ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) หนุนการส่งเสริม การพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

12717681 1020299391366409 6932511377021933665 n  12742558 1020299468033068 4775095636367770643 n 
   
12728913 1020299394699742 1091889577141271879 n 12745684 1020299588033056 5928053904313395853 n

 

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ครั้งที่ 1 / 2559 โดยนายบวรเวท รุ่งรุจิ กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ประธานในการประชุม ได้แถลงถึงผลการประชุมของคณะทำงานว่าด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าที่ประชุมได้พิจารณากรอบ แนวทางการส่งเสริม พัฒนา และรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมขององค์กรประเภทต่างๆ โดยนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกมาประกอบการปรับปรุุงเพื่อกำหนดมาตรฐานการจัดทำแผนการส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรมฯ ในการใช้เป็นแกนกลางและพิจารณาส่งรายงานฯ และร่างพ.ร.บ.ฯไปยัง ครม. เพื่อดำเนินการต่อไป

Download PDF

  [Press release]


งานสื่อสารองค์กร
โทร. ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๓
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๒

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest