เวทีเชื่อมโยงสถานศึกษาอาชีวะกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโมเดลเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่แรงงานที่มีคุณธรรม

P 20180518 101155 P 20180518 122449
P 20180518 122500 S 29802565

 

18 พฤษภาคม 2561 - ณ โรงแรมอวานี่ ขอนแก่น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)โดยกลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรมจัดเวทีสัมมนาเวทีพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ที่สืบเนื่องจากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบ “สร้างสุภาพชนคนอาชีวะ” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์กรภาคีความร่วมมือ 5 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยสถาบันอาชีวศึกษา 20 แห่ง โดยในการสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิทยาลัยอาชีวะต้นแบบในพื้นที่เข้าร่วม 4 แห่ง และผู้ประกอบการ 4 บริษัท เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเวที ได้แก่ บริษัท ซีเค ชูส์ จำกัด จ.ขอนแก่น โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด กรุงเทพฯ

S 29802569 S 29802570
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
S 29802571 S 29802572
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โครงการสุภาพชนคนอาชีวะ มีการดำเนินการร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานำร่องทั่วประเทศ และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาในทิศทางที่ดีขึ้น เกิดผลกระทบในเชิงบวกทั้งตัวนักศึกษา สถานศึกษา และผู้ประกอบการ ซึ่งในเวทีครั้งนี้ ทั้ง 3 ภาคส่วน ได้ร่วมกันกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม อาทิ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ การยอมรับวัฒนธรรมองค์กร ความกระตืนรือร้นในการทำงาน มีความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองหัวใจบริการ ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันกำหนดข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากลไกและกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นโมเดลที่เชื่อมโยงกันทั้งภาคสถานศึกษาและภาคสถานประกอบการ