ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา "ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

21 22 1ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา "ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

  • แผนขับเคลื่อนจังหวัด_บุรีรัมย์
Download PDF Download PPT 
  • แผนขับเคลื่อนจังหวัด_พัทลุง
Download PDF  Download PPT
  • แผนขับเคลื่อนจังหวัด_ร้อยเอ็ด
Download PDF  Download PPT
  • แผนขับเคลื่อนจังหวัด_พิจิตร
Download PDF  Download PPT
  • แผนขับเคลื่อนจังหวัด_ราชบุรี
Download PDF  Download PPT
  • แผนขับเคลื่อนจังหวัด_ศรีสะเกษ
Download PDF  Download PPT
  • ข้อคิดเห็น_จังหวัดใหม่ (พะเยา หนองคาย สระบุรี)
Download PDF  Download PPT