ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ องค์กร Co Brand ร่วมประชุม ออกแบบแผนงาน ROADMAP การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์ Co - Brand องค์กรนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

 head

          วันพฤหัสบดีที่10 พฤษภาคม 2561 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการ ศคธ. นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายองค์กรคุณธรรม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงทีมสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม เข้าประชุมร่วมหารือวงเล็ก กับ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อ.อัตถกร ธรรมศิริ ปรึกษาชมรมเด็กอัจฉริยะ และหัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา ม.รังสิต และ อ.วิเชียร พลอยทับทิม ที่ปรึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ม.รังสิต ร่วมกันออกแบบแผนงาน ROADMAP การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์ Co - Brand องค์กรนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามภารกิจแผนงานที่องค์กร Co - Brand ทั้ง 19 องค์กรดำเนินการอยู่ โดยวางแผนสื่อสารกิจกรรม ภารกิจที่น่าสนใจของทุกองค์กรให้เป็นแบบอย่างการทำความดี นำไปสู่การลงมือปฏิบัติในสังคม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ ศคธ. ในฐานะกองเลขาฯ เชิญหน่วยงาน Co Brand เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยจะเชิญ 19 องค์กร Co Brand ร่วมประชุมพร้อมกันอีกครั้ง ในวันที่ 4 มิถุนายน. 2561 เวลา 14.00 น. ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อเตรียมข้อมูลจัดนิทรรศการ Co Brand และวาง roadmap การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน.

01 04
   
03 02
   
05 06
   
07 08