ภาคีเครือข่ายสร้างสุขมวลรวมชุมชน 9 องค์กรร่วมจัดอบรม“วิทยากรกระบวนการนักสร้างสุขชุมชน” ครั้งที่ 2

176194

 

ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559  นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมหลักสูตร วิทยากรกระบวนการนักสร้างสุขชุมชน ครั้งที่ 2  ร่วมกับ 9 องค์กรภาคีความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขสู่สังคมคุณธรรม อันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร มูลนิธิหัวใจอาสา กองทุนเวลาเพื่อสังคม เครือข่ายธุรกิจเพื่อชุมชน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ณ อาคาร B7.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม

โดยมีเป้าหมายให้แกนนำชุมชน นักศึกษา นักพัฒนาและภาคีเครือข่ายได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข ตามแนวทางของท่านอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อันได้แก่ การสร้างเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความสุขชุมชน การจัดทำธรรมนูญความสุขชุมชนผ่านกระบวนการบริหารการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม (Participatory Area Cycle Management :PACM)  ภายหลังการอบรม 9 ภาคีเครือข่ายและผู้เข้าอบรม ได้กำหนดทิศทางมองความสุขและคุณธรรมความดีเป็นเป้าหมายของการพัฒนาโดยจะนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ขยายผลในชุมชนของตนและชุมชนอื่น ๆ พร้อมรวมพลังเป็นเครือข่ายกระจายการทำดีและสร้างความสุขให้เต็มแผ่นดิน

 

 

176197 176196
   
3002 176199

 

 

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest