‘ปลูก’จิตสำนึก ‘ปลุก’เยาวชนชาวใต้สู่ค่าย YOUTH2020

 

 

Youth 4094 Youth 2512  

 

 สงขลา 3 เมษายน 2559 – ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย นับเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงและฝังรากลึกมายาวนาน จากผลการสำรวจของเอแบคโพลล์ปี 2556 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ยอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริต หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ แนวโน้มทัศนคติหรือความคิดผิดๆ ยังคงมีสูงขึ้น ซึ่งล้วนเป็นการบ่มเพาะเนื้อร้ายให้ฝังลงไปในจิตสำนึกของคน ให้จอมจำนนต่อความชั่วร้ายที่เกิดขึ้น นับวันพฤติกรรมต่างๆ ก็จะกลายเป็นความเคยชินและชินชาจนกลายเป็น “วัฒนธรรมการคอร์รัปชั่น” ลุกลามไปสู่กลุ่มคนในแวดวงสาขาอาชีพต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จึงได้จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020 รุ่นที่ 5 โดยหวังกระตุ้นจิตสำนึกของเยาวชนต่อปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย พร้อมลุกขึ้นมาปฏิเสธการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 58 คน จาก 13 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2559 ณ โรงแรมบีพี สิมิหลา โฮเทล แอนท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กิจกรรมในครั้งนี้ คาดหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ “เรียนรู้ เปิดใจ เข้าใจ” ผลกระทบและปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมปลูกฝังค่านิยม 6 ประการสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การเป็นอยู่พอเพียง มีภาวะผู้นำ และการปฏิเสธคอร์รัปชั่น โดยเป้าหมายสำคัญคือ สร้างพลังเครือข่ายเยาวชนให้เป็นแนวร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัย

ตลอดการจัดค่าย ได้มีกิจกรรมให้เยาวชนร่วมกันระดมความคิดเห็น ต่อปัญหาการทุจริตทั้งในระดับใกล้ตัวและระดับสังคม อาทิ “โตอย่างรู้ทันคอร์รัปชัน” เวทีพูดคุยกรณีศึกษาการทุจริตที่เป็นข่าวโด่งดังในทีวีและโซเชียล โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และคุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้บอกเล่าเรื่องราวการโกงชนิดที่คาดไม่ถึง เช่น คดีไร่ส้ม ฯลฯ กิจกรรมสืบเสาะ-เปิดโปงการทุจริต ด้วยเทคนิค “ดมกลิ่น เห่า กัด” จากทีมงานโครงการหมาเฝ้าบ้าน การจัดทำ “โครงการต้านโกงในมหาวิทยาลัย” โดย ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง นอกจากนี้ยังกิจกรรมสันทนาการมากมายที่สอดแทรกเนื้อหาสำคัญ เน้นย้ำให้เกิดการกระตุ้นจิตสำนึกในการปฏิเสธการโกงทุกรูปแบบ

 Youth 2134  Youth 1308  Youth 3272
Youth 1974 Youth 3688 Youth 2990

 

          วันสุดท้ายของค่าย นักศึกษาแต่ละสถาบัน ได้นำเสนอโครงการ มีนายจิรวัฒน์  ลิ้มแก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน นายภากรณ์  ทิวเจริญ และ ดร.วรวุฒิ  แสงเฟือง ร่วมให้ข้อคิดเห็นและแนวทางการจัดทำโครงการ มีสถาบันต่างๆ ได้นำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจ อาทิ โครงการ “ฮูกน้อยเจ้าปัญญา อาสาทำดี” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับแนวคิดการสร้างแกนนำเยาวชน และร่วมกันขยายเครือข่ายในมหาวิทยาลัย โครงการ”พิราบขาว” มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กับกิจกรรมสร้างความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม น้อมนำสู่ชุมชน และจัดตั้งเครือข่ายศูนย์พิราบขาว รับข้อร้องเรียนและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นายภากรณ์  ทิวเจริญ ประธานโครงการเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน youth 2020 กล่าวว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ ต้องมีจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ให้ ไม่รับ และต้องรู้จักปฏิเสธการโกง โครงการนี้คาดหวังให้เยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ โดยยึดเจตนารมย์ที่มุ่งมั่นของคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตประธานโครงการฯ ในการดำเนินงานจัดตั้งชมรมต่อต้านการคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัย โดยในปี 2559 จะดำเนินการจัดค่ายอีก 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งเหนือ กลาง อีสาน และใต้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฎ จำนวน 50 - 60 คนต่อรุ่น

เยาวชนไทย มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนพลังทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ หากได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดการปฏิเสธคอร์รัปชั่น และร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี ให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนสู่สังคม สังคมไทยจะเบ่งบานไปด้วยคุณธรรมความดี ไม่มีการคอร์รัปชั่นอีกต่อไป 

 

 Youth 4116 Youth 4073  Youth 4318 1