การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคุณธรรม สำหรับเยาวชน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

66514

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๕ สถาบัน ประกอบด้วย ๑) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๒) มหาวิทยาลัยรังสิต ๓) มหาวิทยาลัยสยาม ๔) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ๕) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๒๐ คน จัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคุณธรรมสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านคุณธรรมในชั้นเรียนสำหรับเยาวชนด้วยรูปแบบสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวีดิโอ ที่จะทำให้การเสริมสร้างความเข้าใจด้านคุณธรรมเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

          โครงการดังกล่าว มีกิจกรรมสำคัญ คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมสำหรับเยาวชน” เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรมสำหรับเยาวชน และนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบสื่อได้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำสื่อคุณธรรมสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นการออกแบบและคัดเลือกเนื้อหาสำหรับการจัดทำวีดิโอคลิปของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๐ คลิป และทางมหาวิทยาลัยต่างๆ จะได้นำไปผลิตสื่อคุณธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านคุณธรรมสำหรับเยาวชนต่อไป 

 

 

66603 66534 66547

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest