ศูนย์คุณธรรมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรมร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ปก

          วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายสุทธิพงษ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล และนักวิชาการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๖ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งนี้ทางศูนย์คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ได้เชิญ ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม เข้าร่วมชี้แจงแนวทางและวางแผนการดำเนินงานในโครงการด้วย
          จากการประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปดังนี้ ที่ประชุมทั้งสองฝ่ายมีมติเห็นตรงกันว่า สมควรให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคุณธรรม สำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาคุณธรรมสำหรับนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นระยะเวลา ๒ วัน ซึ่งจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ไทย จำนวน ๑๔ แห่งทั่วประเทศ แห่งละไม่เกิน ๓ คน และมีกำหนดให้จัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ ประเทศไต้หวันจาก ๒ คณะได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายวิภาคเข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษด้วย

1 2
   
3 4
   
5 6
   
7 8