ภาคีเครือข่ายสร้างสุขมวลรวมชุมชน 9 องค์กรร่วมจัดอบรม“วิทยากรกระบวนการนักสร้างสุขชุมชน” ครั้งที่ 2

176194

 

ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559  นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมหลักสูตร วิทยากรกระบวนการนักสร้างสุขชุมชน ครั้งที่ 2  ร่วมกับ 9 องค์กรภาคีความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขสู่สังคมคุณธรรม อันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร มูลนิธิหัวใจอาสา กองทุนเวลาเพื่อสังคม เครือข่ายธุรกิจเพื่อชุมชน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ณ อาคาร B7.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม

โดยมีเป้าหมายให้แกนนำชุมชน นักศึกษา นักพัฒนาและภาคีเครือข่ายได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข ตามแนวทางของท่านอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อันได้แก่ การสร้างเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความสุขชุมชน การจัดทำธรรมนูญความสุขชุมชนผ่านกระบวนการบริหารการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม (Participatory Area Cycle Management :PACM)  ภายหลังการอบรม 9 ภาคีเครือข่ายและผู้เข้าอบรม ได้กำหนดทิศทางมองความสุขและคุณธรรมความดีเป็นเป้าหมายของการพัฒนาโดยจะนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ขยายผลในชุมชนของตนและชุมชนอื่น ๆ พร้อมรวมพลังเป็นเครือข่ายกระจายการทำดีและสร้างความสุขให้เต็มแผ่นดิน

 

 

176197 176196
   
3002 176199