‘ปลูก’จิตสำนึก ‘ปลุก’เยาวชนชาวใต้สู่ค่าย YOUTH2020

 

 

Youth 4094 Youth 2512  

 

 สงขลา 3 เมษายน 2559 – ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย นับเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงและฝังรากลึกมายาวนาน จากผลการสำรวจของเอแบคโพลล์ปี 2556 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ยอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริต หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ แนวโน้มทัศนคติหรือความคิดผิดๆ ยังคงมีสูงขึ้น ซึ่งล้วนเป็นการบ่มเพาะเนื้อร้ายให้ฝังลงไปในจิตสำนึกของคน ให้จอมจำนนต่อความชั่วร้ายที่เกิดขึ้น นับวันพฤติกรรมต่างๆ ก็จะกลายเป็นความเคยชินและชินชาจนกลายเป็น “วัฒนธรรมการคอร์รัปชั่น” ลุกลามไปสู่กลุ่มคนในแวดวงสาขาอาชีพต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ

Read more: ‘ปลูก’จิตสำนึก ‘ปลุก’เยาวชนชาวใต้สู่ค่าย YOUTH2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคุณธรรม สำหรับเยาวชน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

66514

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๕ สถาบัน ประกอบด้วย ๑) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๒) มหาวิทยาลัยรังสิต ๓) มหาวิทยาลัยสยาม ๔) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ๕) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๒๐ คน จัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคุณธรรมสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านคุณธรรมในชั้นเรียนสำหรับเยาวชนด้วยรูปแบบสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวีดิโอ ที่จะทำให้การเสริมสร้างความเข้าใจด้านคุณธรรมเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

Read more: การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคุณธรรม สำหรับเยาวชน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ...

ภาคีเครือข่ายสร้างสุขมวลรวมชุมชน 9 องค์กรร่วมจัดอบรม“วิทยากรกระบวนการนักสร้างสุขชุมชน” ครั้งที่ 2

176194

 

ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559  นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมหลักสูตร วิทยากรกระบวนการนักสร้างสุขชุมชน ครั้งที่ 2  ร่วมกับ 9 องค์กรภาคีความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขสู่สังคมคุณธรรม อันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร มูลนิธิหัวใจอาสา กองทุนเวลาเพื่อสังคม เครือข่ายธุรกิจเพื่อชุมชน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ณ อาคาร B7.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม

Read more: ภาคีเครือข่ายสร้างสุขมวลรวมชุมชน 9 องค์กรร่วมจัดอบรม“วิทยากรกระบวนการนักสร้างสุขชุมชน” ครั้งที่ 2

ศูนย์คุณธรรมจัดอบรม“คุณธรรม”ให้ศาลเยาวชนฯและผู้พิพากษาสมทบ

 

55262

 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้พิพากษาสมทบ จัดอบรม"แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย (สู่สันติสุข)" โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมกว่า ๑๖๐ คน

Read more: ศูนย์คุณธรรมจัดอบรม“คุณธรรม”ให้ศาลเยาวชนฯและผู้พิพากษาสมทบ

ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา "ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

21 22 1ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา "ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

Read more: ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา...

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest