ศคธ.ร่วมเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเสริมคุณธรรมเยาวชน

S 3309602 S 3309604 

 

29  มิ.ย. 2561 -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  โดยกลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ในโครงการ"โรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม"  ได้รับเกียรติจากนายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานเปิดงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสมพร  อาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง  และประธานเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อค้นหานวัตกรรมใน 5 ประเด็น คือ การใช้สื่อเทคโนโลยี  การขาดวินัย  การใช้ความรุนแรง  การคบเพื่อนไม่ดี และผิดศีลธรรม ในกลุ่มเยาวชน  ในระหว่างวันที่  28-29 มิถุนายน  2561  ณ ห้องแก้วกินรี  โรงเรียนมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้ ได้แก่พระมหาพงศ์นรินทร์  ฐิตวํโส  บรรยายเรื่องโครงงานคุณธรรม  และดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข  บรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21  มีโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอนวัตกรรม  จำนวน 34 โรงเรียน  38  นวัตกรรม  ผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน   ศูนย์คุณธรรม คาดหวังว่าจะเกิดนวัตกรรมการบ่มเพาะคุณธรรม และนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาในโรงเรียนต่อไปในอนาคต

 

S 3309594 S 3309591
S 3309592 S 3309593

 

 S 3309603  S 3309605
 S 3309610  S 3309612