ศคธ.จัดพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ ๒

 

อดมศกษา 180724 0003

          18 ก.ค. 2561  นายสิน สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา รุ่น 2 โดยมีดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสาวจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ  (ป.ป.ช.)  ได้กล่าวทักทายและให้โอวาท    จัดในระหว่างวันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   โดยในปีนี้นอกจากจะพัฒนาและปลูกฝังค่านิยมสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ให้เป็นแกนนำด้านการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง  นำไปสู่การขยายผลต่อในอนาคตแล้ว  ยังมีการพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการขยายผลการทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงเผยแพร่ไปยังสังคมภายนอก นอกจากนี้ยังมีการอบรมการสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา เป็นการอบรมครูเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานด้านความซื่อตรง และพัฒนาครูให้เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับนักศึกษาเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน  มีแกนนำนักศึกษากว่า ๙๐ คน  ๑๓ มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม

อดมศกษา 180724 0001 อดมศกษา 180724 0014
   
อดมศกษา 180724 0004 อดมศกษา 180724 0005
   
อดมศกษา 180724 0006 อดมศกษา 180724 0012
   
อดมศกษา 180724 0002 อดมศกษา 180724 0010
   
อดมศกษา 180724 0011 อดมศกษา 180724 0007
   
อดมศกษา 180724 0013 อดมศกษา 180724 0008