ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา "ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

21 22 1ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา "ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

  • แผนขับเคลื่อนจังหวัด_บุรีรัมย์
Download PDF Download PPT 
  • แผนขับเคลื่อนจังหวัด_พัทลุง
Download PDF  Download PPT
  • แผนขับเคลื่อนจังหวัด_ร้อยเอ็ด
Download PDF  Download PPT
  • แผนขับเคลื่อนจังหวัด_พิจิตร
Download PDF  Download PPT
  • แผนขับเคลื่อนจังหวัด_ราชบุรี
Download PDF  Download PPT
  • แผนขับเคลื่อนจังหวัด_ศรีสะเกษ
Download PDF  Download PPT
  • ข้อคิดเห็น_จังหวัดใหม่ (พะเยา หนองคาย สระบุรี)
Download PDF  Download PPT

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest