เวทีเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมเด็กเยาวชนภาคใต้

นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0106 นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0009
นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0060 นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0076

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม ภาคใต้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน เขตพื้นที่ภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายพิเศษเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

สำหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นการเปิดให้โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่สังคมกำลังต้องการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นการส่งเสริมคุณธรรมที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน เช่น การขาดวินัย การใช้ความรุนแรง การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม การคบเพื่อนไม่ดี ใช้ยาเสพติด ผิดศีลธรรม เป็นต้น

ในเวทีครั้งนี้มีโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดตรัง กระบี่ และจังหวัดใกล้เคียงส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 29 แห่ง มีผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานเวทีดังกล่าวจำนวน 425 คน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเข้าสู่กระบวนการถอดความรู้เพื่อขยายผลต่อไป จำนวน 10 แห่ง

นอกจากนี้ พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตะวังโส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรม ยังได้เพิ่มเติมองค์ความรู้และหลักการคิดค้นและขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0114 นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0331
นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0365 นวตกรรม ภาคใต ๑๘๐๗๐๓ 0371