ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าสร้างสมดุลชีวิตแรงงาน จัดอบรมฯ รุ่น ๓

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว รุ่นที่ ๓” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างครอบครัวเข้มแข็งในมิติคุณธรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔๓ คน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

02 04
01 077

 

การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในความหมาย คุณค่าของการสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และเครื่องมือในการเสริมสร้างพลังให้กับครอบครัว ทำให้เกิดการพัฒนาคุณค่า เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยแบ่งเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา รายได้ สุขภาวะ ทำเพื่อสังคม และการสร้างวัฒนธรรมครอบครัว ดำเนินการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๖ กิจกรรม อาทิ “เงินทองของมีค่า” กิจกรรมที่สอนให้รู้จักวางแผนบริหารการเงินอย่างมีสติ, “ครอบครัวเข้มแข็งด้วยแผนชีวิตนำทาง” โดยผู้เข้าอบรมจะได้รำลึกถึงชีวิตในอดีตที่ผ่านมา เพื่อนำมาออกแบบแผนชีวิตในอนาคต ให้เชื่อมโยงกับ “ความดี ความสามารถ และความสุข” นำโดยวิทยากรกระบวนการ อาจารย์อิทธิพร วันดี (อ.อิท) และอาจารย์ภาคย์สมร เข็มทิศ (พี่ดาว)

 

03 05
06 สมดล3 ๑๘๐๓๒๐ 0089

 

โครงการ“สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว” เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาครอบครัววัยแรงงาน ให้เข้าถึง เข้าใจ วิธีการสร้างสมดุลชีวิตตามมิติของครอบครัว และสามารถบริหารชีวิตได้อย่างมีสมดุลในพื้นที่ทั้ง ๓ ด้านคือ ด้านครอบครัว ด้านการทำงาน และด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มุ่งเน้นให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทางกาย ใจ และสติปัญญา โดยในปีนี้มีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัววัยแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน ๓๐๐ มีการจัดอบรม ๓ รุ่น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๖๑


กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

พจมม 1

 

          วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มีหัวส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 24 หน่วยงาน อาทิเช่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น
          โดยประเด็นสำคัญการประชุมหารือในครั้งนี้ มี 2 ประเด็นหลัก คือ
                1.เพื่อขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ในแนวการดำเนินงานส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรม ปี 2561 ซึ่งได้กำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
                         1.1 ด้านการบริหารจัดการ
                         1.2 ด้านกิจกรรมของศาสนกิจของแต่ละศาสนา
                         1.3 ด้านวิถีไทย
                         1.4 ด้านคุณธรรมและอัตลักษณ์
                         1.5 ด้านห้องเรียนคุณธรรม
                2. เพื่อขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ถึงหลักเกณฑ์และหลักการพิจารณา สถานศึกษาคุณธรรม ตามแบบประเมินผลการดำเนินงาน ในโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
          พร้อมกันนี้ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรม ได้นำเสนอสัมฤทธิผล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์คุณธรรม แก่ที่ประชุมว่า“แนวทางการปฎิบัติงานของศูนย์คุณธรรมที่ผ่านมา ได้ยึดและน้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ที่ผ่านมา ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ ทรงพระราชทานกองทุนการศึกษา แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆกว่า 100 โรงเรียน เป็นจำนวนถึง 4 รุ่น โดยมีโรงเรียนคุณธรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบตัวอย่าง ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางผลลัพท์ที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุด คือ โรงเรียนบางบุญนาค (บางบุญนาคโมเดล) ที่ จ.พิจิตร
          ซึ่งศูนย์คุณธรรมเองก็ได้ตระหนักอยู่เสมอว่า การส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรมนี้ ต้องไม่ใช่เพียงแค่การเข้าไปกระทำกับเด็กหรือครูเท่านั้น แต่ต้องเป็นปฎิบัติการที่ดึงเอาผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งด้านผู้บริหาร ด้านชุมชนท้องถิ่น พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นต้น
          ลักษณะการให้การส่งเสริมนั้น ต้องมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงประจักษ์ และจะต้องสอนให้เขาทำเป็นวิถีชีวิต ไม่ใช่ทำเป็นเพียงบทเรียนเพื่อสอน”
สำหรับการรวบรวมประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรม เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม และนำมาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป โดยวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
เลิกประชุมเวลา 11.30 น

 

พจมม 3 พจมม 2
   
พจมม 5 พจมม 4

บรรยายพิเศษ การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิดจากข้างใน โดย พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ

IMG 4515

          วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ บรรยายพิเศษ การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิกจากข้างใน ในงานประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

          พลอากาศเอกวีรวิท กล่าวว่า การที่เราจะสร้างเสริมคุณธรรมตามหลักการระเบิดจากข้างใน เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการสร้างความเป็นมนุษย์ท่ี่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างการ (มีการศึกษาและสุขภาพที่ดี) และจิตใจ (มีคุณธรรม) ตามหลักพุทธศาสนา (พรหมวิหาร ๔และสัปปุริสธรรม ๗) โดยใช้คุณธรรม จริยธรรม และวินัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนายกระดับความเป็น "คน" สู่ความเป็น "มนุษย์"

        ในปัจจุบันแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมโดยให้ผู้นำมีหน้าที่แนะนำ สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักคำสอนทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน เพื่อสร้างการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ให้เห็นและมีส่วนร่วมมากขึ้น

          

IMG 4516 IMG 4517
   
   

Ø

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ” โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

IMG 4397

        วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ”ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก   

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรมมีความสำคัญตั้งแต่อดีต เพราะเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันซึ่งต้องมีระเบียบแบบแผน มีความตระหนัก เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นอกจากในระดับสังคมประเทศแล้วยังมีกฎเกณฑ์ระดับโลกเพื่อให้อยู่อย่างมีคุณธรรมและมีสันติสุข โดยศาสนาเป็นหลักให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรมเป็นกรอบการดำเนินชีวิต โดยแต่ละศาสนามีหลักปฏิบัติ มีกฎเกณฑ์ ที่มีเป้าหมายเพื่อสอนให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม  เป็นกุสโลบายที่จะสอนคนให้เป็นคนดี  โดยหลักค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนมีทั้งความคล้ายและความแตกต่างกันตามบริบทของสังคม ศาสนา การเมืองการปกครอง

        ประเทศไทยนั้น โชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และสิ่งที่ทรงพบคือ ปัญหาสำคัญของประเทศ  ประการได้แก่ ทางด้านการศึกษา ความยากจน และความสงบสุข จึงเกิดโครงการมากมายที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศจากคุณธรรมที่ทรงยึดถือ คือ หลักทศพิธราชธรรม

        นอกจากหลักคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังมีหลักจรรยาบรรณและหลักวิชาชีพ ที่ต้องเพิ่มเติมจากหลักปฏิบัติในบุคคลที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่น เช่นแพทย์และพยาบาล สถาปนิก ครู เป็นต้น  นอกจากนั้นแล้วการปลูกฝังของครอบครัวที่จะช่วยให้สามารถจดจำและเป็นหลักปฏิบัติในชีวิต   

 

IMG 4424 IMG 4432
   
IMG 4428 IMG 4447

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

S 18636822

 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)

จัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

 

        วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

          งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาข้อสรุปในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปี 2561 ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม เปิดโอกาสให้องค์กร ภาคี เครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ ได้นำเสนอผลงานคุณธรรมเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนแสวงหาแนวร่วมตามหลักการประชารัฐ จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการฯ และงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จาก 17 จังหวัด ในภาคเหนือ กว่า ๔๐๐ คน มีการจัดกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. การบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานองค์กร และชุมชนคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม  จาก ๔ หน่วยงาน

3. การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน

4. การแสดงนิทรรศการสาระสำคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

5. การแสดงผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน หน่วยงาน องค์กร คุณธรรมต้นแบบของจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 10 องค์กร/ชุมชน

การจัดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่ได้รวมพลังร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม โดยทุกภาคส่วนจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายความคิด และกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ในทุกพื้นที่ เป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

 

S 18636805 S 18636812
   
S 18636810 S 18636809
   
S 18636815 S 18636818
   
S 14008362 S 14008361