ศูนย์คุณธรรมติดอาวุธความซื่อตรงให้ผู้นำนักศึกษา

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และ องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ประเทศไทย (ACT) จัดการฝึกอบรมให้กับแกนนำนักศึกษาทั้ง ๔ ภาค ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายสิน   สื่อสวน   กล่าวเปิดงานและความเป็นมาของโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา  การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ ๑ จัดอบรมครูและนักศึกษาแกนนำ จำนวน ๑๔ มหาวิทยาลัย ใน  ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ  แบ่งเป็นครูและบุคลากรแกนนำ ๓๐ คน นักศึกษาแกนนำ ๑๐๓ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 133 คน 

 

1

2

3

4