ศคธ.อบรม "สุภาพชน คนอาชีวะ" รุ่น ๒

IMG 2095 IMG 1838 IMG 2398

 

๑๗ กรกฏาคม  ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ (ภาคกลางและภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทีเคพาเลส แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานในการเปิดการอบรม และดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายณัฐคม  จิตติรัตน์  วิทยากร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดอบรมแกนนำอาชีวะ รุ่นที่ ๒ เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ และพัฒนาให้เป็นสุภาพชน คนอาชีวะ จะเน้นการส่งเสริม "ทักษะ ๓ ว" คือวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิทยาลัยอาชีวะ ๙ วิทยาลัย จำนวน ๙๐ คน เป็นร่วมมือระหว่างภาคี คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป๋วยอึ้งภากรณ์ การอบรมในวันแรก เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้นำ พัฒนาการทำงานเป็นทีม การวางแผน การหาวิธี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรม

 

IMG 2187 S 4136992