การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคุณธรรม สำหรับเยาวชน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

66514

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๕ สถาบัน ประกอบด้วย ๑) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๒) มหาวิทยาลัยรังสิต ๓) มหาวิทยาลัยสยาม ๔) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ๕) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๒๐ คน จัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคุณธรรมสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านคุณธรรมในชั้นเรียนสำหรับเยาวชนด้วยรูปแบบสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวีดิโอ ที่จะทำให้การเสริมสร้างความเข้าใจด้านคุณธรรมเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

          โครงการดังกล่าว มีกิจกรรมสำคัญ คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมสำหรับเยาวชน” เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรมสำหรับเยาวชน และนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบสื่อได้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำสื่อคุณธรรมสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นการออกแบบและคัดเลือกเนื้อหาสำหรับการจัดทำวีดิโอคลิปของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๐ คลิป และทางมหาวิทยาลัยต่างๆ จะได้นำไปผลิตสื่อคุณธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านคุณธรรมสำหรับเยาวชนต่อไป 

 

 

66603 66534 66547