ศูนย์คุณธรรมผนึกพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน“มาตรฐานความสุขชุมชน”

 IMG 5675  IMG 5787


- ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสาและเครือข่ายความสุขชุมชน ๑๙ จังหวัด จำนวน ๗๕ คน จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนมาตรฐานความสุขชุมชน” ณ ศูนย์ฝึกอบรม วีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายความสุขชุมชน  

โดยในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แบบอย่างการสร้างชุมชนสันติสุขบนพื้นฐานคุณธรรม ความดี”  นายเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึง การทำความดีในระดับบุคคล ต้องมาจากความเชื่อ ความศรัทธา รวมทั้งความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม (ทำดี ละชั่ว กลัวบาป) และในระดับชุมชน ตำบล ต้องมีแผนชีวิตหมู่บ้าน เป็นแผนพึ่งพาตนเอง และนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต โดยนายเสรีกล่าวย้ำว่า “ฐานของประเทศคือ หมู่บ้าน คุ้มบ้านจะต้องแน่น เป็นฐานเจดีย์ที่ทำให้เกิดความมั่นคง”

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้เปิดการประชุมและกล่าวถึง แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ ๑ โดยคุณธรรมนั้น เป็นสามเสาหลักของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประกอบด้วย ความสุข ความสามารถ และความดี)  รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ที่เน้นการพัฒนาเครือข่ายทั้งขบวนการ ด้วยคุณธรรม ๔ ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ศูนย์คุณธรรมได้มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมขององค์กร โดยพัฒนาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี  เพื่อยกระดับองค์กรชุมชนไปสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม สร้างความสันติสุขและความดีให้เกิดขึ้นในสังคม

IMG 5915 IMG 5881


           ช่วงการแลกเปลี่ยน และสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายความสุขชุมชน ตัวแทนจังหวัดได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำกรอบมาตรฐานความสุขชุมชน มาเป็นตัววัดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น มิติด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ชาวชุมชนราชทรัพย์ กทม. และสุพรรณบุรี ได้มีการบริหารจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ และมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน หรือมิติด้านวัฒนธรรม ของชาวภูเก็ตที่ส่งเสริมแต่งกาย “บ้าบ๋า และ ย่าหยา” ที่เป็นเอกลักษณ์ มีผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก หรือมิติด้านสุขภาพชุมชน ของชาวหนองหมากฝ้าย สระแก้ว ที่มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและเด็ก รวมทั้งการจัดกิจกรรมหัวเราะบำบัด และดูแลผู้ป่วย
/ ส่งเสริมการออกกำลังกายของชาวภูเก็ต เป็นต้น

IMG 5760 IMG 5895

 

เครือข่ายความสุขชุมชน เป็นเครือข่าย ชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่นจาก ๔ ภูมิภาค โดยการสนับสนุนจากภาคี ๘ องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ศูนย์คุณธรรม, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, มูลนิธิหัวใจอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, กองทุนเวลาเพื่อสังคม, สมาคมนักสร้างสุขชุมชน โดยมีการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานความสุขชุมชน “ที่เน้นประโยชน์สุขร่วมของคนในชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่น” โดยได้ร่วมกันสร้างมาตรฐานความสุขชุมชน ๘ ด้าน ได้แก่ ๑) คนดีปัญญาดี ๒) การศึกษาดี ๓) วัฒนธรรมดี ๔) อาชีพรายได้สมดุล ๕) มีสุขภาพดี ๖) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดี       ๗) สังคมอบอุ่นปลอดภัย และ ๘) มีธรรมาภิบาลชุมชน


งานสื่อสารองค์กร  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๙

โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สกอ. ปปช. และ ACT จัดอบรมแกนนำเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต

 

267441  IMG 5642

 

 

วันนี้ (๔ ก.พ. ๖๐)เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล..รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำในโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา ซึ่งจัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ สำนัก งานคณะกรรมการอุดม ศึกษา (สกอ.) สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และ องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ACT ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้โอวาทและฝากแนวทางการพัฒนาสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ไว้ ๔ เรื่อง ดังนี้
๑. การใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์
๒. การพัฒนาตนเองเป็น แกนนำเยาวชนต้นแบบกล้าทำดี ให้กับน้องๆ รุ่นต่อไป
๓. การพัฒนาตนเอง ที่เรียกว่า "ระเบิดจากข้างใน" ด้วยการร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมาย และ
๔. การน้อมนำหลักธรรมคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

S 10027014 S 10027015

 

การอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาในสังกัด สกอ. จำนวน คน จาก ๙ สถาบันการศึกษา ได้แก่ ม.ราชภัฏจันทรเกษม ม.เกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ม.ราชภัฏพระนคร ม.ราชภัฏเพชรบุรี ม.ศิลปากร ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาให้ เป็นแกนนำนักศึกษาด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อตรง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน จาก 9 สถาบัน

เสริมสร้างภาพลักษณ์ อาชีวะรุ่นใหม่ “คุณธรรมนำความรู้” มุ่งสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

 

 IMG 5044 1

IMG 5058

 IMG 5056  IMG 5097

 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันอาชีวศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ  กว่า ๒๐ สถาบัน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จัดประชุมระดมสมองสร้างความเข้าใจ แนวทางดำเนินงาน “โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง สุภาพชน คนอาชีวะ”โรงแรมเอบีนา เฮาส์ กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายใหญ่คือ มุ่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาล ในการปฏิรูปอาชีวศึกษา โดยปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานคุณภาพ จำนวนผู้เรียนในสถาบันอาชีวศึกษามีไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด ในขณะเดียวกันภาพนักศึกษาอาชีวะถูกมองว่าเป็นกลุ่มสร้างปัญหาในสังคม ทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันบ่อยครั้ง ทำให้สังคมมองภาพเด็กอาชีวะในแง่ลบ การจัดประชุมในครั้งนี้ มีแนวคิดในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม โดยสังคมได้รับรู้ถึงหัวใจแห่งการให้ ตลอดทั้งนำคุณค่าในวิชาชีพ มาต่อยอดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

            โมเดล “สถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง สุภาพชน คนอาชีวะ” คือโมเดลแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นหัวใจหลักการขับเคลื่อนงานอาชีวะ ด้วยกระบวนการระเบิดจากข้างใน สร้างภาพลักษณ์ใหม่อาชีวศึกษา ทั้งในส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเริ่มจากพัฒนาครู พัฒนานักเรียนแกนนำ พัฒนาคุณธรรมจิตอาสา เช่น จัดค่ายจิตอาสา พี่ชวนน้องทำดี ฯลฯ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ และคุณธรรมป้อนสู่สังคม

            นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงาน “โครงการนำร่องสถาบัน อาชีวะต้นแบบ สุภาพชน คนอาชีวะ” โดยได้นำโมเดลการเรียนรู้ มาใช้เป็นต้นแบบพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต แก่ครูและนักเรียนแกนนำ จัดกิจกรรมด้านจิตอาสา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนานักศึกษาฝึกงาน  ยกย่องคนต้นแบบเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เวทีนี้ถือเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ ให้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพและยกระดับสถาบันอาชีวศึกษา รอบรับกับตลาดแรงงาน พร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน

การดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร นักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อม เพื่อมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค ๔.๐ นั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่สังคมแรงงานคุณภาพ ในอนาคตเราคงได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของนักเรียนอาชีวะ ที่มีหัวใจการให้และการบริการ มีความพร้อมทั้งทักษะชีวิตควบคู่ทักษะอาชีพ บนฐานด้านคุณธรรม ภายใต้สโลแกน “อาชีวะชน คนคุณภาพ รับใช้ประชาชน”


งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ขับเคลื่อนงานสังคมคุณธรรม

 

001

 

 

สืบสานพระราชปณิธาน ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบองคมนตรี คณะกรรมการและผู้บริหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พรอมด้วย การศูนย์คุณธรรม และผู้บริหาร เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) หารือถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ด้านคุณธรรม-จริยธรรม ด้านวัฒนธรรม (มารยาท) การรับผิดชอบในหน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) ให้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นพรที่ประเสริฐที่สุด ทั้งในเรื่องของครูและการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็งจนเป็นนิสัย คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ โดยทั้งศูนย์คุณธรรม และ มยส. ได้เห็นพ้องกันว่า จะร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมจนเป็นนิสัย และส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป.

 Download PDFPress release

 

IMG 3358 IMG 3354

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์คุณธรรมจับมือ ACT เดินหน้าสร้างคนดีสังคมดีด้วย 4 คุณธรรม

1484822268736

 

19 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นำโดย นายภากรณ์ ทิวเจริญ กรรมการกลยุทธ์ นางสาวรชยาทิพย์ ฉันทกรชยานันท์ ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และเจ้าหน้าที่ ได้นำกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมทั้งหารือแนวทางการทำงานบูรณาการร่วมกัน ในปี 2560

ปีนี้เป็นจังหวะก้าวสำคัญที่ศูนย์คุณธรรม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพัฒนามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร โดยได้ดำเนินการจัดอบรมนำร่องแก่องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดราชบุรี เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2559 ที่ผ่านมา ในขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ได้เดินหน้าจัดทำ “ข้อตกลงคุณธรรม” (Integrity Pact) หนึ่งในเครื่องมือสร้างเกราะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

 

2017 01 19 17 58 42 260

 

 

การหารือในครั้งนี้ ได้วางแนวทางในอนาคตร่วมกัน ในการพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้  ด้วยคุณธรรม 4 ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ในด้านการปลูกฝังด้านความสุจริต และหลักความพอเพียง ในปี 2560 นี้ศูนย์คุณธรรมได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสุภาพชน คนอาชีวะและโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา 

การพัฒนาให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง และเจริญรุ่งเรืองนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาร่วมกัน สิ่งสำคัญต้องจากพัฒนาตัวเองจากภายในให้เข้มแข็งเสียก่อน และจึงส่งต่อพลังความดีไปสู่สังคม