กระทรวงวัฒนธรรม โดย ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เปิดตัวรายการใหม่ชวนเด็กและเยาวชนไทย “กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด”

482864

 

แถลงข่าว"กล้าความดี ไม่มีสิ้นสุด"เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) แถลงข่าว "กล้าทำดีไม่มีที่สิ้นสุด" เปิดงานด้วยบทเพลงแห่งความรัก"ในหลวงของแผ่นดิน"ขับร้องโดย รุจ เดอะสตาร์ และลำเนา "กล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด" โดยอาจารย์เนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และแถลงข่าวกล่าวเปิดตัวรายการ"กล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด" โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินรายการโดย นายพชรพรรษ์ - นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ เป็นพิธีกรประจำรายการ จากเครือข่ายยุวทัศน์ เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาแถลงข่าว ในรายละเอียด ต่างๆ ได้แก่

 

482901 619920
IMG 0015 IMG 0164

 

1. นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงความสำคัญของการทำความดีทำไมต้องกล้าทำดี
2. นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)กล่าวถึง แนวคิดการผลิตและเผยแพร่รายการ "กล้าทำดี"และวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน"ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด"
3. นางฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2 และอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร กล่าวถึงความร่วมมือและการสนับสนุนเวลาเผยแพร่รายการ "กล้าทำดี"ทางทรูวิชั่น 784
4. นายณพสิน แสงสุวรรณ (หนุ่มวงกะลา) ศิลปิน "กล้าทำดี" รางวัลด้านสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม "รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ปี 2559 คุณธรรมดีเด่นช่วยงานสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการเลิกเหล้า - บุหรี่แก่เยาวชนในด้านวินัย และความพอเพียง โดยไม่มีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานสำคัญ ศิลปิน เยาวชน พร้อมสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม

Download PDFPressRelease - แถลงข่าวกล้าทำดี

 IMG 0052  IMG 0003
 IMG 9991  IMG 9996

 


วิชชดา นฤวรพัฒน์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

กระทรวงศึกษาธิการร่วมศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ขยายพื้นที่คนดี

S 7659702 S 7659669

 

2 พฤษภาคม 2560 : Co Branding แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมีระหว่าง ศคธ.กับ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าพบ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือ "องค์กรคนดี มีคุณธรรม" นำทีมโดย คุณธาดา เศวตศิลา ผอ.สิน สื่อส่วน คุณสุขุมาลย มลิวัลย์ และ ทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร โดยช่วงแรกหารือภาพรวมการบูรณาร่วมกัน

ช่วงที่ 2 หารือกับ ผอ.สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนงานสื่อสารสร้างสังคมคุณธรรม สู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) สุภาพชนคนอาชีวะ และ แกนนำเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต (สกอ.)


 

วิชชดา นฤวรพัฒน์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

ศูนย์คุณธรรม จัดเวิร์คช็อปพัฒนาครูแกนนำอาชีวะ สร้าง“คุณธรรมนำความรู้”สู่ไทยแลนด์ ๔.๐

IMG 0160 IMG 0146 IMG 0150

 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมีเป้าหมายมุ่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาล ในการปฏิรูปอาชีวศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดทั้งนำคุณค่าในวิชาชีพ มาต่อยอดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

วันที่ ๒๓ เมษายน นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวเปิดการอบรมแก่ตัวแทนสถานศึกษาจำนวน ๒๐ แห่ง พร้อมทั้งเสวนาหัวข้อ “การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนโครงการฯ”  โดยมีตัวแทนองค์กรภาคีเข้าร่วม ได้แก่ ดร.อัสนียา  สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์, ดร.นันทวัน  วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ

 IMG 0190 IMG 0199  IMG 0207

 

กิจกรรมตลอดทั้ง ๓ วัน จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยสามารถกำหนดปัญหา และกระบวนการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอาชีวะที่มีคุณธรรมได้ โดยมีทั้งบรรยายและฝึกปฏิบัติ จากอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย วิทยากรศูนย์คุณธรรม มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ “กิจกรรมรวมดวงใจ เครือข่ายครูดีศรีอาชีวะ”การบรรยาย “กระตุกต่อมคิด… กระตุ้นจิตวิญญาณความเป็นครู” เวิร์คช็อปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ “Think - Pair - Share” และฝึกปฏิบัติจัดทำโครงงานคุณธรรม

 

 IMG 0299 IMG 0302 IMG 0350
 IMG 0368  IMG 0384 IMG 0385

 

ในวันสุดท้ายก่อนปิดการอบรม นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจาก ๒๐ สถาบัน โดยนายแพทย์จักรธรรม ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ครูแกนนำที่เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งสนับสนุนในด้านการสร้างพลังเครือข่ายแก่สถาบันอาชีวะ เพื่อขับเคลื่อนงานให้เกิดรูปธรรม และเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงาน ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงานต่อไป

 IMG 0417 IMG 0437  IMG 0450
 IMG 0483 N IMG 0524  IMG 0535

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อม เพื่อมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค ๔.๐ นั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญที่สถานศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อก้าวไปสู่สังคมแรงงานที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ในอนาคตเราคงได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของนักเรียนอาชีวะ ที่มีหัวใจการให้ และการบริการ มีความพร้อมทั้งทักษะชีวิตควบคู่ทักษะอาชีพ บนฐานด้านคุณธรรม ภายใต้สโลแกน “อาชีวะชน คนคุณภาพ รับใช้ประชาชน”


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ศูนย์คุณธรรมชวนกระทรวงคมนาคม Co Branding องค์กรคนดี

 

IMG 9934

 

20 เม.ย. 60 : นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม ได้เข้าพบ นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม หารือความร่วมมือองค์กรดี สร้างแรงบันดาลใจผ่าน ๑๓ บุคลากรดีเด่นของกระทรวง และในอนาคตจะทำความร่วมมือพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม มีหน่วยงานในสังกัด 8 กรม 10 รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงานของรัฐ รวมพนักงานจำนวน 114,090 คน

 

IMG 9923 IMG 9935

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "Thai Alert" เพื่อเชื่อมต่อสังคมให้โครงข่ายจิตอาสาเฝ้าระวังและร่วมแจ้งเหตุกาณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

1491808566273
 
 
         ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "Thai Alert" เพื่อเชื่อมต่อสังคมให้โครงข่ายจิตอาสาเฝ้าระวังและร่วมแจ้งเหตุกาณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
         วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงนาม MOU ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "thai alert" ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
          แอปพลิเคชั่น “thai alert” เป็นแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายจิตอาสาให้ประชาชนภายนอกได้รับรู้เรื่องราวของคนทำดีได้ง่ายขึ้น โดยอาสาสมัครและประชาชนสามารถร่วมแจ้งเหตุและเฝ้าระวังทางสังคมผ่านทางแอปพลิเคชั่น "thai alert" ได้แล้ววันนี้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทางระบบ Android ส่วนระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดได้ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป.

1491808563679
 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest