ศคธ.โดย"ทีมกล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด"งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ปลุกการ์ตูนแอนิเมชั่น "ไม่รู้อิโหน่ อิเหน่" เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (คลิปวิดีโอ) ส่งเสริมคุณธรรม

 

timeline 20170921 210804 timeline 20170921 210809
timeline 20170921 210806 timeline 20170921 210814

 

19 ก.ย. 2560 - ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานและได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลในการประกวดคลิปวีดีโอ 9 รางวัล และสมุดบันทึกความดีตามรอยพ่อ 42 รางวัล และคลิปวีดีโอยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจำนวน 10 เรื่อง ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณโครงการ “ยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม และการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวีดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา” รู้อิโหน่ อิเหน่ ตอน ลอกข้อสอบ ซึ่งเป็นการ์ตูนเอนิเมชั่น ที่ใช้เป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมผ่านสื่อ และยังมีโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมรับโล่ห์รางวัลในการประกวดคลิปวิดีโอ หัวเรื่อง “บันทึกความดีตามรอยพ่อ” คือ โรงเรียนบ้านคลองอุดม ได้รับรางวัลที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองไม้ซุง ได้รับรางวัลที่ 3 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยหวาย และโรงเรียนวัดลำกระดาน ได้รับรางวัลชมเชย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เห็นชอบให้จัดทำโครงการบันทึกความดีตามรอยพ่อโครงการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวีดีโอส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผลิตเป็นสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม ตามหลักศาสนา ปรัชญาพอเพียง และ วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีผลงานส่งเสริมคุณธรรมของสังคม เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้นเขียนข่าว : สาริณี  ถูกจิตร

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร

การประชุมสร้างความเข้าใจการถอดบทเรียนโครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับ12 เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิจิตร

 

43198 43200
43203 43202

 

15 กันยายน 2560 - ศูนย์คุณธรรม จัดการประชุมสร้างความเข้าใจการถอดบทเรียนโครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับ 12 เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จังหวัดพิจิตร  มีข้อสรุปทุกเครือข่ายจะเก็บข้อมูลองค์กร ชุมชน หน่วยงานที่เข้าร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และได้เสนอเขียนเรื่องเล่ารูปธรรมพื้นที่  
จากต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม ในจังหวัด รวม 55  กรณี  มีทั้งโรงพยาบาลคุณธรรม  โรงเรียนคุณธรรม  ชุมชนคุณธรรม  เกษตรกรคุณธรรม  เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุ  คนพิการส่งเสริมคุณธรรม  อำเภอคุณธรรม และเครือข่ายจิตอาสาอื่นๆ

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ "ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา : ASEAN Caring And Sharing Community"

 

S 10232410 S 10232415
S 10232423 S 10232412

 

12 กันยายน 2560 - นายอดิศักดิ์ ภาณุพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณธรรมกับต่างประเทศ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน พร้อมนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยช่วงเช้าก่อนเริ่มการประชุม มีปาฐกถา หัวข้อ "อยู่รอดและร่วมใจ : ความเอื้อเฟื้อและใส่ใจซึ่งกันและกันในประชาคมอาเซียน" โดยคุณวิจักขณ์ พานิช นักวิชาการอิสระด้านปรัชญาศาสนา และช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอภาพรวมของงานวิจัย "คุณธรรมในอาเซียน : จิตอาสาในภาคพื้นสมุทธในอาเซียน" โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการประชุมวิชาการนานาชาติจัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12-13 กันยายน 2560

 

S 10232414 S 10232409

 


เขียนข่าว/ภาพ  : นายเมธัส ศรีโมรา

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร


สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง"เมืองลุง เมืองบายใจมีวินัยบนความพอเพียง"

 

timeline 20170912 202131 timeline 20170912 202733
timeline 20170912 202709 timeline 20170912 202144

 

                        12 กันยายน 2560 - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปี2560"เมืองลุงเมืองบายใจ มีวินัย บนความพอเพียง"ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) การสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"  และยกย่องเชิดชูการทำความดีขององค์กรคุณธรรม โดยจังหวัดพัทลุงมีการประกาศเป็นนโยบายของจังหวัด ในการขับเคลื่อนวินัยคุณธรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย การสร้างวินัยการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) การสร้างวินัยจราจร และการสร้างวินัยความพอเพียงในด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่น และจะเป็นนโยบายต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนของจังหวัดพัทลุงต่อไป ภายในงานยังมีการประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม การแสดงพื้นบ้านของเยาวชน การเสวนา "การสร้างสังคมคุณธรรม เมืองลุง เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง" และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เป็นองค์กรคุณธรรมภายในจังหวัดพัทลุงที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม อีก 13 หน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในทุกภาคส่วน

 

528250 timeline 20170912 202158

 


เขียนข่าว : น.ส.สาริณี ถูกจิตร

ภาพถ่าย : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์คุณธรรม จับมือเจริญเคเบิล ร่วมขับเคลื่อนความดี

timeline 20170905 162356


5  กันยายน 2560 -  นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมสื่อสารองค์กร ร่วมหารือนายวิชิต  เอื้ออารีวรกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญยิ่ง (8888) จำกัด   เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม ร่วมเป็นหน่วยงานที่สื่อสารความดีให้ขยายไปทุกพื้นที่   โดยกลุ่มเป้าหมายของเจริญเคเบิลทีวี เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่มคนทำงาน  และกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งมีฐานสมาชิกผู้ใช้บริการเคเบิลทีวี มากกว่า 600,000 ครัวเรือน  จำนวนกว่า 1,000,000 คน  และมีเครือข่ายทุกภูมิภาคอีกกว่า 300 สถานี  ซึ่งคุณวิชิตได้ฝากว่า สิ่งสำคัญคือ เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สื่อดี และเพิ่มความถี่ในการเสนอ  จะมีการวางแผนผลิตรายการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม เพิ่มช่อง Moral Channel โดยจะทำแผนทั้งระยะสั้น  ระยะยาว ความร่วมมือระหว่าง ศคธ. และ เจริญ เคเบิลทีวี  โดยนำเนื้อหาด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเผยแพร่ต่อไปในสังคม  เช่น

 1.สารคดี ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา)  ที่ศูนย์คุณธรรมมี ไปเผยแพร่ในช่อง ดอกไม้บานสื่อสารความดี

 2.การ์ตูนของศูนย์คุณธรรม ที่เคยได้ผลิตไว้

 3.รายการที่เราได้ทำไว้ กับ ป.ป.ช., กรมประชาสัมพันธ์, รายการที่เราผลิตเอง

 4.รายการที่ผลิตขึ้นมาใหม่

 


เขียนข่าว : สาริณี  ถูกจิตร

ภาพถ่าย : เมธัช  ศรีโมรา

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร