องการ  และได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ให้เกิดความแน้นแฟ้นยิ่งขึ้น

          

โครงการรวมใจภักดิ์  รักษ์ลำน้ำขาว จะจัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ ที่โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด  หมู่ที่ ๑๓  ตำบลบ้านคา  อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  คาดว่าจะมีประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ ๘๐๐ คน   

ภาคีเครือข่ายร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 

1

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย 74 องค์กร เพื่อหารือเกี่ยวกับรูปแบบและความพร้อมในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอบิน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ

          ช่วงเช้า นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 กล่าวเปิดการประชุม จากนั้น นายสิน สื่อสวน เลขานุการกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 นำเสนอกรอบคิด และภาพรวมการจัดงานสมัชชาฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนกรมศาสนา ขึ้นกล่าวแนวทางการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม

 

 74062

74063

209919 74066

 

 

 

          องค์กรภาคีผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนที่แสดงความคิดเห็นที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการดำเดินการในอนาคต

          ช่วงบ่าย มีการนำเสนอรูปแบบการเตรียมงานและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำรายละเอียด รูปแบบ และข้อมูลการนำเสนอนิทรรศการตามกลุ่มโซนต่างๆ ได้แก่โซนเฉลิมพระเกียรติ โซนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โซนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม โซนจังหวัดคุณธรรม โซนการแสดงผลงานองค์กรภาคีร่วมจัด โซนคุณธรรมอาเซียน และโซนแสดงองค์ความรู้เครือข่ายคุณธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้

 

 74067  12

 

 

 

 

 

งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒

13900275 1033265360092546 4306873493424615714 n

 

(๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ) ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาท” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงงานที่ทำให้ข้าราชการและคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนไทยในประเทศหรือคนไทยในต่างแดน รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแบบอย่างในการทำงานของตนเองตามบทบาทภารกิจ ซึ่งในการทำงานไม่ควรแบ่งแยกแบ่งฝ่าย แบ่งจังหวัด  เพราะงานพัฒนาเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชน สังคม จังหวัดและประเทศดีขึ้นอย่างยั่งยืน  จากนั้นเป็นการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศ. เกียรติคุณพิเศษ นพ. เกษม  วัฒนธรรมชัย  องคมนตรีองคมนตรี  ม.ล. ปนัดดา  ดิศกุล   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม และผู้แทนเครือข่าย ๑๑ เครือข่าย ตามข้อตกลงดังนี้ “ภาคีเครือข่าย  มีความประสงค์ที่จะร่วมกันส่งเสริมการขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดพิจิตร สู่จังหวัดคุณธรรมสร้างสุข  จาก ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ตามรูปแบบและความสมัครใจของเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  ความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด โดยมุ่งเน้นในความดี ความงาม ความสุขที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ จากจุดเล็กๆขยายวงกว้างออกไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด พร้อมร่วมจับมือสานพลัง เสริมกำลังใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จนปรากฏ คุณธรรมเป้าหมาย คือ มีน้ำใจ รับผิดชอบ จิตอาสาภายใต้การนำด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 13880391 1814840618744454 5295377166836605308 n

 13891919 1033265273425888 4039363462775102518 n

 Image 69750e7  Image c111245

 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักการทรงงานของในหลวง”  โดย ศ. เกียรติคุณพิเศษ นพ. เกษม  วัฒนธรรมชัย  องคมนตรี  มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพราะเกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนของพระองค์  เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิม ทั้งด้านธรรมชาติ สังคม ภาวะคนล้นโลก  ทำให้ในการประชุมของสหประชาชาติซึ่งองค์กรระดับโลกมีข้อเสนอ ว่าการพัฒนาประเทศต้องมีการถามประชาชนและให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงไปใช้ในการพัฒนา เพราะสามารถสร้างความยั่งยืนได้จริง  สามารถสร้างความสมดุลในภาวะสังคมปกติและสามารถสร้างความยั่งยืนในสังคมอนาคต  และเป็นเครื่องมือการป้องกันและรับมือวิกฤติต่างๆในระดับพื้นที่และประเทศประเทศ

 

13680438 1814840648744451 9203310258854501318 o

 

เวทีเสวนา  “การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ผู้ดำเนินรายการ  คือ พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม ร่วมเสวนา ๕ ท่าน พระมหาวรพล วรพโล ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม   นายแพทย์วิศิษฐ์        อภิสิทธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก ผู้แทนเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม  นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์  ผู้แทนเครือข่ายผู้สูงอายุคุณธรรม  นายวิรัตน์   ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาผู้แทนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม  และนางวราภรณ์  วงษ์สมบัติ  ผู้แทนเครือข่ายเกษตรคุณธรรม เนื้อหาโดยรวมของการเสวนาในครั้ง พบว่า แต่ละเครือข่ายจะมีคุณธรรมพื้นฐานในการขับเคลื่อนงานแต่ละประเด็นได้แก่  จิตอาสา  มีน้ำใจ  มีเมตตากรุณา  ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  สิ่งสำคัญของการรวมเป็นเครือข่ายคือ มีอุดมการณ์ มีแผนและมีเครือข่าย ไปสู่เป้าหมายการสร้าง ความมีน้ำใจ รับผิดชอบ จิตอาสา ให้เป็นอัตลักษณ์สำคัญของคนพิจิตรต่อไป

 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี  มอบประกาศเชิดชูเกียรติ และมอบเกียรติบัตร ผู้ทำความดี มีคุณธรรม ให้กับผู้แทนของแต่ละเครือข่าย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๔ คน เพื่อสร้างกำลังใจในการขับเคลื่อนงานจังหวัดต่อไป 

