ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) หนุนการส่งเสริม การพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

12717681 1020299391366409 6932511377021933665 n  12742558 1020299468033068 4775095636367770643 n 
   
12728913 1020299394699742 1091889577141271879 n 12745684 1020299588033056 5928053904313395853 n

 

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ครั้งที่ 1 / 2559 โดยนายบวรเวท รุ่งรุจิ กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ประธานในการประชุม ได้แถลงถึงผลการประชุมของคณะทำงานว่าด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าที่ประชุมได้พิจารณากรอบ แนวทางการส่งเสริม พัฒนา และรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมขององค์กรประเภทต่างๆ โดยนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกมาประกอบการปรับปรุุงเพื่อกำหนดมาตรฐานการจัดทำแผนการส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรมฯ ในการใช้เป็นแกนกลางและพิจารณาส่งรายงานฯ และร่างพ.ร.บ.ฯไปยัง ครม. เพื่อดำเนินการต่อไป

Download PDF

  [Press release]


งานสื่อสารองค์กร
โทร. ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๓
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๒