พัฒนาศักยภาพ “สุภาพชนคนอาชีวะ” สร้างคนดีคนเก่งสู่ตลาดแรงงาน ๔.๐

R001

 

 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ในโครงการสุภาพชนคนอาชีวะ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ (ภาคเหนือ)     โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง“สุภาพชนคนอาชีวะ”   ที่สืบเนื่องจากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบ “สร้างสุภาพชนคนอาชีวะ” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์กรภาคีความร่วมมือ ๕ องค์กร และสถาบันอาชีวศึกษา ๒๐ แห่ง และในครั้งนี้ จัดอบรมระหว่างวันอังคารที่ ๑๐ – วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยวิทยาลัยอาชีวะ ๕ แห่ง ดังนี้ ๑) วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จ.เชียงใหม่ ๒) วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จ.เชียงใหม่ ๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย และ ๔) วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน ๕) วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ภาคีเครือข่าย ๓ หน่วยงานได้แก่ ๑) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ๒) สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และ ๓) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๑๑๕ คน

 

R002