กรรมการศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่ดูงานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร เล็งถอดบทเรียน ต.ลำปะดา สร้างองค์ความรู้ตำบลที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชุมชนคุณธรรมด้วยตัวเอง หวังขยายผลในตำบลอื่นๆ ทั่วประเทศ

 

ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0001

 

             ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ - นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดูงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม โดยได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายคุณธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตรส่งเสริมคุณธรรม 

            ต่อจากนั้น  เดินทางไปตำบลลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  เพื่อดูงานตำบลส่งเสริมคุณธรรมของตำบล   ลำประดา ซึ่งได้รับเลือกจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้เป็นต้นแบบ “ตำบลจัดการตนเอง” เนื่องจากตำบลลำประดามีกระบวนการโดยชาวชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้านต่างๆ ภายในชุมชนด้วยตัวเอง ซึ่งรวมถึงปัญหาสังคม เช่น การเล่นการพนัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เพื่อให้ตำบลลำประดาเป็นสังคมคุณธรรม ชาวบ้านมีความสุข ทั้งนี้  คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ยังได้ดูงานส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนบ้านน้อย ปรึกอุทิศ ซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมของ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ด้วย

 

 ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0002  ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0003

 

        นพ.จักรธรรม  ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่ ว่า  จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และมีภาคเอกชน เครือข่ายทางสังคมต่างๆ ภาคประชนชนเร่งดำเนินการด้วยอย่างแข็งขัน จึงทำให้งานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดพิจิตรมีความต่อเนื่อง  แม้จะเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้วถึง ๓ คน   จึงเห็นสมควรให้มีการถอดบทเรียน หากระบวนการที่ทำให้งานส่งเสริมคุณธรรมมีความสำเร็จ

        ขณะที่ ตำบลลำประดา   เป็นตำบลที่ประสบความสำเร็จในการสร้างตำบลคุณธรรม โดยใช้กระบวนการที่ดำเนินการโดยชาวบ้านเอง  ไม่ใช่ดำเนินการตามแนวทางหรือตามนโยบายของภาครัฐ   เพราะฉะนั้น จะมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรม จัดทีมนักวิชาการมาเก็บข้อมูลและถอดบทเรียนของตำบลลำประดา  สร้างองค์ความรู้ลำประดาโมเดล  ขณะเดียวกัน ทีมจากศูนย์คุณธรรม ก็จะมาช่วยเติมเต็มให้ตำบลลำประดาด้วย อย่างเช่น การพัฒนาทายาทของผู้นำท้องถิ่นเพื่อมาสานต่องานในอนาคต

     “เมื่อถอดบทเรียน ได้องค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรม ของ จ.พิจิตร และ ตำบลลำประดาแล้ว ศูนย์คุณธรรมก็จะได้นำเสนอรัฐบาลผ่านกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ เป็นประธาน  เพื่อให้มีการขยายผลต่อไป “ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าว 

ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0004 ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0005
ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0006 ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0007

       

   

เปิดตัว“สุภาพชน คนอาชีวะ”รุ่น 2

 

 394871  394878
 394876  394877

 

20 มิ.ย. 60 – นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำรุ่นที่ 2 ภายใต้โครงนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชนคนอาชีวะ" เป็นโครงการตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 60 กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ เน้นคุณธรรม 4 ด้านคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ร่วมกับภาคี 6 ภาคี ได้แก่
1.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
3.สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
4.วิทยาลัยพัฒนศาตร์ (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) มหาวิทยาลัยศาสตร์
5.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มาร่วมให้กำลังใจ และกล่าวว่า ร่วมมือในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ กยศ.มีบทบาทในการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว ยังมีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงิน การชำระหนี้คืนกองทุน ซึ่งจะจัดเป็นหลักสูตร เพื่อบ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน และมีจิตสำนึก และรับผิดชอบในการชำระหนี้
เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ของสถาบันอาชีวะศึกษาต่อสังคม ซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้มีนักศึกษา อีก 10 สถาบัน ดังนี้
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 5.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง 7.วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 8.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 9.วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 10.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จำนวน 100 คน

การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮงจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม

174752 174751
174747 174749

 