 

 Image fd75afd 13767265 1814840695411113 1095133945796850926 o

องค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

ประชมสมชชาชาต1

 

 ( ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙)  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี ประชุมการจัดงานจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๘  โดยมี พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์  คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม  กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน  ร่วมกันจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน  ในปีนี้ ๒๕๕๙  คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  ประธานกรรมการฯ   ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดงานฯ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ  ๗๐  ปี  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน - วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙  ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์ ๙)  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี   โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีจำนวน ๗๐ องค์กรเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน

 

ประชมเตรยมสมชชาชาต2

 

นายสิน  สื่อสวน  กล่าวถึงสมัชชาคุณธรรมว่า เป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยนำเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหรือกิจกรรมดี ๆ ของเครือข่ายองค์กรภาคีมาต่อยอดเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณธรรมแห่งชาติ   ในงานจะประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กิจกรรมวิชาการ  การปาฐกถาพิเศษ  การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม  และการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ เป็นต้น  กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม  แสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรคุณธรรมจากทุกภาคส่วน และทุกกลุ่มเครือข่าย  จึงขอเชิญชวนให้องค์กรภาคีที่เข้าร่วมในปีนี้ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้จริง และคาดหวังว่างานสมัชชาครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของแกนนำเครือข่ายองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมและประชาชนให้ใช้คุณธรรมนำการพัฒนาและใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความยั่งยืนของประเทศชาติ

 

ศูนย์คุณธรรมเสริมหนุนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พัฒนากองทุนหมู่บ้านสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล

 

กองทนหมบาน1

(๒๕  ก.ค. ๒๕๕๙)  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและธรรมภิบาล กับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและธรรมภิบาล “เป็นที่ยินดีที่กองทุนหมู่บ้านก้าวเดินมาถึงปีที่ ๑๕  สามารถเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ใช้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการช่วยเหลือประชาชนและเศรษฐกิจระดับฐานราก ช่วยเหลือรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐบาล  ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในระดับวิกฤตไม่เกิน ๖ พันกองทุน ซึ่งในปีงบประมาณ ๖๐ มีแผนในการฟื้นฟูให้กองทุนหมู่บ้านทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ระบบตามนโยบาลของรัฐบาล” นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รตม.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว 

 

กองทนหมบาน2

 

ภาคีความร่วมมือจึงมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้านให้แข็งแรง สามารถเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการทางโครงสร้างทั้งการกำกับดูแลเงิน การจัดทำระบบบัญขีที่เป็นมาตรฐาน และการดำเนินแผนงานที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก  แต่ในอนาคตกองทุนหมูบ้านจำเป็นต้องพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรและสมาชิก  “การสร้างความเข็มแข็งขององค์กรชุมชน พลังที่ยั่งยืนคือพลังคุณธรรม  กองทุนหมู่บ้านจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคนในชุมชนโดยใช้เงินเป็นกลไกการพัฒนาสมาชิกและชุมชน การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น มีคุณธรรม เปิดเผยโปร่งใส่  ศูนย์คุณธรรม เข้ามามีบทบาทในการเสริมพลังให้กับองค์กรชุมชนได้ โดยร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน ในการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ๑) พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งศูนย์คุณธรรมมีชุดประสบการณ์ที่ถือเป็นจุดแข็งของการพัฒนาคุณธรรม คือ การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณธรรม ทั้งระดับบุคคลและองค์กร  สามารถพัฒนาหลักสูตรสำหรับกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาแกนนำของกองทุนหมู่บ้านใหเป็นกลไกการพัฒนาตนเอง  ๒) ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กองทุนหมู่บ้านมีบทบาทส่งเสริมคุณธรรมให้กับสมาชิก ซึ่งเป็นการปรับแนวคิดมุมมองการส่งเสริมจากเดิมส่งเสริมเศรษฐกิจ มาเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป  ในเวลาเดียวกับศูนย์คุณธรรมกำลังปรับบทบาทมาทำหน้าที่การส่งเสริมมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานคุณธรรม  ซึ่งจะให้ความสำคัญกับกลุ่มองค์กรชุมชนเป็นเป้าหมายสำคัญ เพราะถือว่าเป็นองค์กรฐานรากของสังคมโดยรวมของประเทศ” นายสิน  สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมกล่าว

นายธนี ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กล่าว ที่ผ่านมากองทุนหมู่บ้านได้รับความร่วมมือจากภาคีหน่วยงานต่างๆ พัฒนาให้กองทุนหมู่บ้านปฎิบัติภาระกิจเป็นกลไกภาครัฐในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนฐานรากรากมาอย่างต่อเนื่องครบ ๑๕ ปี  ในปี ๒๕๖๐ ผมอยากเห็นว่า กองทุนหมู่บ้านมีกระแสชื่นชมยกย่องได้รับการยอมรับจากสังคมมาขึ้น มีจำนวนสมาชิกกองทุนเพิ่มจากความไว้วางใจให้กองทุนหมู่บ้านเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างแท้จริง จึงได้ทำความร่วมมือกับภาคีกรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และหวังว่าในปี ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรมจะส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานกองทุนหมู่บ้านและประกาศยกย่องกองทุนหมู่บ้านที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ   เป้าหมายการพัฒนากองทุนจึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านให้สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเลิศดัานคุณธรรมและธรรมาภิบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ  ซึ่งเป็นงานที่เครือข่ายต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันเพื่อประชาชนและประเทศชาติ”