ศคธ.ร่วมสร้างความเข้าใจองค์กรคุณธรรม รพ.ค่ายสุรนารี รพ.คุณธรรม

head

          วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงภารกิจของศูนย์คุณธรรม โดยมี พล.ต.ธนา สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี กล่าวต้อนรับคณะ และพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ บรรยายหัวข้อ องค์กรคุณธรรม 3 ระดับ คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในวันที่ 21 สิงหาคม 61 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 150 คน นอกจากนี้ยังได้เยียมชมหน่วยงาน 10 หน่วยงาน คือ กองพยาธิ แผนกเวชระเบียน word 51 word 52 word 302 word 303 word 502 opd ศัลกรรมกระดูกและข้อ หอผู้ป่วยมะเร็ง เคมีบำบัด และศูนย์มิตรภาพ ซึ่งเป็น รพ.ขนาดกลางที่ส่งเสริมคุณธรรม ในเรื่อง ความซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจบริการ และมีจิตสาธารณะ

1 2
   
3 4
   
5 6
   
7 8

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขับเคลื่อนหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ ณ จังหวัดสงขลา

ปก

          กองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขับเคลื่อนหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ของศูนย์ธรรมขยายผลสู่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส&รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เข้าร่วม ได้แก่ มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ อาจารย์มิตร ดาราฉาย ครูชำนาญการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อาจารย์ไพรัช ผนิชวรนันท์ ผจก.โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
          วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีเรียนรู้แกนธรรมศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามอย่างแท้จริง และเป็นการสานสัมพันธ์แกนนำศาสนาให้มาเป็นเครือข่ายส่งเสริมสันติสุขในชุมชนท้องถิ่นตนเอง. ทั้งนี้มีแกนนำศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ตำรวจ ทหาร ข้าราชการครู ในอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และตำรวจจาก 3 จังหวัดชายแดน มาเข้าร่วมโครงการกว่า 96 รูป/คน
          ผลการอบรม ทั้ง 4 อำเภอ คิดทำโครงการต่อยอดนำความรู้จาการอบรมไปขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างสันติสุข ความรักความเข้าใจของคนในชุมชน หวังสร้างรูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่อำเภอเป็นต้นแบบศาสนิกสัมพันธ์สร้างสันติสุขอย่างแท้จริง ได้แก่ โครงการสานสัมพันธ์ทำดี พอมี พอกิน อำเภอจะนะ โครงการศาสนิกสัมพันธ์ ผูกมิตรจิตอาสา อำเภอสะบ้าย้อย โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสองศาสนาสู่สังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน อำเภอเทพา. โครงการสายใยศาสนิกสัมพันธ์ อำเภอนาทวี

07 02
   
03 04
   
05 06
   
01 08
   
09 10
   
11 12

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำกรุงไทยคุณธรรม รุ่นที่ ๒

ปก

          วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำกรุงไทยคุณธรรม รุ่นที่ ๒ ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางอัจฉริยา บุญรัตน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกลยุทย์ทรัพยากรบุคคลและองค์กร ธนาคารกรุงไทย (จำกัดมหาชน) สำนักงานใหญ่เป็นผู้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิด การอบรม“แกนนำกรุงไทยคุณธรรม รุ่นที่ ๒” ในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ที่มีต่อภาพลักษณ์ด้านธรรมาภิบาลในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและสร้างแกนนำการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมองค์กร หรือ Core Value คุณลักษณะ 6 ประการ ของธนาคารกรุงไทยที่เป็นนโยบายสำหรับใช้ขับเคลื่อนร่วมกันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ“แกนนำกรุงไทยคุณธรรม รุ่นที่ 1” เมื่อวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อผลักดันให้ธนาคารกรุงไทยกลายเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนภายในระยะเวลา ๓ ปี ภายใต้แนวความคิด “Krungthai smart Gen D” ด้วยวิธีการคัดเลือกบุคคลากรผู้ที่มีความสนใจ และมีศักยภาพของแต่ละสายงานในธนาคารกรุงไทย เข้ามาร่วมเรียนรู้พร้อมรับการอบรมกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และบทบาทหน้าที่ของแกนนำในการขยายผลต่อไป ซึ่งมีตัวแทนจากสายงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 75 คน จาก 15 สายงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ในการอบรมดังกล่าว กำหนดให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันคิดโครงการกิจกรรมที่จะนำไปดำเนินการต่อได้เลยโดยทันทีในสายงานของตน หลังจากที่เสร็จสิ้นการอบรมครั้งนี้แล้ว โดยจะต้องคิดภายใต้กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์องค์กร 3 ป คือ การปลูกจิตสำนึก การป้องกัน และการปรับเปลี่ยน ซึ่งโครงการที่ได้จากการเสนอตามความคิดของผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ฝ่ายกลยุทย์ทรัพยากรบุคคลและองค์กรจะได้นำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับจัดทำเป็นแผนเพื่อขับเคลื่อนงานทางด้านนโยบายต่อไป

1 2
   
7 8
   
3 4
   
5 6

ศคธ. เดินหน้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ (ภาคอีสาน)

ปก

          1 สิงหาคม  2561  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานในการเปิดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ (ภาคอีสาน) จัดขึ้นระหว่างวันที่  1 – 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี่ขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และดร.อธิปไตยโพแตง ได้กล่าวทักทายและให้โอวาท   นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  นายณัฐคม  จิตติรัตน์  เป็นวิทยากรในการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะ “ภาวะผู้นำ”  และนายฉัตรชัย  เชื้อรามัญ  วิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร   ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดอบรมแกนนำอาชีวะ รุ่นที่ 2 เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ และพัฒนาให้เป็นสุภาพชน คนอาชีวะ จะเน้นการส่งเสริม "ทักษะ 3 ว " คือวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิทยาลัยอาชีวะ 3 วิทยาลัย จำนวน 66 คน เป็นร่วมมือระหว่างภาคี คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป๋วยอึ้งภากรณ์ การอบรมในวันแรก เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้นำ พัฒนาการทำงานเป็นทีม การวางแผน การหาวิธี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรม รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการขยายผลการทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงเผยแพร่ไปยังสังคมภายนอก

1 2
   
3 4
   
5 6
   
7 8

ศคธ.จัดพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ ๒

 

อดมศกษา 180724 0003

          18 ก.ค. 2561  นายสิน สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา รุ่น 2 โดยมีดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสาวจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ  (ป.ป.ช.)  ได้กล่าวทักทายและให้โอวาท    จัดในระหว่างวันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   โดยในปีนี้นอกจากจะพัฒนาและปลูกฝังค่านิยมสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ให้เป็นแกนนำด้านการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง  นำไปสู่การขยายผลต่อในอนาคตแล้ว  ยังมีการพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการขยายผลการทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงเผยแพร่ไปยังสังคมภายนอก นอกจากนี้ยังมีการอบรมการสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา เป็นการอบรมครูเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานด้านความซื่อตรง และพัฒนาครูให้เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับนักศึกษาเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน  มีแกนนำนักศึกษากว่า ๙๐ คน  ๑๓ มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม

อดมศกษา 180724 0001 อดมศกษา 180724 0014
   
อดมศกษา 180724 0004 อดมศกษา 180724 0005
   
อดมศกษา 180724 0006 อดมศกษา 180724 0012
   
อดมศกษา 180724 0002 อดมศกษา 180724 0010
   
อดมศกษา 180724 0011 อดมศกษา 180724 0007
   
อดมศกษา 180724 0013 อดมศกษา 180724 0008