ศคธ.ร่วมเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเสริมคุณธรรมเยาวชน

S 3309602 S 3309604 

 

29  มิ.ย. 2561 -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  โดยกลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ในโครงการ"โรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม"  ได้รับเกียรติจากนายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานเปิดงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสมพร  อาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง  และประธานเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อค้นหานวัตกรรมใน 5 ประเด็น คือ การใช้สื่อเทคโนโลยี  การขาดวินัย  การใช้ความรุนแรง  การคบเพื่อนไม่ดี และผิดศีลธรรม ในกลุ่มเยาวชน  ในระหว่างวันที่  28-29 มิถุนายน  2561  ณ ห้องแก้วกินรี  โรงเรียนมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้ ได้แก่พระมหาพงศ์นรินทร์  ฐิตวํโส  บรรยายเรื่องโครงงานคุณธรรม  และดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข  บรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21  มีโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอนวัตกรรม  จำนวน 34 โรงเรียน  38  นวัตกรรม  ผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน   ศูนย์คุณธรรม คาดหวังว่าจะเกิดนวัตกรรมการบ่มเพาะคุณธรรม และนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาในโรงเรียนต่อไปในอนาคต

 

S 3309594 S 3309591
S 3309592 S 3309593

 

 S 3309603  S 3309605
 S 3309610  S 3309612

“จับเข่าเล่าเรื่อง”: เมื่อเรื่องเล่าสร้างพลังความเปลี่ยนแปลง

“พลังของเรื่องเล่าในบริบทที่เป็นกันเอง ทำให้เราได้ทบทวนชีวิตตัวเอง เล่าเรื่องชีวิต เล่าเรื่องการทำงาน สร้างพื้นที่ปลอดภัยที่คุยกันได้

สบาย สนุก และเห็นผลที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม”

 

อาจารย์อิทธิพร วันดี วิทยากรกระบวนการหลักสูตรสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว

 

          วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว ที่สนใจร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทดลองนำกระบวนการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจากเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐ คน ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

          โครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัวเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้วัยแรงงานในเขตอุตสาหกรรมและพื้นที่เมืองเข้าใจถึงวิธีการสร้างสมดุลชีวิตใน ๕ มิติคือ ๑. มิติเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ๒. มิติเศรษฐกิจ คือการบริหารรายได้อย่างสมดุล ๓. มิติสุขภาวะ คือการดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ ๔. มิติการทำงานเพื่อสังคม คือการมีจิตสาธารณะ และการสร้างความสมดุลระหว่างการดูแลครอบครัวและการทำงานเพื่อสังคม ๕. มิติวัฒนธรรมครอบครัว คือการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การดำเนินงานที่ผ่านมาทางศูนย์คุณธรรมได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้นำแรงงานจากสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๓ รุ่น ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๑

 

 01  02

 

กระบวนการสำคัญที่นำมาใช้ในเวทีถอดบทเรียนครั้งนี้คือ “เรื่องเล่า” (Storytelling) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ เริ่มจากกิจกรรม Checkin ที่ให้ผู้เข้าร่วมสะท้อนความรู้สึกที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ โดยเรื่องเล่าที่แลกเปลี่ยนมีทั้งความรู้สึกที่มีต่อโครงการ การนำเอาเครื่องมือหรือกระบวนการบางอย่าง เช่น แผนชีวิต กิจกรรมโจรเข้าบ้าน (กิจกรรมพลังกลุ่ม) ไปประยุกต์ใช้ ทั้งในชีวิตส่วนตัว การทำงานในองค์กร สหภาพแรงงาน และสมาพันธ์แรงงาน รวมทั้งการทำงานเพื่อสังคม

          กิจกรรมที่สอง คือ เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ โดยวิทยากรกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเขียนเล่าเรื่อง ประสบการณ์ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองหลังจากเข้าร่วมโครงการนี้ โดยเลือกมุมที่สงบและนั่งทบทวนเพื่อเขียนเรื่องเล่าของตนเอง

 

2

 

