ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐

S 3637261 S 3637262
S 3637263 S 3596298

 

๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดงานประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม:นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม องค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัยจากปฏิบัติการจริง เพื่อประมวลองค์ความรู้และนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัยจากปฏิบัติการจริง และเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการที่ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัย

รูปแบบการจัดงานประกอบไปด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัย นิทรรศการ และการแสดงทางวัฒนธรรม โดยประเด็นนำเสนอในงานมีดังต่อไปนี้ เวทีเสวนา Thailand Social Report เวทีเสวนาคุณธรรมตามช่วงวัย เวทีเสวนาคุณธรรมในสังคมไทยยุค ๔.๐ เวทีเสวนาครอบครัวส่งเสริมคุณธรรม เวทีเสวนาชุมชนส่งเสริมคุณธรรม เวทีเสวนา “คุณธรรมการอยู่ร่วม” กับการเติบใหญ่ของประชาคมอาเซียน เวทีเสวนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติกับอนาคตของสังคมไทย เวทีเสวนานวัตกรรมโครงงานคุณธรรม เวทีเสวนาสุภาพชนคนอาชีวะ และเวทีเสวนาเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และผู้สนใจทั่วไป รวม ๔๐๐ คน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

S 3637264 S 3637265
S 3637267 S 3637268