ศูนย์คุณธรรมจัดอบรม“คุณธรรม”ให้ศาลเยาวชนฯและผู้พิพากษาสมทบ

 

55262

 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้พิพากษาสมทบ จัดอบรม"แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย (สู่สันติสุข)" โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมกว่า ๑๖๐ คน

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมกับการปฏิรูปสังคมไทย" โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา กล่าวว่า บทบาทการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน คือ ๑) สังคมพลเมือง คือ การเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกันของการทำงานเรื่องนี้  ๒) สถาบันการศึกษา ในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ๓) รัฐบาล ต้องมีเจตจำนงในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรของประเทศ และ ๔) สังคมระหว่างประเทศ ในการให้สิทธิเด็ก ให้มีความอยู่รอดปลอดภัย ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู แก้ไข และเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วนล้วนแล้วแต่เป็นกุญแจสำคัญ ที่ต้องสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำงานซึ่งกันและกัน “

นอกจากการอบรมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อ " แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมในสังคมไทย : กรณีศึกษามูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ ผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม โดยท่านได้กล่าวว่า “คุณธรรมจริยธรรมจะบรรลุเมื่อ ๑) ยึดถือปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต ๒) เข้าถึงเจตนารมณ์ความมุ่งหมายที่แท้จริง และ ๓) มีความรู้ความเข้าใจ โดยได้ยกตัวอย่างการพัฒนาของประเทศมาเลเซีย โดยการใช้แผนความซื่อตรงแห่งชาติ และกรณีศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของไต้หวัน ในความเป็น "จิตอาสา" ในการส่งเสริมเชิงรูปธรรมต่างๆ ทั้งในวัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีโทรทัศน์ เป็นต้น

 

55261 55264 55265