ศคธ. ปูทาง“มาตรฐานคุณธรรม”ในสถานศึกษาผนึกพลังเครือข่ายอีสานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

 

มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0012  มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0001

 มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0011

 

มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0010

 

๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ๖ เขต ใน ๕ จังหวัดภาคอีสานเข้าร่วม ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และจังหวัดนครพนม รวม ๘๐ โรงเรียน จำนวนกว่า ๒๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในภาคอีสาน และส่งเสริมโรงเรียนที่สนใจพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม นำกรอบเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนตนเอง

นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา พร้อมทั้งกล่าวถึงบทบาทการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ โดยแนวทางการพัฒนาคุณธรรม หรือการปลูกจิตสำนึกที่ศูนย์คุณธรรมดำเนินการนั้น โดยสรุปมี ๖ วิธีการสำคัญ ได้แก่ ๑) การบรรยายให้ความรู้ ๒) การใช้หลักปฏิบัติทางศาสนา ๓) การออกแบบโครงการ  ๔) สื่อ ๕) การยกย่องคนดี และองค์กรดี และ ๖) การศึกษาดูงาน โดยการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมนั้น คือหนึ่งในภารกิจที่ศูนย์คุณธรรม ดำเนินการเพื่อต้องการยกระดับโรงเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

 มาตรฐาน รร00  มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0006
 มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0007
 มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0008

 

ภายในงาน ได้มีการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย” โดยพลอากาศเอก วีรวิท   คงศักดิ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มาร่วมถ่ายทอดความรู้แนวทางการสร้างคุณธรรมในสังคมไทย และกิจกรรมเวทีเสวนาในช่วงบ่าย เรื่อง “การพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม กับการสร้างเด็กดีสู่สังคม” โดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ที่มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและร่วมกันพัฒนามาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียน  

 

มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0003  มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0004

 มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0005  มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0002

 

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการนำเสนอความสำเร็จของขับเคลื่อนโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “คุณธรรมความดี วิถีคนอีสาน” มีสถานศึกษาร่วมโชว์เคสความสำเร็จที่น่าสนใจ อาทิ องค์ความรู้ “หนองแวงเลิฟโมเดล” กับโรงเรียนหนองแวงวิทยากร จังหวัดมุกดาหาร, โครงการ “นา ๑ ไร่ รายได้ ๑ แสน” โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงวิทยา      จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงาน โครงการนำร่องสถาบันอาชีวต้นแบบสร้าง “สุภาพชนคนอาชีวะ”

 

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0018

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0001

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0003  Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0004

 

14 มี.ค. 60  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม.  - พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงาน  โครงการนำร่องสถาบันอาชีวต้นแบบสร้าง “สุภาพชนคนอาชีวะ” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ หน่วยงานภาคีความร่วมมือ 5 แห่ง ได้แก่ 1) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  2) สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  3) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์  4) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 5) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 20 แห่ง ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทในการพัฒนาอาชีวคุณธรรม เพื่อสร้างสุภาพชนคนอาชีวะ

 

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0005

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0006

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0007

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0008

Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0010

Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0011


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

บรรยากาศภายในงาน"ธรรมดีที่พ่อทำ..ของขวัญจากก้อนดิน"ภายใต้คุณธรรม ๔.ประการ

 "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" วันที่ ๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ.ศูนย์การค้าสยามพารากอน   Lifestyle  Hall  ชั้น ๒  เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.

