ศคธ.มอบน้ำใจ สู่ผู้ประสบภัย หมู่บ้านไทยสามัคคี

105229 8194

 

7 สิงหาคม 2560 - นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  และทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุณธรรม  ได้เดินทาง ให้กำลังใจ และมอบของแก่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก และท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่ในหม่บ้านไทยสามัคคี  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม

8195 8196

ถ่ายภาพ/เขียนข่าว : สาริณี  ถูกจิตร
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

 

เสวนาระดมปัญญา สร้างสังคมแห่งคุณธรรม

 
S 8962428 S 8962433
 
 
27 กรกฏาคม 2560 - ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมเข้าร่วมประชุม เสวนาระดมปัญญา:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดโดย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  ณ ห้องประชุมสมปรารถนา 1 ชั้น 2 ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
 
S 8962434 S 8962431
 
 
ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์  ได้กล่าว ตอนรับผู้ร่วมงาน และการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้มีการขับเคลื่อนกฏหมายร่วมกัน เพื่อสร้างให้สังคมไร้การคอรัปชั่นและเป็นสังคมคุณธรรม 4.0 ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
 


ถ่ายภาพ/เขียนข่าว : นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร
 

ศคธ.จัดประชุมวิชาการ“คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม:ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง”

 

S 3465641 S 3465645 S 3465644

 

26 กรกฎาคม 2560 - Moral SPACE:เมื่อคุณธรรมมันซับซ้อน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)จึงจัดเวทีประชุมวิชาการ "คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม:ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง   โดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุม อาคารวิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

นายแพทย์จักรธรรม กล่าวว่า การ จัดงานในครั้งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ความรู้ ที่เชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการและความรู้จากประสบการณ์ ซึ่งมีความสำคัญและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เป็นกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเป็นพื้นที่ของการค้นหา “ความเป็นไปได้ใหม่” ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน โดยผู้ร่วมการประชุมจะได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ตรงกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ เกมวารีพินาศ ที่ฝึกให้คิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ประเด็นสำคัญบางอย่างจากสถานการณ์จำลองน้ำท่วมที่เกิดขึ้น หรือการเจริญสติ ที่นำมาใช้ในการ ทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ง่าย ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

 

S 3465642 S 3465643 S 3465646
S 3465647 S 3465648 S 3465649

 


น.ส.วิชดา นฤวพัฒน์

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศคธ.เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ "สุภาพชน คนอาชีวะ" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จ.อุดรธานี

S 11239463 S 11239464
S 11239465 S 11239466

 

26 กรกฎาคม 2560 - งานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ"สุภาพชน คนอาชีวะ"ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือจ.อุดรธานี

จาก "โรงสี" สู่ "โรงเรียน" คือ จุดกำเนิดแนวคิดของการจัดตั้งวท.เทคโนโลยีอีสานเหนือ ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพ ที่มุ่งเน้นเรื่อง "การให้  จิตอาสา และความกตัญญู" ภายใต้วิสัยทัศน์

- การสร้างวัฒนธรรมการให้ โดยสอดแทรกผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนจนกลายเป็นนิสัย

- การสร้างที่ยืนในสังคมผ่านกระบวนการจิตอาสา เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จูงใจให้เด็กรู้จักการให้ และเกิดความ "ภูมิใจ" ในการทำความดี

- ส่งเสริมการเรียน เพื่อสร้างอาชีพ

- สร้างความตระหนักแก่คุณครู ให้คำนึงถึงความหมายของคำว่า "ลูกศิษย์" (ลูก+ศิษย์) โดยบางเรื่องให้พิจารณาว่าถ้าเป็น "ลูก" ของเราๆ จะแนะนำหรือมีวิธีจัดการอย่างไร ... เช่นเดียวกับคำว่า "ศิษย์" และ "ลูกศิษย์"

- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบุคลากร (ครู) โดยให้ทุนศึกษาต่อ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาเด็กต่อไป

 

โดยนักศึกษาแกนนำได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาปรับใช้ในการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมเช่น 1.ฮักวิทยาลัย เสริมวินัย ไร้ขยะ 2.เดินแถวชิดขวา และ 3.รณรงค์เรื่องการเข้าแถวทันเวลา อันจะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย "มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา นำพาความพอเพียง" และการสร้างวิชาการคู่วิชาคน ดังคำขวัญของวิทยาลัย "เราไม่ได้สร้างอัจฉริยะ  แต่เราสร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้"

 

S 11239467 S 11239468
S 11239469 S 11239470

 


นางสาว ชนกกานต์ หอวรรณภากร

กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

โทร. 02-6449900  ต่อ 200-203

 

ศคธ.เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ"สุภาพชน คนอาชีวะ" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร

S 11157527 S 11157529 S 11157523
S 11157526 S 11157524 S 11157530

 

25 กรกฎาคม 2560 - ศคธ.เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ"สุภาพชน คนอาชีวะ" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร ก้าวแรกของความประทับใจคือ ความสะอาด ความมีระเบียบวินัย และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของวิทยาลัย  รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำที่นำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้กับเพื่อนครู และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ให้รับรู้ และเข้าใจในทิศทาง กระบวนการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อนักเรียน นักศึกษาทั้งวิทยาลัย ผ่านกระบวนการ

- ผู้บริหาร/ ครู มี "ใจ" ร่วมคิดและพัฒนา

- เปิดโอกาส และพื้นที่เรียนรู้ให้เด็กได้คิด และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ... โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา

- ครูคอยติดตามผล ชื่นชม และให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยเหตุผล และความเข้าใจ เน้นสอนให้คิดเชิงเหตุผล

- เกิดพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกทั้งตัวครู และนักเรียน

- นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนานักเรียน/นักศึกษา ให้เป็น "สุภาพชน คนอาชีวะ" รวมถึงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น "สถานศึกษาคุณธรรม"  ต่อไป

 


นางสาว ชนกกานต์ หอวรรณภากร

กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

โทร. 02-6449900  ต่อ 200-203