ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของ บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  นำโดย นายสิน    สื่อสวน ผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของ บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยความรับผิดชอบของกลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ภายใต้โครงการ กรุงไทยคุณธรรม “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง กรุงไทยคุณธรรม” รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561   ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ ตำบลหมูสี  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น กว่า 44  คน จาก 5 สายงาน  ในการนี้  นายวิชัย อัศรัสกร  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติ์เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ด้วย
โดยโครงการกรุงไทยคุณธรรม “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง กรุงไทยคุณธรรม” รุ่นที่ 1 เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) แ ละบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ตามหลักหลักคุณธรรมความดี และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กร  ด้วยกระบวนการพัฒนาแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อสังคมและหน่วยงานที่กำกับดูแลต่อไป   ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำไปขยายผลร่วมกับกรุงไทยสาขาต่างๆทั่วประเทศ

S 3875061 S 3875060
   
S 3875062 S 3875063
   
S 3875064 S 3875065
   
S 3875066 S 3875067