302435

302443

302309

301848 301847 301845


มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี บริษัท โสสุโก้ แอนด์กรุ๊ป (2008) บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท บี.เค.วาย. บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และเครือข่ายรวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ ฯลฯ โดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานเปิดงานวันที่ ๙ มีนาคม และพลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จเป็นประธานในการประมูลภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นการรวมพลังความรักของคนไทย โดยเชิญชวนให้ทุกคนนำดิน คนละหนึ่งกำมือจากที่บ้านมาร่วมตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ๗๐ ล้านความดี และใช้ในการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดย อ.สมภพ บุตราช ประกอบบทเพลงขับร้องโดยคณะเยาวชนร่วมกับประชาชน ภาพดังกล่าวจะนำออกประมูลเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิธรรมดีเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

ในงานนี้ เราได้ร่วมเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมกันตั้งปณิธานความดี ซึ่งก็ได้รับความสนใจแก่ผู้มาร่วมงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารา นักแสดง อาทิเช่น คุณทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา คุณณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม คุณจ๊ะจ๋า พริมรตา เดชอุดม และคุณกรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ฯลฯ

301849  301853 302311  302310

 

รับชมภาพบรรยากาศงาน เพิ่มเติม 

 

        ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณ มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี บริษัท โสสุโก้ แอนด์กรุ๊ป (2008) บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท บี.เค.วาย. บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และเครือข่ายรวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ ฯลฯ   Happy dolls Project และหัวใจอาสาทุกดวงที่มาร่วมแสดงพลังความดีกับเรา สาริณี ถูกจิตร

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ประมวลภาพเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐


 “ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น” วันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

187106 187098 187099

 

 187100

 

 187101

 

 187102

 

187103

 

187104

 

187107

 

187108 187109 187105

ศคธ.มุ่งพัฒนา“มาตรฐานคุณธรรม” ในสถานศึกษา ผนึกเครือข่ายชาวตรังโชว์เคส“โรงเรียนคุณธรรม”

 

งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0001 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0012 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0015
งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0013 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0014 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0016

 

๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์จากเขตพื้นที่การศึกษาตรัง  เข้าร่วม ๗๐ โรงเรียน จำนวนกว่า ๓๐๐ คน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถานศึกษา และนำเสนอแผนพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม  

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา พร้อมทั้งกล่าวถึงมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรมมีบทบาทสร้างเสริมคุณธรรม และร่วมกันพัฒนามาตรฐานคุณธรรมให้กับองค์กรต่างๆ โดยเริ่มต้นที่การส่งเสริมให้หน่วยงานที่สมัครใจ ใช้มาตรฐานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการทำงาน และยกระดับโรงเรียนให้มีตัวบ่งชี้ด้านคุณธรรมในการประเมินและรับรองผล มีการถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อนำมาเผยแพร่ ยกย่องและเชิดชู โดยอนาคตคาดหวังว่า จะได้รายงานมาตรฐานคุณธรรมของประเทศ ที่มองเห็นถึงความก้าวหน้าอย่างชัดเจน และมีมาตรการในการสร้างแรงจูงใจ ให้กับองค์กรที่มีการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0006 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0008 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0009
งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0010 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0007 IMG 7172

 

ภายในงาน ได้มีการจัดเสวนา “มาตรฐานคุณธรรมกับการสร้างเด็กดีสู่สังคม” โดยอาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ในการพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

 

งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0004 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0005 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0003
งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0002 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0017 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0011

 

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการนำเสนอความสำเร็จของขับเคลื่อนโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี” มีสถานศึกษาร่วมโชว์เคสความสำเร็จที่น่าสนใจ อาทิ โรงเรียนต้นบากราษฏร์บำรุง กับ“โมเดลคุณธรรม” และกระบวนการเรียนสอนที่ถูกปลูกฝังอยู่ในหัวใจเด็ก เช่น วินัยจากการวางรองเท้า กิจกรรมเข้าแถวเดินแถว จิตอาสาพี่สอนน้อง หรือ “โครงการพี่สอนน้องทำดี” และเรื่องราวทำความดีวิถีโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม กับมาตรฐาน ๖ ดี ได้แก่ ผอ.ดี ครูดี นักเรียนดี ชุมชนดี บริหารจัดการดี และสภาพแวดล้อมดี เป็นต้น 

 

งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0018 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0020 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0021
งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0019 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0022 IMG 7156 

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์