รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” เร่งขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม หวังเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการพัฒนาตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

S 9027710 1108243
S 9027713 1109161

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คุณธรรมนำการพัฒนาประเทศ” และเยี่ยมชมนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” โดยมีคณะกรรมการจัดงานฯ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหารองค์กรภาคีต่างๆ ให้การต้อนรับและร่วมเปิดงาน

 

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑      ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ด้วยกัน คือ ส่วนที่ ๑ เกี่ยวกับการเสวนาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านคุณธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปาฐกถาพิเศษ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และฉันทามติประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในรูปแบบ “สมัชชาคุณธรรม” ระยะต่อไป โดยเรียนเชิญผู้แทนจากรัฐบาลภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเครือข่ายเด็ก เยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมงาน      ส่วนที่ ๒ การจัดการความรู้และเวทีทางวิชาการ อาทิ การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม การนำเสนอกระบวนการ หรือเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในบริบทต่างๆ การนำเสนอบทเรียนความสำเร็จชุมชน องค์กรคุณธรรม เป็นต้น ส่วนที่ ๓ เป็นการจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน   องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกรณีต้นแบบชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม” แบ่งออกเป็น ๗ โซนด้วยกัน ได้แก่ โซนที่ ๑ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน โซนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทาง นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม โซนที่ ๓ การขับเคลื่อนคุณธรรม พอพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ขององค์กรเครือข่าย โซนที่ ๔ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โซนที่ ๕ องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม โซนที่ ๖ สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย โซนที่ ๗ ลานกิจกรรมสาระบันเทิง / เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ส่วนที่ ๔ การยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กร ที่เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและ ส่วนที่ ๕ กิจกรรมสาระบันเทิง ที่สอดแทรกด้านคุณธรรม พบกับเสวนา “เปิดใจจิตอาสาเพื่อสังคม” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม ได้แก่ คุณตั๊ก-มยุรา เศวตศิลา, คุณแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์ และบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ๔ ประการ การแสดงดนตรีร่วมสมัยไทย-สากล กระจิ๊ดริด Band น้องๆ จากรั้วจามจุรีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สื่อถึงวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นรากฐานคุณธรรมของสังคมไทย

 

727912 728000

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หวังเป็นสื่อกลางของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความเข้าใจ พร้อมตอกย้ำแนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”
ให้เกิดเป็นกระแส สร้างความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เต็มพื้นที่ในสังคมไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมจิตสำนึกคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัวและประชาชน ในด้านความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วินัยประชาชนสะท้อนวินัยชาติ ร่วมสร้างสังคมสุจริต และมีจิตอาสา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ให้สังคมรับรู้และมีส่วนร่วมในการขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติ และหาแนวทางขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน นำไปสู่การเปลี่ยนประเทศอย่างเป็นรูปธรรม Let’s Change ประเทศไทยสู่ ประเทศมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย       ที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ต่อไปในอนาคต

***************************************************

                   งานสื่อสารองค์กรฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๓ , ๓๐๖

โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๒ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประสานงาน น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์ (เป้ย)

มือถือ ๐๖ ๑๖๑๕ ๕๓๙๕