ตามด้วยกิจกรรม “จับเข่าเล่าเรื่อง” หรือการถอดบทเรียน อาจารย์อิทธิพร กล่าวว่าประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ๑. พี่อยากเล่า คือเจ้าของเรื่องถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ บทเรียน ๒. เราอยากรู้ คือ ประเด็นที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการถอดบทเรียน ๓. คนดูอยากได้ คือ ประเด็นที่ได้จากการถอดบทเรียนตอบโจทย์โครงการ หรือตอบโจทย์สังคม ซึ่งกิจกรรม “จับเข่าเล่าเรื่อง” หรือถอดบทเรียนนั้นเปรียบเหมือน “เทลูกปัดแล้วเอามาร้อยเรียงกันเป็นสร้อย” และสิ่งที่ไม่ควรกระทำ คือ ๑. เด็ดยอด คือนำผลงานคนอื่นมาใช้โดยไม่อ้างอิง ๒. ตีหัวเอางาน คือไม่ฟังเรื่องเล่าของผู้เล่า มุ่งแต่จะโยงเข้ากับงานของตนเอง ๓. รวบปากถุง คือเก็บข้อมูลมาทุกอย่าง จนข้อมูลล้นเกิน ไม่สามารถนำมาใช้ได้

          สำหรับกระบวนการ “จับเข่าเล่าเรื่อง” เริ่มด้วยการให้ผู้เข้าร่วมเลือกจับกลุ่มโดยเลือกจาก ๕ ประเด็น คือ เวลา เศรษฐกิจ สุขภาวะ การทำงานเพื่อสังคม และวัฒนธรรมครอบครัว โดยให้แต่ละคนเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิตินั้นๆ ในกลุ่มของตนเอง ต่อจากนั้นสมาชิกในกลุ่มร่วมกันเลือกชุดประสบการณ์หรือเรื่องเล่าที่น่าสนใจมาแลกเปลี่ยนกันแบบลงรายละเอียด และจัดประเด็นดังต่อไปนี้ ๑. ทำอะไร ๒. ทำอย่างไร ๓. ผลลัพธ์ ๔. บทเรียนที่ได้ หลังจากนั้นนำเสนอเรื่องเล่านั้นให้กลุ่มต่างๆรับฟัง

 

3

 

จากการนำเสนอของแต่ละกลุ่มทำให้เห็นถึงความรู้ในการสร้างความสมดุลชีวิตในแต่ละมิติ และเห็นถึงความเชื่อมโยงของการสร้างความสมดุลใน ๕ มิติ ซึ่งไม่ได้แยกออกจากกัน โดยเรื่องเล่าในมิติเวลาเกี่ยวข้องทั้งการจัดสมดุลเวลาครอบครัวกับเวลาทำงาน เช่น การแบ่งเวลาในช่วงวันหยุดไปดูแลครอบครัว การพาพ่อไปตรวจสุขภาพทุกปี และในกลุ่มที่นำเสนอยังตั้งข้อสังเกตถึงการสร้างความสมดุลในครอบครัวที่ท้าทายมากขึ้น จากรูปแบบครอบครัว “แหว่งกลาง” ในปัจจุบัน กล่าวคือ สมาชิกรุ่นหลานอาศัยอยู่กับปู่ย่าหรือตายายในต่างจังหวัด ขณะที่พ่อแม่มาทำงานในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่

            สำหรับการสร้างความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สิ่งสำคัญคือการวางแผน และวางเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของชีวิต โดยมีเครื่องมือที่สำคัญ คือการทำบัญชีการใช้จ่ายของครอบครัว

            มิติสุขภาวะ คือการดูแลทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกาย ในส่วนของสุขภาพใจ ควรฝึกการคิดบวก การจัดการความเครียด การฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง สุขภาพกาย คือการพักผ่อนอย่างเพียงพอ การควบคุมอาหาร การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

            มิติการทำงานเพื่อสังคม เรื่องเล่าที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ คือการไม่เพิกเฉยต่อปัญหาในชุมชนเรื่องเงินส่วนกลางของหมู่บ้าน ซึ่งนำมาสู่การลงสมัครเป็นกรรมการหมู่บ้าน เพื่อร่วมตรวจสอบทางการเงิน และทำให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ซึ่งสิ่งที่ทำนี้นอกจากอุดรอยรั่วเงินส่วนกลางของหมู่บ้านจากการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใสแล้ว การลุกขึ้นมาแก้ปัญหายังทำให้เจ้าของเรื่องเล่าได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชน และเกิดความสามัคคีในชุมชน

