วธ.จัดงานประชารัฐร่วมใจฯ และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ผลักดันแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 สู่การปฏิบัติ เน้นคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

 IMG 8516  IMG 8605
 IMG 8678  IMG 8520


วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 - ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

          นายวีระ กล่าวว่า การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย  คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จาก 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 450 คน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม และสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการแสวงหาแนวร่วมภาคประชารัฐ ที่จะร่วมแสดงเจตนารมณ์เดินหน้า “ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” เพื่อความอยู่ดีมีสุขตามนโยบายของรัฐบาล

          การจัดการประชุมในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน การแสดงนิทรรศการสาระสำคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  และการแสดงผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน หน่วยงาน องค์กรคุณธรรม จำนวน 12 ชุมชน/องค์กร โดยที่ประชุมจะได้นำเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางในการประเมินชุมชน องค์กรของตน ซึ่งแบ่งจำแนกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับส่งเสริมคุณธรรม 2.ระดับคุณธรรม 3.ระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด มุ่งเน้นการนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ที่จะช่วยให้เกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน กับทั้งเป็นการสื่อสารให้ตระหนักรู้ถึงเป้าหมายของการพัฒนาประเทศโดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม ร่วมคิด ร่วมทำในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ร่วมกันส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ บนพื้นฐานของความปรารถนาดีและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ นั่นคือเป้าหมายของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน.

 

 IMG 8722  IMG 8750
 IMG 8767  IMG 8822

 


ที่มา : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ( กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศาสนา ,ศูนย์คุณธรรม )
nmpc.dra.go.th dra.go.th moralcenter.or.th