19 มิถุนายน 2560 - ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮงจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ที่ 6 ที่ กศน. อำเภอเมืองศรีสะเกษ ท่านผู้ว่าราชการ นายธวัช สุระบาล ให้เกียรติเป็นประธาน มีภาคส่วนต่างๆ ทั้งคณะสงฆ์และเครือข่ายภาครัฐ และประชาชน เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ได้เข้าใจเป้าหมายการขับเคลื่อน พร้อมยินดีจัดการขัอมูลต้นทุนคุณธรรม ในจังหวัด ได้กำหนดพื้นที่ถอดความรู้ต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม ในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย
1. โรงเรียน 6 แห่ง
2. ชุมชน 5 แห่ง
3. โรงพยาบาล 1 องค์กร
4. วัด 5 แห่ง
5. กองทุนสวัสดิการ 5 กองทุน
6. ชุมชนสิ่งแวดล้อม 5 ชุมชน
7. สถานีตำรวจ 1 แห่ง
8. เทศบาล 1 แห่ง
9. วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 3 องค์กร
10. องค์กรสาธารณะประโยชน์ 4 (ชมรมคนรักในหลวง สมาคมทนายความ มูลนิธิหลวงปู่สรวง สโมสรโรตารี่)
11. ธุรกิจเอกชน 1 (โรงงานแป้งมันเอี่ยมศิริ)
12. กลุ่มจิตอาสา 1 (กลุ่มขนมจีน)

 

 

ปตท.ร่วมขับเคลื่อนแรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี

timeline 20170616 123953

 

6 มิ.ย. 2560 -  นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และทีมสื่อสารองค์กร ร่วมหารือ นายประเสริฐ ลสิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. ซึ่ง ปตท. นั้น มี spirit เป็นค่านิยมหลัก (Core values) 

S=Synergy =สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
P=Performance Excellence=ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
I=Innovation=ร่วมสร้างนวตกรรม
R=Responsi bility for Society=ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
I=Integrity&Ethics=รวมสร้างพลังความดี

ในการสร้างความคาดหวัง และความเชื่อมั่นในการทำงานที่เชื่อมโยงไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และยังได้ให้ความสำคัญ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยได้จัดทำโครงการร้านไอติมคุณธรรม ไม่มีคนขาย ผู้ซื้อสามารถหยิบไอติม โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ประธานศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เปิดงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร ชลบุรี

     25 พ.ค.2560 นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เปิดงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร ชลบุรี ในการประกวดการถอดบทเรียนจากเรื่องเล่าพัฒนาคุณธรรม หัวเรื่อง "มีไมตรีจิตต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จากผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัด 7 จังหวัด และมอบใบรายงานผลการศึกษาของผู้จบการศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทันตาภิบาล เภสัชกรรม การแพทย์แผนไทย รวม 190 คน โดยผู้ที่จบการศึกษาได้กล่าวคำปฏิญาณตนที่จะประกอบอาชีพแต่ในทางที่เป็นคุณ เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ และจะใช้หลักศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบในหน้าที่การงาน รวมทั้งเสียสละตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม


S 11624584

     นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ได้ประชุมกับผอ.ส่งเสริมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ 6 และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด โดยให้แนวคิดทิศทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนโยบาลระดับชาติที่จะมีผลกระทบต่อเขตสุขภาพ จังหวัดและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุข โดยให้บุคลากรเตรียมตัวตอบโจทย์ 4 ข้อ คือ 1)ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอะไรเกิดก่อนกัน 2) เราควรมีมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ ถ้ามีควรมีอย่างไร  3) การพัฒนาต้องมีทั้งสาระและกระบวนการ 4) ทบทวนปัญหาที่ทำให้เราไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง และเน้นย้ำความสำคัญในทุกๆการพัฒนามุ่งหวังที่การเปลี่ยนแปลงคุณธรรมในองค์กรหรือในชุมชนมากกว่าการทำกิจกรรมและกำลังวางแผนเพื่อเกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมดับเขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 เพื่อพัฒนาเป็นสังคมคุณธรรมในลำดับถัดไป

 162805  162806