ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีรับมอบข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พร้อมปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ชูยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มุ่งพัฒนาคนให้รู้จักคำว่า “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”

S 17104928 59358
59359 59324

 

 ๑๕ มิ.ย. ๖๑ นายแพทย์นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พร้อมรายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” และมอบข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม แด่ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ซึ่ง   จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ฝากให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคน ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ตลอดจนด้านสุขภาพ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ต้องการพัฒนาคนให้รู้จักคำว่า พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ช่วยกันสร้างคนดีสู่สังคม เน้นการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม คือ นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังทุกภาคส่วน ยกระดับจาก “บวร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน เป็น “บรม” บ้าน รัฐ และ มวลชน ผ่านกลไกประชารัฐ

การจัดงานทั้ง ๒ วัน เป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังของกลุ่มเครือข่ายองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนเรื่องของคุณธรรมความดี ทั้งระดับบุคคลและองค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายให้สังคมไทยอุดมไปด้วยคุณธรรม ภายใต้เป้าหมายคุณธรรมสำคัญ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม ๔ กลุ่มย่อยจากห้องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ภายใต้ “KEY CONCEPTความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วินัยประชาชนสะท้อนวินัยชาติ ร่วมสร้างสังคมสุจริต จิตอาสาสู่จิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ตลอดจนแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและทิศทางในอนาคต ๓ ห้องย่อย ได้แก่ สถานศึกษา สถานพยาบาล และธุรกิจคุณธรรม ครอบครัวและชุมชนคุณธรรม ท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม และได้เรียนรู้ประสบการณ์การส่งเสริมคุณธรรมในมิติต่างในส่วนของตลาดนัดคุณธรรม ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรภาคีร่วมจัดงานร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการกว่า ๖๐ องค์กร/เครือข่าย รวมถึงองค์กร Co Brand แคมเปญรวมพลังสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม ขับเคลื่อนคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาที่หวังผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม Let’s Change ประเทศไทยสู่ ประเทศมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดยวางแผนสื่อสารกิจกรรม ภารกิจที่น่าสนใจขององค์กร Co-Branding ให้เป็นแบบอย่างในการทำความดี นำไปสู่การลงมือปฏิบัติในสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน

         ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ได้ประมวลเนื้อหา สาระสำคัญจากทุกส่วนของการจัดงาน การปาฐกถา การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องย่อยต่างๆ จนได้ข้อสรุปในการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ซึ่งศูนย์คุณธรรม ขอขอบคุณผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคีร่วมจัดงาน ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกันจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม ให้สำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น โดยจะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามเป้าหมายหลัก ๔ คุณธรรม ได้แก่ พอเพียง คือ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติของสังคม วินัย คือ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย เคารพการอยู่ร่วมกัน สุจริต คือ สนับสนุนให้เกิดสังคมธรรมาภิบาล จิตอาสา คือ ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเสียสละ เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อประโยชน์ตน

                   ***************************************************

                   งานสื่อสารองค์กรฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๓ , ๓๐๖

โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๒ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประสานงาน น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์ (เป้ย)

มือถือ ๐๖ ๑๖๑๕ ๕๓๙๕