เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก

นวตกรรมภาคกลาง1 ๑๘๐๖๑๓ 0003 นวตกรรมภาคกลาง1 ๑๘๐๖๑๓ 0033
นวตกรรมภาคกลาง1 ๑๘๐๖๑๓ 0035 นวตกรรมภาคกลาง1 ๑๘๐๖๑๓ 0035

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี คณะทำงานกลไกภูมิภาค ภาคภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 179 คน จากจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งผลงานนวัตกรรมที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีครั้งนี้ มาจากการคัดเลือกภายหลังจากคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและเก็บประเด็นที่น่าสนใจของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว และฉะเชิงเทรา รวมจำนวน 15 โรงเรียน

นวัตกรรมที่ค้นพบและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ อาทิ การส่งเสริมเรื่องวินัย การใช้วิถีเรื่องละหมาดเป้นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบ การจัดการเรื่องขยะ การแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้โทรสัพท์มือถือของนักเรียน เป็นต้น

 

นวตกรรมภาคกลาง2 ๑๘๐๖๑๓ 0107 นวตกรรมภาคกลาง2 ๑๘๐๖๑๓ 0135
นวตกรรมภาคกลาง2 ๑๘๐๖๑๓ 0258 นวตกรรมภาคกลาง2 ๑๘๐๖๑๓ 0332