กองทุนสวัสดิการชุมชน 5 ภาค พร้อมประเมินมาตรฐานคุณธรรมตนเองเพื่อพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

วันที่ 4 มิ.ย.2561 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมอาจารย์ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดประชุมเวทีการทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน คุณธรรม จริยธรรม โดยมีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคุณอุดมศรี ศิริลักษณาพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวต้อนรับคณะทำงานสวัสดิการชุมชน และกองเลขากองทุนสวัสดิการชุมชน ทั้ง 5 ภาค นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 30 ท่าน

การประชุมครั้งนี้ดำเนินการทำความเข้าใจแบบประเมินเกณฑ์คุณธรรม โดยทีมงานวิชาการ นำโดย ดร.สืบวงค์ กาฬวงค์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หัวหน้าทีม ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิพฤกษานันท์ อาจารยประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.อรุณ ไชยนิตย์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ร่วมกันทำความเข้า และออกแบบกับกองเลขากองทุนสวัสดิการชุมชน 5 ภาค ร่วมกัน ในทำความเข้าใจเกณฑ์คุณธรรมที่นักวิชาการได้ปรับแก้ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการประเมินกับกองทุน ซึ่งแบบประเมินนี้แบ่งเป็น 6 หมวด 53 ข้อ ซึ่งแบบประเมินชุดนี้กองเลขาของแต่ละภาคได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและปรับแก้ พร้อมทั้งลงมติร่วมกัน ต้องนำลงไปใช้ในพื้นที่ แต่ในการดำเนินการครั้งปีแรกนั้น ให้เอาแบบประเมินวันนี้ ถือเป็นแบบมาตรฐานกลางในการประเมินกองทุนสวัสดิการคุณธรรม ไปดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ได้รับรางวัล ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ก่อน กว่า 23 กองทุน ที่ได้รับรางวัล 3 ปีที่ผ่านมา และกองทุนที่มีความพร้อม ในการขับเคลื่อนแต่ละกองทุน และขยายการประเมินตนเองให้ครอบคลุมทุกองค์กร ทุกกองทุน ฯ ภายใน 3 ปี (ปี 2561-2563) ครอบคลุม 5,949 กองทุนทั่วประเทศ

721102 721103
   
721104 S 22233094