พิธีเปิดงาน "มหกรรมรามยณะเฉลิมพระเกียรติ"ในโครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้งานใต่ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ท้องสนามหลวง

 

129305 129302

  

๒๐ เมษายน – พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมรามยณะเฉลิมพระเกียรติ "ในโครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้งานใต่ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ท้องสนามหลวง และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน โดย ศูนย์คุณธรรม  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ “การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน” อาทิเช่น กิจกรรม carring and sharing  community เพื่อให้ผู้เข่าร่วมงานได้แสดความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณธรรมร่วมที่สำคัญของคนในอาเซียน  ๑๐ ข้อ ไว้เนื้อเชื่อใจ เอื้อเฟื่้อแบ่งปัน เคารพความแตกต่าง ทำเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของคนในอาเซียน  พอเพียง รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีวินัย สื่อสารต่อกันในทางบวก จิตอาสาเพื่อส่วนรวม ความซื่อตรงโปร่งใส

 73729  129301

 

ซึ่งการเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์คุณธรรมในครั้งนี้ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ศูนย์คุณธรรม ต้องประชาสัมพันธ์งานอาเซียนให้เป็นที่รู้จักให้กว้างขวางมากขึ้น