          มิติวัฒนธรรมครอบครัว เรื่องเล่าที่สะท้อนออกมาจากกลุ่ม คือการเปิดใจและสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาของสมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งความตรงไปตรงมาเป็นเงื่อนไขสำคัญของแกนนำแรงงานที่ไปทำงานเพื่อสังคมได้โดยไม่ถูกตั้งคำถามหรือเกิดความระแวงสงสัยจากสมาชิกในครอบครัว

          เวที “จับเข่าคุยกัน” หรือถอดบทเรียนของผู้เข้าร่วมโครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัวในครั้งนี้จึงทำให้เห็นถึงพลังความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมการอบรมที่สะท้อนผ่านเรื่องเล่า ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคน

 

4

 

กระบวนการและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ส่วนหนึ่งจะนำมาร่วมแลกเปลี่ยนในงานประชุมวิชาการนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐ วันที่ ๔-๕ กรฏฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          นอกจากนั้นโครงการจะมีกิจกรรมรวมรุ่นเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์ทั้ง ๓ รุ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมาร่วมทดลองมีประสบการณ์ตรงกับหลักสูตรสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัวฉบับย่อ ในวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม และ facebook ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand และ Moral Spaces


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐ Facebook : Moral Spaces

 

 

เวทีเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมเด็กเยาวชนภาคใต้

นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0106 นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0009
นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0060 นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0076

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม ภาคใต้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน เขตพื้นที่ภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายพิเศษเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

สำหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นการเปิดให้โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่สังคมกำลังต้องการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นการส่งเสริมคุณธรรมที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน เช่น การขาดวินัย การใช้ความรุนแรง การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม การคบเพื่อนไม่ดี ใช้ยาเสพติด ผิดศีลธรรม เป็นต้น

ในเวทีครั้งนี้มีโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดตรัง กระบี่ และจังหวัดใกล้เคียงส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 29 แห่ง มีผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานเวทีดังกล่าวจำนวน 425 คน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเข้าสู่กระบวนการถอดความรู้เพื่อขยายผลต่อไป จำนวน 10 แห่ง

นอกจากนี้ พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตะวังโส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรม ยังได้เพิ่มเติมองค์ความรู้และหลักการคิดค้นและขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0114 นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0331
นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0365 นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0371

 

ศูนย์คุณธรรมติดอาวุธความซื่อตรงให้ผู้นำนักศึกษา

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และ องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ประเทศไทย (ACT) จัดการฝึกอบรมให้กับแกนนำนักศึกษาทั้ง ๔ ภาค ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายสิน   สื่อสวน   กล่าวเปิดงานและความเป็นมาของโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา  การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ ๑ จัดอบรมครูและนักศึกษาแกนนำ จำนวน ๑๔ มหาวิทยาลัย ใน  ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ  แบ่งเป็นครูและบุคลากรแกนนำ ๓๐ คน นักศึกษาแกนนำ ๑๐๓ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 133 คน 

 

1

2

3

4

 

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร จังหวัดคุณธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

head

          วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร จังหวัดคุณธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม ข้อสรุปจากการประชุมเบื้องต้น ดังนี้ ให้มีการทบทวนกระบวนการคัดเลือก โดยจัดให้มีการสร้างความเข้าใจ สรา้งการรับรู้แก่หน่วยงาน กลไกที่เกี่ยวข้องในรูปแบบทางการ ผ่านการประชุมคอนเฟอร์เร้นท์ ไปยังจังหวัดต่างๆ และแบบไม่เป็นทางการจัดให้มีการทำอินโฟกราฟฟิก /คลิป/สื่ออื่นๆเพื่อสรา้งความเข้าใจทางสื่อออนไลน์ โดยร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ มอบฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบข้อมูลการเสนอรายชื่อองค์กรต่างๆ ที่เป็นข้อสังเกตุจากที่ประชุมและสื่อสารให้เข้าใจเจตนารมณ์ กระบวนการคัดเลือกมากยิ่งขึ้น โดยเห็นชอบให้ขยายเวลาการส่งผลงานเป็นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และให้ฝ่ายเลขานุการกรั่นกรอง พิจารณาคัดเลือก นำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พิจารณาภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต่อไปอีกครั้ง

1 2
   
3 4
   
5 6
   
7 8More Articles ...

  1. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีรับมอบข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พร้อมปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ชูยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มุ่งพัฒนาคนให้รู้จักคำว่า “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”
  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” เร่งขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม หวังเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการพัฒนาตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
  3. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเหนือ โรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม
  4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก