ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร จังหวัดคุณธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

head

          วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร จังหวัดคุณธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม ข้อสรุปจากการประชุมเบื้องต้น ดังนี้ ให้มีการทบทวนกระบวนการคัดเลือก โดยจัดให้มีการสร้างความเข้าใจ สรา้งการรับรู้แก่หน่วยงาน กลไกที่เกี่ยวข้องในรูปแบบทางการ ผ่านการประชุมคอนเฟอร์เร้นท์ ไปยังจังหวัดต่างๆ และแบบไม่เป็นทางการจัดให้มีการทำอินโฟกราฟฟิก /คลิป/สื่ออื่นๆเพื่อสรา้งความเข้าใจทางสื่อออนไลน์ โดยร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ มอบฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบข้อมูลการเสนอรายชื่อองค์กรต่างๆ ที่เป็นข้อสังเกตุจากที่ประชุมและสื่อสารให้เข้าใจเจตนารมณ์ กระบวนการคัดเลือกมากยิ่งขึ้น โดยเห็นชอบให้ขยายเวลาการส่งผลงานเป็นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และให้ฝ่ายเลขานุการกรั่นกรอง พิจารณาคัดเลือก นำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พิจารณาภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต่อไปอีกครั้ง

1 2
   
3 4
   
5 6
   
7 8