ประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง

58577 139383 139378

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   นำโดย นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง       โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ กระบวนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดตรัง และเชื่อมโยงเครือข่ายจังหวัดตรังให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนได้นั้น ซึ่งการจัดกระบวนการครั้งนี้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๔ โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน ๙๕ คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  ใจดีเฉย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้  

          การประชุมได้รับเกียรติจาก นายเดชรัฐ  สิมสิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มาเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ “การปฏิรูปการศึกษา กับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย” กล่าวว่า การที่รัฐบาลได้มีการปฏิรูปการศึกษาขึ้นใหม่ และได้แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถกำกับดูแลเรื่องการศึกษาได้โดยตรง จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดโดยเน้นด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ควบคู่คุณธรรม และเด็กไม่จำเป็นจะต้องเรียนเพื่อให้ได้ปริญญาจบแล้วไม่มีงานทำ แต่เราต้องให้เด็กเรียนภาคบังคับให้จบทุกคน ให้อ่านออกเขียนได้ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้  ประกอบกับขณะนี้ประชาคมอาเซียนได้เปิดเสรีใน ๗ สาขาวิชาชีพ ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพกับเด็กและเยาวชนควรส่งเสริมให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ทางจังหวัดได้มีแผนพัฒนารองรับการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนตรัง อยู่ ๔ แผนงาน ดังนี้

 

แผนงานที่ ๑ ด้านการเกษตร     ส่งเสริมให้คนในจังหวัดตรังมีทักษะ และความรู้การปลูกยางพาราอย่างที่ดี ทำแล้ว พออยู่ พอกิน การทำเกษตรอย่างผสมผสาน และการทำเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

แผนงานที่ ๒ ด้านการท่องเที่ยว “เปิดฟ้าการท่องเที่ยว” ความรู้ทางภาษา การประกอบอาชีพการให้บริการนักท่องเที่ยว และความรู้ด้านการรับผิดชอบ ต่อนักท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๓ ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตร เพื่อการแปรรูป และการจำหน่าย

แผนงานที่ ๔ ด้านทรัพยากร ส่งเสริมให้คนในจังหวัดได้รับการพัฒนาทักษะตามสาขาวิชาชีพของตนเอง


ทั้ง ๔ แผนงานนี้ จะสำเร็จได้ทุกคนในจังหวัดต้องร่วมมือช่วยกันในการพัฒนา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาจะต้องช่วยกันในการอบรม บ่มเพาะ ให้วิชาความรู้ ทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะได้มีอาชีพและเป็นพื้นฐานความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป     

 

 tt3  tt2  tt1

 

สรุปประเด็นการยกร่างมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดตรัง  

 

  • ได้ร่างมาตรฐาน และตัวชี้วัด โรงเรียนคุณธรรม  ๖ ด้าน ๑๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

tt

 

  • แผนงาน การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม ไปใช้ในสถานศึกษา จำนวน ๒๔ แผน ซึ่งจะมีการนำไปทดลองใช้ระหว่างช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษาหน้าเป็นระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๕๙) โดยมีกรอบแนวคิดกำหนดตามอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และมาตรฐานของโรงเรียนตนเอง ศึกษาต้นทุนของตนเองที่มี  หรือ ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ
  • แผนประเมิน กระตุ้น ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นักวิชาการในพื้นที่ และศูนย์คุณธรรมพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเติมแต็ม แลกเปลี่ยนปัญหา และอุปสรรค์ในการดำเนินงาน