ศูนย์คุณธรรมร่วมวางแผนฟื้นลำห้วยธรรมชาติ ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ ชุมชนบ้านคา อ.บ้านคา และถอดบทเรียนชุมชนบ้านดอยดิน

News28 02 59     News28 02 59 2

     รายงานข่าว : ศูนย์คุณธรรมร่วมวางแผนฟื้นลำห้วยธรรมชาติ ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ ชุมชนบ้านคา อ.บ้านคา และถอดบทเรียนชุมชนบ้านดอยดิน : ต้นแบบชุมชนปรองดองสมานฉันท์ ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านดอยดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

 

 ----------------------------------------------

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ได้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี  ในช่วงเช้าของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559  ได้ร่วมสำรวจและวางแผนฟื้นลำห้วยธรรมชาติกับผู้นำ แกนนำและปราชญ์ชาวบ้านชุมชนบ้านคา โดยพบว่าชุมชนประสบปัญหาภัยแล้งค่อนข้างรุนแรง ทั้งนี้มีแผนจัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ ณ ชุมชนบ้านคา อ.บ้านคา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 และในช่วงบ่าย ได้ร่วมถอดบทเรียนชุมชนบ้านดอยดิน ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านดอยดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี  ซึ่งเป็นชุมชนที่สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยหลักคุณธรรม กรณีภาคธุรกิจท้องถิ่นปล่อยน้ำเสียลงสู่ชุมชนและ    สูบน้ำจากลำห้วยหลักไปใช้ จนส่งผลกระทบให้ชุมชนขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ภายหลังการถอดบทเรียน      มีแผนจัดทำวิดีทัศน์เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต้นแบบวิธีคิดปรองดองสมานฉันท์ของชุมชนต่อไป 

     

News28 02 59 3     News28 02 59 4