“เครือข่าย ร.ร.ภาคใต้ ประชุมชี้แจงนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน”

S 3670173

 

  S 3670101

  S 3670097

        

        8 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโรงเรียนเครือข่ายภาคใต้ จำนวน 68 โรงเรียน โดยได้เน้นย้ำกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เข้าร่วมประชุมถึงบทบาทความสำคัญของโรงเรียนในการปลูกฝัง บ่มเพาะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับเด็กและเยาวชน

จากนั้น ผอ.สุรพล มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนงานค้นหานวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน ภาคใต้ ได้ใช้โอกาสการประชุมครั้งนี้ สร้างความเข้าใจ “กระบวนการค้นหานวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน” เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสำคัญของเยาวชนยุค 4.0 คือ การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม การใช้ความรุนแรง ทั้งทางกาย วาจา และในโลกออนไลน์ การขาดวินัย การคบเพื่อนไม่ดี และการผิดศิลธรรม เป็นต้น พร้อมทั้งเชิญชวนทุกโรงเรียนค้นหานวัตกรรมในโรงเรียนของตนเองเพื่อนำมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อขยายผลสู่โรงเรียนอื่น ๆ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริมนวัตกรรมเยาวชนที่จัดขึ้นในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

 

S 3670172 S 3670174